تعبیر خواب زبان؛ زبان بریده در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب زبان، تعبیر خواب مو درآوردن زبان، تعبیر خواب زخم شدن زبان، تعبیر خواب بریدن زبان و تعبیر خواب زبان دراز همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن زبان در خواب اشاره به سخن، بیان آنچه احساس می‌کنیم، گفتن آنچه در ژرفای وجود ماست و حتی بر خود ما ناشناخته است دارد. برای آگاهی از تعبیر خواب زبان همراه همیشگی مجموعه تعبیر خواب ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب زخم شدن زبان - تعبیر خواب لکنت زبان -تعبیر خواب مو درآوردن زبان - تعبیر خواب کندن مو از زبان - تعبیر خواب گاز گرفتن زبان

 

تعبیر خواب زبان

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن زبان به خواب بر شش وجه است.
 1. حکمت
 2. ریاست
 3. ترجمان (مترجم)
 4. حاجت
 5. دلیل و برهان
 6. سخن گفتن به زبان‌های مختلف
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر زبان خود را در خواب ببینید، نشانه آن است که آشنایان رفتاری نامهربانانه با شما خواهند داشت.
 • اگر زبان کسی را در خواب ببینید، نشانه آن است که به شما تهمت خواهند زد و بدنامتان خواهند ساخت.

 

تعبیر خواب زبان بریده و قطع شده

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که زبانش بریده و ناقص گردید، بی آن که با کسی خصومت داشت، دلیل است که به وقت حجت زبانش شود.
جابر مغربی: اگر بیند که درویشی را زبان ببرید، دلیل که چیزی به درویش دهد و زبانش از خود کوتاه نماید. اگر بیند زنان را زبان ببرید، دلیل که پرده و ستر او دریده شود.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند سر زبانش بریده بود، چنانکه هیچ سخن نتوانست گفت، دلیل که شغل او بیشتر بر دست وکیلش برآید.

 

تعبیر خواب زبان دراز

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که زبانش در طول یا درعرض زیاد شد، دلیل که به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر یابد.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کسی بیند زبان او دراز شده بود، دلیل که کسی او را غمز کند یا دشنام دهد.
حضرت دانیال گوید: اگر بیند زبان او درازند، دلیل که درشت سخن و بدگوی بود و مردمان را به زبان رنجاند
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم که زبانمان دراز شده چیزهایی می گوییم که نفع ما در گفتن آن سخنان نیست. یا گستاخی می‌کنیم یا فضولی و خلاصه زبان درازی از ما سر می زند.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید زبانتان بزرگتر و یا کوچک‌تر از حد معمول است، نشانه آن است که در اثر بی دقتی، حرف‌هایی خواهید زد که همان حرف‌ها شما را به دردسر خواهد انداخت.

 

تعبیر خواب داشتن دو زبان

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که او را دو زبان است، دلیل است که حق تعالی او را علم و دانش روزی کند اگر بیند کسی زبان دردهان او نهاد، دلیل که او را قوتی و حجتی بود از کسی در سخن. اگر بیند که زبان کسی می‌مکید، دلیل که از آنکس علم و دانش حاصل کند.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کسی بیند زبان او آویخته بود و به دو شاخ گشته بود، دلیل که درمیان مردم منافقی کند.

 

تعبیر خواب لال شدن

جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند که زبانش گنگ شده بود، دلیل بر فساد دین و دنیای او کند اگر بیند زبانش با کام گرفته بود، دلیل که حقی یا وامی را منکر گردد.
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که در اصل زبان هیچ نداشت، دلیل که از شغل همه فرو ماند و دشمن بر او چیره شود.

 

تعبیر خواب مو درآوردن زبان

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که زبانش ریش بود، دلیل که بر کسی بهتان گوید، یا بر کسی گواهی به دروغ گوید. اگر بیند زبان او موی برآورده بود، دلیل که از بان خویش، در رنج و بلا افتد

 

تعبیر خواب زخم شدن زبان

معبرین غربی:
 • به تعبیر معبرین غربی دیدن زبان در خواب بازتاب بیان کردن افکار ما در زندگی بیداری است.
 • دیدن زبان زخمی در خواب به معنای عدم توانایی در سخن گفتن است.6 Comments
 1. با سلام خواب دیدم که شب بود رفتم تو بالکن دادشمو صدا زدم که بیاد داخل دیدم داداش امو یک موتوری دزدید اومدم داخل انگار که لکنت زبان داشته باشم نمی تونستم

  خوب حرف بزنم تک تک گفتم که بابا مهدی رو دزدیدن بعد بابام رفت میدونستم که از ترس اینجوری شدم تعبیر اش چیست

  • سلام! خواب‌تان نشانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. به دنبال جایگاه بالاتر و وجهه هستید. این ممکنست به این معنا باشد که پله‌های نردبان اجتماعی را یکی‌یکی بالا می‌روید. به معنای احساس بیچارگی و درماندگی است. اینکه کسی دزدیده شده است، یعنی به جنبه‌ها و خصوصیات کسی اجازه نمی‌دهید که درون‌تان پدید آید (اجازه نمی‌دهید خصوصیت‌هایش در شما هم ایجاد شود). می‌کوشید ویژگی‌های این فرد را سرکوب کنید. ازینکه خود را به گوش دیگران برسانید و خود را واضح ابراز کنید، ناتوانید. احساس واقعی‌تان را پنهان می‌کنید. تعبیر دیگر: در مورد آنچه می‌گویید، نگرانید.

 2. سلام من خواب دیدم از آلتم زبانی بلند بیرون اومده تعبیرش چیه

  • سلام! خواب‌تان نشانگر انرژی خلاق شماست. بیانگر چیزهایی است که می‌گویید و ابراز می‌کنید. ممکنست خیلی فراوان حرف می‌زنید یا اینکه نیازست خود را بیشتر ابراز کنید. صادق نیستید و در مورد چیزی به خود دروغ می‌گویید.

 3. سلام حلول ماه مبارک رمضان بر شما مبارک

  بنده در خواب دیدم که در مدرسه‌ی راهنمایی که سالها قبل درس می‌خواندم هستم

  نمی‌دانم وقتی مدرسه تعطیل شد به کوچه مدرسه که رفتم انگار کسی مزاحمم شد (در واقعیت تا به حال کسی در اون منطقه مزاحم من نشده بود) و به من آسیب رسید و نوک زبانم به دو شاخه تبدیل شد وقتی خواستم از مدرسه برم بیرون که نگهبان مدرسه نزاشت من برم و به پیش مدیر مدرسه منو برد و خواست ببینه منو باید ببره بیمارستان یانه زبانم رو هم با دستمال کاغذی سفت نگه داشته بودم خونی از زبونم نمیومد

  ممنون میشم راهنمایی کنید

  • خواب‌تان یعنی حس گناه است. این را در نظر بگیرید که چه حس یا فکر ناآشنایی، آرامش فکری‌تان را بهم می‌زند! یعنی درباره‌ی چیزی دروغ می‌گویید یا منافق هستید. بیانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی‌های کودکی است که هرگز حل نشده‌اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره‌ی عملکرد و توانایی‌هایتان باشد. اگر هنوز مدرسه می‌روید، ممکنست بازتابی از زندگی روزمره‌تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از درس‌هایی باشد که از زندگی‌تان می‌آموزید. ممکنست در حال تجربه‌ی دوره‌ای هستید که شامل درس‌های معنوی برای شماست. همچنین بر شما مبارکباد!

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور