تعبیر خواب رگ – رگ زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب رگ دست، تعبیر خواب رگ زدن، تعبیر خواب رگ گشاد کردن و تعبیر خواب خون خارج شدن از رگ همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب رگ زدن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – در طب سنتی دیرین رگ زدن و یا فصد کردن عملی برای رقیق کردن غلظت خون در موارد و بیماری‌های خاص بوده است و تعبیری که از معبران قدیم برای رگ زدن آورده شده است تعبیر رگ گشاد کردن است.

 

تعبیر خواب شاهرگ - تعبیر خواب شاهرگ زدن - رگ زدن دختر - رگ زدن با تیغ – تعبیر خواب رگ گشاد کردن

 

تعبیر خواب رگ

محمدبن سیرین گوید: رگهای تن، دلیل بر اهل بیننده و خویشان او کند از بهر آن که رگ‌ها در همه تن است رگهای سر و پیشانی، دلیل بر مهتران کند و رگهای دست و بازو، دلیل بر برادران و خویشان مادر کند و رگ‌های پشت، دلیل بر خویشان پدر کند و رگهای بیرون در آن، دلیل بر اهل دودمان کند و رگهای ساق، دلیل بر مال و معیشت مردم کند
 
بيتون مى‌گويد: ديدن رگ‌ها در خواب، بيانگر آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.

 

تعبیر خواب رگ گشاد کردن (رگ زدن)

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند پیری او را رگ گشاد، دلیل که از دشمن سخنی به طعنه شنود یا مالش تلف شود
 
اسماعیل بن اشعث گوید: رگ گشادن از دست راست، دلیل بر زیادتی مال و خواسته بود و رگ گشادن از دست چپ، دلیل بر زبونی کار دوستان بود. اگر بیند که کسی معروف او را رگ می‌زد اگر زن آبستن بود، دختر آورد و اگر آبستن نباشد، به دختر آبستن شود.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
رگ زدن در خواب بر چهار وجه است.
  1. گشایش کارها
  2. سفر
  3. خصومت (مرافعه برای مال)
  4. شریک شدن
اگر بیند که رگ زد و خون نیامد، دلیل بر خصومت است. اگر خون بیرون آمد، دلیل است بر یافتن مال یا خسران مال.

 

تعبیر خواب رگ زدن و خارج شدن خون

جابر مغربی گوید: اگر بیند رگ زد و خون بسیار از وی بیرون آمد، چنان که هیچ خون در تن او نماند، دلیل که به زودی بمیرد. اگر علتی دارد، در مخاطره بود و از آن علت نرهد. معبران گویند: رگ زدن به خواب، چون بیننده مستور بود شادی و خرمی بیند. اگر مستور نباشد، دلیل مفارقت و زیان بود او را به مقدار خون رفتن.
 
ابن سیرین: اگر بیند رگ زد و خون ازاو برآمد، دلیل که از جهت سلطانی غمی به وی رسد و به مقدار آن خون زیانی به وی رسد.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند عالمی او را رگ بگشاد و خون بسیار آمد در طشتی یا طبقی، دلیل بود که بیمار شود و مال خود را در بیماری هزینه کند.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo