تعبیر خواب زرشک به چه معنایی است؟

با تعبیر خواب زرشک، تعبیر خواب زرشک جمع کردن، تعبیر خواب زرشک خوردن و تعبیر خواب زرشک پلو همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب زرشک
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – معبرین اسلامی دیدن زرشک در خواب را به دلیل مزه ترشی که دارد اندوه و غمبار می‌دانند البته بایستی ترش مزگی زرشک را در خواب احساس کنید تا بتوان تعبیر غم را برای آن بیان کرد.

 

تعبیر خواب زرشک

تعبیر خواب زرشک

 

تعبیر خواب زرشک

اصفهانى گويد: زرشک درخواب دیدن، دلیل غم و اندوه باشد.

 

تعبیر خواب خوردن زرشک

اصفهانى گويد:  اگر بیند زرشک می‌خورد، دلیل بر غم و اندوه است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زرشک اگر به درخت باشد هیجان است به خصوص اگر سرخی آن را ببینید ولی اگر از درخت بکنید و بخورید غم و اندوه است به خصوص اگر طعم ترش داشته باشد و در عالم خواب ترشی آن را احساس کنید

 

تعبیر خواب زرشک جمع کردن

اصفهانى گويد: اگر بیند زرشک از درخت جمع می‌کرد، دلیل است با مردی بخیل او را خصومت افتد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جمع آوری زرشک از درخت کاری تعبیر می‌شود که خودتان آغاز می‌کنید ولی در نتیجه شما را غمگین و اندوهگین می‌کند.

 

تعبیر خواب زرشک پلو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زرشک پلو در خواب ببینید نعمتی است که عاید شما می‌شود اما این نعمت سبب اندوه شما می‌گردد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo