تعبیر خواب سجده و سجده کردن

با تعبیر خواب سجده، تعبیر خواب سجده کردن بر بت، تعبیر خواب سجده کردن بر آتش و تعبیر خواب سجده کردن بر آفتاب همراه ما باشید.
تعبیر خواب سجده
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – سجده کردن عملی است که در نماز و یا پس از به خیر گذشتن حادثه‌ای به عنوان سجده شکر انجام می‌دهیم ولی در بعضی مواقع در رؤیا سجده بر به غیر از باری تعالی مشاهده می‌شود که با تعبیری متفاوت همراه خواهد بود.

 

تعبیر خواب سجده در نماز - تعبیر خواب سجده ی شکر - تعبیر خواب سجده در مسجد - تعبیر خواب سجده در کعبه – تعبیر خواب نماز خواندن

 

تعبیر خواب سجده کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سجده حق تعالی می‌کرد، دلیل است بر مردی بزرگوار ظفر یابد. اگر بیند جز حق تعالی کس دیگر را سجده می‌کرد، دلیل که امیدی که دارد برنیاید.

 

تعبیر خواب سجده کردن بر بت

مطیعی تهرانی: اگر دیدید که بتی را بر گزیده‌اید و در مقابل او سجده می‌کنید نشان آن است که گرفتار هوسی تند می‌شوید و به شدت از آن پیروی می‌کنید تا جائی که آبرو و شخصیت خویش را به مخاطره می‌افکنید.

 

تعبیر خواب سجده کردن بر آتش

حضرت دانیال گوید:
  • اگر که آتش را می‌پرستید و سجده می‌کرد، دلیل که پادشاه ستمگر را سجده کند و به خدمت او مشغول شود.
  • اگر بیند که تنور یا آتش یا چراغ را سجده می‌کرد، دلیل که به خدمت زنان همی مشغول شود.

 

تعبیر خواب سجده بر آفتاب

امام صادق (ع): اگر بیند که آفتاب را سجده کرد، دلیل که سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و کار وی بالا گیرد و عدل و انصاف و امیر آن دیار پدید آید.

 

تعبیر خواب سجده کردن دیگران بر او

 ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید کسی وی را سجده نمود، دلیل که مراد آن کس را حاصل نماید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo