تعبیر خواب دهان و دیدن آن در خواب چیست؟

با تعبیر خواب دهان،تعبیر خواب دهان پر از خون،تعبیر خواب بیرون آمدن کرم از دهان،تعبیر خواب بسته شدن دهان و تعبیر خواب بزرگ شدن دهان آشنا شوید
ستاره | سرویس سرگرمی – تونی کریسپ در کتاب قرهنگ تفسیر رویا درباره تعبیر خواب دهان می‌گوید: دهان یکی از قسمت‌های بدن است که برای لذت بردن نیز طراحی شده است، لذت جسمانی، لذت از خوراک لذیذ، طمع و ولع. همچنین به دلیل اینکه ما با دهان و زبان خود سخن می‌گوییم، دهان نماد سخن ماست. دهان در خواب می‌تواند به صورت دهان دوخته ظاهر شود که نشان می‌دهد ما قلبا از چیزهایی که گفته‌ایم پشیمان هستیم و باید جلوی زبانمام را بگیریم.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

جویدن: چیزی را حلاجی کردن، سنجیدن و سبک سنگین کردن
 
بیرون آوردن چیزی از دهان: تلاش برای شفاف سازی عواطف و نگرش‌هایی که به خوبی بیان نشده‌اند. شاید فرد چیزی را اعتراف نکرده است.

 

تعبیر خواب خون امدن از دهان - تعبیر خواب کرم سفید در دهان - تعبیر خواب قفل شدن دهان - تعبیر خواب دهان پر خون - تعبیر خواب مو در دهان

 

تعبیر خواب دهان

حضرت دانیال گوید: دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید، تأویل آن بر جوهر کلام است، اگر نیکو است. اگر بدو هر چه در دهان شود، از جوهر روزی است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دین او است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است.
 1. منزل و خانه.
 2. خزانه وانبار.
 3. گشایش کارها.
 4. مال.
 5. حاجت.
 6. وزیر.
 7. دربان.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی به خواب دهان خود را نیکو بیند، دلیل که سخن‌های نیکو شنود.

 

تعبیر خواب دهان پر

دانیال نبی:  اگر بیند که به کراهت چیزی در دهان او است، چنانکه خوردن آن به دشواری توانست، دلیل بر سختی و رنج کند در معیشت. اگر آن چه در دهان او بود شیرین است و در گلو به آسانی شد، دلیل کند بر راحت و خوشی در معیشت
 
مطیعی تهرانی: اگر دیدید که چیزی در دهان دارید که می‌خواهید بخورید اما فرو نمی‌رود و از خوردن آن نیز احساس ناخشنودی می‌کنید گرفتار سختی می‌شوید و اگر چیزی در دهان داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده می‌شد به آسایش و نعمت و رفاه می‌رسید. اگر ببینید که در دهانتان دندانهای سفید و مرتب است وضع خانوادگی مطلوبی خواهید داشت و عکس این هم هست.

 

تعبیر خواب بسته و باز شدن دهان

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دهان وی سخت بسته است، دلیل که هلاک شود، یا بیمار شود، یا اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند که دهان او فراخ شده است، چنانکه طعام بسیرا در وی می‌گنجید، دلیل است به قدر آن وی را نعمت و روزی رسد.
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که کسی بر دهان او مهر نهاد و ندانست که کیست، دلیل که در میان خلق رسوا شود.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: دهان باز: خطر

 

تعبیر خواب خارج شدن از حالت طبیعی خود

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دهان خود را کج بیند یا سست یا زشت، دلیل است که سخن‌های زشت شنود و به هیچ کار نیاید. اگر کسی بیند که گوشت دهان او بیفتاد، دلیل که او را زیانی رسد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که دهانتان بزرگ شده ولی بزرگی آن زشت و زننده نیست روزی شما فراخ می‌شود و اگر دهانتان خیلی تنگ شده بود ولی تنگی آن زببا به نظر نمی سید دچار تنگی معاش می‌گردید. اما اگر دهانتان تنگ و زیبا شده بود سخنی می گویید که آن سخن هر جا و نزد هر کس تکرار شود برای شما سود و فایده می‌آورد و موجب خوش دلی دیگران می‌شود. اگر دهانتان بزرگ و زشت شده بود حرف‌هایی می‌زنید که هم برای خودتان زیان آور است و هم موجب آزردگی دیگران می‌شود.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: دهان بزرگ: مهم بودن، نشانه درجه احترام و وجهه شخصی

 

تعبیر خواب دهان پر از خون

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که از دهانش خون بیرون می‌آمد، دلیل که از کسی گفتگوی به خصومت شنود. اگر بیند که بدان خون شلوار او آلوده بود، دلیل که داوری آن از جهت زنان باشد.

 

تعبیر خواب بیرون آمدن کرم از دهان

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که از دهان وی کرم یا جانوری بیرون آمد، دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانی. اگر بیند که از دهان او پلیدی بیرون آمد، دلیل که کارش که برای مردم است به سبب منت نهادن باطل شود.

 

تعبیر خواب خارج شدن بو از دهان

اسماعیل بن اشعث:  اگر بیند که از دهان او بوی خوش آمد، دلیل که مردمان بر وی ثنا گویند. اگر بیند بوی ناخوش آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که از دهان او مروارید بیرون می‌آید و مردمان برگرفتند و او هیچ برنگرفت، دلیل که مردمان از علم او بهره مند شوند و او را هیچ منفعت نباشد.64 Comments
 1. سلام ممنون میشم زود جوابمو بدین من باردارم پا به ماه هستم دیشب خواهر شوهرم خواب منو دیده که دهانم خشک شده و حالم خوب نبوده تعبیرش چی میشه؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر آشفتگی و مشکل در زندگی تان است. ممکنست اشاره ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می کنید، لذت می برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید! (این تعبیر، مربوط به خواب بیننده است).

 2. سلام وقت بخیر.

  من خواب دیدم به همراه دوستم در ماشین بودیم که دوستم به‌ من با یک حالتی نگاه کرد و گفت دهانت بوی بد میده یه کاریش کن.

  تعبیرش چیست

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. توسط دایره ی اجتماعی تان (روابط تان) یا محیط تان حمایت نمی شوید. تعبیر دیگر: خواب به بدگمانی تان اشاره دارد.

 3. سلام من امروز صبح بعد از طلوع افتاب خواب دیدم که دوتا از دندونام کنار هم دیگه لق شده بودن و من جلو اینه نگاه میکردم که یه دفعه با دست کندمشون داشتم بع جای خالیشون نگاه میکردم که دوتا دندون تازه جاش دراومد تعبیرش چیه

  آیا مربوط به فرزند هست؟؟

  • سلام! خوابتان یعنی به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. درباره ی موضوعی، درست صحبت نکرده اید. به پیامدهای حرف های تان یا آنچه درباره ی دیگران می گویید، اشاره دارد.

 4. سلام من دیشب خواب دیدم کامم شکافته شدن و به قول معروف شکافتگی کام داشتم و عمل کردن دهنمو و گفتن بعضی غذا ها رو نباید بخورم ولی بعد عمل هنوزم کامم باز بود

  • سلام! خواب‌تان گویای باز شدن خودتان یا نیاز به شفای احساسی است. لازمست چیزی از زندگی‌تان را ببرید یا حذف کنید. تعبیر دیگر: یعنی اثر یک فرد مقتدر را حس می‌کنید؛ در نتیجه مجبور می‌شوید به شیوه‌ای خاص عمل کنید. تعبیر واضح‌تر: ممکنست بازتابی از نگرانی‌تان درباره‌ی عمل جراحیی که پیش رو دارید یا نگرانی‌تان درباره‌ی سلامتی‌تان باشد. تعبیر دیگر: چیزی هست که دیگر نمی‌توانید درون‌تان نگه دارید و مجبورید ابرازش کنید. تعبیر دیگر: بیانگر سرسختی، اراده و اقتدار است. ممکنست نیاز به اراده و شکیبایی بیشتر در موقعیتی دارید. تعبیر دیگر: سر باور‌ها و اصول‌تان سازش می‌کنید.

 5. سلام خواب دیدم رفتم دندانپزشکی ویکدفعه دهانم پرازکرم سفید شد وبلندشدم وهمشو ازدهانم پرت کردم بیرون

  • سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌ای از شماست که لازمست از شرش خلاص شوید. گویای خشم، کینه و تحقیر است. تعبیر دیگر: چیزی دارید که می‌خواهید بگویید. آن را بریزید بیرون! بیانگر نگرانی‌تان درباره‌ی ظاهرتان است. تعبیر دیگر: درباره‌ی صداقت و افتخار شخصی در زندگی‌تان شک دارید. نگرانی یا درد زودگذری را تجربه می‌کنید؛ اما در درازمدت، شخص بهتر و قوی‌تری برای آن خواهید شد. ممکنست گویای ضعیفی، پستی، کثیفی و بطور کلی، منفی بودن است. نظر خیلی پایینی درباره‌ی خود یا کسی در زندگی‌تان دارید. ممکنست مربوط به مسأله‌های عزت نفس یا تصویر نادرست از خودتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که اعتمادناپذیر یا مدام از دست‌تان در می‌رود، است.

 6. سلام خیلی خوشحالم که یکی هست خوابم رو تعبیر میکنه. من خواب دیدم که دهانم ناخودآگاه باز ميشه و وقتی باز ميشد خیلی درد داشتم با اینکه تو ی خواب بودم ولی اينقد دردش زیاد بود که فکر میکردم دهانم کنده شده. وقتی دهانم باز ميشد بین دندون هام خون ميومد بعد وقتی لپ هام رو ماساژ میدادم دوباره به حالت عادی بر ميگشت و دوباره باز ميشد. وقتی به خانواده ام ميگفتم اصلا براشون اهمیت نداشت خواهش میکنم خوابم رو تعبیر کنید

  • سلام؛ خواهش می‌کنم! گویای تصمیم‌ها یا مسأله‌ی آزاردهنده‌ای از زندگی‌تان است که در خواب‌تان رخنه کرده است. این ادامه خواهد داشت و شما را عذاب می‌دهد تا زمانی که حل شود. تعبیر دیگر: گویای تردید و بی‌میلی در دنبال کردن هدف‌هایتان است. اگر خیلی منتظر بمانید، فرصت ممکنست از دست برود. چیزی هست که دیگر نمی‌توانید درون‌تان نگه دارید و مجبورید ابرازش کنید. از خستگی مفرط می‌رنجید یا رس‌تان کشیده شده است. ممکنست گویای درگیری تلخی بین شما و دوستان‌تان باشد. برخی عملکردهای گذشته‌تان، دوباره به شما برگشته‌اند. خانم‌ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی‌شان، یا طی قاعدگی‌شان یا وقتی حامله‌اند، بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، نمادی از بار زندگی است که به دوش می‌کشند. ادامه‌ی خواب‌تان از «وقتی لپ هام رو» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 7. سلام

  من خواب دیدم دهانم پر از ناخن هستش . و دهانم رو باز کردم ریختم بیرون

 8. سلام‌میشه خواب منوتعبیر کنین من خواب دیدم دارم غذا میخورم ک یهو دیدم غذا داره از توی گردنم بیرون میاد و‌یه دهان دیگه توی گردنم در اومد و خیلی ترسیدم و دوروبرم خواهرم بودن و اونا میگفتن عادیه وخیلیا اینطور میشن اما من خیلی خیلی شوکه شده بودم و ترسیدم اما برای بقیه ک کنارم بودن عادی بود و بعدش شنیدم ک گفتن باید بری دکتر و این دهانو بدی بسوزونن واست اما یادم نمیاد ک کی گفته بود من رفتم دکتر و یه بیمار دیگه هم اونجا بود ک داشت اون دهانی ک توی گردنش دراومده بود رو میسوزوند یا ب اصلاح برش میداشت اما نوبت من ک شد از خواب بیدار شدم و بقیشو ندیدم …میشه لطفا برام تعبیرشو بگین ممنون میشم

  • سلام! خواب‌تان گویای فقدان، ضرر، تنهایی و افسردگی است. ممکنست حس کنید که طرد شده‌اید، حذف شده‌اید و از جامعه/خانواده، بریده شده‌اید. ممکنست جایگزین همراهی باشد و شکلی از راحتی را فراهم کند. تعبیر دیگر: بازتابی از نیاز به استقلال است. بیانگر رابطه‌ی میان ذهن و بدن است. گویای قدرت ارائه، محدودیت‌تان و نیازتان برای کنترل احساسات‌تان است و اینکه مدام حواس‌تان به آنها باشد. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید! نشانگر هراس از ناشناخته‌ها و غیرمنتظره‌ها است. نمی‌خواهید با احساسات‌تان روبرو شوید. ادامه‌ی خواب‌تان از «من رفتم دکتر» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 9. سلام. خواب دیدم از دهنم سبزی های جویده شده بیرون میارم و هرچه قد ادامه میدم تموم نمیشه. ممنون میشم تعبیر کنید

 10. سلام من خواب دیدم تو یه مهمونی هستم همه فامیلامونم هستن یهو همه دهن هاشون یعنی فکشون با لبو دندونشون از سرشون کنده شد و افتاد زمین همه دنبال دهناشون میگشتن یه دهن بر میزاشتن میکردن دهنشون بزرگ بود مینداختن هرکدومو بر میداشتن نمیخورد به صورتشون خودمم از ترس این که دهنم بیوفته نگه داشته بودم که نوفته اما همه دهنا رو زمین بازو بسته میشد همه دنبال دهنشون بودن خیلی ترسناک بود ساعت ۵ و نیم یا ۶ صبح دیدم

  • سلام! تصور می‌کنم خواب‌تان کابوس بوده باشد و ازین رو نمی‌توان گفت که دارای تعبیر ویژه‌ای باشد؛ اما: خواب‌تان گویای یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: از مجلس‌های غیبت کردن، دوری کنید!

1 2 3 4

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور