تعبیر خواب رب گوجه فرنگی

با تعبیر دیدن گوجه فرنگی در خواب، تعبیر خواب رب گوجه فرنگی و تعبیر خواب درست کردن و پختن رب گوجه فرنگی همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب رب گوجه فرنگی
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن چاشنی‌هایی مانند رب و سس در خواب با توجه به طعمی که در رویا خواهند داشت تعابیر مختلفی به همراه دارند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب رب گوجه فرنگی

 

تعبیر خواب گوجه فرنگی (کلی)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گوجه دو نوع است. گوجه فرنگی و گوجه درختی که هر دو نوع آن به خاطرطعم ترشی که دارند و از جمله چاشنی‌ها محسوب می‌شوند خوب نیستند و از غم و اندوه خبر می‌دهند.

اگر سالاد در خواب شما گوجه فرنگی داشته باشد و شما ترشی گوجه فرنگی را بچشید خوب نیست چون شما دچار هیجانی می‌شوید که در نتیجه شما را اندوهگین می کندو اگر فقط سرخی گوجه را ببینید و ترشی آن را نچشید خبر از هیجان است.

 

تعبیر خواب رب

محمدبن سیرین گوید: رب‌ها به طعم شیرین بود و بوی خوش دارد، خوردنش دلیل بر خیر و منفعت کند و آن چه به خلاف این بیند، دلیل بر رنج و غم و مضرت کند. ریختن رب در خواب، چون شیرین بود، دلیل است بر کار با منفعت و چون ترش بود به خلاف این بود.

مطیعی تهرانی: در مجموع رب مال است و پولی که با زحمت و تلاش فراهم گردیده. میراث بردن نیز رسیدن به پولی است که دیگری با زحمت و تلاش گردآورده است. اگر در خواب دیددی که کسی رب به شما می‌دهد از جانب او متنعم می‌شوید. اگر بچشید رب شیرین باشد کامیاب می‌شوید و اگر ترش باشد غمگین و اندوهناک می‌گردید. اگر در خواب ببینید که رب را به زمین ریختید مال خودتان را هدر می‌دهید.

 

تعبیر خواب رب گوجه فرنگی

معبرین غربی گویند:

  • دیدن رب گوجه فرنگی در خواب اشاره به کمک و امکانات رفاهی دارد.

  • اکر در خواب دیدید که مقداری رب می‌خورید ممکن است کارهای شما به سادگی خوردن رب انجام گیرد.

  • اگر در خواب رب گوجه فرنگی بسیار شوری را خوردید بیانگر این است که فردی را که می‌خواهید در کارتان کمکش کنید باعث سخت شدن کارتان می‌گردد.

  • دیدن رب گوجه فرنگی روشن به این معنی است که مردمی که می‌خواهند به شما کمک کنند به طور خالصانه این کار را انجام خواهند داد.

  • دیدن رب گوجه فرنگی روی نان در خواب نشان دهنده بسیاری از افرادی است که می‌خواهند با شما باشند ولی این شرایط مورد حسادت همسر و یا معشوق شما قرار خواهد گرفت.

 

تعبیر خواب درست کردن رب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که رب می‌جوشانید یا رب خریده‌اید مالی را به زحمت و رنج و تلاش فراهم می‌کنید. سودی عایدتان می‌شود که زاییده کار و کوشش بسیار است و سهل و آسان به دست نیامده است.

 

تعبیر خواب بوی رب

مطیعی تهرانی: اگر احساس کردید که بوی رب جوشانده به مشامتان می‌رسد و شما از آن بود خوشتان می‌آید خبری خوش به شما می‌رسد که برای شما سود آورد است و اگر از بوی آن خوشتان نیاید خبری بد به شما می‌دهند که اگر چه سود آور است شما را غمگین می‌کند.
نظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور