تعبیر خواب راسو

با تعبیر خواب راسو، تعبیر خواب راسوی سفید، تعبیر خواب راسوی خاکستری، تعبیر خواب کشتن راسو و تعبیر خواب گوشت راسو همراه ما باشید.
تعبیر خواب راسو
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – راسو در رویا نشانه‌ای از جستجوگری، زورگویی‌هایی که به احساسات دیگران لطمه می‌زند، توانایی بسیار در بیرون کشیدن چیزها از ناخودآگاه، اما معمولا در میان فشار و ترس و انکار سایر احساسات است.

 

تعبیر خواب راسو قهوه ای - تعبیر خواب روباه – تعبیر خواب راسو خاکستری – تعبیر خواب راسو سفید

 

تعبیر خواب راسو

معبرین غربی گویند:
  • راسو در خواب نماد حیله گری و دوستی است.
  • اگر در خواب راسویی به شما حمله ور شد نشانه حمله یک دختر جوان به شماست. بنابراین بایستی مراقب باشید و در مقابل تحریکات عکس‌ العملی از خود نشان ندهید.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن راسو به خواب، بر سه وجه است.
  1. غم و اندوه.
  2. درد.
  3. بیماری.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید راسویی در خانه یا در مزرعه شما زندگی می‌کند و آنجا سکنی گزیده مطمئن باشید دزدی خانگی دارید. دزدی که اهلی و آشناست و بی آن که خودتان بفهمید مال شما را اندک اندک می‌برد. معبران عموماً راسو را دزد تعبیر کرده‌اند. اگر در خواب دیدید که به راسو غذا می‌دهید در واقع مال خود را به کسی می‌دهید که اگر هم ندهید او می‌دزدد و می‌برد
 
محمدبن سیرین گوید: دیدن راسو به خواب دزد است. اگر بیند راسو در خانه یا در دکان رفت، دلیل کند که دزد در آنجا شود و چیزی بدزدد.

 

تعبیر خواب راسوی خاکستری

معبرین غربی: اگر شما در خواب راسوی سفید ببینید بایستی به حیوانات خانگی خود توجه کنید و مراقب سلامتی آن‌ها باشید. این خواب بیانگر بیماری و حتی مرگ حیوانات خانگی شماست.

 

تعبیر خواب راسوی سفید

معبرین غربی: اگر راسوی خاکستری در خواب دیدید شما مجبور به استفاده از حقه در موارد مختلف می‌شوید. در کار از تاکتیک‌های غیر معمول استفاده می‌کنید. در خانواده مانند روباه حیله‌گرانه و آرام رفتار می‌کنید تا به نتیجه دلخواه خود بدون رسوایی برسید.

 

تعبیر خواب کشتن راسو

ابن سیرین: اگر بیند که راسو را بکشت، دلیل که دزدی را بگیرد و بر او ظفر یابد.
مطیعی تهرانی: اگر دیدید راسویی را شکار کردید و کشتید انسان بد نیت و کج دستی را از خود می رانید. انسانی که به مال شما نظر بد دارد.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند راسو وی را بگزید، دلیل که بیمار و سرانجام شفا یابد. اگر بیند که با راسو جنگ و نبرد می‌کرد و بر او غالب آمد، دلیل که بر دزد چیره شود او را قهر کند.

 

تعبیر خواب گوشت راسو

ابن سیرین: اگر بیند گوشت راسو می‌خورد یا چیزی از اندام‌های او در دست داشت، دلیل است که مالی از دزد بستاند.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که گوشت راسو می‌خورد، دلیل است مال دزدیده خورد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo