تعبیر خواب رب گوجه فرنگی

با تعبیر دیدن گوجه فرنگی در خواب، تعبیر خواب رب گوجه فرنگی و تعبیر خواب درست کردن و پختن رب گوجه فرنگی همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب رب گوجه فرنگی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن چاشنی‌هایی مانند رب و سس در خواب با توجه به طعمی که در رویا خواهند داشت تعابیر مختلفی به همراه دارند.

 

تعبیر خواب رب گوجه فرنگی

 

تعبیر خواب گوجه فرنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گوجه دو نوع است. گوجه فرنگی و گوجه درختی که هر دو نوع آن به خاطرطعم ترشی که دارند و از جمله چاشنی‌ها محسوب می‌شوند خوب نیستند و از غم و اندوه خبر می‌دهند.

اگر سالاد در خواب شما گوجه فرنگی داشته باشد و شما ترشی گوجه فرنگی را بچشید خوب نیست چون شما دچار هیجانی می‌شوید که در نتیجه شما را اندوهگین می کندو اگر فقط سرخی گوجه را ببینید و ترشی آن را نچشید خبر از هیجان است.

 

تعبیر خواب رب

محمدبن سیرین گوید: رب‌ها به طعم شیرین بود و بوی خوش دارد، خوردنش دلیل بر خیر و منفعت کند و آن چه به خلاف این بیند، دلیل بر رنج و غم و مضرت کند. ریختن رب در خواب، چون شیرین بود، دلیل است بر کار با منفعت و چون ترش بود به خلاف این بود.

مطیعی تهرانی: در مجموع رب مال است و پولی که با زحمت و تلاش فراهم گردیده. میراث بردن نیز رسیدن به پولی است که دیگری با زحمت و تلاش گردآورده است. اگر در خواب دیددی که کسی رب به شما می‌دهد از جانب او متنعم می‌شوید. اگر بچشید رب شیرین باشد کامیاب می‌شوید و اگر ترش باشد غمگین و اندوهناک می‌گردید. اگر در خواب ببینید که رب را به زمین ریختید مال خودتان را هدر می‌دهید.

 

تعبیر خواب رب گوجه فرنگی

معبرین غربی گویند:

  • دیدن رب گوجه فرنگی در خواب اشاره به کمک و امکانات رفاهی دارد.

  • اکر در خواب دیدید که مقداری رب می‌خورید ممکن است کارهای شما به سادگی خوردن رب انجام گیرد.

  • اگر در خواب رب گوجه فرنگی بسیار شوری را خوردید بیانگر این است که فردی را که می‌خواهید در کارتان کمکش کنید باعث سخت شدن کارتان می‌گردد.

  • دیدن رب گوجه فرنگی روشن به این معنی است که مردمی که می‌خواهند به شما کمک کنند به طور خالصانه این کار را انجام خواهند داد.

  • دیدن رب گوجه فرنگی روی نان در خواب نشان دهنده بسیاری از افرادی است که می‌خواهند با شما باشند ولی این شرایط مورد حسادت همسر و یا معشوق شما قرار خواهد گرفت.

 

تعبیر خواب درست کردن رب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که رب می‌جوشانید یا رب خریده‌اید مالی را به زحمت و رنج و تلاش فراهم می‌کنید. سودی عایدتان می‌شود که زاییده کار و کوشش بسیار است و سهل و آسان به دست نیامده است.

 

تعبیر خواب بوی رب

مطیعی تهرانی: اگر احساس کردید که بوی رب جوشانده به مشامتان می‌رسد و شما از آن بود خوشتان می‌آید خبری خوش به شما می‌رسد که برای شما سود آورد است و اگر از بوی آن خوشتان نیاید خبری بد به شما می‌دهند که اگر چه سود آور است شما را غمگین می‌کند.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo