تعبیر خواب زردآلو (درخت، هسته و میوه زردآلو)

تعبیر خواب زردآلو به روایت معبرین اسلامی اگر شیرین باشد بدست آوردن مال و اگر ترش مزه بود بیماری و اندوه است. به طور کلی دیدن زردآلو در خواب چندان مناسب نیست. با تعبیر خواب خوردن زردآلو و تعبیر خواب درخت زردآلو همراه ما باشید.
تعبیر خواب زردآلو
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – ابن سیرین دیدن زردآلو در خواب را به دلیل طعم شیرینش خوابی نیکو می‌داند البته بایستی دیدن آن در خواب در فصل برداشت زردآلو باشد ولی مطیعی تهرانی به دلیل زرد بودن رنگ زردآلو دیدن آن را در خواب چندان مناسب نمی‌داند.

 

تعبیر خواب برگه زردآلو – تعبیر خواب چیدن الو از درخت - تعبیر خواب میوه خشک – تعبیر خواب زردآلو خوردن مرده

 

کارل گوستاو یونگ در رابطه با دیدن زردآلو در خواب می‌گوید:
 • دیدن زردآلو در خوابتان بیانگر این است که چیزی هست که آن طور که به نظر می‌رسد نیست. شاید شما چیزی را منکر می‌شوید.

 • خواب دیدن اینکه زرد آلو می‌خورید هشداری ازین است که اتفاق بدی در راه است.

 • اگر دیگران مشغول خوردن زردآلو باشند، بیانگر این است که اطرافتان با وضعی نا مناسب و ناخوشایندی پر شده است.

 

تعبیر خواب زردآلو

محمدبن سیرین گوید: 
 • اگر در بیداری فصل زردآلو باشد و در خواب خودت ببینی زردآلوی شیرین می‌خوری، به تعداد زردآلوهایی که خورده‌ای دیناری به دست می‌آوری.

 • اگر ببینی زردآلوی ترش می‌خوری، دچار غم و مصیبت می‌شوی.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر در بیداری فصل زردآلو باشد تعبیر آن در خواب، بیماری است، ولی زمانی که فصل آن نیست، تعبیرش غم و اندوه خواهد بود، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی مزه زردآلو شیرین می باشد تعبیرش به دست آوردن سود و منفعت است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: زردآلو به خواب دیدن خوب نیست. ممکن است در خواب ببینید که زردآلو می‌خورید، در خواب این احساس و ادراک برای شما پیدا می‌شود که آنچه می‌خورید زردآلوست اما زردی آن را نمی‌بینید در این صورت تعبیر نیکو دارد و به خصوص اگر کام شما را شیرین کند شادی و فرح است ولی اگر زردی رنگ زردآلو را ببینید خوب نیست و نشانی است از غم و رنج و بیماری مخصوصاً اگر طعم آن ترش و زننده باشد.. روی هم رفته زردآلو اگر در خواب سبز و شیرین باشد بهتر از آن است که رسیده و زرد و نرم باشد.

معبرین غربی گویند: تعبیر خواب زردآلو بیانگر شادمانی بخاطر به دست آوردن آن چیزی است که کسب آن بسیار سخت بوده است. در این لحظه شما به خودتان افتخار خواهید کرد. شما همواره تلاش می‌کنید خود را به چالش بکشید و از گرفتن جوایزی که به سختی به دست می‌آورید لذت می‌برید.

لوک اویتنهاو می‌گوید: زرد آلو امیدهای واهی

 

تعبیر خواب زردآلو چیدن - تعبیر خواب زردآلو در بارداری

تعبیر خواب زردآلو

 

تعبیر خواب درخت زردآلو

 • تعبیر خواب درخت زردآلو نشان دهنده افرادی است که سعی در جلوگیری از موفقیت شما دارند. این افراد از اعضای خانواده شما هستند.

 • چیدن زردآلو از درخت نمادی از سفری طولانی و سخت برای بیننده خواب خواهد بود.

 

تعبیر خواب هسته زردآلو

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی هسته زردآلویی را که شکسته‌ای تلخ می‌باشد، دچار غم و اندوهی می‌شوی، ولی اگر شیرین باشد، از مرد بی‌اصل و نسبی سود و منفعت به دست می‌آوری.

مطیعی تهرانی: اگر هسته زردآلو شیرین باشد از جانب فرزند خویش خوشحال می‌شوید و غرور احساس می‌کنید.

 

تعبیر خواب خوردن زردآلو

مطیعی تهرانی: اگر زردآلو بخورید و طعم آن شیرین باشد سود و نفع است. اگر از کسی زردآلو بگیرید و زردی آن را نبینید از جانب آن شخص سود می‌برید. اگر زردآلو سبز باشد و کال بهتر است که رسیده باشد و زرد و نرم

لوک اویتنهاو می‌گوید: خوردن زرد آلو: خوشحالی

معبرین غربی گویند: اگر در خواب زردآلو خوردید در مسیری که قدم برداشته‌اید به موفقیت می‌رسید و اگر آن را با دیگران قسمت کنید مورد حمایت اطرافیان قرار می‌گیرید.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب زردآلوی رسیده را ببینید، نشانه آن است که آینده، تلخ بر چهره شما خواهد زد.

 • اگر خواب ببینید در حال خوردن زردآلو هستید، علامت آن است که حوادثی تلخ برایتان اتفاق خواهد افتاد.

 •  اما اگر خواب ببینید دیگران مشغول خوردن زردآلو هستند، تعبیری چنین دارد که محیطی که شما را در بر گرفته است بر خلاف آرزوی شماست.

برايت مى‌گويد:
 • اگر خواب ببينيد كه زردآلو خريده‌ايد، به اين معناست كه در كارتان به موفقيت مى‌رسيد.

 •  خوردن زردآلو در خواب، بيانگر داشتن سلامتى كامل است.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo