مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۲
کد خبر: ۹۱۸۹
تعداد نظرات: ۴۷ نظر
با تعبیر خواب رودخانه، تعبیر خواب رد شدن از رودخانه، تعبیر خواب رودخانه متلاطم، تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی، تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه، تعبیر خواب رودخانه زلال و ... همراه ما باشید.
تعبیر خواب رودخانه خروشان - تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی - تعبیر خواب غرق شدن بچه در رودخانه - تعبیر خواب افتادن در آب - تعبیر خواب رودخانه جاری
 
ستاره | سرویس سرگرمی - رودها و جریان آب بیان کننده احساسات ما هستند. خوانندگان گرامی توجه نمایند که تعبیر خواب هر فرد بر اساس شرایط زندگی او انجام می‌شود و تفاسیر برای هر نفر با شخص دیگر متفاوت است. برای آگاهی از فضا و تعابیر کلی خواب‌هایتان می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.
 
آنچه در ادامه خواهید خواند:
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
 
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آورده شده است که:
رودخانه: احساساتی که درون ما در جریان هستند یا ما غرق آن‌ها هستیم، فرآیند حیات در بدن که با احساسات، جنسیت و تغییرات حال و هوای فرد ارتباط دارد، جریان رویدادهای زندگی ما که به سرنوشت ما ختم می‌شود. استفاده از تصویر رودخانه در ادبیات و فیلم سازی به ما کمک می‌کند معنای نهان در سمبل‌های آن را بهتر بفهمیم. رودخانه می‌تواند به آرامی در جریان باشد، طغیان کند و حتی خشک شود و این‌ها نمایانگر حال ما درباره انرژی، جنسیت و احساسات و عواطف خود هستند. انرژی‌ای که از آن سخن رفت می‌تواند به اندازه اضطراب بیماری‌زا باشد و یا به اندازه مسرت به سلامتی کمک کند. غرق شدن در رودخانه نیز ممکن است (اصطلاح غرق در نومیدی را به یاد آورید) شناور ماندن روی سطح آن، اینکه رودخانه فرد را با خود ببرد و به عبارتی همرنگ جماعت باشد یا گذشتن از روی رودخانه که به تحولی در زندگی و حتی مرگ اشاره می‌کند.
 
در رودخانه بودن: فرد تحت نفوذ جریان احساسی و انرژی درون خود قرار گرفته یا حتی در آن‌ها غرق شده . مثلا ممکن است عاشق شخصی شوید و به هر دلیلی ازدواج صورت نگیرد. سال‌ها بعد در وضعیت ناخوشایندی از زندگی خاطرات و تعلقات آن عشق کهنه و اینکه اگر با او می‌بودید چه مشد، شما را در خود غرق می‌کنند. بدین ترتیب است که فرد در چنین احساساتی غرق می‌شود.
گذشتن از رودخانه: ایجاد تحولی عظیم. اگر رویابین از میان آب‌ها (با شنا، راه رفتن و غیره) از رودخانه گذشت به معنای مواجهه با احساسات و عواطف بسیار طی فرآیند تغییر و تحول است.
دیدن شخص دیگری که از رودخانه می‌گذرد: احساسات مربوط به مرگ، مثلا افتادن و غرق شدن در رودخانه
رفتن بر خلاف جهت جریان آب: خودداری در برابر احساسات خویشتن، کردار و افکار بر خلاف عرف رایج و متداول، تمایل ناخودآگاه.
کنترل رودخانه: هدایت انرژی عاطفی و جنسی فرد.
رودخانه راکد: مهار احساسات یا جنسیت، جلوگیری فرد از پیشرفت خویش.
 

تعبیر خواب رودخانه

محمدبن سیرین گوید:
 • رود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار است. اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل که با مردی با دیانت پیوندد.
 • هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که آب رود زیاد شد، دلیل که مال وزیر زیاد شود.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می‌کند. آب تنی در رودخانه انتفاع و بهره وری است از مال و نعمت و عزت و بزرگی.
 
کارل گوستاو یونگ: رودخانه نمادی از خوشی‌های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است.
 

تعبیر خواب رودخانه از دیدگاه امام صادق (ع)

دیدن رود در خواب بر هفت وجه است.
 • حج
 • بزرگی و جاه (جاه ومقام)
 • پادشاهی
 • نعمت
 • تجارت
 • ریاست
 • علم و ظفر بود (علم وپیروزی)
 
تعبیر خواب رودخانه - دیدن رودخانه در خواب
← تعبیر دیدن رودخانه در خواب →
 
 

تعبیر خواب رودخانه متلاطم

کارل گوستاو یونگ: دیدن رودخانه‌ی مواج یا رودخانه‌ی طغیان کرده در خوابتان بیانگر این است که زندگی تان از کنترل خارج می‌شود. شما حس می‌کنید از نظر احساسی، بی قرارید. به تعبیری دیگر  این خواب به این معنی است که آماده اید با چالش‌های زندگی و پیچ و خم‌های زندگی روبرو شوید.
 

تعبیر خواب رودخانه گل آلود

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد.
 
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود، دلیل که بیمار شود.
 
مطیعی تهرانی: اگر رودخانه ای دیدید که آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می‌شوید. رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست که اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی‌آورد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانه آن است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرح‌های پنهانی دشمنان.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • اگر رودخانه گل آلود باشد،  بیانگر این است که در آشفتگی هستید.
 • دیدن رودخانه‌ آلوده در خواب به این معنی است که از نظر احساسی، خسته و بی حال هستید. ممکن است نشانه‌ای از بیماری باشد.
 • خواب دیدن اینکه رودخانه متشکل از رده‌هایی قرمز است به احساسات خام و شور و شوق شدید یا خشم اشاره دارد که در شما جاری می‌شود و مایل به ابراز شدن است.
 

تعبیر خواب رودخانه زلال و صاف

مطیعی تهرانی:
 • اگر رودخانه ای ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید رودخانه ای در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت می‌یابید که به کرامت معروف می‌شوید.
 • اگر در آب صاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره مند می‌شوید و هم از غم و رنج فراغت می‌یابید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: رودخانه عریض و زلال: خوشبختی زیاد در آینده
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف است، نشانه آن است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست.
 
کارل گوستاو یونگ می‌گوید: دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز در خوابتان بیانگر این است که شما با جریان موجود پیش می‌روید. شما به اجازه می‌دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم گیرنده تری در جهت دهی به زندگی بگیرید. 
 

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد.
مطیعی تهرانی: غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده‌اند.
 

تعبیر خواب خوردن آب رودخانه

حضرت دانیال گوید: اگر بیندکه آب رود همی خورد، دلیل که از وزیر عطا یابداگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند. اگر بیند که رود خون گشته بود و می‌رفت، دلیل که در آن دیار خون ریختن عظیم بود، ودر میان پادشاهان. اگر بیند از آن آب خون آلود همی خورد، دلیل که از بهر طمع به داوری پادشاه افتد.
 

تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی

مطیعی تهرانی: اگر رودخانه ماهیان بسیار داشته باشد بهتر است ولی دیدن آبزیان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نیست.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.
 

تعبیر خواب شنا در رودخانه

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی
 • عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد
 • افتادن و بوسیله آن برده شدن: شما شانس زیادی دارید

تعبیر خواب عبور از رودخانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می‌یابید.
 
کارل گوستاو یونگ: اگر شما در خوابتان از رودخانه رد می‌شوید، بیانگر مانع یا مساله‌ای است که نیاز است به خاطر نزدیک‌تر شدن به هدفتان با آن سرو کار داشته باشید. بازتابی از مرحله‌ای جدید در زندگی تان است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می‌کند، نشانه آن است که همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود.
 • اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می‌گذرد و مشغول جمع آوری سرخس‌ها و سبزه‌های کناره رود است، دلالت بر آن دارد که زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت. اما اگر ببیند که با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می‌گذرد، نشانه آن است که از مشکلات بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید.
 • اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می‌کنید، نشانه آن است که در پی سعادت و لذت بردن از زندگی، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت.

 

تعبیر خواب حمام کردن در رودخانه

کارل یونگ: خواب دیدن اینکه در رودخانه حمام می‌کنید بیانگر خلوص و تمیز شدن است
 

تعبیر خواب رودخانه خشک

کارل یونگ: دیدن بستر رودخانه‌ی خشک در خواب به این معنی است که شما عاری از احساسات هستید. شاید چیزی شما را از نظر احساس کرخ کرده است.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۴۷
در انتظار بررسی: ۰
مریم
۱۶ ساعت پیش
با سلام من کجا میتوانم تعبیر خوابم را ببینم قبلا برایتان فرستادم با تشکر
سلام! مخاطب گرامی! خواب‌تان در همان صفحه که خواب‌تان را پیشتر ارسال کرده‌اید، تعبیر شده است. چنانچه آن را نیافتید، خواب‌تان را دوباره ارسال کنید تا تعبیر شود!
زهرا
۲ روز پیش
سلام،ممنون از سایت خوبتون،اکثر مواردی که گفتید واقعا برای من اتفاق افتادند،ادامه ی خوابم=لامپ یا نوری نبود فقط مهتاب وسط آسمون بود،جریان آب خیلی شدت گرفته بود و خروشان بود که ترسناک بود و من مرتب فکر میکردم اگر کسی بیفته توش دیگه زنده نمیمونه، نمیدونم یه نفر گفت خروشان بودن رودخانه فصلیه یا خودم بهش فکر میکردم،ایستاده بودم و عمیقا فکر میکردم و رودخانه رو نگاه میکردم که از خواب بیدار شدم
سلام! در ادامه: نمادی از موفقیت عاطفی است. به شما اطمینان می‌دهد که در روزهای تیره‌تان در مسیر صحیح پیش رفته‌اید. زندگی‌تان از کنترل خارج می‌شود. حس می‌کنید از نظر احساسی، بیقرارید. تعبیر دیگر: آماده‌اید با چالش‌های زندگی و پیچ‌وخم‌های زندگی، روبرو شوید.
زهرا
۳ روز پیش
سلام،خواب دیدم یک رودخانه ای در جریان است که خروشان وحشتناک نبود اما جریان آب خیلی هم آروم به نظر نمی رسید و اون رودخونه عمق زیادی داشت طوری که وقتی کنارش ایستاده بودم از غرق شدن داخلش میترسیدم،خیلی برام آشنا بود انگار که قبلا هم اونجا بودم،کنار رودخونه سنگ های ورقه ای بود که به وسیله ی آب شسته شده بود،آب رودخونه شفاف و زلال نبود ولی کدر و بد رنگ هم نبود، داشتم تو خواب فکر میکردم که این رودخونه حتما از یه مسیر آهکی گذشته که یه کوچولو آبش شیری رنگه، دونفر داشتن لباساشونو کنار رودخونه میشستن اما من انگار که این آب خیلی با ارزش هست با یه کاسه آب برمیداشتم و به خواهرم و خانواده ام میدادم، چند بار این کارو انجام دادم تا اینکه دیدم یه نفرافتاده داخل آب پریدم و نجاتش دادم بااینکه اصلا شنا بلد نبودم و مرتب میگفتم عمق رودخونه زیاده.رفتیم یه جایی و شب دوباره برگشتیم کنار رودخونه، تنها بودم و کسی هم اون اطراف نبود،هوا تاریک بود و هیچ لامپ یا نوری نبود فقط مهتاب وسط آسمون بود، جریان خیلی خروشانی داشت که ترسناک بود و من مرتب فکر میکردم اگر کسی بیفته توش هیچوقت زنده نمیمونه،ایستاده بودم و عمیقا تو فکر بودم و اون رودخونه رو نگاه میکردم ،که از خواب بیدار شدم
سلام! خواب‌تان یعنی حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. نمادی از رحم و حس امنیت است. ممکنست نشانه‌هایی ازین باشد که درباره‌ی اینکه در رابطه‌ای خاص با شما رفتار می‌شود، چه حسی دارید. به صورت موفقیت‌آمیز، احساسات و ویژگی‌های خاصی را تأیید کرده‌اید که توسط قربانی در حال غرق شدن به نمایش گذاشته شده است. بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. ادامه‌ی خواب‌تان از «لامپ» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
بارانا
۹ روز پیش
سلام دیشب خواب دیدم توی یه رودخونه یاچیزی مثل برکه بزرگ شنا می کنم که آب زلالی داره یک لحظه آب رودخونه مثل موج دریا میره به کناروخالی میشه ودوباره بعد چند لحظه باموج برمیگرده سرجاش که من اول تعجب میکنم ولی بعدش دوباره از برگشت آب وحس خوب شنا کردن لذت میبرم اینکار چند بار تکرار میشه
سلام! خواب‌تان یعنی جنبه‌هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می‌کنید. ممکنست نشانه‌ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. تعبیر دیگر: بیانگر خطایی مهلک درباره‌ی تصمیمی مهم است. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است. زندگی‌تان از کنترل خارج می‌شود. حس می‌کنید از نظر احساسی، بیقرارید. تعبیر دیگر: آماده‌اید با چالش‌های زندگی و پیچ‌وخم‌های زندگی، روبرو شوید.
زهرا
۱۳ روز پیش
سلام دیشب خواب دیدم که برادرم در رودخانه ی زلال و شفاف ولی تنگ و باریک که انگار روی آب شناوره طوری که به سمت چپ بدنش بود با سرعت به سمت جلو میره انگار که آب داشت اونو میبرد و چند بار سرش به سنگ برخورد میکرد و خودش دوباره مانع رو کنار میزد ممنون میشم.
سلام! خواب‌تان بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با برادرتان یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! تعبیر دیگر: نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است.
ریحانه
۲۰ روز پیش
سلام.من دیشب خواب میدیدم توی یک بیابون داشتم راه میرفتم که از دور ی دریاچه اب میدیدم و به خودم میگفنم این حتما سراب هست...ولی وقتی جلو رفتم دیدم ی حالت تالاب یا دریاچه کوچیک هست یا ابی صاف.که منم از اون رد شدم و قدم زدم و تااون طرفش رفتم..تعبیرش چی میشه؟؟؟
سلام! خواب‌تان بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. نشانگر آرامش است. لازمست کمی به خودتان آرامش بدهید. زمانش است که درباره‌ی وضعیت‌تان و آنچه در زندگی‌تان رخ می‌دهد، تأمل کنید. از سوی دیگر، تمایل دارید احساسات‌تان را کنترل و بازبینی کنید. شخصی آرام از نظر عاطفی هستید. تعبیر دیگر: بیانگر حالت احساسی ذهن شماست. حس می‌کنید محدود شده‌اید و نمی‌توانید احساسات‌تان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر: ممکنست برایتان تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، نمادی از آرامش درونی شماست. اگر پریشان باشد، ممکنست وارد پریشانی احساسی شوید.
فرشته
۱ ماه پیش
خواب دیدم با خواهرزاده ام از رود گل آلود و آرومی عبور کردیم و من چند مرد دیدم که متوجه شدم میخوان خواهرزادمو اذیت کنم پس برای نجاتش تو رود پریدم و شنا کردم و رود خروشان شد و من خلاف جهت اب شنا میکردم و وارد تونل شدم و شحصی را دیدم و از آب و تونل بیرون اومدم. ممنون بابت پاسختون
اول سلام! خواب‌تان یعنی جنبه‌هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می‌کنید. ممکنست نشانه‌ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. بیانگر اینست که در آشفتگی هستید. همچنین یعنی از نظر احساسی، خسته و بی‌حال هستید. ممکنست نشانه‌ای از بیماری باشد. جنبه‌هایی از ناخودآگاهتان را کشف می‌کنید. آغوش‌تان را به آگاهی‌های نو می‌گشایید. تعبیر دیگر: بیانگر چشم‌انداز محدودتان طبق این عبارت است: ”بخاطر تاریکی و فضای بسته، دید، محدود است.“
فرشته
۱ ماه پیش
سلام من یه دخترم و دیشب خواب دیدم یه خرس بزرگ دنبالم افتاده و من برای فرار تو رودخانه آبی رنگی و خروشانی افتادم
و امشب خواب دیدم با خواهرزاده ام از رود گل آلود و آرومی عبور کردیم و من چند مرد دیدم که متوجه شدم میخوان خواهرزادمو اذیت کنم پس برای نجاتش تو رود پریدم و شنا کردم و رود خروشان شد و من خلاف جهت اب شنا میکردم و وارد تونل شدم و شحصی را دیدم و از آب و تونل بیرون اومدم. ممنمون میشم تعبیر خواب منم بگید، من یکم تو زندگیم دچار استرس شدم حس میکنم بخاطر همونه خوابای اینجوری میبینم و بعدش که از خواب بیدار میشم از شدت استرس نفسم بند میاد
سلام! خواب‌تان بیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل‌نشده‌ی شماست. احساس می‌کنید گیر کرده‌اید. شاید در موقعیتی تهدیدکننده، مانع گیج‌کننده یا رابطه‌ای کنترل‌کننده هستید. بیانگر اینست که در آشفتگی هستید. همچنین یعنی از نظر احساسی، خسته و بی‌حال هستید. ممکنست نشانه‌ای از بیماری باشد. خواب دیگرتان را لطفا در پیامی جداگانه ارسال کنید!
نازی
۱ ماه پیش
سلام من ی دختر مجردم دیشب خواب دیدم با مامانم از کنار ی رود خونه صاف خروشان با موج شدید رد میشیم .کلی مردم هم اونجا شنا میکنن ...بعد باید از پل هایی بریم بالا مامانمو داداشم میره .منم میرسم تا بالا بعد زیر پام خالی میشه برمیگردم پایین بعد بابام دستمو میگیره باهام میرسم بالا و من اون رود خونه رو تماشا میکنم .بعد داداشم میخواد بدم تو اون آب شما کنه میپره پایین .و میره زیر آب بعد میاد بالا .اینقدر نگرانم که ی وقت غرق نشه ولی چیزش نمیشه ...و رود خونه هم خیلی قشنگ بود
سلام! خواب‌تان نمایانگر دوره‌ی گذار در زندگی‌تان است. به مرحله‌ی تازه‌ای پا خواهید گذاشت. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که می‌کوشید دو چیز را باهم ارتباط دهید یا بین‌شان پل بزنید. تعبیر دیگر: بیانگر دوره‌ی گذارتان یک مورد احساسی خواهد بود. زندگی‌تان از کنترل خارج می‌شود. حس می‌کنید از نظر احساسی، بیقرارید. تعبیر دیگر: آماده‌اید با چالش‌های زندگی و پیچ‌وخم‌های زندگی، روبرو شوید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.
مهدی
۱ ماه پیش
سلام خداقوت من مردی 37ساله دارای یک دختر4ساله ام اما دیشب خواب دیدم دخترم در رودخانه داره شنا می‌کنه درحالیکه یه نوزاد هم دستش بود هی اون نوزاد رو بالا می‌گرفت تا خفه نشه بعد رسیدیم خونه در عالم خواب انگار اون نوزاد فرزندم بود درحالیکه در واقعیت من فقط یه فرزند دارم بعدش رسیدیم خونه براش جا انداختم تا بخوابه بالا سرش رختخواب بود من تارختخواب رودیدم هی باخودم فکر میکردم که الآن رختخواب میافته رو بچه و بچه خفه میشه که همونم شد و رختخواب افتاد روبچه که من رفتم رختخواب رولزرویس بچه بردارم که برادرم بزرگترم هم اومد رختخواب رو از روی بچه برداشت و بچه نجات پیدا کرد ممنون
سلام؛ خواب‌تان بیانگر رابطه‌تان با دخترتان و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایانند. یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. گویای پروژه‌ای کاملا نو است. بیانگر امکانات و فرصت‌ها می‌باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. می‌کوشید بخشی از خودتان که در حال تخریب شدن است را نجات دهید.
N
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با خاله م و خواهرم توی ماشین پدرم بودیم و خاله م راننده بود و خاله م که در واقعیت راننده ماهری هست رانندگی یادش رفت و ماشین ما توی رودخانه افتاد..
خواب‌تان بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. خودتان را دستکم می‌گیرید و به دیگران اجازه می‌دهید اختیار را در دست گیرند. این ممکنست نتیجه‌ی عزت نفس یا خودباوری پایین باشد. یعنی کنترل ندارید، عدم امنیت دارید یا حمایتی در زندگی‌تان ندارید. ممکنست مشکل بزرگ یا مسأله‌ی کوبنده و بزرگی را تجربه می‌کنید. ممکنست بیانگر این باشد که نمی‌توانید به هدفی که از پیش برای خویش تعیین کرده‌اید، دست یابید.
ماه بانو
۲ ماه پیش
ببخشید این تحول خوب یا نه
مثبت‌اندیش باشید تا اینگونه شود!
ماه بانو
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید. مادر بزرگ من خواب دیده که من و دوستم میخوایم از یه رود خونه پرآب رد بشیم هر چی میگه نرو خطرناکه من میرم و رد هم میشم بدون اینکه حتی لباسام هم خیس بشه سالم میرسم اونطرف ولی دوستم نمیتونه و یه اقایی بهش کمک میکنه و میارش پیش من. ممنون میشم تعبیرش رو بگین
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر تحولی بزرگ می‌باشد.
بدون نام
۲ ماه پیش
با سلام
بنده یم دختر مجرد هستم شب گذشته خواب دیدم که همراه خانواده ام به کنار یک رودخانه رفتیم قسمتی از رودخانه تونل مانند بود آب کاملا زلال و پاک و رود پرآب بود برادر و پدرم هر کدام در آب شیرجه زدند اما من میترسیدم در نههایت با تشویق آنها من با ترس بسیار و درخلاف جهت رودخانه پشت یعنی درست جایی که آب وارد تونل می شد شیرجه زدم و همان لحظه از خواب پریدم
خواب‌تان بسته به رابطه‌تان با خانواده‌تان بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. در زندگی‌تان با نامطمئنی‌هایی روبرو هستید. لازمست مشتاقانه ریسک کنید تا بسوی هدف‌هایتان پیش روید. بیانگر واژن، رحم و تولد است. ممکنست به این اشاره کند که به امنیت و پرورش لازمست.
ناشناس
۲ ماه پیش
‌ سلام خسته نباشیدمن خواب دیدم که با قایق طول رود خو نه طی می کنم اون جایی که باید پیاده شم دیدم پدرم که فوت شده اونجاس کفت بر دور دیگهای بزن بعد بیا البته دو عدد مرغ هم راه داشتم اگه میشه معنی بفر مایید
خواب‌تان بیانگر توانایی‌تان برای کنار آمدن و ابراز احساسات‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست آماده‌ی مواجهه با ضمیر ناخودآگاهتان یا جنبه‌های ناشناخته خودتان باشید. خواب می‌تواند بگویدتان که قایق را تکان‌تکان ندهید و از صدمه زدن به آن دوری کنید. تعبیر دیگر: شاید بیانگر این باشد که زیربنایی محکم برای موفقیت نساخته‌اید. هنوز کار زیادی پیش رو دارید. یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. نمادی از بزدلی و عدم اراده است. تعبیر دیگر: نمادی از غیبت و بلا است. همچنین یک نماد مادرانه دارد.
مریم
۳ ماه پیش
من خواب دیدم تو باغمون یه رودخونس ک اب زلالو ارومی ازش ردمیشه و از دیدنش ادم لذت میبره کنار اب پرشن ابی خوش رنگی بودن ک ازشون برمیداشتم تا بیارم باخودم میسه تعبیرشو بگین
خواب دیدن باغ‌تان، یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز، یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. شن، بیانگر تغییر در چشم‌انداز یا تغییر در نگرش شماست. اگر شن‌ها خیس باشند، یعنی در زندگی‌تان حس تعادل ندارید. اینکه آبی هستند، بیانگر حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید.
فاطمه
۳ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم از یه رود خونه خیلی بزرگ و عریض با راه رفتن درحال گذر کردن بودم که یه نوزاد درحال غرق شدن دیدم سریع دست دراز کردم و سرشو اوردم بالا یه اقایی یهو اومد و گفت پدر بچه اس اما بچه رو دوباره ول کرد و من گرفتمش چندبار این اتفاق تکرار شد من به اقا گفتم این رودخانه خیلی کثیفه واسه بچه ضرر داره اون اقا گف بخاطر اینکه بچمو نجات دادی دستتو بده تا کمکت کنم از رودخونه بری بیرون دستمو گرفت و یکم ک جلو تر رفتیم گف ازاینجا میتونی بری و من از یه پله رفتم بالا و به خیابون رسیدم و نامزدمو دیدم
میشه تعبیرشو بگید، ممنون.
اگر از رودخانه رد می‌شوید، بیانگر مانع یا مسأله‌ای است که نیازست بخاطر نزدیک‌تر شدن به هدف‌تان با آن سروکار داشته باشید. بازتابی از مرحله‌ای نو در زندگی‌تان است. اینکه بچه را از غرق شدن نجات می‌دهید، یعنی به خودتان اجازه می‌دهید آسیب‌پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید. دیدن مرد، بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید نیاز دارید این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید. اینکه از پله‌ها بالا می‌روید، یعنی به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. خیابان، نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. دیدن نامزدتان، نشانگر رابطه‌تان با اوست. اغلب، خواب‌ها روی احساسات سرکوب‌شده‌ای تمرکز می‌کنند که هنوز برای نامزدتان ابراز نکرده‌اید.
بهناز
۳ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم با دوستم بودیم که میخواستیم از روی یه پل که روی رودخانه ای بودعبور کنیم، ولی آب رودخونه خیلی تیره و ترسناک شده بود و پل هم رفته بود زیر آب تیره تقریبا نمیشد رد بشیم. من ترسیدم پشت سرم رو ک نگاه کردم پدرم رو دیدم دلم قرص شد یهو چندتا سنگ روی آب پیداشدن پا گذاشتیم روی سنگا و خیییلی زود رد شدیم از رو پل.میشه تعبیر دقیقش رو بهم بگید.ممنونم
خواب دیدن صمیمی‌ترین دوست‌تان، یعنی نیاز دارید خصوصیتی خاص که بهترین دوست‌تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. اگر پل روی آب باشد، یعنی دوره‌ی گذارتان یک مورد احساسی خواهد بود. اگر از پل، داخل آب بیفتید، یعنی اجازه می‌دهید جلوی احساس‌تان گرفته شود و شما را از پیش رفتن بازدارد. اینکه ترسیده‌اید، یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. اگر از رودخانه رد می‌شوید، بیانگر مانع یا مسأله‌ای است که نیازست بخاطر نزدیک‌تر شدن به هدف‌تان با آن سروکار داشته باشید. بازتابی از مرحله‌ای نو در زندگی‌تان است.
مهرخورشید سیاوش
۴ ماه پیش
سلام و روزبخیر
خواب دیدم که در منزلی هستم و دارم با دایی ام صحبت میکنم بعد پسردایی ام با دخترخاله اش میان دنبال من تا بریم جایی موقع در بستن باد شدیدی آمد و من در رو محکم بستم کلیدی که توی قفل در بود چند قسمت شد(خود کلیدها نه ولی دسته کلید شکست) پسردایی ام گفت مهم نیست درستش می کنم بریم تا دیر نشده از یک سرازیری اومدیم پایین کنار سرازیری یک رودخانه ی مواج بود اون ور رودخانه ماشین ها و افراد فامیل منتظر من بودند احساس کردم روز سیزده بدر هست چون تمام شواهد نشان میداد سیزده بدر ه کنار رودخانه یک تور بزرگ بود بهم گفتند برای اینکه زودتر برسی و نیافتی توی آب تور رو محکم بگیر و رد شو تور رو گرفتم ولی همش داشتم میرفتم سمت آب که عروس خاله ام یک قسمت از تور رو داد دستم گفت با این بهتر میرسی و واقعا راحت از آنجا عبور کردم توی دلم گفتم مرسی زینب مثل همیشه بهم مهربانی کردی و از خدا براش سلامتی و بچه دار شدن کردم و رفتم شمت ماشین ها و به فامیل سلام کردم
لطفا اگر خوابم تعبیر داره تشکر می کنم که تعبیرکنید
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن دایی، بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. اینکه درب را می‌بندید، یعنی رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. بیانگر ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. رودخانه‌ی مواج، یعنی زندگی‌تان از کنترل خارج می‌شود. حس می‌کنید از نظر احساسی، بیقرارید. تعبیر دیگر: آماده‌اید با چالش‌های زندگی و پیچ‌وخم‌های زندگی، روبرو شوید. خویشان‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. دیدن تور، یعنی در یک موقعیت سخت زندگی، گیر کرده‌اید. تعبیر دیگر: نیاز دارید دسترسی‌تان را گسترش دهید. اینکه دارید کمک می‌شوید، بیانگر بی‌پناهی‌تان در یک موقعیت است. اگر از رودخانه رد می‌شوید، بیانگر مانع یا مسأله‌ای است که نیازست بخاطر نزدیک‌تر شدن به هدف‌تان با آن سروکار داشته باشید. بازتابی از مرحله‌ای نو در زندگی‌تان است.
Negar
۵ ماه پیش
سلام
خواب دیدم رودخونه ای با عمق زیاد، عریض، خروشان و با آبی تمیز بود که حس آشنایی بهش داشتم.
کنار رودخونه راهی وجود داشت که کاملا سرسبز با درخت های سبز بود. (محیط فوق العاده ای بود)
کتاب قرآن دستم بود و از اون مسیر میگذشتم
یه لحظه احساس کردم که رودخونه آبش خیلی زیاد شده و با شدت بیشتری عبور میکرد(من خلاف جهت آب از اون راه میرفتم)
یه لحظه اونقدر شدت آب زیاد شده بود که ترجیح دادم برگردم و خیلی آروم کل مسیر رو طی میکردم ،هم رفت هم برگشت.
وقتی که مسیر برگشت رو میومدم دیدم که چند نفر دیگه هم برمیگردن، یه خانومی با عجله از اون مسیر برمیگشت، وقتی از کنارم میگذشت اُفتاد، دستش رو گرفتم آوردمش سمت خودم (ارتفاع آب هم اندازه ی ما بود) یعنی اگه دست اون خانومو نمیگرفتم آب برده بودتش.
خانومه بامن برگشت، رسیدیم به جایی ک عمق آب خیلی کم بود و باید از جایی میپریدیم که به مقصد برسیم.
خانم گفت که کتابش افتاده داخل آب گفتم کجا افتاد، بهم نشونش داد (آب انقد شفاف بود همه چی دیده میشد)
گفتم باشه بذار وقتی رفتیم اونور میرم برات میارم.
یادم نمیاد چیشد دقیقا، ولی مجبور شدیم باهم بپریم انگاری میترسید.
وقتی پریدیم اونور گفتم الان میرم میارمش، و رفتم آوردم کتابش رو.
یه حسی میگه کتاب اون خانوم هم قرآن بود ولی جلدش شبیه قرآن نبود.
بعدش هم بیدار شدم...
سلام؛ بخش‌های مهم خواب‌تان: رودخانه‌ی مواج یا رودخانه‌ی طغیان‌کرده، یعنی زندگی‌تان از کنترل خارج می‌شود. حس می‌کنید از نظر احساسی، بیقرارید. تعبیر دیگر: آماده‌اید با چالش‌های زندگی و پیچ‌وخم‌های زندگی، روبرو شوید. راه رفتن در یک مسیر باز، بیانگر شفافیت فکر و آرامش ذهنی است. نماید از پیشرفت شماست. کتاب، بیانگر آرامش است. آرام‌آرام بسوی هدف‌هایتان حرکت می‌کنید و سرعت‌تان را ثابت نگه می‌دارید. کتاب‌ها، نمادی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. اینکه به او کمک می‌کنید، یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. رودخانه‌ی آرام و تمیز، یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است.
امین
۵ ماه پیش
سلام. خواب دیدم دارم در طول یک رود کم عمق زلال و حرکت میکنم.فک کنم با یه قایق بودم..بعد دست میکردم تو اب و انگشتر نقره عقیق از تو اب در میوراروممیوردم کنم 3 تا در اوردم..یکی دو تا از نزدیک ترین دوستامم کنارم میدویدن .منم انگشترارو از اونا قایم میکردم میذاشتم توی جیبم ...تعبیر حوابما چیه؟اصلا تعبیری داره؟
سلام؛ خواب دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز، یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اینکه درون قایق هستید، بیانگر توانایی‌تان برای کنار آمدن و ابراز احساسات‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست آماده‌ی مواجهه با ضمیر ناخودآگاهتان یا جنبه‌های ناشناخته خودتان باشید. خواب می‌تواند بگویدتان که قایق را تکان‌تکان ندهید و از صدمه زدن به آن دوری کنید. انگشتر، نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. شما به آرمان‌هایتان، مسئولیت‌هایتان یا باورهایتان وفادارید. اینکه سه‌تا هستند، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده یا رفتار پرخاشجویی در زندگی‌تان است. حس می‌کنید از تعادل خارج شده‌اید. اینکه پنهانش می‌کنید، یعنی می‌کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می‌هراسید. دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم‌اند. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است.
ایمان طاهری
۵ ماه پیش
سلام.
مدتی هست پدرم بیمار شده ،عمه ام چند بار درخواب دیده اند که در رورخانه شهرمان پدرم به او میگوید خود را به آب بندازد و نترسد پدرم پایین تر ایستاده و او را از اب بیرون می اورد،عمه ام با ترس و به اسرار پدرم هر بار خود را به اب می اندازد و پدرم اورا بیرون می اورد،اما هربار فقط صدای پدرم را میشنود که میگوید بپر من تو را از اب میگیرم،چند بار این خواب رو دیده،ممنون میشم تعبیرش را بگین
سلام؛ بخش‌های مهم خواب: خواب دیدن برادرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با وی یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! همچنین، او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند این یادآوری را کند که شخصی در زندگی بیداری‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای ویژه‌ای مشابه برادرتان دارد. رودخانه‌ی آرام و تمیز، یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اینکه شیرجه می‌زنید، یعنی در زندگی‌تان، با نامطمئنی‌هایی روبرو هستید. نیاز دارید مشتاقانه ریسک کنید تا بسوی هدف‌هایتان پیش روید. اینکه حس ترس دارید، یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. کلید غلبه بر ترس‌تان، اینست که درباره‌شان با آغوش باز بحث کنید و با آنها روبررو شوید.
Negin
۵ ماه پیش
با سلام خسته نباشید
مادر من درخواب دیده که میخاهد از ی رودی رد شه میپره اونطرف رود ـ همین ک میپرد میوفته زمین ولی با دستاش ب زمین میزنه سری بلند میشه ـ بعدوخواهر من میخاد از اون رود رد شه از وسطش میاد ولی دراخر نمیتونه رد شه دوباره برمیگرده ب جای اولش ..
سلام؛ ممنون. از لحاظ تعبیر خواب سنتی: اگر رودخانه خروشان است، عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می‌یابید. از لحاظ روانشناسی: دیدن رودخانه ی آرام و تمیز در خوابتان باینگر این است که شما با جریان موجود پیش می روید. شما به اجازه می دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم گیرنده تری در جهت دهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر این است که رودخانه نمادی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اگر رودخانه گل آلود باشد، پس بیانگر این است که در آشفتگی هستید. رودخانه ی آلوده بیانگر این است که از نظر احساسی، خسته و بی حال هستید. ممکن است نشانه ای از بیماری باشد. اگر شما در خوابتان از رودخانه رد می شوید، بیانگر مانع یا مساله ای است که نیاز است به خاطر نزدیک تر شدن به هدفتان با آن سرو کار داشته باشید. بازتابی از مرحله ای جدید در زندگی تان است. همچنین ایجاد تحولی عظیم. اگر رویابین از میان آب‌ها (با شنا، راه رفتن و غیره) از رودخانه گذشت به معنای مواجهه با احساسات و عواطف بسیار طی فرآیند تغییر و تحول است. دخترتان، بیانگر رابطه ی بیداری تان با دخترتان و ویژگی هایی است که او نمایش می دهد.
سمیرا
۵ ماه پیش
سلام مادر یکی از دوستانم خواب دیده که رودخانه ای که حجم زیادی از آب دذش میومده با کلی اسباب و اسایه بوده که مادرش میره و یه تلوزیون از اون رودخانه میگیره تعبیر ای خواب چی میشه ممنونم
سلام؛ این خواب، به احتمال قوی بخاطر درگیری و شمغله ی افکار دوستتان مشاهده شده است و تعبیر خاصی ندارد؛ فقط دیدن رودخانه مهم است که بیانگر ذهن ایشان است؛ چنانکه: دیدن رودخانه ی مواج یا رودخانه ی طغیان کرده در خوابتان بیانگر این است که زندگی تان از کنترل خارج می شود. شما حس می کنید از نظر احساسی، بی قرارید. تعبیر دیگر این است که این خواب به این معنی است که آماده اید با چالش های زندگی و پیچ و خم های زندگی روبرو شوید. دیدن رودخانه ی آلوده در خوابتان بیانگر این است که از نظر احساسی، خسته و بی حال هستید. ممکن است نشانه ای از بیماری باشد.
حسین
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم که هوا طوفانی شد و این قدر فشار آب زیاد بود که من و همه چیز اطراف رو برد داخل رودخانه و من که دیدم توان مقابله با این حجم آب رو ندارم خودم رو به مسیر رودخانه خروشان سپردم ودر مسیر ادم های زیادی دیدم و دلم میخواست بشون بگم آروم باشین و با جریان برین جلو که نمی تونستم بگم ناگهان یه طناب شخصی از کنار رودخانه برا من فرستاد و من طناب رو گرفتم و امدم بیرون از آب و می گفتم برا اونا هم بفرستین طناب ولی یا نمیتونستن بگیرن یا مرده بودن ممنون بابت تعبیرتون
سلام؛ بخشهای مهم خوابتان: خواب دیدن اینکه درگیر طوفان می شوید بیانگر این است که کنترل خود را روی چیز هایی از دست می دهید که وهله اول هم کنترلی برشان نداشته اید. شما نیاز دارید که راهی دیگر برای پیش برد و حل مسائل خود پیدا کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که شما خیلی جدی هستید. شما نیاز دارید که آسانگیر شوید. اگر رودخانه گل آلود باشد، پس بیانگر این است که در آشفتگی هستید. رودخانه ی مواج یا رودخانه ی طغیان کرده بیانگر این است که زندگی تان از کنترل خارج می شود. شما حس می کنید از نظر احساسی، بی قرارید. تعبیر دیگر این است که این خواب به این معنی است که آماده اید با چالش های زندگی و پیچ و خم های زندگی روبرو شوید. اینکه شما نجات میابید بیانگر جنبه ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. شما تلاش می کنید که راهی بیابید که این جنبه ی فراموش شده ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی است از تقاضای ناخودآگاه شما برای کمک است. شاید شما در زندگی بیداری تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید.
آوات
۵ ماه پیش
سلام..من خواب دیدم که همراه با آقایی که میشناسم از رودخونه عبور کردیم.آبسرد وزلالی داشت.درهین عبور آب بازی کردیم وخیس شدیم.از رودخونه بیرون اومدیم روبرومون دشت پر از برف بود.برفی سفید ویک دست..البته اون رودخونه نزذدیک شهرمونه اونجا رو میشناختم.واینکه ما در منطقه کوهستانی زندگی میکنیم وزمستونش برفیه...ممنون میشم راهنمیاییم کنید
سلام؛ دیدن یک آشنا در خواب بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید آنها را بشناسید. رودخانه‌ی آرام و تمیز، یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. شما اجازه می‌دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر این است که رودخانه نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اینکه از رودخانه رد می‌شوید، بیانگر مانع یا مسأله‌ای است که نیازست بخاطر نزدیک‌تر شدن به هدفتان با آن سروکار داشته باشید. بازتابی از مرحله‌ای جدید در زندگی‌تان است. اینکه آب‌بازی می‌کنید، به این اشاره دارد که تمایل دارید خلاف هنجارهای جامعه پیش روید و قوانین قراردادی را نقض کنید. خلاقیت محدودنشده‌ای را نشان می‌دهید. همچنین بیانگر اینست که چیز‌ها را به حد کافی جدی نمی‌گیرید. نیاز دارید با واقعیت روبرو شوید. اینکه خیس هستید بیانگر این است که احساساتتان به شما غلبه می‌کنند. بیانگر پاکی معنوی، تولد دوباره یا احیاست. برف، بیانگر موانع، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد و منجمد است. شما نیاز دارید که این احساسات و موانع را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که برف به این معنی است که شما حس بی‌تفاوتی، تنهایی و غفلت می‌کنید.
ازاده
۶ ماه پیش
سلام .خسته نباشید .خواب دیدم با خانوادم تو ی جنگلم که یه رود کوچیک وسطش جریان داره داشتیم میرفتیم که وقتی داشتیم از ی سخره بالا میرفتیم من گفتم میخام برگردم و برگشتم از کنار رود میرفتم خیلی اروم قشنگ بود به یه جای رسیدم که باید از ی جای بالا میرفتم که دو تا گرگ کوچیک دیدم .خیلی کوچیک بودن نتونستن بهم اسیب برسونن .ممنون از تعبیرتون .
دیدن خانواده‌تان در خواب‌تان بیانگر امنیت، گرمی و عشق است. اینکه در جنگل هستید یا در جنگل راه می‌روید، بیانگر فاز تحول است. غرایزتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید که بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هاتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. دیدن جریان آب، بیانگر جریان ایده‌های تازه و ژرف است. نمادی از جریان احساسات شماست. تعبیر دیگر: ممکنست جناسی از چیزی باشد که با سرعتی ثابت در حال جاری شدن است. شاید نیاز دارید که صبورتر باشید. اینکه به بالای یک صخره می‌روید، نمادی از جاه‌طلبی و انگیزه‌ی شماست. خواب ممکنست موازی با تمایل‌تان برای این باشد که به موفقیت دست یابید یا اینکه در اوج موقعیت کاری‌تان قرار گیرید. گرگ، نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، اعتمادبنفس و غرور است. قادرید که در بالا پایین‌های مختلف اجتماعی آرامش‌تان را حفظ کنید و براحتی و باوقار، با هر موقعیتی منعطف شوید. خودتان تنها بودن را انتخاب می‌کنید. به تعبیر منفی، گرگ بیانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکن است بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل یا نیروی همه‌گیر در زندگی‌تان باشد. این به یک وسواس (عقده)، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل‌تان اشاره دارد.
ناشناس
۶ ماه پیش
سلام ،اول بار خواب رودخانه ای صاف و زلال دیدم ،یهو متوجه گل الود شدن رودخانه شدم ،اب رود خانه گل الودتر و مواج تر میشد،طوری که طغیان کرده بود،دو سه تا نوزاد در مسیر رودخانه قرار گرفته بودند ومن هیچ دسترسی به نجات انها نداشتم چون از روی پل نظاره گر بودم ،یهو چشمم به همسرم افتاد و فریاد زدم که ان کودکان را نجات دهد ،و همسرم موفق شد انها را نجات دهد
لطفا بگویید تعبیر چیست
سپاسگزارم
دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز در خوابتان یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگیتان بگیرید. تعبیر دیگر: رودخانه نمادی از خوشیهای لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اگر رودخانه گل‌آلود باشد، پس یعنی در آشفتگی هستید. دیدن رودخانه‌ی مواج یا رودخانه‌ی طغیان کرده در خوابتان یعنی زندگیتان از کنترل خارج می‌شود. حس می‌کنید از نظر احساسی، بیقرارید. تعبیر دیگر: این خواب به این معنی است که آماده اید با چالشهای زندگی و پیچ و خمهای زندگی روبرو شوید. دیدن رودخانه‌ی آلوده در خوابتان یعنی از نظر احساسی، خسته و بیحال هستید. ممکنست نشانه‌ای از بیماری باشد. دیدن کسی که در خوابتان غرق می‌شود یعنی خیلی عمیق درگیر چیزی می‌شوید که فرای کنترل شماست. تعبیر دیگر: بیانگر حس از دست دادن هویت شماست. دیگر قادر نیستید که تمیز دهید (تشخیص دهید) که کی هستید. دیدن شوهرتان بیانگر رابطه‌ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکنست تلاش کند که روی فاکتورهای مخفی‌ای تمرکز کند که شما در زندگی بیداریتان به آنها رسیدگی نمیکنید. اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می‌دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می‌دهید که آسیب‌پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید.
Ressam
۷ ماه پیش
سلام خسته نباشید.ما وسط شهرمون رودخانه داریم. من خواب دیدم به همراه خانواده وقتی از کنار رودخانه رد میشدم ۴تاجسد روی آب شناور بودن که مال ی خانواده بودن (زن و مرد به همراه ی بچه دختر وپسر و غریبه بودن)همه میگفتن تصادف کردن و افتادن تو آب من با دقت به صورتشان نگاه میکردم و میگفتم اینا مردن ولی اعضای صورتشون سالمه و بشدت هم میترسیدم .همه داشتن جسد هارو نگاه میکردن و میگفتن این روزا رودخانه پراز جسد شده .رودخانه بزرگتر شده بود آب رودخانه هم زلال بود و طغیان میکردولی تیره بود(بدون هیچ گل آلودگی) .ممنون میشم تعبیرش رو بگید.
دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز در خواب‌تان، بیانگر این است که شما با جریان موجود پیش می‌روید. شما اجازه می‌دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر، این است که رودخانه نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. دیدن رودخانه‌ی مواج یا رودخانه‌ی طغیان‌کرده در خواب‌تان بیانگر این است که زندگی‌تان از کنترل خارج می‌شود. شما حس می‌کنید از نظر احساسی، بیقرار هستید. تعبیر دیگر، این است که این خواب به این معنا است که آماده‌اید با چالش‌های زندگی و پیچ و خم‌های زندگی، روبرو شوید. دیدن جسد در خواب‌تان بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که مرده است؛ یا ممکن است به این معنا باشد که شما مقصود خویش را نمی‌رسانید (گنگ هستید). شما خودتان را خفه می‌کنید و از درون می‌کشید.
شکوفه
۷ ماه پیش
باسلام
من خواب دیدم رفته بودیم کنار یه رودخونه که یه لاکپشت و یه اردک و رها کنیم توآب... اولش رودخونه خیلی باریک بود من بالای رودخونه شروع کردم به شستن لباس ..بهم هشدار دادن که نشور چون آب و واسه آدمای پایین دست گل آلود میکنیدرصورتیکه پایین دستو آلوده کرده بودن...خیلی از آشناها کنار رودخونه نشسته بودن
بعد شستن بلند شدم و دیدم که رودخونه خیلی بزرگ شده خیلی بزرگ وشدیدا گل آلود شده ...بهم گفتن ببین چیکار کردی
ولی وقتی میخواستم وارد رودخونه بشم بشدت زلال شده بود و سرد بود وقتی پامو گذاشتم تو آب یکم لنگیدم ولی از پسر خالم که متاهله کمک گرفتم و چون احساس خجالت داشتم خیلی معذرت خواهی کردم بار دوم خواستم از اون کمک بگیرم ولی ترجیح دادم از برادرم که اونم تو رودخونه بود کمک بگیرم بقیه خوابمو فقط تو رودخونه بودم و راه میرفتم و خیلی زلال بود و اینکه دیگه سرماشو حس نکردم
ممنون
دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز در خواب‌تان بیانگر این است که شما با جریان موجود پیش می‌روید. شما اجازه می‌دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید! تعبیر دیگر این است که رودخانه نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اگر شما در خواب‌تان از رودخانه رد می‌شوید، بیانگر مانع یا مسأله‌ای است که نیاز است بخاطر نزدیک‌تر شدن به هدف‌تان با آن سرو کار داشته باشید. بازتابی از مرحله‌ای جدید در زندگی‌تان است. اگر رودخانه گل‌آلود باشد، پس بیانگر این است که در آشفتگی هستید (که در اینجا نشان می‌دهد برخی کارهایتان باعث آشفتگی آن شده است و شما آنها را تقصیر دیگران می‌دانید). دیدن بستر رودخانه‌ی خشک در خواب‌تان به این معنا است که شما عاری از احساسات هستید. شاید چیزی شما را از نظر احساس کرخ کرده است. اینکه درخواست کمک می‌کنید، بیانگر آن است که حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. اینکه کمک می‌شوید، بیانگر بی‌پناهی شما در یک موقعیت از زندگی شما می‌باشد. شما در حال پالایش اندیشه‌های خویش هستید و از اینکه تغییر آنها موجب آزار کسی بشوند، هراسی ندارید. تغییرها برای شما در ابتدا سخت و در انتها عالی خواهند بود.
F
۷ ماه پیش
سلام وقتتون به خیر
من امروز صبح خواب دیدم تا جایی هستم فکر کنم درخت هم بود بعد رودخانه ای هم آنجا بود که آبی نداشت و فکر کنم گل آلود بعد یه باره دیدم بالای رودخانه که بالاتر از جایی بود که ایستاده بودم برادرم و آقایی که قبلا قصد ازدواج باهم را داشتیم و نشد
آب زلال و زیادی وارد رودخانه کردن که آب رودخانه جریان زیادی پیدا کرد و تمیز شد منم رفتم توی رودخانه و شادی میکردم
ممنون میشم تعبیر بفرمائید
این خواب، نشان می‌دهد که برکت فراوانی وارد زندگی‌تان خواهد شد. اینکه از چه طریقی این مسأله رخ خواهد داد، نامشخص است. اما این در صورتی رخ خواهد داد که گذشته‌های خود را فراموش کنید و راه جدیدی را در زندگی‌تان برگزینید. گاهی یاد گذشته‌ها باعث عقب افتادن آدمی می‌شوند و جلوی پیشرفت را می‌گیرند. پس بهتر است، مسیر جدید زندگی‌تان را با مشورت از افراد مجرب و معتمد برگزینید! امید به خدا داشته باشید و دل را با او صاف کنید! إن‌شاءالله برکت‌ها وارد زندگی‌تان خواهند شد! موفق باشید!
مریم
۷ ماه پیش
سلام با تشکر فراوان من خواب دیدم با دو تا بچه هام از رودخانه ایی عبور میکردیم که دخترم افتاد تو رودخانه و من با یک دستم اون رو از آب کشیدم بیرون واز غرق شدن نجاتش دادم بعد اومدیم خونه و پسری که به او علاقه مند بود رو دیدم اومده خواستگاریش و چون دخترم قبلش بهش جواب رد داده بود ولی درخوابم محبتش افتاده بود تو دلش ودخترم خوشحال بود از آمدن اون خواستگارش و در خوابم دخترم چادر نماز من سرش بود این خواب رو بعد از نماز صبح دیدم ممنون میشم اگر تعبیر کنید سپاس گزارم
از آنجایی که خواب شما پس از اذان صبح، رؤیت شده است، دارای تعبیر نمی‌باشد و حاصل ذهن شما بوده است. اما اگر خوشبین باشیم، این خواب نشان می‌دهد که گویا در مسیر زندگی، دخترتان دچار واقعه‌ای می‌شود که شما وی را از آن واقعه نجات خواهید داد و بخیر خواهد گذشت. موفق و پیروز باشید!
Bita
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که رفتم به محله پدرم اینا اونجا فقد یه رود خونه داره ولی بعد که یخورده کشتم دیدم بازم رود خونه هست ابش خیلی زلالو جاری بود من پاهامو گذاشتم تو اب ولی ابش خنک نبود خیلیم گرم نبود دست راستمم بازم یه رود خانه بود که خیلی جاری بود بعدشم یه امارتم دیدم توی اون خواب ولی واردش نشدم ممنونومیشم تعبیرشو بگید تشکر❤
این خواب، نشان می‌دهد که ذهن‌تان بشدت نیاز به تفریح دارد. این تفریح برایتان خیلی خوب و عالی خواهد بود. مشغله‌های روزانه ذهن‌تان را بیمار کرده‌اند و باعث افسردگی‌های مزمن در شما شده‌اند. پیشنهاد می‌کنم به سفری روستایی بروید و در طبیعت، قدم بزنید و پیاده‌روی کنید! همچنین از فریاد زدن در کوهستان یا دشت، غافل نشوید!
بدون نام
۸ ماه پیش
من خواب دیدم برای گردش رفته بودیم یه جا کنار رودخانه که خیلی باصفا بود دخترم که ۷ سالشه رفت اونطرف تر قهر کرده بود یهو رودخانه طغیان کرد و بچه رو با خودش برد خیلی دنبالش دویدم ولی بهش نرسیدم فکر کنم خفه شده بود تو اب یهو از خواب پریدم
این خواب، به دلیل مشغله‌ی ذهنی شما است و دارای تعبیر نمی‌باشد. می‌بایست از مشغله‌های ذهنی خودتان بکاهید! این عمل را می‌توانید با مراقبه انجام دهید. زندگی روزمرّه برای بیشتر مردم، مشغله‌های ذهنی را به بار می‌آورد. امّا برای آنکه خیال‌تان آسوده شود، صدقه‌ای دهید!
حسین
۸ ماه پیش
سلام.خوابی دیدم که چند بخش بود اما اون قسمتش که مربوط به رود بود این بود که‌ بعد از رانندگی در مسیر برفی و خلاف جهت جاده به یه روستا رسیدم که برف ها کم کم در حال آب شدن بود و جوی کوچک و زلالی که ماهی داشت در روستا در جریان بود. جوی آب به همراه ماهی ها زیر زمین میرفت، اما من میتونستم مسیر حرکت ماهی ها رو از زیر زمین تشخیص بدم
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید و بر ترسی که مانع پیشرفت و شناخت شما از محیط پیرامون و کشف حقایق و آموزه های جدید دارد فائق آیید. این خواب با مسئله ای که در بیداری با آن مواجه بوده اید مرتبط است.
فاطمه
۹ ماه پیش
باسلام و احترام خواب دیدم کنار دریاچه ای ایستادم و سمت راستم رودخانه اب بود که به دریاچه وصل میشد.دریاچه مواج شد و تعداد زیادی قو وارد دریاچه شدند رودخانه هم بسیار خروشان بود و آب از بستر اون بیرون زده بود به طوری که همه خشکیهای اطرافش را گرفته بود و من هیچ راهی پیدا نمیکردم که از آن مکان بروم.بسیار هراسان شدم و فقط نگاه میکردم و دنبال یه راه نجات بودم تا اینکه یک مسیر سخت پیدا کردم واز آن مکان رفتم و از اون دریاچه دور شدم.لطفا تعبیر خوابم را بفرمایید.سپاسگذارم
این خواب به استعداد و توانایی هایی در زندگی واقعی شما اشاره دارد که در موقعیت های خاص باید از این مهارت هایی که دست کم گرفته اید استفاده کنید. این توانایی ها میتواند شما را در رسیدن به اهداف تان یاری رساند.
مونا
۱۰ ماه پیش
سلام خواب ديدم يه جايى انگار مسافرت بوديم ديدم يه جايى اسمان صاف و پاك خوش اب و هوا يه رودى پر اب و زلال كه به دريا وصل بود و جارى بود كه من با هيجان گفتم چه رود قشنگ و زلالى
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید و بر ترسی که مانع پیشرفت و شناخت شما از محیط پیرامون و کشف حقایق و آموزه های جدید دارد فائق آیید.
صفری
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که شنا بلد نیستم(در واقعیت هم اینگونه است)ولی من به همراه چند نفر از اعضای خانواده در رود خانه ای شنا میکردیم ولی به محض اینکه در اب رفتم شنا بلد بودم ولی استرس زیادی داشتم که نکند غرق شوم ولی مسلط بودم و رودخانه بسیار عمیق بود وزلال
این خواب به استعداد و توانایی هایی در زندگی واقعی شما اشاره دارد که در موقعیت های خاص باید از این مهارت هایی که دست کم گرفته اید استفاده کنید. این توانایی ها میتواند شما را در رسیدن به اهداف تان یاری رساند.
بدون نام
۱۱ ماه پیش
باسلام.من دوشب پیش خواب دیدم که یهو از یجا سبز دارپ عبورمیکنم که مسیر رودخونه زاینده رود بود بعد خداروشکر اینقد آب بالا اومده بود که از کنار رودخونه آب زلال میومد تو اون زمین که سرسبز بود من ازش داشتم رد میشدم تا کمر توی آب بودم خیلی خوشحال بودم که سدزاینده رود پر شده و آب به همه جا میرسه .آیا خواب من تعبیر داره؟باتشکر ازشما
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید. همچنین توانایی و استعدادهایی که تا کنون از آنها غافل بوده اید را در این مسیر و با انجام مسئولیت های کنونی تان برای شما روشن خواهد شد.
مهسا
۱۱ ماه پیش
پدرم خواب دیدن من وسط یه رودخانه برخلاف جریان ایستادم ، ولی حرکتی نمیکنم‌
هر خواب فقط برای کسی که خواب را دیده معنا و تعبیر دارد. پدرتان دارای افکار و اهدافی است که بر خلاف منطق و آموخته هایش است. این افکار نتیجه خوبی نخواهد داشت.
یاس
۱ سال پیش
سلام. خواب دیدم رودخانه وسط شهرمون مثل دریا طوفانی شده پر از موج های بزرگ شده بود که آبش مردمو خیس میکرد. ما از رودخانه گذشتیم . همه مردم از کنارش میرفتن. واسه هیچکس اتفاقی نیافتاد. همه به یه جای امن رسیدیم. ولی نگاه میکردیم به اون موج ها واقعا ترسناک بود.
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید و بر ترسی که مانع پیشرفت و شناخت شما از محیط پیرامون و کشف حقایق و آموزه های جدید دارد فائق آیید.
منصوره
۱ سال پیش
سلام مادربزرگم برای من خواب دیده بودند که من در رودخانه ای ایستاده بودن و آب اون روشن و صاف بودو من به همراه چند زن دیگه اونجا بودیم . ایشون دیدند که یک نفر دستش را توی آب می کنه و شال بیرون میاره که خیس اند و اون رو میتکونه و وقتی اون رو می بینن می فهمن که اون نفر من بودم . ممنونم من اولین باره از این سایت برای تعبیر خواب خودم نوشتم. ممنون که این سایت رو فراهم کردید
این خواب از استعدادها و توانایی های بزرگی در شما خبر میدهد که نایزمند تلاش و انجام مسئولیت های مرتبط می باشد.
رضا
۱ سال پیش
سلام وقت خبیر... من خواب دیدم ک با دوستان و آشنایان ک دقیقا یادم نمیاد چ نسبتی با من دارند در کنار ردو خانه ی روستامون بودیم ... البته من اصلا وارد رود نشدم ... (انگار تو واقعیت بود ... چون من هیچوقت وارد رود نمیشم چون شنا بلد نیستم)...آّ خیلی زلال شفاف بود حتی میشد کف رود رو هم دیدی ارتفاعش هم حدود 2 یا 3 متری بود .. بعد یهو یاد نمیشد چی شد که همه از رود دور شدن ... منم باهاشون رفتم .. من همش حس میکردم ی چیزیو جا گذاشتم ... مثل کتاب هام ک توی پلاستیکی بودن ... بعد ک از رود دور شدیم جویبار های کوچکیو میدیدم با با تیره و خشن که ب سوی رود میرفتن...
سلام. این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید و بر ترسی که مانع پیشرفت و شناخت شما از محیط پیرامون و کشف حقایق و آموزه های جدید دارد فائق آیید.
آ
۱ سال پیش
خواب دیدم یه سکو توی رودخونه ولی گوشه بود و با خونواده نشسته بودیم اب رودخونه هم مثل دریا مواج بودو موج میزد یهو موجا زیاد شدو رفت بالا سرمون من خیلی ترسیدم ولی اب مارو نبردو ابا قطره قطره میریخت روی سرم.لطفا تعبیرشو بهم بگید پیداش نکردم
زهرا
۱ سال پیش
من خواب میدیدم کنار یک رودخانه وایسادم.. فشار آب خیلی زیاد بود.. آبش هم شفاف بود و تمیز.. آب از کنار رودخونه سنگ های بزرگ رو برمیداشت و با خودش میبرد.. تعبیرش چیه
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد.
فرشاد
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که بالای یک کوه هستم و در حال جمع کردن قارچ بودم که چندتاشو جمع کردم بعد یهو از بالای کوه افتادم تو رود خانه
و یه نفر از بالای کوه قارچ هارو داخل رودخانه می انداخت و من و یه نفر دیگه قارچ ها رو از تو رودخانه جمع کردیم بعد من قارچ هایی رو که جمع کرده بودم رو دادم اون یه نفری که باهام بود و بعد از رودخانه اومدیم بیرون
تعبیرش چیه تورو خدا بگید نتونستم تعبیرشو پیدا کنم
کوه در خواب سمبل سختی هایی می باشد که لازم است برای رسیدن به هدف خود پشت سر بگذارید. انسان های درون خواب، سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. آب، سمبل ناخودآگاه و احساسات درونی می باشد. قارچ اشاره به مسائلی دارد که در حال تحقیق و مطالعه در مورد آن ها هستید. این خواب از شما می خواهد تا تجارب و احساسات درونی خود، برای شناخت و برنامه ریزی درباره ی هدفی استفاده کنید که در زمینه ی علمی یا تحصیلی در پیش گرفته اید. مسیری که به شما کمک می کند تا جواب پرسش های ذهنی خود را پیدا کنید.
بدون نام
۲ سال پیش
خواب دیدن اب رودخانه که برعکس خلاف حرکت میکند
رفتن بر خلاف جهت جریان آب نمادی از خودداری در برابر احساسات خویشتن، کردار و افکار بر خلاف عرف رایج و متداول و تمایل ناخودآگاه است.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۴۷
در انتظار بررسی: ۰
مریم
۱۶ ساعت پیش
با سلام من کجا میتوانم تعبیر خوابم را ببینم قبلا برایتان فرستادم با تشکر
سلام! مخاطب گرامی! خواب‌تان در همان صفحه که خواب‌تان را پیشتر ارسال کرده‌اید، تعبیر شده است. چنانچه آن را نیافتید، خواب‌تان را دوباره ارسال کنید تا تعبیر شود!
زهرا
۲ روز پیش
سلام،ممنون از سایت خوبتون،اکثر مواردی که گفتید واقعا برای من اتفاق افتادند،ادامه ی خوابم=لامپ یا نوری نبود فقط مهتاب وسط آسمون بود،جریان آب خیلی شدت گرفته بود و خروشان بود که ترسناک بود و من مرتب فکر میکردم اگر کسی بیفته توش دیگه زنده نمیمونه، نمیدونم یه نفر گفت خروشان بودن رودخانه فصلیه یا خودم بهش فکر میکردم،ایستاده بودم و عمیقا فکر میکردم و رودخانه رو نگاه میکردم که از خواب بیدار شدم
سلام! در ادامه: نمادی از موفقیت عاطفی است. به شما اطمینان می‌دهد که در روزهای تیره‌تان در مسیر صحیح پیش رفته‌اید. زندگی‌تان از کنترل خارج می‌شود. حس می‌کنید از نظر احساسی، بیقرارید. تعبیر دیگر: آماده‌اید با چالش‌های زندگی و پیچ‌وخم‌های زندگی، روبرو شوید.
زهرا
۳ روز پیش
سلام،خواب دیدم یک رودخانه ای در جریان است که خروشان وحشتناک نبود اما جریان آب خیلی هم آروم به نظر نمی رسید و اون رودخونه عمق زیادی داشت طوری که وقتی کنارش ایستاده بودم از غرق شدن داخلش میترسیدم،خیلی برام آشنا بود انگار که قبلا هم اونجا بودم،کنار رودخونه سنگ های ورقه ای بود که به وسیله ی آب شسته شده بود،آب رودخونه شفاف و زلال نبود ولی کدر و بد رنگ هم نبود، داشتم تو خواب فکر میکردم که این رودخونه حتما از یه مسیر آهکی گذشته که یه کوچولو آبش شیری رنگه، دونفر داشتن لباساشونو کنار رودخونه میشستن اما من انگار که این آب خیلی با ارزش هست با یه کاسه آب برمیداشتم و به خواهرم و خانواده ام میدادم، چند بار این کارو انجام دادم تا اینکه دیدم یه نفرافتاده داخل آب پریدم و نجاتش دادم بااینکه اصلا شنا بلد نبودم و مرتب میگفتم عمق رودخونه زیاده.رفتیم یه جایی و شب دوباره برگشتیم کنار رودخونه، تنها بودم و کسی هم اون اطراف نبود،هوا تاریک بود و هیچ لامپ یا نوری نبود فقط مهتاب وسط آسمون بود، جریان خیلی خروشانی داشت که ترسناک بود و من مرتب فکر میکردم اگر کسی بیفته توش هیچوقت زنده نمیمونه،ایستاده بودم و عمیقا تو فکر بودم و اون رودخونه رو نگاه میکردم ،که از خواب بیدار شدم
سلام! خواب‌تان یعنی حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. نمادی از رحم و حس امنیت است. ممکنست نشانه‌هایی ازین باشد که درباره‌ی اینکه در رابطه‌ای خاص با شما رفتار می‌شود، چه حسی دارید. به صورت موفقیت‌آمیز، احساسات و ویژگی‌های خاصی را تأیید کرده‌اید که توسط قربانی در حال غرق شدن به نمایش گذاشته شده است. بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. ادامه‌ی خواب‌تان از «لامپ» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!
بارانا
۹ روز پیش
سلام دیشب خواب دیدم توی یه رودخونه یاچیزی مثل برکه بزرگ شنا می کنم که آب زلالی داره یک لحظه آب رودخونه مثل موج دریا میره به کناروخالی میشه ودوباره بعد چند لحظه باموج برمیگرده سرجاش که من اول تعجب میکنم ولی بعدش دوباره از برگشت آب وحس خوب شنا کردن لذت میبرم اینکار چند بار تکرار میشه
سلام! خواب‌تان یعنی جنبه‌هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می‌کنید. ممکنست نشانه‌ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است. تعبیر دیگر: بیانگر خطایی مهلک درباره‌ی تصمیمی مهم است. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است. زندگی‌تان از کنترل خارج می‌شود. حس می‌کنید از نظر احساسی، بیقرارید. تعبیر دیگر: آماده‌اید با چالش‌های زندگی و پیچ‌وخم‌های زندگی، روبرو شوید.
زهرا
۱۳ روز پیش
سلام دیشب خواب دیدم که برادرم در رودخانه ی زلال و شفاف ولی تنگ و باریک که انگار روی آب شناوره طوری که به سمت چپ بدنش بود با سرعت به سمت جلو میره انگار که آب داشت اونو میبرد و چند بار سرش به سنگ برخورد میکرد و خودش دوباره مانع رو کنار میزد ممنون میشم.
سلام! خواب‌تان بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با برادرتان یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! تعبیر دیگر: نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است.
ریحانه
۲۰ روز پیش
سلام.من دیشب خواب میدیدم توی یک بیابون داشتم راه میرفتم که از دور ی دریاچه اب میدیدم و به خودم میگفنم این حتما سراب هست...ولی وقتی جلو رفتم دیدم ی حالت تالاب یا دریاچه کوچیک هست یا ابی صاف.که منم از اون رد شدم و قدم زدم و تااون طرفش رفتم..تعبیرش چی میشه؟؟؟
سلام! خواب‌تان بیانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی‌تان حمله می‌شود. نمادی از ناباروری (بی‌ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی‌یاوری است. همچنین ممکنست استعاره‌ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می‌کنید و احساس می‌کنید که کنار گذاشته شده‌اید. نشانگر آرامش است. لازمست کمی به خودتان آرامش بدهید. زمانش است که درباره‌ی وضعیت‌تان و آنچه در زندگی‌تان رخ می‌دهد، تأمل کنید. از سوی دیگر، تمایل دارید احساسات‌تان را کنترل و بازبینی کنید. شخصی آرام از نظر عاطفی هستید. تعبیر دیگر: بیانگر حالت احساسی ذهن شماست. حس می‌کنید محدود شده‌اید و نمی‌توانید احساسات‌تان را آزادانه ابراز کنید. تعبیر دیگر: ممکنست برایتان تسکین، امنیت و آرامش ذهنی فراهم کند. اگر تمیز و آرام باشد، نمادی از آرامش درونی شماست. اگر پریشان باشد، ممکنست وارد پریشانی احساسی شوید.
فرشته
۱ ماه پیش
خواب دیدم با خواهرزاده ام از رود گل آلود و آرومی عبور کردیم و من چند مرد دیدم که متوجه شدم میخوان خواهرزادمو اذیت کنم پس برای نجاتش تو رود پریدم و شنا کردم و رود خروشان شد و من خلاف جهت اب شنا میکردم و وارد تونل شدم و شحصی را دیدم و از آب و تونل بیرون اومدم. ممنون بابت پاسختون
اول سلام! خواب‌تان یعنی جنبه‌هایی از ذهن و احساسات ناخودآگاهتان را کشف می‌کنید. ممکنست نشانه‌ای باشد که به دنبال نوعی حمایت احساسی هستید. بیانگر اینست که در آشفتگی هستید. همچنین یعنی از نظر احساسی، خسته و بی‌حال هستید. ممکنست نشانه‌ای از بیماری باشد. جنبه‌هایی از ناخودآگاهتان را کشف می‌کنید. آغوش‌تان را به آگاهی‌های نو می‌گشایید. تعبیر دیگر: بیانگر چشم‌انداز محدودتان طبق این عبارت است: ”بخاطر تاریکی و فضای بسته، دید، محدود است.“
فرشته
۱ ماه پیش
سلام من یه دخترم و دیشب خواب دیدم یه خرس بزرگ دنبالم افتاده و من برای فرار تو رودخانه آبی رنگی و خروشانی افتادم
و امشب خواب دیدم با خواهرزاده ام از رود گل آلود و آرومی عبور کردیم و من چند مرد دیدم که متوجه شدم میخوان خواهرزادمو اذیت کنم پس برای نجاتش تو رود پریدم و شنا کردم و رود خروشان شد و من خلاف جهت اب شنا میکردم و وارد تونل شدم و شحصی را دیدم و از آب و تونل بیرون اومدم. ممنمون میشم تعبیر خواب منم بگید، من یکم تو زندگیم دچار استرس شدم حس میکنم بخاطر همونه خوابای اینجوری میبینم و بعدش که از خواب بیدار میشم از شدت استرس نفسم بند میاد
سلام! خواب‌تان بیانگر خشم و حالت پرخاشگری کنترل‌نشده‌ی شماست. احساس می‌کنید گیر کرده‌اید. شاید در موقعیتی تهدیدکننده، مانع گیج‌کننده یا رابطه‌ای کنترل‌کننده هستید. بیانگر اینست که در آشفتگی هستید. همچنین یعنی از نظر احساسی، خسته و بی‌حال هستید. ممکنست نشانه‌ای از بیماری باشد. خواب دیگرتان را لطفا در پیامی جداگانه ارسال کنید!
نازی
۱ ماه پیش
سلام من ی دختر مجردم دیشب خواب دیدم با مامانم از کنار ی رود خونه صاف خروشان با موج شدید رد میشیم .کلی مردم هم اونجا شنا میکنن ...بعد باید از پل هایی بریم بالا مامانمو داداشم میره .منم میرسم تا بالا بعد زیر پام خالی میشه برمیگردم پایین بعد بابام دستمو میگیره باهام میرسم بالا و من اون رود خونه رو تماشا میکنم .بعد داداشم میخواد بدم تو اون آب شما کنه میپره پایین .و میره زیر آب بعد میاد بالا .اینقدر نگرانم که ی وقت غرق نشه ولی چیزش نمیشه ...و رود خونه هم خیلی قشنگ بود
سلام! خواب‌تان نمایانگر دوره‌ی گذار در زندگی‌تان است. به مرحله‌ی تازه‌ای پا خواهید گذاشت. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر این باشد که می‌کوشید دو چیز را باهم ارتباط دهید یا بین‌شان پل بزنید. تعبیر دیگر: بیانگر دوره‌ی گذارتان یک مورد احساسی خواهد بود. زندگی‌تان از کنترل خارج می‌شود. حس می‌کنید از نظر احساسی، بیقرارید. تعبیر دیگر: آماده‌اید با چالش‌های زندگی و پیچ‌وخم‌های زندگی، روبرو شوید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.
مهدی
۱ ماه پیش
سلام خداقوت من مردی 37ساله دارای یک دختر4ساله ام اما دیشب خواب دیدم دخترم در رودخانه داره شنا می‌کنه درحالیکه یه نوزاد هم دستش بود هی اون نوزاد رو بالا می‌گرفت تا خفه نشه بعد رسیدیم خونه در عالم خواب انگار اون نوزاد فرزندم بود درحالیکه در واقعیت من فقط یه فرزند دارم بعدش رسیدیم خونه براش جا انداختم تا بخوابه بالا سرش رختخواب بود من تارختخواب رودیدم هی باخودم فکر میکردم که الآن رختخواب میافته رو بچه و بچه خفه میشه که همونم شد و رختخواب افتاد روبچه که من رفتم رختخواب رولزرویس بچه بردارم که برادرم بزرگترم هم اومد رختخواب رو از روی بچه برداشت و بچه نجات پیدا کرد ممنون
سلام؛ خواب‌تان بیانگر رابطه‌تان با دخترتان و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایانند. یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. گویای پروژه‌ای کاملا نو است. بیانگر امکانات و فرصت‌ها می‌باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. می‌کوشید بخشی از خودتان که در حال تخریب شدن است را نجات دهید.
N
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم با خاله م و خواهرم توی ماشین پدرم بودیم و خاله م راننده بود و خاله م که در واقعیت راننده ماهری هست رانندگی یادش رفت و ماشین ما توی رودخانه افتاد..
خواب‌تان بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. خودتان را دستکم می‌گیرید و به دیگران اجازه می‌دهید اختیار را در دست گیرند. این ممکنست نتیجه‌ی عزت نفس یا خودباوری پایین باشد. یعنی کنترل ندارید، عدم امنیت دارید یا حمایتی در زندگی‌تان ندارید. ممکنست مشکل بزرگ یا مسأله‌ی کوبنده و بزرگی را تجربه می‌کنید. ممکنست بیانگر این باشد که نمی‌توانید به هدفی که از پیش برای خویش تعیین کرده‌اید، دست یابید.
ماه بانو
۲ ماه پیش
ببخشید این تحول خوب یا نه
مثبت‌اندیش باشید تا اینگونه شود!
ماه بانو
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید. مادر بزرگ من خواب دیده که من و دوستم میخوایم از یه رود خونه پرآب رد بشیم هر چی میگه نرو خطرناکه من میرم و رد هم میشم بدون اینکه حتی لباسام هم خیس بشه سالم میرسم اونطرف ولی دوستم نمیتونه و یه اقایی بهش کمک میکنه و میارش پیش من. ممنون میشم تعبیرش رو بگین
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر تحولی بزرگ می‌باشد.
بدون نام
۲ ماه پیش
با سلام
بنده یم دختر مجرد هستم شب گذشته خواب دیدم که همراه خانواده ام به کنار یک رودخانه رفتیم قسمتی از رودخانه تونل مانند بود آب کاملا زلال و پاک و رود پرآب بود برادر و پدرم هر کدام در آب شیرجه زدند اما من میترسیدم در نههایت با تشویق آنها من با ترس بسیار و درخلاف جهت رودخانه پشت یعنی درست جایی که آب وارد تونل می شد شیرجه زدم و همان لحظه از خواب پریدم
خواب‌تان بسته به رابطه‌تان با خانواده‌تان بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده‌تان در خواب‌های تکراری‌تان باشند. با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. در زندگی‌تان با نامطمئنی‌هایی روبرو هستید. لازمست مشتاقانه ریسک کنید تا بسوی هدف‌هایتان پیش روید. بیانگر واژن، رحم و تولد است. ممکنست به این اشاره کند که به امنیت و پرورش لازمست.
ناشناس
۲ ماه پیش
‌ سلام خسته نباشیدمن خواب دیدم که با قایق طول رود خو نه طی می کنم اون جایی که باید پیاده شم دیدم پدرم که فوت شده اونجاس کفت بر دور دیگهای بزن بعد بیا البته دو عدد مرغ هم راه داشتم اگه میشه معنی بفر مایید
خواب‌تان بیانگر توانایی‌تان برای کنار آمدن و ابراز احساسات‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست آماده‌ی مواجهه با ضمیر ناخودآگاهتان یا جنبه‌های ناشناخته خودتان باشید. خواب می‌تواند بگویدتان که قایق را تکان‌تکان ندهید و از صدمه زدن به آن دوری کنید. تعبیر دیگر: شاید بیانگر این باشد که زیربنایی محکم برای موفقیت نساخته‌اید. هنوز کار زیادی پیش رو دارید. یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. نمادی از بزدلی و عدم اراده است. تعبیر دیگر: نمادی از غیبت و بلا است. همچنین یک نماد مادرانه دارد.
مریم
۳ ماه پیش
من خواب دیدم تو باغمون یه رودخونس ک اب زلالو ارومی ازش ردمیشه و از دیدنش ادم لذت میبره کنار اب پرشن ابی خوش رنگی بودن ک ازشون برمیداشتم تا بیارم باخودم میسه تعبیرشو بگین
خواب دیدن باغ‌تان، یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز، یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. شن، بیانگر تغییر در چشم‌انداز یا تغییر در نگرش شماست. اگر شن‌ها خیس باشند، یعنی در زندگی‌تان حس تعادل ندارید. اینکه آبی هستند، بیانگر حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید.
فاطمه
۳ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم از یه رود خونه خیلی بزرگ و عریض با راه رفتن درحال گذر کردن بودم که یه نوزاد درحال غرق شدن دیدم سریع دست دراز کردم و سرشو اوردم بالا یه اقایی یهو اومد و گفت پدر بچه اس اما بچه رو دوباره ول کرد و من گرفتمش چندبار این اتفاق تکرار شد من به اقا گفتم این رودخانه خیلی کثیفه واسه بچه ضرر داره اون اقا گف بخاطر اینکه بچمو نجات دادی دستتو بده تا کمکت کنم از رودخونه بری بیرون دستمو گرفت و یکم ک جلو تر رفتیم گف ازاینجا میتونی بری و من از یه پله رفتم بالا و به خیابون رسیدم و نامزدمو دیدم
میشه تعبیرشو بگید، ممنون.
اگر از رودخانه رد می‌شوید، بیانگر مانع یا مسأله‌ای است که نیازست بخاطر نزدیک‌تر شدن به هدف‌تان با آن سروکار داشته باشید. بازتابی از مرحله‌ای نو در زندگی‌تان است. اینکه بچه را از غرق شدن نجات می‌دهید، یعنی به خودتان اجازه می‌دهید آسیب‌پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید. دیدن مرد، بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید نیاز دارید این جنبه‌ها را در شخصیت‌تان ایجاد کنید. اینکه از پله‌ها بالا می‌روید، یعنی به سطح بالاتری از درک و شعور دست می‌یابید. در سفر معنوی، احساسی یا مادی‌تان پیشرفت می‌کنید. خیابان، نمادی از مسیر زندگی‌تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی‌تان کنترل دارید. دیدن نامزدتان، نشانگر رابطه‌تان با اوست. اغلب، خواب‌ها روی احساسات سرکوب‌شده‌ای تمرکز می‌کنند که هنوز برای نامزدتان ابراز نکرده‌اید.
بهناز
۳ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم با دوستم بودیم که میخواستیم از روی یه پل که روی رودخانه ای بودعبور کنیم، ولی آب رودخونه خیلی تیره و ترسناک شده بود و پل هم رفته بود زیر آب تیره تقریبا نمیشد رد بشیم. من ترسیدم پشت سرم رو ک نگاه کردم پدرم رو دیدم دلم قرص شد یهو چندتا سنگ روی آب پیداشدن پا گذاشتیم روی سنگا و خیییلی زود رد شدیم از رو پل.میشه تعبیر دقیقش رو بهم بگید.ممنونم
خواب دیدن صمیمی‌ترین دوست‌تان، یعنی نیاز دارید خصوصیتی خاص که بهترین دوست‌تان دارد را در خودتان بپرورانید یا بپذیرید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. اگر پل روی آب باشد، یعنی دوره‌ی گذارتان یک مورد احساسی خواهد بود. اگر از پل، داخل آب بیفتید، یعنی اجازه می‌دهید جلوی احساس‌تان گرفته شود و شما را از پیش رفتن بازدارد. اینکه ترسیده‌اید، یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. اگر از رودخانه رد می‌شوید، بیانگر مانع یا مسأله‌ای است که نیازست بخاطر نزدیک‌تر شدن به هدف‌تان با آن سروکار داشته باشید. بازتابی از مرحله‌ای نو در زندگی‌تان است.
مهرخورشید سیاوش
۴ ماه پیش
سلام و روزبخیر
خواب دیدم که در منزلی هستم و دارم با دایی ام صحبت میکنم بعد پسردایی ام با دخترخاله اش میان دنبال من تا بریم جایی موقع در بستن باد شدیدی آمد و من در رو محکم بستم کلیدی که توی قفل در بود چند قسمت شد(خود کلیدها نه ولی دسته کلید شکست) پسردایی ام گفت مهم نیست درستش می کنم بریم تا دیر نشده از یک سرازیری اومدیم پایین کنار سرازیری یک رودخانه ی مواج بود اون ور رودخانه ماشین ها و افراد فامیل منتظر من بودند احساس کردم روز سیزده بدر هست چون تمام شواهد نشان میداد سیزده بدر ه کنار رودخانه یک تور بزرگ بود بهم گفتند برای اینکه زودتر برسی و نیافتی توی آب تور رو محکم بگیر و رد شو تور رو گرفتم ولی همش داشتم میرفتم سمت آب که عروس خاله ام یک قسمت از تور رو داد دستم گفت با این بهتر میرسی و واقعا راحت از آنجا عبور کردم توی دلم گفتم مرسی زینب مثل همیشه بهم مهربانی کردی و از خدا براش سلامتی و بچه دار شدن کردم و رفتم شمت ماشین ها و به فامیل سلام کردم
لطفا اگر خوابم تعبیر داره تشکر می کنم که تعبیرکنید
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن دایی، بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. اینکه درب را می‌بندید، یعنی رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. بیانگر ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. رودخانه‌ی مواج، یعنی زندگی‌تان از کنترل خارج می‌شود. حس می‌کنید از نظر احساسی، بیقرارید. تعبیر دیگر: آماده‌اید با چالش‌های زندگی و پیچ‌وخم‌های زندگی، روبرو شوید. خویشان‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. دیدن تور، یعنی در یک موقعیت سخت زندگی، گیر کرده‌اید. تعبیر دیگر: نیاز دارید دسترسی‌تان را گسترش دهید. اینکه دارید کمک می‌شوید، بیانگر بی‌پناهی‌تان در یک موقعیت است. اگر از رودخانه رد می‌شوید، بیانگر مانع یا مسأله‌ای است که نیازست بخاطر نزدیک‌تر شدن به هدف‌تان با آن سروکار داشته باشید. بازتابی از مرحله‌ای نو در زندگی‌تان است.
Negar
۵ ماه پیش
سلام
خواب دیدم رودخونه ای با عمق زیاد، عریض، خروشان و با آبی تمیز بود که حس آشنایی بهش داشتم.
کنار رودخونه راهی وجود داشت که کاملا سرسبز با درخت های سبز بود. (محیط فوق العاده ای بود)
کتاب قرآن دستم بود و از اون مسیر میگذشتم
یه لحظه احساس کردم که رودخونه آبش خیلی زیاد شده و با شدت بیشتری عبور میکرد(من خلاف جهت آب از اون راه میرفتم)
یه لحظه اونقدر شدت آب زیاد شده بود که ترجیح دادم برگردم و خیلی آروم کل مسیر رو طی میکردم ،هم رفت هم برگشت.
وقتی که مسیر برگشت رو میومدم دیدم که چند نفر دیگه هم برمیگردن، یه خانومی با عجله از اون مسیر برمیگشت، وقتی از کنارم میگذشت اُفتاد، دستش رو گرفتم آوردمش سمت خودم (ارتفاع آب هم اندازه ی ما بود) یعنی اگه دست اون خانومو نمیگرفتم آب برده بودتش.
خانومه بامن برگشت، رسیدیم به جایی ک عمق آب خیلی کم بود و باید از جایی میپریدیم که به مقصد برسیم.
خانم گفت که کتابش افتاده داخل آب گفتم کجا افتاد، بهم نشونش داد (آب انقد شفاف بود همه چی دیده میشد)
گفتم باشه بذار وقتی رفتیم اونور میرم برات میارم.
یادم نمیاد چیشد دقیقا، ولی مجبور شدیم باهم بپریم انگاری میترسید.
وقتی پریدیم اونور گفتم الان میرم میارمش، و رفتم آوردم کتابش رو.
یه حسی میگه کتاب اون خانوم هم قرآن بود ولی جلدش شبیه قرآن نبود.
بعدش هم بیدار شدم...
سلام؛ بخش‌های مهم خواب‌تان: رودخانه‌ی مواج یا رودخانه‌ی طغیان‌کرده، یعنی زندگی‌تان از کنترل خارج می‌شود. حس می‌کنید از نظر احساسی، بیقرارید. تعبیر دیگر: آماده‌اید با چالش‌های زندگی و پیچ‌وخم‌های زندگی، روبرو شوید. راه رفتن در یک مسیر باز، بیانگر شفافیت فکر و آرامش ذهنی است. نماید از پیشرفت شماست. کتاب، بیانگر آرامش است. آرام‌آرام بسوی هدف‌هایتان حرکت می‌کنید و سرعت‌تان را ثابت نگه می‌دارید. کتاب‌ها، نمادی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است. غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. اینکه به او کمک می‌کنید، یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. رودخانه‌ی آرام و تمیز، یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است.
امین
۵ ماه پیش
سلام. خواب دیدم دارم در طول یک رود کم عمق زلال و حرکت میکنم.فک کنم با یه قایق بودم..بعد دست میکردم تو اب و انگشتر نقره عقیق از تو اب در میوراروممیوردم کنم 3 تا در اوردم..یکی دو تا از نزدیک ترین دوستامم کنارم میدویدن .منم انگشترارو از اونا قایم میکردم میذاشتم توی جیبم ...تعبیر حوابما چیه؟اصلا تعبیری داره؟
سلام؛ خواب دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز، یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اینکه درون قایق هستید، بیانگر توانایی‌تان برای کنار آمدن و ابراز احساسات‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست آماده‌ی مواجهه با ضمیر ناخودآگاهتان یا جنبه‌های ناشناخته خودتان باشید. خواب می‌تواند بگویدتان که قایق را تکان‌تکان ندهید و از صدمه زدن به آن دوری کنید. انگشتر، نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. شما به آرمان‌هایتان، مسئولیت‌هایتان یا باورهایتان وفادارید. اینکه سه‌تا هستند، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده یا رفتار پرخاشجویی در زندگی‌تان است. حس می‌کنید از تعادل خارج شده‌اید. اینکه پنهانش می‌کنید، یعنی می‌کوشید بخشی از خودتان را پنهان کنید یا از نمایاندنش می‌هراسید. دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. رابطه‌هایی که با اطرافیان‌تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم‌اند. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است.
ایمان طاهری
۵ ماه پیش
سلام.
مدتی هست پدرم بیمار شده ،عمه ام چند بار درخواب دیده اند که در رورخانه شهرمان پدرم به او میگوید خود را به آب بندازد و نترسد پدرم پایین تر ایستاده و او را از اب بیرون می اورد،عمه ام با ترس و به اسرار پدرم هر بار خود را به اب می اندازد و پدرم اورا بیرون می اورد،اما هربار فقط صدای پدرم را میشنود که میگوید بپر من تو را از اب میگیرم،چند بار این خواب رو دیده،ممنون میشم تعبیرش را بگین
سلام؛ بخش‌های مهم خواب: خواب دیدن برادرتان، بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با وی یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! همچنین، او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند این یادآوری را کند که شخصی در زندگی بیداری‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای ویژه‌ای مشابه برادرتان دارد. رودخانه‌ی آرام و تمیز، یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اینکه شیرجه می‌زنید، یعنی در زندگی‌تان، با نامطمئنی‌هایی روبرو هستید. نیاز دارید مشتاقانه ریسک کنید تا بسوی هدف‌هایتان پیش روید. اینکه حس ترس دارید، یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. کلید غلبه بر ترس‌تان، اینست که درباره‌شان با آغوش باز بحث کنید و با آنها روبررو شوید.
Negin
۵ ماه پیش
با سلام خسته نباشید
مادر من درخواب دیده که میخاهد از ی رودی رد شه میپره اونطرف رود ـ همین ک میپرد میوفته زمین ولی با دستاش ب زمین میزنه سری بلند میشه ـ بعدوخواهر من میخاد از اون رود رد شه از وسطش میاد ولی دراخر نمیتونه رد شه دوباره برمیگرده ب جای اولش ..
سلام؛ ممنون. از لحاظ تعبیر خواب سنتی: اگر رودخانه خروشان است، عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می‌یابید. از لحاظ روانشناسی: دیدن رودخانه ی آرام و تمیز در خوابتان باینگر این است که شما با جریان موجود پیش می روید. شما به اجازه می دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم گیرنده تری در جهت دهی به زندگی تان بگیرید. تعبیر دیگر این است که رودخانه نمادی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اگر رودخانه گل آلود باشد، پس بیانگر این است که در آشفتگی هستید. رودخانه ی آلوده بیانگر این است که از نظر احساسی، خسته و بی حال هستید. ممکن است نشانه ای از بیماری باشد. اگر شما در خوابتان از رودخانه رد می شوید، بیانگر مانع یا مساله ای است که نیاز است به خاطر نزدیک تر شدن به هدفتان با آن سرو کار داشته باشید. بازتابی از مرحله ای جدید در زندگی تان است. همچنین ایجاد تحولی عظیم. اگر رویابین از میان آب‌ها (با شنا، راه رفتن و غیره) از رودخانه گذشت به معنای مواجهه با احساسات و عواطف بسیار طی فرآیند تغییر و تحول است. دخترتان، بیانگر رابطه ی بیداری تان با دخترتان و ویژگی هایی است که او نمایش می دهد.
سمیرا
۵ ماه پیش
سلام مادر یکی از دوستانم خواب دیده که رودخانه ای که حجم زیادی از آب دذش میومده با کلی اسباب و اسایه بوده که مادرش میره و یه تلوزیون از اون رودخانه میگیره تعبیر ای خواب چی میشه ممنونم
سلام؛ این خواب، به احتمال قوی بخاطر درگیری و شمغله ی افکار دوستتان مشاهده شده است و تعبیر خاصی ندارد؛ فقط دیدن رودخانه مهم است که بیانگر ذهن ایشان است؛ چنانکه: دیدن رودخانه ی مواج یا رودخانه ی طغیان کرده در خوابتان بیانگر این است که زندگی تان از کنترل خارج می شود. شما حس می کنید از نظر احساسی، بی قرارید. تعبیر دیگر این است که این خواب به این معنی است که آماده اید با چالش های زندگی و پیچ و خم های زندگی روبرو شوید. دیدن رودخانه ی آلوده در خوابتان بیانگر این است که از نظر احساسی، خسته و بی حال هستید. ممکن است نشانه ای از بیماری باشد.
حسین
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم که هوا طوفانی شد و این قدر فشار آب زیاد بود که من و همه چیز اطراف رو برد داخل رودخانه و من که دیدم توان مقابله با این حجم آب رو ندارم خودم رو به مسیر رودخانه خروشان سپردم ودر مسیر ادم های زیادی دیدم و دلم میخواست بشون بگم آروم باشین و با جریان برین جلو که نمی تونستم بگم ناگهان یه طناب شخصی از کنار رودخانه برا من فرستاد و من طناب رو گرفتم و امدم بیرون از آب و می گفتم برا اونا هم بفرستین طناب ولی یا نمیتونستن بگیرن یا مرده بودن ممنون بابت تعبیرتون
سلام؛ بخشهای مهم خوابتان: خواب دیدن اینکه درگیر طوفان می شوید بیانگر این است که کنترل خود را روی چیز هایی از دست می دهید که وهله اول هم کنترلی برشان نداشته اید. شما نیاز دارید که راهی دیگر برای پیش برد و حل مسائل خود پیدا کنید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است به شما بگوید که شما خیلی جدی هستید. شما نیاز دارید که آسانگیر شوید. اگر رودخانه گل آلود باشد، پس بیانگر این است که در آشفتگی هستید. رودخانه ی مواج یا رودخانه ی طغیان کرده بیانگر این است که زندگی تان از کنترل خارج می شود. شما حس می کنید از نظر احساسی، بی قرارید. تعبیر دیگر این است که این خواب به این معنی است که آماده اید با چالش های زندگی و پیچ و خم های زندگی روبرو شوید. اینکه شما نجات میابید بیانگر جنبه ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. شما تلاش می کنید که راهی بیابید که این جنبه ی فراموش شده ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که خواب نمادی است از تقاضای ناخودآگاه شما برای کمک است. شاید شما در زندگی بیداری تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید.
آوات
۵ ماه پیش
سلام..من خواب دیدم که همراه با آقایی که میشناسم از رودخونه عبور کردیم.آبسرد وزلالی داشت.درهین عبور آب بازی کردیم وخیس شدیم.از رودخونه بیرون اومدیم روبرومون دشت پر از برف بود.برفی سفید ویک دست..البته اون رودخونه نزذدیک شهرمونه اونجا رو میشناختم.واینکه ما در منطقه کوهستانی زندگی میکنیم وزمستونش برفیه...ممنون میشم راهنمیاییم کنید
سلام؛ دیدن یک آشنا در خواب بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید آنها را بشناسید. رودخانه‌ی آرام و تمیز، یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. شما اجازه می‌دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر این است که رودخانه نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اینکه از رودخانه رد می‌شوید، بیانگر مانع یا مسأله‌ای است که نیازست بخاطر نزدیک‌تر شدن به هدفتان با آن سروکار داشته باشید. بازتابی از مرحله‌ای جدید در زندگی‌تان است. اینکه آب‌بازی می‌کنید، به این اشاره دارد که تمایل دارید خلاف هنجارهای جامعه پیش روید و قوانین قراردادی را نقض کنید. خلاقیت محدودنشده‌ای را نشان می‌دهید. همچنین بیانگر اینست که چیز‌ها را به حد کافی جدی نمی‌گیرید. نیاز دارید با واقعیت روبرو شوید. اینکه خیس هستید بیانگر این است که احساساتتان به شما غلبه می‌کنند. بیانگر پاکی معنوی، تولد دوباره یا احیاست. برف، بیانگر موانع، احساسات ابرازنشده و احساسات سرد و منجمد است. شما نیاز دارید که این احساسات و موانع را آزاد و ابراز کنید. تعبیر دیگر این است که برف به این معنی است که شما حس بی‌تفاوتی، تنهایی و غفلت می‌کنید.
ازاده
۶ ماه پیش
سلام .خسته نباشید .خواب دیدم با خانوادم تو ی جنگلم که یه رود کوچیک وسطش جریان داره داشتیم میرفتیم که وقتی داشتیم از ی سخره بالا میرفتیم من گفتم میخام برگردم و برگشتم از کنار رود میرفتم خیلی اروم قشنگ بود به یه جای رسیدم که باید از ی جای بالا میرفتم که دو تا گرگ کوچیک دیدم .خیلی کوچیک بودن نتونستن بهم اسیب برسونن .ممنون از تعبیرتون .
دیدن خانواده‌تان در خواب‌تان بیانگر امنیت، گرمی و عشق است. اینکه در جنگل هستید یا در جنگل راه می‌روید، بیانگر فاز تحول است. غرایزتان را دنبال کنید! تعبیر دیگر: می‌خواهید بسوی شیوه ساده‌تر از زندگی فرار کنید. حس می‌کنید که بار تقاضاهای زندگی‌تان روی شانه‌هاتان سنگینی می‌کند و کمرتان را خم می‌کند. دیدن جریان آب، بیانگر جریان ایده‌های تازه و ژرف است. نمادی از جریان احساسات شماست. تعبیر دیگر: ممکنست جناسی از چیزی باشد که با سرعتی ثابت در حال جاری شدن است. شاید نیاز دارید که صبورتر باشید. اینکه به بالای یک صخره می‌روید، نمادی از جاه‌طلبی و انگیزه‌ی شماست. خواب ممکنست موازی با تمایل‌تان برای این باشد که به موفقیت دست یابید یا اینکه در اوج موقعیت کاری‌تان قرار گیرید. گرگ، نمادی از نجات، زیبایی، تنهایی، رمز و راز، اعتمادبنفس و غرور است. قادرید که در بالا پایین‌های مختلف اجتماعی آرامش‌تان را حفظ کنید و براحتی و باوقار، با هر موقعیتی منعطف شوید. خودتان تنها بودن را انتخاب می‌کنید. به تعبیر منفی، گرگ بیانگر خصومت، پرخاشگری یا آب زیر کاهی است. ممکن است بازتابی از یک موقعیت غیر قابل کنترل یا نیروی همه‌گیر در زندگی‌تان باشد. این به یک وسواس (عقده)، اعتیاد یا چیزی فرای کنترل‌تان اشاره دارد.
ناشناس
۶ ماه پیش
سلام ،اول بار خواب رودخانه ای صاف و زلال دیدم ،یهو متوجه گل الود شدن رودخانه شدم ،اب رود خانه گل الودتر و مواج تر میشد،طوری که طغیان کرده بود،دو سه تا نوزاد در مسیر رودخانه قرار گرفته بودند ومن هیچ دسترسی به نجات انها نداشتم چون از روی پل نظاره گر بودم ،یهو چشمم به همسرم افتاد و فریاد زدم که ان کودکان را نجات دهد ،و همسرم موفق شد انها را نجات دهد
لطفا بگویید تعبیر چیست
سپاسگزارم
دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز در خوابتان یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم گیرنده تری در جهتدهی به زندگیتان بگیرید. تعبیر دیگر: رودخانه نمادی از خوشیهای لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اگر رودخانه گل‌آلود باشد، پس یعنی در آشفتگی هستید. دیدن رودخانه‌ی مواج یا رودخانه‌ی طغیان کرده در خوابتان یعنی زندگیتان از کنترل خارج می‌شود. حس می‌کنید از نظر احساسی، بیقرارید. تعبیر دیگر: این خواب به این معنی است که آماده اید با چالشهای زندگی و پیچ و خمهای زندگی روبرو شوید. دیدن رودخانه‌ی آلوده در خوابتان یعنی از نظر احساسی، خسته و بیحال هستید. ممکنست نشانه‌ای از بیماری باشد. دیدن کسی که در خوابتان غرق می‌شود یعنی خیلی عمیق درگیر چیزی می‌شوید که فرای کنترل شماست. تعبیر دیگر: بیانگر حس از دست دادن هویت شماست. دیگر قادر نیستید که تمیز دهید (تشخیص دهید) که کی هستید. دیدن شوهرتان بیانگر رابطه‌ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکنست تلاش کند که روی فاکتورهای مخفی‌ای تمرکز کند که شما در زندگی بیداریتان به آنها رسیدگی نمیکنید. اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می‌دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می‌دهید که آسیب‌پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید.
Ressam
۷ ماه پیش
سلام خسته نباشید.ما وسط شهرمون رودخانه داریم. من خواب دیدم به همراه خانواده وقتی از کنار رودخانه رد میشدم ۴تاجسد روی آب شناور بودن که مال ی خانواده بودن (زن و مرد به همراه ی بچه دختر وپسر و غریبه بودن)همه میگفتن تصادف کردن و افتادن تو آب من با دقت به صورتشان نگاه میکردم و میگفتم اینا مردن ولی اعضای صورتشون سالمه و بشدت هم میترسیدم .همه داشتن جسد هارو نگاه میکردن و میگفتن این روزا رودخانه پراز جسد شده .رودخانه بزرگتر شده بود آب رودخانه هم زلال بود و طغیان میکردولی تیره بود(بدون هیچ گل آلودگی) .ممنون میشم تعبیرش رو بگید.
دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز در خواب‌تان، بیانگر این است که شما با جریان موجود پیش می‌روید. شما اجازه می‌دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر، این است که رودخانه نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. دیدن رودخانه‌ی مواج یا رودخانه‌ی طغیان‌کرده در خواب‌تان بیانگر این است که زندگی‌تان از کنترل خارج می‌شود. شما حس می‌کنید از نظر احساسی، بیقرار هستید. تعبیر دیگر، این است که این خواب به این معنا است که آماده‌اید با چالش‌های زندگی و پیچ و خم‌های زندگی، روبرو شوید. دیدن جسد در خواب‌تان بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که مرده است؛ یا ممکن است به این معنا باشد که شما مقصود خویش را نمی‌رسانید (گنگ هستید). شما خودتان را خفه می‌کنید و از درون می‌کشید.
شکوفه
۷ ماه پیش
باسلام
من خواب دیدم رفته بودیم کنار یه رودخونه که یه لاکپشت و یه اردک و رها کنیم توآب... اولش رودخونه خیلی باریک بود من بالای رودخونه شروع کردم به شستن لباس ..بهم هشدار دادن که نشور چون آب و واسه آدمای پایین دست گل آلود میکنیدرصورتیکه پایین دستو آلوده کرده بودن...خیلی از آشناها کنار رودخونه نشسته بودن
بعد شستن بلند شدم و دیدم که رودخونه خیلی بزرگ شده خیلی بزرگ وشدیدا گل آلود شده ...بهم گفتن ببین چیکار کردی
ولی وقتی میخواستم وارد رودخونه بشم بشدت زلال شده بود و سرد بود وقتی پامو گذاشتم تو آب یکم لنگیدم ولی از پسر خالم که متاهله کمک گرفتم و چون احساس خجالت داشتم خیلی معذرت خواهی کردم بار دوم خواستم از اون کمک بگیرم ولی ترجیح دادم از برادرم که اونم تو رودخونه بود کمک بگیرم بقیه خوابمو فقط تو رودخونه بودم و راه میرفتم و خیلی زلال بود و اینکه دیگه سرماشو حس نکردم
ممنون
دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز در خواب‌تان بیانگر این است که شما با جریان موجود پیش می‌روید. شما اجازه می‌دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید! تعبیر دیگر این است که رودخانه نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اگر شما در خواب‌تان از رودخانه رد می‌شوید، بیانگر مانع یا مسأله‌ای است که نیاز است بخاطر نزدیک‌تر شدن به هدف‌تان با آن سرو کار داشته باشید. بازتابی از مرحله‌ای جدید در زندگی‌تان است. اگر رودخانه گل‌آلود باشد، پس بیانگر این است که در آشفتگی هستید (که در اینجا نشان می‌دهد برخی کارهایتان باعث آشفتگی آن شده است و شما آنها را تقصیر دیگران می‌دانید). دیدن بستر رودخانه‌ی خشک در خواب‌تان به این معنا است که شما عاری از احساسات هستید. شاید چیزی شما را از نظر احساس کرخ کرده است. اینکه درخواست کمک می‌کنید، بیانگر آن است که حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. اینکه کمک می‌شوید، بیانگر بی‌پناهی شما در یک موقعیت از زندگی شما می‌باشد. شما در حال پالایش اندیشه‌های خویش هستید و از اینکه تغییر آنها موجب آزار کسی بشوند، هراسی ندارید. تغییرها برای شما در ابتدا سخت و در انتها عالی خواهند بود.
F
۷ ماه پیش
سلام وقتتون به خیر
من امروز صبح خواب دیدم تا جایی هستم فکر کنم درخت هم بود بعد رودخانه ای هم آنجا بود که آبی نداشت و فکر کنم گل آلود بعد یه باره دیدم بالای رودخانه که بالاتر از جایی بود که ایستاده بودم برادرم و آقایی که قبلا قصد ازدواج باهم را داشتیم و نشد
آب زلال و زیادی وارد رودخانه کردن که آب رودخانه جریان زیادی پیدا کرد و تمیز شد منم رفتم توی رودخانه و شادی میکردم
ممنون میشم تعبیر بفرمائید
این خواب، نشان می‌دهد که برکت فراوانی وارد زندگی‌تان خواهد شد. اینکه از چه طریقی این مسأله رخ خواهد داد، نامشخص است. اما این در صورتی رخ خواهد داد که گذشته‌های خود را فراموش کنید و راه جدیدی را در زندگی‌تان برگزینید. گاهی یاد گذشته‌ها باعث عقب افتادن آدمی می‌شوند و جلوی پیشرفت را می‌گیرند. پس بهتر است، مسیر جدید زندگی‌تان را با مشورت از افراد مجرب و معتمد برگزینید! امید به خدا داشته باشید و دل را با او صاف کنید! إن‌شاءالله برکت‌ها وارد زندگی‌تان خواهند شد! موفق باشید!
مریم
۷ ماه پیش
سلام با تشکر فراوان من خواب دیدم با دو تا بچه هام از رودخانه ایی عبور میکردیم که دخترم افتاد تو رودخانه و من با یک دستم اون رو از آب کشیدم بیرون واز غرق شدن نجاتش دادم بعد اومدیم خونه و پسری که به او علاقه مند بود رو دیدم اومده خواستگاریش و چون دخترم قبلش بهش جواب رد داده بود ولی درخوابم محبتش افتاده بود تو دلش ودخترم خوشحال بود از آمدن اون خواستگارش و در خوابم دخترم چادر نماز من سرش بود این خواب رو بعد از نماز صبح دیدم ممنون میشم اگر تعبیر کنید سپاس گزارم
از آنجایی که خواب شما پس از اذان صبح، رؤیت شده است، دارای تعبیر نمی‌باشد و حاصل ذهن شما بوده است. اما اگر خوشبین باشیم، این خواب نشان می‌دهد که گویا در مسیر زندگی، دخترتان دچار واقعه‌ای می‌شود که شما وی را از آن واقعه نجات خواهید داد و بخیر خواهد گذشت. موفق و پیروز باشید!
Bita
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که رفتم به محله پدرم اینا اونجا فقد یه رود خونه داره ولی بعد که یخورده کشتم دیدم بازم رود خونه هست ابش خیلی زلالو جاری بود من پاهامو گذاشتم تو اب ولی ابش خنک نبود خیلیم گرم نبود دست راستمم بازم یه رود خانه بود که خیلی جاری بود بعدشم یه امارتم دیدم توی اون خواب ولی واردش نشدم ممنونومیشم تعبیرشو بگید تشکر❤
این خواب، نشان می‌دهد که ذهن‌تان بشدت نیاز به تفریح دارد. این تفریح برایتان خیلی خوب و عالی خواهد بود. مشغله‌های روزانه ذهن‌تان را بیمار کرده‌اند و باعث افسردگی‌های مزمن در شما شده‌اند. پیشنهاد می‌کنم به سفری روستایی بروید و در طبیعت، قدم بزنید و پیاده‌روی کنید! همچنین از فریاد زدن در کوهستان یا دشت، غافل نشوید!
بدون نام
۸ ماه پیش
من خواب دیدم برای گردش رفته بودیم یه جا کنار رودخانه که خیلی باصفا بود دخترم که ۷ سالشه رفت اونطرف تر قهر کرده بود یهو رودخانه طغیان کرد و بچه رو با خودش برد خیلی دنبالش دویدم ولی بهش نرسیدم فکر کنم خفه شده بود تو اب یهو از خواب پریدم
این خواب، به دلیل مشغله‌ی ذهنی شما است و دارای تعبیر نمی‌باشد. می‌بایست از مشغله‌های ذهنی خودتان بکاهید! این عمل را می‌توانید با مراقبه انجام دهید. زندگی روزمرّه برای بیشتر مردم، مشغله‌های ذهنی را به بار می‌آورد. امّا برای آنکه خیال‌تان آسوده شود، صدقه‌ای دهید!
حسین
۸ ماه پیش
سلام.خوابی دیدم که چند بخش بود اما اون قسمتش که مربوط به رود بود این بود که‌ بعد از رانندگی در مسیر برفی و خلاف جهت جاده به یه روستا رسیدم که برف ها کم کم در حال آب شدن بود و جوی کوچک و زلالی که ماهی داشت در روستا در جریان بود. جوی آب به همراه ماهی ها زیر زمین میرفت، اما من میتونستم مسیر حرکت ماهی ها رو از زیر زمین تشخیص بدم
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید و بر ترسی که مانع پیشرفت و شناخت شما از محیط پیرامون و کشف حقایق و آموزه های جدید دارد فائق آیید. این خواب با مسئله ای که در بیداری با آن مواجه بوده اید مرتبط است.
فاطمه
۹ ماه پیش
باسلام و احترام خواب دیدم کنار دریاچه ای ایستادم و سمت راستم رودخانه اب بود که به دریاچه وصل میشد.دریاچه مواج شد و تعداد زیادی قو وارد دریاچه شدند رودخانه هم بسیار خروشان بود و آب از بستر اون بیرون زده بود به طوری که همه خشکیهای اطرافش را گرفته بود و من هیچ راهی پیدا نمیکردم که از آن مکان بروم.بسیار هراسان شدم و فقط نگاه میکردم و دنبال یه راه نجات بودم تا اینکه یک مسیر سخت پیدا کردم واز آن مکان رفتم و از اون دریاچه دور شدم.لطفا تعبیر خوابم را بفرمایید.سپاسگذارم
این خواب به استعداد و توانایی هایی در زندگی واقعی شما اشاره دارد که در موقعیت های خاص باید از این مهارت هایی که دست کم گرفته اید استفاده کنید. این توانایی ها میتواند شما را در رسیدن به اهداف تان یاری رساند.
مونا
۱۰ ماه پیش
سلام خواب ديدم يه جايى انگار مسافرت بوديم ديدم يه جايى اسمان صاف و پاك خوش اب و هوا يه رودى پر اب و زلال كه به دريا وصل بود و جارى بود كه من با هيجان گفتم چه رود قشنگ و زلالى
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید و بر ترسی که مانع پیشرفت و شناخت شما از محیط پیرامون و کشف حقایق و آموزه های جدید دارد فائق آیید.
صفری
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که شنا بلد نیستم(در واقعیت هم اینگونه است)ولی من به همراه چند نفر از اعضای خانواده در رود خانه ای شنا میکردیم ولی به محض اینکه در اب رفتم شنا بلد بودم ولی استرس زیادی داشتم که نکند غرق شوم ولی مسلط بودم و رودخانه بسیار عمیق بود وزلال
این خواب به استعداد و توانایی هایی در زندگی واقعی شما اشاره دارد که در موقعیت های خاص باید از این مهارت هایی که دست کم گرفته اید استفاده کنید. این توانایی ها میتواند شما را در رسیدن به اهداف تان یاری رساند.
بدون نام
۱۱ ماه پیش
باسلام.من دوشب پیش خواب دیدم که یهو از یجا سبز دارپ عبورمیکنم که مسیر رودخونه زاینده رود بود بعد خداروشکر اینقد آب بالا اومده بود که از کنار رودخونه آب زلال میومد تو اون زمین که سرسبز بود من ازش داشتم رد میشدم تا کمر توی آب بودم خیلی خوشحال بودم که سدزاینده رود پر شده و آب به همه جا میرسه .آیا خواب من تعبیر داره؟باتشکر ازشما
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید. همچنین توانایی و استعدادهایی که تا کنون از آنها غافل بوده اید را در این مسیر و با انجام مسئولیت های کنونی تان برای شما روشن خواهد شد.
مهسا
۱۱ ماه پیش
پدرم خواب دیدن من وسط یه رودخانه برخلاف جریان ایستادم ، ولی حرکتی نمیکنم‌
هر خواب فقط برای کسی که خواب را دیده معنا و تعبیر دارد. پدرتان دارای افکار و اهدافی است که بر خلاف منطق و آموخته هایش است. این افکار نتیجه خوبی نخواهد داشت.
یاس
۱ سال پیش
سلام. خواب دیدم رودخانه وسط شهرمون مثل دریا طوفانی شده پر از موج های بزرگ شده بود که آبش مردمو خیس میکرد. ما از رودخانه گذشتیم . همه مردم از کنارش میرفتن. واسه هیچکس اتفاقی نیافتاد. همه به یه جای امن رسیدیم. ولی نگاه میکردیم به اون موج ها واقعا ترسناک بود.
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید و بر ترسی که مانع پیشرفت و شناخت شما از محیط پیرامون و کشف حقایق و آموزه های جدید دارد فائق آیید.
منصوره
۱ سال پیش
سلام مادربزرگم برای من خواب دیده بودند که من در رودخانه ای ایستاده بودن و آب اون روشن و صاف بودو من به همراه چند زن دیگه اونجا بودیم . ایشون دیدند که یک نفر دستش را توی آب می کنه و شال بیرون میاره که خیس اند و اون رو میتکونه و وقتی اون رو می بینن می فهمن که اون نفر من بودم . ممنونم من اولین باره از این سایت برای تعبیر خواب خودم نوشتم. ممنون که این سایت رو فراهم کردید