مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۲
کد خبر: ۹۱۸۹
تعداد نظرات: ۱۸ نظر
با تعبیر خواب رودخانه، تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی، تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه و تعبیر خواب رودخانه زلال و تیره همراه ما باشید.
تعبیر خواب رودخانه خروشان - تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی - تعبیر خواب غرق شدن بچه در رودخانه - تعبیر خواب افتادن در آب - تعبیر خواب رودخانه جاری
 
ستاره | سرویس سرگرمی - رودها و جریان آب بیان کننده احساسات ما هستند. خوانندگان گرامی توجه نمایند که تعبیر خواب هر فرد بر اساس شرایط زندگی او انجام می‌شود و تفاسیر برای هر نفر با شخص دیگر متفاوت است. برای آگاهی از فضا و تعابیر کلی خواب‌هایتان می‌توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایید.
  برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: 
 
تعبیر خواب
ج ث ت پ ب الف آ
ز ر ذ د خ ح چ
ظ ط ض ص ش س ژ
ل گ ک ق ف غ ع
    ی ه و ن م


در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آورده شده است که:
رودخانه: احساساتی که درون ما در جریان هستند یا ما غرق آن‌ها هستیم، فرآیند حیات در بدن که با احساسات، جنسیت و تغییرات حال و هوای فرد ارتباط دارد، جریان رویدادهای زندگی ما که به سرنوشت ما ختم می‌شود. استفاده از تصویر رودخانه در ادبیات و فیلم سازی به ما کمک می‌کند معنای نهان در سمبل‌های آن را بهتر بفهمیم. رودخانه می‌تواند به آرامی در جریان باشد، طغیان کند و حتی خشک شود و این‌ها نمایانگر حال ما درباره انرژی، جنسیت و احساسات و عواطف خود هستند. انرژی‌ای که از آن سخن رفت می‌تواند به اندازه اضطراب بیماری‌زا باشد و یا به اندازه مسرت به سلامتی کمک کند. غرق شدن در رودخانه نیز ممکن است (اصطلاح غرق در نومیدی را به یاد آورید) شناور ماندن روی سطح آن، اینکه رودخانه فرد را با خود ببرد و به عبارتی همرنگ جماعت باشد یا گذشتن از روی رودخانه که به تحولی در زندگی و حتی مرگ اشاره می‌کند.
 
در رودخانه بودن: فرد تحت نفوذ جریان احساسی و انرژی درون خود قرار گرفته یا حتی در آن‌ها غرق شده . مثلا ممکن است عاشق شخصی شوید و به هر دلیلی ازدواج صورت نگیرد. سال‌ها بعد در وضعیت ناخوشایندی از زندگی خاطرات و تعلقات آن عشق کهنه و اینکه اگر با او می‌بودید چه مشد، شما را در خود غرق می‌کنند. بدین ترتیب است که فرد در چنین احساساتی غرق می‌شود.
گذشتن از رودخانه: ایجاد تحولی عظیم. اگر رویابین از میان آب‌ها (با شنا، راه رفتن و غیره) از رودخانه گذشت به معنای مواجهه با احساسات و عواطف بسیار طی فرآیند تغییر و تحول است.
دیدن شخص دیگری که از رودخانه می‌گذرد: احساسات مربوط به مرگ، مثلا افتادن و غرق شدن در رودخانه
رفتن بر خلاف جهت جریان آب: خودداری در برابر احساسات خویشتن، کردار و افکار بر خلاف عرف رایج و متداول، تمایل ناخودآگاه.
کنترل رودخانه: هدایت انرژی عاطفی و جنسی فرد.
رودخانه راکد: مهار احساسات یا جنسیت، جلوگیری فرد از پیشرفت خویش.
 
 

تعبیر خواب رودخانه

محمدبن سیرین گوید:
 • رود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار است. اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل که با مردی با دیانت پیوندد.
 • هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که آب رود زیاد شد، دلیل که مال وزیر زیاد شود.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن رود در خواب بر هفت وجه است.
 1. حج.
 2. بزرگی و جاه (جاه ومقام).
 3. پادشاهی.
 4. نعمت.
 5. تجارت.
 6. ریاست.
 7. علم و ظفر بود (علم وپیروزی).
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می‌کند. آب تنی در رودخانه انتفاع و بهره وری است از مال و نعمت و عزت و بزرگی
 

تعبیر خواب رودخانه گل آلود

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد.
 
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود، دلیل که بیمار شود.
 
مطیعی تهرانی: اگر رودخانه ای دیدید که آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می‌شوید. رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست که اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی‌آورد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانه آن است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرح‌های پنهانی دشمنان.
 

تعبیر خواب رودخانه زلال و صاف

مطیعی تهرانی:
 • اگر رودخانه ای ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید رودخانه ای در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت می‌یابید که به کرامت معروف می‌شوید.
 • اگر در آب صاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره مند می‌شوید و هم از غم و رنج فراغت می‌یابید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: رودخانه عریض و زلال: خوشبختی زیاد در آینده
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف است، نشانه آن است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست.
 

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد
 
مطیعی تهرانی: غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده‌اند.
 

تعبیر خواب خوردن آب رودخانه

حضرت دانیال گوید: اگر بیندکه آب رود همی خورد، دلیل که از وزیر عطا یابداگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند. اگر بیند که رود خون گشته بود و می‌رفت، دلیل که در آن دیار خون ریختن عظیم بود، ودر میان پادشاهان. اگر بیند از آن آب خون آلود همی خورد، دلیل که از بهر طمع به داوری پادشاه افتد.
 

تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی

مطیعی تهرانی: اگر رودخانه ماهیان بسیار داشته باشد بهتر است ولی دیدن آبزیان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نیست.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.
 

تعبیر خواب شنا در رودخانه

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی
 • عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد
 • افتادن و بوسیله آن برده شدن: شما شانس زیادی دارید

تعبیر خواب عبور از رودخانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می‌یابید.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می‌کند، نشانه آن است که همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود.
 • اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می‌گذرد و مشغول جمع آوری سرخس‌ها و سبزه‌های کناره رود است، دلالت بر آن دارد که زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت. اما اگر ببیند که با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می‌گذرد، نشانه آن است که از مشکلات بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید.
 • اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می‌کنید، نشانه آن است که در پی سعادت و لذت بردن از زندگی، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
شکوفه
۳ ساعت پیش
باسلام
من خواب دیدم رفته بودیم کنار یه رودخونه که یه لاکپشت و یه اردک و رها کنیم توآب... اولش رودخونه خیلی باریک بود من بالای رودخونه شروع کردم به شستن لباس ..بهم هشدار دادن که نشور چون آب و واسه آدمای پایین دست گل آلود میکنیدرصورتیکه پایین دستو آلوده کرده بودن...خیلی از آشناها کنار رودخونه نشسته بودن
بعد شستن بلند شدم و دیدم که رودخونه خیلی بزرگ شده خیلی بزرگ وشدیدا گل آلود شده ...بهم گفتن ببین چیکار کردی
ولی وقتی میخواستم وارد رودخونه بشم بشدت زلال شده بود و سرد بود وقتی پامو گذاشتم تو آب یکم لنگیدم ولی از پسر خالم که متاهله کمک گرفتم و چون احساس خجالت داشتم خیلی معذرت خواهی کردم بار دوم خواستم از اون کمک بگیرم ولی ترجیح دادم از برادرم که اونم تو رودخونه بود کمک بگیرم بقیه خوابمو فقط تو رودخونه بودم و راه میرفتم و خیلی زلال بود و اینکه دیگه سرماشو حس نکردم
ممنون
دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز در خواب‌تان بیانگر این است که شما با جریان موجود پیش می‌روید. شما اجازه می‌دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید! تعبیر دیگر این است که رودخانه نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اگر شما در خواب‌تان از رودخانه رد می‌شوید، بیانگر مانع یا مسأله‌ای است که نیاز است بخاطر نزدیک‌تر شدن به هدف‌تان با آن سرو کار داشته باشید. بازتابی از مرحله‌ای جدید در زندگی‌تان است. اگر رودخانه گل‌آلود باشد، پس بیانگر این است که در آشفتگی هستید (که در اینجا نشان می‌دهد برخی کارهایتان باعث آشفتگی آن شده است و شما آنها را تقصیر دیگران می‌دانید). دیدن بستر رودخانه‌ی خشک در خواب‌تان به این معنا است که شما عاری از احساسات هستید. شاید چیزی شما را از نظر احساس کرخ کرده است. اینکه درخواست کمک می‌کنید، بیانگر آن است که حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. اینکه کمک می‌شوید، بیانگر بی‌پناهی شما در یک موقعیت از زندگی شما می‌باشد. شما در حال پالایش اندیشه‌های خویش هستید و از اینکه تغییر آنها موجب آزار کسی بشوند، هراسی ندارید. تغییرها برای شما در ابتدا سخت و در انتها عالی خواهند بود.
F
۱۲ روز پیش
سلام وقتتون به خیر
من امروز صبح خواب دیدم تا جایی هستم فکر کنم درخت هم بود بعد رودخانه ای هم آنجا بود که آبی نداشت و فکر کنم گل آلود بعد یه باره دیدم بالای رودخانه که بالاتر از جایی بود که ایستاده بودم برادرم و آقایی که قبلا قصد ازدواج باهم را داشتیم و نشد
آب زلال و زیادی وارد رودخانه کردن که آب رودخانه جریان زیادی پیدا کرد و تمیز شد منم رفتم توی رودخانه و شادی میکردم
ممنون میشم تعبیر بفرمائید
این خواب، نشان می‌دهد که برکت فراوانی وارد زندگی‌تان خواهد شد. اینکه از چه طریقی این مسأله رخ خواهد داد، نامشخص است. اما این در صورتی رخ خواهد داد که گذشته‌های خود را فراموش کنید و راه جدیدی را در زندگی‌تان برگزینید. گاهی یاد گذشته‌ها باعث عقب افتادن آدمی می‌شوند و جلوی پیشرفت را می‌گیرند. پس بهتر است، مسیر جدید زندگی‌تان را با مشورت از افراد مجرب و معتمد برگزینید! امید به خدا داشته باشید و دل را با او صاف کنید! إن‌شاءالله برکت‌ها وارد زندگی‌تان خواهند شد! موفق باشید!
مریم
۱۴ روز پیش
سلام با تشکر فراوان من خواب دیدم با دو تا بچه هام از رودخانه ایی عبور میکردیم که دخترم افتاد تو رودخانه و من با یک دستم اون رو از آب کشیدم بیرون واز غرق شدن نجاتش دادم بعد اومدیم خونه و پسری که به او علاقه مند بود رو دیدم اومده خواستگاریش و چون دخترم قبلش بهش جواب رد داده بود ولی درخوابم محبتش افتاده بود تو دلش ودخترم خوشحال بود از آمدن اون خواستگارش و در خوابم دخترم چادر نماز من سرش بود این خواب رو بعد از نماز صبح دیدم ممنون میشم اگر تعبیر کنید سپاس گزارم
از آنجایی که خواب شما پس از اذان صبح، رؤیت شده است، دارای تعبیر نمی‌باشد و حاصل ذهن شما بوده است. اما اگر خوشبین باشیم، این خواب نشان می‌دهد که گویا در مسیر زندگی، دخترتان دچار واقعه‌ای می‌شود که شما وی را از آن واقعه نجات خواهید داد و بخیر خواهد گذشت. موفق و پیروز باشید!
Bita
۲۱ روز پیش
سلام من خواب دیدم که رفتم به محله پدرم اینا اونجا فقد یه رود خونه داره ولی بعد که یخورده کشتم دیدم بازم رود خونه هست ابش خیلی زلالو جاری بود من پاهامو گذاشتم تو اب ولی ابش خنک نبود خیلیم گرم نبود دست راستمم بازم یه رود خانه بود که خیلی جاری بود بعدشم یه امارتم دیدم توی اون خواب ولی واردش نشدم ممنونومیشم تعبیرشو بگید تشکر❤
این خواب، نشان می‌دهد که ذهن‌تان بشدت نیاز به تفریح دارد. این تفریح برایتان خیلی خوب و عالی خواهد بود. مشغله‌های روزانه ذهن‌تان را بیمار کرده‌اند و باعث افسردگی‌های مزمن در شما شده‌اند. پیشنهاد می‌کنم به سفری روستایی بروید و در طبیعت، قدم بزنید و پیاده‌روی کنید! همچنین از فریاد زدن در کوهستان یا دشت، غافل نشوید!
بدون نام
۱ ماه پیش
من خواب دیدم برای گردش رفته بودیم یه جا کنار رودخانه که خیلی باصفا بود دخترم که ۷ سالشه رفت اونطرف تر قهر کرده بود یهو رودخانه طغیان کرد و بچه رو با خودش برد خیلی دنبالش دویدم ولی بهش نرسیدم فکر کنم خفه شده بود تو اب یهو از خواب پریدم
این خواب، به دلیل مشغله‌ی ذهنی شما است و دارای تعبیر نمی‌باشد. می‌بایست از مشغله‌های ذهنی خودتان بکاهید! این عمل را می‌توانید با مراقبه انجام دهید. زندگی روزمرّه برای بیشتر مردم، مشغله‌های ذهنی را به بار می‌آورد. امّا برای آنکه خیال‌تان آسوده شود، صدقه‌ای دهید!
حسین
۱ ماه پیش
سلام.خوابی دیدم که چند بخش بود اما اون قسمتش که مربوط به رود بود این بود که‌ بعد از رانندگی در مسیر برفی و خلاف جهت جاده به یه روستا رسیدم که برف ها کم کم در حال آب شدن بود و جوی کوچک و زلالی که ماهی داشت در روستا در جریان بود. جوی آب به همراه ماهی ها زیر زمین میرفت، اما من میتونستم مسیر حرکت ماهی ها رو از زیر زمین تشخیص بدم
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید و بر ترسی که مانع پیشرفت و شناخت شما از محیط پیرامون و کشف حقایق و آموزه های جدید دارد فائق آیید. این خواب با مسئله ای که در بیداری با آن مواجه بوده اید مرتبط است.
فاطمه
۲ ماه پیش
باسلام و احترام خواب دیدم کنار دریاچه ای ایستادم و سمت راستم رودخانه اب بود که به دریاچه وصل میشد.دریاچه مواج شد و تعداد زیادی قو وارد دریاچه شدند رودخانه هم بسیار خروشان بود و آب از بستر اون بیرون زده بود به طوری که همه خشکیهای اطرافش را گرفته بود و من هیچ راهی پیدا نمیکردم که از آن مکان بروم.بسیار هراسان شدم و فقط نگاه میکردم و دنبال یه راه نجات بودم تا اینکه یک مسیر سخت پیدا کردم واز آن مکان رفتم و از اون دریاچه دور شدم.لطفا تعبیر خوابم را بفرمایید.سپاسگذارم
این خواب به استعداد و توانایی هایی در زندگی واقعی شما اشاره دارد که در موقعیت های خاص باید از این مهارت هایی که دست کم گرفته اید استفاده کنید. این توانایی ها میتواند شما را در رسیدن به اهداف تان یاری رساند.
مونا
۳ ماه پیش
سلام خواب ديدم يه جايى انگار مسافرت بوديم ديدم يه جايى اسمان صاف و پاك خوش اب و هوا يه رودى پر اب و زلال كه به دريا وصل بود و جارى بود كه من با هيجان گفتم چه رود قشنگ و زلالى
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید و بر ترسی که مانع پیشرفت و شناخت شما از محیط پیرامون و کشف حقایق و آموزه های جدید دارد فائق آیید.
صفری
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که شنا بلد نیستم(در واقعیت هم اینگونه است)ولی من به همراه چند نفر از اعضای خانواده در رود خانه ای شنا میکردیم ولی به محض اینکه در اب رفتم شنا بلد بودم ولی استرس زیادی داشتم که نکند غرق شوم ولی مسلط بودم و رودخانه بسیار عمیق بود وزلال
این خواب به استعداد و توانایی هایی در زندگی واقعی شما اشاره دارد که در موقعیت های خاص باید از این مهارت هایی که دست کم گرفته اید استفاده کنید. این توانایی ها میتواند شما را در رسیدن به اهداف تان یاری رساند.
بدون نام
۴ ماه پیش
باسلام.من دوشب پیش خواب دیدم که یهو از یجا سبز دارپ عبورمیکنم که مسیر رودخونه زاینده رود بود بعد خداروشکر اینقد آب بالا اومده بود که از کنار رودخونه آب زلال میومد تو اون زمین که سرسبز بود من ازش داشتم رد میشدم تا کمر توی آب بودم خیلی خوشحال بودم که سدزاینده رود پر شده و آب به همه جا میرسه .آیا خواب من تعبیر داره؟باتشکر ازشما
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید. همچنین توانایی و استعدادهایی که تا کنون از آنها غافل بوده اید را در این مسیر و با انجام مسئولیت های کنونی تان برای شما روشن خواهد شد.
مهسا
۴ ماه پیش
پدرم خواب دیدن من وسط یه رودخانه برخلاف جریان ایستادم ، ولی حرکتی نمیکنم‌
هر خواب فقط برای کسی که خواب را دیده معنا و تعبیر دارد. پدرتان دارای افکار و اهدافی است که بر خلاف منطق و آموخته هایش است. این افکار نتیجه خوبی نخواهد داشت.
یاس
۶ ماه پیش
سلام. خواب دیدم رودخانه وسط شهرمون مثل دریا طوفانی شده پر از موج های بزرگ شده بود که آبش مردمو خیس میکرد. ما از رودخانه گذشتیم . همه مردم از کنارش میرفتن. واسه هیچکس اتفاقی نیافتاد. همه به یه جای امن رسیدیم. ولی نگاه میکردیم به اون موج ها واقعا ترسناک بود.
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید و بر ترسی که مانع پیشرفت و شناخت شما از محیط پیرامون و کشف حقایق و آموزه های جدید دارد فائق آیید.
منصوره
۶ ماه پیش
سلام مادربزرگم برای من خواب دیده بودند که من در رودخانه ای ایستاده بودن و آب اون روشن و صاف بودو من به همراه چند زن دیگه اونجا بودیم . ایشون دیدند که یک نفر دستش را توی آب می کنه و شال بیرون میاره که خیس اند و اون رو میتکونه و وقتی اون رو می بینن می فهمن که اون نفر من بودم . ممنونم من اولین باره از این سایت برای تعبیر خواب خودم نوشتم. ممنون که این سایت رو فراهم کردید
این خواب از استعدادها و توانایی های بزرگی در شما خبر میدهد که نایزمند تلاش و انجام مسئولیت های مرتبط می باشد.
رضا
۶ ماه پیش
سلام وقت خبیر... من خواب دیدم ک با دوستان و آشنایان ک دقیقا یادم نمیاد چ نسبتی با من دارند در کنار ردو خانه ی روستامون بودیم ... البته من اصلا وارد رود نشدم ... (انگار تو واقعیت بود ... چون من هیچوقت وارد رود نمیشم چون شنا بلد نیستم)...آّ خیلی زلال شفاف بود حتی میشد کف رود رو هم دیدی ارتفاعش هم حدود 2 یا 3 متری بود .. بعد یهو یاد نمیشد چی شد که همه از رود دور شدن ... منم باهاشون رفتم .. من همش حس میکردم ی چیزیو جا گذاشتم ... مثل کتاب هام ک توی پلاستیکی بودن ... بعد ک از رود دور شدیم جویبار های کوچکیو میدیدم با با تیره و خشن که ب سوی رود میرفتن...
سلام. این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید و بر ترسی که مانع پیشرفت و شناخت شما از محیط پیرامون و کشف حقایق و آموزه های جدید دارد فائق آیید.
آ
۷ ماه پیش
خواب دیدم یه سکو توی رودخونه ولی گوشه بود و با خونواده نشسته بودیم اب رودخونه هم مثل دریا مواج بودو موج میزد یهو موجا زیاد شدو رفت بالا سرمون من خیلی ترسیدم ولی اب مارو نبردو ابا قطره قطره میریخت روی سرم.لطفا تعبیرشو بهم بگید پیداش نکردم
زهرا
۸ ماه پیش
من خواب میدیدم کنار یک رودخانه وایسادم.. فشار آب خیلی زیاد بود.. آبش هم شفاف بود و تمیز.. آب از کنار رودخونه سنگ های بزرگ رو برمیداشت و با خودش میبرد.. تعبیرش چیه
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد.
فرشاد
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که بالای یک کوه هستم و در حال جمع کردن قارچ بودم که چندتاشو جمع کردم بعد یهو از بالای کوه افتادم تو رود خانه
و یه نفر از بالای کوه قارچ هارو داخل رودخانه می انداخت و من و یه نفر دیگه قارچ ها رو از تو رودخانه جمع کردیم بعد من قارچ هایی رو که جمع کرده بودم رو دادم اون یه نفری که باهام بود و بعد از رودخانه اومدیم بیرون
تعبیرش چیه تورو خدا بگید نتونستم تعبیرشو پیدا کنم
کوه در خواب سمبل سختی هایی می باشد که لازم است برای رسیدن به هدف خود پشت سر بگذارید. انسان های درون خواب، سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. آب، سمبل ناخودآگاه و احساسات درونی می باشد. قارچ اشاره به مسائلی دارد که در حال تحقیق و مطالعه در مورد آن ها هستید. این خواب از شما می خواهد تا تجارب و احساسات درونی خود، برای شناخت و برنامه ریزی درباره ی هدفی استفاده کنید که در زمینه ی علمی یا تحصیلی در پیش گرفته اید. مسیری که به شما کمک می کند تا جواب پرسش های ذهنی خود را پیدا کنید.
بدون نام
۲ سال پیش
خواب دیدن اب رودخانه که برعکس خلاف حرکت میکند
رفتن بر خلاف جهت جریان آب نمادی از خودداری در برابر احساسات خویشتن، کردار و افکار بر خلاف عرف رایج و متداول و تمایل ناخودآگاه است.
چهره‌ها در ستاره
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۱۸
در انتظار بررسی: ۰
شکوفه
۳ ساعت پیش
باسلام
من خواب دیدم رفته بودیم کنار یه رودخونه که یه لاکپشت و یه اردک و رها کنیم توآب... اولش رودخونه خیلی باریک بود من بالای رودخونه شروع کردم به شستن لباس ..بهم هشدار دادن که نشور چون آب و واسه آدمای پایین دست گل آلود میکنیدرصورتیکه پایین دستو آلوده کرده بودن...خیلی از آشناها کنار رودخونه نشسته بودن
بعد شستن بلند شدم و دیدم که رودخونه خیلی بزرگ شده خیلی بزرگ وشدیدا گل آلود شده ...بهم گفتن ببین چیکار کردی
ولی وقتی میخواستم وارد رودخونه بشم بشدت زلال شده بود و سرد بود وقتی پامو گذاشتم تو آب یکم لنگیدم ولی از پسر خالم که متاهله کمک گرفتم و چون احساس خجالت داشتم خیلی معذرت خواهی کردم بار دوم خواستم از اون کمک بگیرم ولی ترجیح دادم از برادرم که اونم تو رودخونه بود کمک بگیرم بقیه خوابمو فقط تو رودخونه بودم و راه میرفتم و خیلی زلال بود و اینکه دیگه سرماشو حس نکردم
ممنون
دیدن رودخانه‌ی آرام و تمیز در خواب‌تان بیانگر این است که شما با جریان موجود پیش می‌روید. شما اجازه می‌دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید! تعبیر دیگر این است که رودخانه نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اگر شما در خواب‌تان از رودخانه رد می‌شوید، بیانگر مانع یا مسأله‌ای است که نیاز است بخاطر نزدیک‌تر شدن به هدف‌تان با آن سرو کار داشته باشید. بازتابی از مرحله‌ای جدید در زندگی‌تان است. اگر رودخانه گل‌آلود باشد، پس بیانگر این است که در آشفتگی هستید (که در اینجا نشان می‌دهد برخی کارهایتان باعث آشفتگی آن شده است و شما آنها را تقصیر دیگران می‌دانید). دیدن بستر رودخانه‌ی خشک در خواب‌تان به این معنا است که شما عاری از احساسات هستید. شاید چیزی شما را از نظر احساس کرخ کرده است. اینکه درخواست کمک می‌کنید، بیانگر آن است که حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. اینکه کمک می‌شوید، بیانگر بی‌پناهی شما در یک موقعیت از زندگی شما می‌باشد. شما در حال پالایش اندیشه‌های خویش هستید و از اینکه تغییر آنها موجب آزار کسی بشوند، هراسی ندارید. تغییرها برای شما در ابتدا سخت و در انتها عالی خواهند بود.
F
۱۲ روز پیش
سلام وقتتون به خیر
من امروز صبح خواب دیدم تا جایی هستم فکر کنم درخت هم بود بعد رودخانه ای هم آنجا بود که آبی نداشت و فکر کنم گل آلود بعد یه باره دیدم بالای رودخانه که بالاتر از جایی بود که ایستاده بودم برادرم و آقایی که قبلا قصد ازدواج باهم را داشتیم و نشد
آب زلال و زیادی وارد رودخانه کردن که آب رودخانه جریان زیادی پیدا کرد و تمیز شد منم رفتم توی رودخانه و شادی میکردم
ممنون میشم تعبیر بفرمائید
این خواب، نشان می‌دهد که برکت فراوانی وارد زندگی‌تان خواهد شد. اینکه از چه طریقی این مسأله رخ خواهد داد، نامشخص است. اما این در صورتی رخ خواهد داد که گذشته‌های خود را فراموش کنید و راه جدیدی را در زندگی‌تان برگزینید. گاهی یاد گذشته‌ها باعث عقب افتادن آدمی می‌شوند و جلوی پیشرفت را می‌گیرند. پس بهتر است، مسیر جدید زندگی‌تان را با مشورت از افراد مجرب و معتمد برگزینید! امید به خدا داشته باشید و دل را با او صاف کنید! إن‌شاءالله برکت‌ها وارد زندگی‌تان خواهند شد! موفق باشید!
مریم
۱۴ روز پیش
سلام با تشکر فراوان من خواب دیدم با دو تا بچه هام از رودخانه ایی عبور میکردیم که دخترم افتاد تو رودخانه و من با یک دستم اون رو از آب کشیدم بیرون واز غرق شدن نجاتش دادم بعد اومدیم خونه و پسری که به او علاقه مند بود رو دیدم اومده خواستگاریش و چون دخترم قبلش بهش جواب رد داده بود ولی درخوابم محبتش افتاده بود تو دلش ودخترم خوشحال بود از آمدن اون خواستگارش و در خوابم دخترم چادر نماز من سرش بود این خواب رو بعد از نماز صبح دیدم ممنون میشم اگر تعبیر کنید سپاس گزارم
از آنجایی که خواب شما پس از اذان صبح، رؤیت شده است، دارای تعبیر نمی‌باشد و حاصل ذهن شما بوده است. اما اگر خوشبین باشیم، این خواب نشان می‌دهد که گویا در مسیر زندگی، دخترتان دچار واقعه‌ای می‌شود که شما وی را از آن واقعه نجات خواهید داد و بخیر خواهد گذشت. موفق و پیروز باشید!
Bita
۲۱ روز پیش
سلام من خواب دیدم که رفتم به محله پدرم اینا اونجا فقد یه رود خونه داره ولی بعد که یخورده کشتم دیدم بازم رود خونه هست ابش خیلی زلالو جاری بود من پاهامو گذاشتم تو اب ولی ابش خنک نبود خیلیم گرم نبود دست راستمم بازم یه رود خانه بود که خیلی جاری بود بعدشم یه امارتم دیدم توی اون خواب ولی واردش نشدم ممنونومیشم تعبیرشو بگید تشکر❤
این خواب، نشان می‌دهد که ذهن‌تان بشدت نیاز به تفریح دارد. این تفریح برایتان خیلی خوب و عالی خواهد بود. مشغله‌های روزانه ذهن‌تان را بیمار کرده‌اند و باعث افسردگی‌های مزمن در شما شده‌اند. پیشنهاد می‌کنم به سفری روستایی بروید و در طبیعت، قدم بزنید و پیاده‌روی کنید! همچنین از فریاد زدن در کوهستان یا دشت، غافل نشوید!
بدون نام
۱ ماه پیش
من خواب دیدم برای گردش رفته بودیم یه جا کنار رودخانه که خیلی باصفا بود دخترم که ۷ سالشه رفت اونطرف تر قهر کرده بود یهو رودخانه طغیان کرد و بچه رو با خودش برد خیلی دنبالش دویدم ولی بهش نرسیدم فکر کنم خفه شده بود تو اب یهو از خواب پریدم
این خواب، به دلیل مشغله‌ی ذهنی شما است و دارای تعبیر نمی‌باشد. می‌بایست از مشغله‌های ذهنی خودتان بکاهید! این عمل را می‌توانید با مراقبه انجام دهید. زندگی روزمرّه برای بیشتر مردم، مشغله‌های ذهنی را به بار می‌آورد. امّا برای آنکه خیال‌تان آسوده شود، صدقه‌ای دهید!
حسین
۱ ماه پیش
سلام.خوابی دیدم که چند بخش بود اما اون قسمتش که مربوط به رود بود این بود که‌ بعد از رانندگی در مسیر برفی و خلاف جهت جاده به یه روستا رسیدم که برف ها کم کم در حال آب شدن بود و جوی کوچک و زلالی که ماهی داشت در روستا در جریان بود. جوی آب به همراه ماهی ها زیر زمین میرفت، اما من میتونستم مسیر حرکت ماهی ها رو از زیر زمین تشخیص بدم
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید و بر ترسی که مانع پیشرفت و شناخت شما از محیط پیرامون و کشف حقایق و آموزه های جدید دارد فائق آیید. این خواب با مسئله ای که در بیداری با آن مواجه بوده اید مرتبط است.
فاطمه
۲ ماه پیش
باسلام و احترام خواب دیدم کنار دریاچه ای ایستادم و سمت راستم رودخانه اب بود که به دریاچه وصل میشد.دریاچه مواج شد و تعداد زیادی قو وارد دریاچه شدند رودخانه هم بسیار خروشان بود و آب از بستر اون بیرون زده بود به طوری که همه خشکیهای اطرافش را گرفته بود و من هیچ راهی پیدا نمیکردم که از آن مکان بروم.بسیار هراسان شدم و فقط نگاه میکردم و دنبال یه راه نجات بودم تا اینکه یک مسیر سخت پیدا کردم واز آن مکان رفتم و از اون دریاچه دور شدم.لطفا تعبیر خوابم را بفرمایید.سپاسگذارم
این خواب به استعداد و توانایی هایی در زندگی واقعی شما اشاره دارد که در موقعیت های خاص باید از این مهارت هایی که دست کم گرفته اید استفاده کنید. این توانایی ها میتواند شما را در رسیدن به اهداف تان یاری رساند.
مونا
۳ ماه پیش
سلام خواب ديدم يه جايى انگار مسافرت بوديم ديدم يه جايى اسمان صاف و پاك خوش اب و هوا يه رودى پر اب و زلال كه به دريا وصل بود و جارى بود كه من با هيجان گفتم چه رود قشنگ و زلالى
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید و بر ترسی که مانع پیشرفت و شناخت شما از محیط پیرامون و کشف حقایق و آموزه های جدید دارد فائق آیید.
صفری
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که شنا بلد نیستم(در واقعیت هم اینگونه است)ولی من به همراه چند نفر از اعضای خانواده در رود خانه ای شنا میکردیم ولی به محض اینکه در اب رفتم شنا بلد بودم ولی استرس زیادی داشتم که نکند غرق شوم ولی مسلط بودم و رودخانه بسیار عمیق بود وزلال
این خواب به استعداد و توانایی هایی در زندگی واقعی شما اشاره دارد که در موقعیت های خاص باید از این مهارت هایی که دست کم گرفته اید استفاده کنید. این توانایی ها میتواند شما را در رسیدن به اهداف تان یاری رساند.
بدون نام
۴ ماه پیش
باسلام.من دوشب پیش خواب دیدم که یهو از یجا سبز دارپ عبورمیکنم که مسیر رودخونه زاینده رود بود بعد خداروشکر اینقد آب بالا اومده بود که از کنار رودخونه آب زلال میومد تو اون زمین که سرسبز بود من ازش داشتم رد میشدم تا کمر توی آب بودم خیلی خوشحال بودم که سدزاینده رود پر شده و آب به همه جا میرسه .آیا خواب من تعبیر داره؟باتشکر ازشما
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید. همچنین توانایی و استعدادهایی که تا کنون از آنها غافل بوده اید را در این مسیر و با انجام مسئولیت های کنونی تان برای شما روشن خواهد شد.
مهسا
۴ ماه پیش
پدرم خواب دیدن من وسط یه رودخانه برخلاف جریان ایستادم ، ولی حرکتی نمیکنم‌
هر خواب فقط برای کسی که خواب را دیده معنا و تعبیر دارد. پدرتان دارای افکار و اهدافی است که بر خلاف منطق و آموخته هایش است. این افکار نتیجه خوبی نخواهد داشت.
یاس
۶ ماه پیش
سلام. خواب دیدم رودخانه وسط شهرمون مثل دریا طوفانی شده پر از موج های بزرگ شده بود که آبش مردمو خیس میکرد. ما از رودخانه گذشتیم . همه مردم از کنارش میرفتن. واسه هیچکس اتفاقی نیافتاد. همه به یه جای امن رسیدیم. ولی نگاه میکردیم به اون موج ها واقعا ترسناک بود.
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید و بر ترسی که مانع پیشرفت و شناخت شما از محیط پیرامون و کشف حقایق و آموزه های جدید دارد فائق آیید.
منصوره
۶ ماه پیش
سلام مادربزرگم برای من خواب دیده بودند که من در رودخانه ای ایستاده بودن و آب اون روشن و صاف بودو من به همراه چند زن دیگه اونجا بودیم . ایشون دیدند که یک نفر دستش را توی آب می کنه و شال بیرون میاره که خیس اند و اون رو میتکونه و وقتی اون رو می بینن می فهمن که اون نفر من بودم . ممنونم من اولین باره از این سایت برای تعبیر خواب خودم نوشتم. ممنون که این سایت رو فراهم کردید
این خواب از استعدادها و توانایی های بزرگی در شما خبر میدهد که نایزمند تلاش و انجام مسئولیت های مرتبط می باشد.
رضا
۶ ماه پیش
سلام وقت خبیر... من خواب دیدم ک با دوستان و آشنایان ک دقیقا یادم نمیاد چ نسبتی با من دارند در کنار ردو خانه ی روستامون بودیم ... البته من اصلا وارد رود نشدم ... (انگار تو واقعیت بود ... چون من هیچوقت وارد رود نمیشم چون شنا بلد نیستم)...آّ خیلی زلال شفاف بود حتی میشد کف رود رو هم دیدی ارتفاعش هم حدود 2 یا 3 متری بود .. بعد یهو یاد نمیشد چی شد که همه از رود دور شدن ... منم باهاشون رفتم .. من همش حس میکردم ی چیزیو جا گذاشتم ... مثل کتاب هام ک توی پلاستیکی بودن ... بعد ک از رود دور شدیم جویبار های کوچکیو میدیدم با با تیره و خشن که ب سوی رود میرفتن...
سلام. این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد. باید از ضمیر ناخودآگاه خود در این مسئله کمک بگیرید و بر ترسی که مانع پیشرفت و شناخت شما از محیط پیرامون و کشف حقایق و آموزه های جدید دارد فائق آیید.
آ
۷ ماه پیش
خواب دیدم یه سکو توی رودخونه ولی گوشه بود و با خونواده نشسته بودیم اب رودخونه هم مثل دریا مواج بودو موج میزد یهو موجا زیاد شدو رفت بالا سرمون من خیلی ترسیدم ولی اب مارو نبردو ابا قطره قطره میریخت روی سرم.لطفا تعبیرشو بهم بگید پیداش نکردم
زهرا
۸ ماه پیش
من خواب میدیدم کنار یک رودخانه وایسادم.. فشار آب خیلی زیاد بود.. آبش هم شفاف بود و تمیز.. آب از کنار رودخونه سنگ های بزرگ رو برمیداشت و با خودش میبرد.. تعبیرش چیه
این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدید دارد که راه پیشرفت شما را در زندگی هموار خواهند کرد.
فرشاد
۹ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که بالای یک کوه هستم و در حال جمع کردن قارچ بودم که چندتاشو جمع کردم بعد یهو از بالای کوه افتادم تو رود خانه
و یه نفر از بالای کوه قارچ هارو داخل رودخانه می انداخت و من و یه نفر دیگه قارچ ها رو از تو رودخانه جمع کردیم بعد من قارچ هایی رو که جمع کرده بودم رو دادم اون یه نفری که باهام بود و بعد از رودخانه اومدیم بیرون
تعبیرش چیه تورو خدا بگید نتونستم تعبیرشو پیدا کنم
کوه در خواب سمبل سختی هایی می باشد که لازم است برای رسیدن به هدف خود پشت سر بگذارید. انسان های درون خواب، سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودتان هستند. آب، سمبل ناخودآگاه و احساسات درونی می باشد. قارچ اشاره به مسائلی دارد که در حال تحقیق و مطالعه در مورد آن ها هستید. این خواب از شما می خواهد تا تجارب و احساسات درونی خود، برای شناخت و برنامه ریزی درباره ی هدفی استفاده کنید که در زمینه ی علمی یا تحصیلی در پیش گرفته اید. مسیری که به شما کمک می کند تا جواب پرسش های ذهنی خود را پیدا کنید.
بدون نام
۲ سال پیش
خواب دیدن اب رودخانه که برعکس خلاف حرکت میکند
رفتن بر خلاف جهت جریان آب نمادی از خودداری در برابر احساسات خویشتن، کردار و افکار بر خلاف عرف رایج و متداول و تمایل ناخودآگاه است.