اوقات شرعی فارس

اوقات شرعی شهرستان های لامرد، جهرم، فیروزآباد، استهبان، نی‌ریز، کازرون، فسا، شیراز، مرودشت، نورآباد ممسنی، اقلید و آباده از استان فارس، اوقات شرعی فارس

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی فارس امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی فارس به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های لامرد، جهرم، فیروزآباد، استهبان، نی‌ریز، کازرون، فسا، شیراز، مرودشت، نورآباد ممسنی، اقلید و آباده از استان فارس

 

اوقات شرعی لامرد

اذان صبح به افق لامرد
۰۵:۱۴:۲۱
 
طلوع افتاب به افق لامرد
۰۶:۳۷:۲۵
 
اذان ظهر به افق لامرد
۱۱:۵۱:۲۸
 
غروب آفتاب به افق لامرد
۱۷:۰۴:۱۵
 
اذان مغرب به افق لامرد

۱۷:۲۱:۲۶

 

اوقات شرعی جهرم

اذان صبح به افق جهرم
۰۵:۱۴:۲۸
 
طلوع افتاب به افق جهرم
۰۶:۳۸:۳۲
 
اذان ظهر به افق جهرم
۱۱:۴۹:۵۰
 
غروب آفتاب به افق جهرم
۱۶:۵۹:۵۰
 
اذان مغرب به افق جهرم

۱۷:۱۷:۱۶

 

اوقات شرعی فیروزآباد

اذان صبح به افق فیروزآباد
۰۵:۱۸:۵۷
 
طلوع افتاب به افق فیروزآباد
۰۶:۴۳:۱۳
 
اذان ظهر به افق فیروزآباد
۱۱:۵۴:۰۰
 
غروب آفتاب به افق فیروزآباد
۱۷:۰۳:۲۹
 
اذان مغرب به افق فیروزآباد

۱۷:۲۰:۵۸

 

اوقات شرعی استهبان

اذان صبح به افق استهبان
۰۵:۱۳:۲۷
 
طلوع افتاب به افق استهبان
۰۶:۳۷:۵۹
 
اذان ظهر به افق استهبان
۱۱:۴۸:۰۴
 
غروب آفتاب به افق استهبان
۱۶:۵۶:۵۲
 
اذان مغرب به افق استهبان

۱۷:۱۴:۲۵

 

اوقات شرعی نی‌ریز

اذان صبح به افق نی‌ریز
۰۵:۱۲:۲۶
 
طلوع افتاب به افق نی‌ریز
۰۶:۳۷:۰۱
 
اذان ظهر به افق نی‌ریز
۱۱:۴۶:۵۷
 
غروب آفتاب به افق نی‌ریز
۱۶:۵۵:۳۶
 
اذان مغرب به افق نی‌ریز

۱۷:۱۳:۰۹

 

اوقات شرعی کازرون

اذان صبح به افق کازرون
۰۵:۲۳:۳۳
 
طلوع افتاب به افق کازرون
۰۶:۴۸:۲۹
 
اذان ظهر به افق کازرون
۱۱:۵۷:۳۱
 
غروب آفتاب به افق کازرون
۱۷:۰۵:۱۵
 
اذان مغرب به افق کازرون

۱۷:۲۲:۵۳

 

اوقات شرعی فسا

اذان صبح به افق فسا
۰۵:۱۳:۴۴
 
طلوع افتاب به افق فسا
۰۶:۳۸:۴۱
 
اذان ظهر به افق فسا
۱۱:۴۷:۴۰
 
غروب آفتاب به افق فسا
۱۶:۵۵:۲۲
 
اذان مغرب به افق فسا

۱۷:۱۳:۰۰

 

اوقات شرعی شیراز

اذان صبح به افق شیراز
۰۵:۲۰:۰۶
 
طلوع افتاب به افق شیراز
۰۶:۴۵:۰۳
 
اذان ظهر به افق شیراز
۱۱:۵۴:۰۲
 
غروب آفتاب به افق شیراز
۱۷:۰۱:۴۳
 
اذان مغرب به افق شیراز

۱۷:۱۹:۲۲

 

اوقات شرعی مرودشت

اذان صبح به افق مرودشت
۰۵:۱۹:۲۱
 
طلوع افتاب به افق مرودشت
۰۶:۴۴:۳۵
 
اذان ظهر به افق مرودشت
۱۱:۵۲:۵۲
 
غروب آفتاب به افق مرودشت
۱۶:۵۹:۵۳
 
اذان مغرب به افق مرودشت

۱۷:۱۷:۳۵

 

اوقات شرعی نورآباد ممسنی

اذان صبح به افق نورآباد ممسنی
۰۵:۲۳:۲۶
 
طلوع افتاب به افق نورآباد ممسنی
۰۶:۴۸:۴۳
 
اذان ظهر به افق نورآباد ممسنی
۱۱:۵۶:۵۲
 
غروب آفتاب به افق نورآباد ممسنی
۱۷:۰۳:۴۵
 
اذان مغرب به افق نورآباد ممسنی

۱۷:۲۱:۲۷

 

اوقات شرعی اقلید

اذان صبح به افق اقلید
۰۵:۲۱:۱۶
 
طلوع افتاب به افق اقلید
۰۶:۴۷:۲۴
 
اذان ظهر به افق اقلید
۱۱:۵۳:۲۶
 
غروب آفتاب به افق اقلید
۱۶:۵۸:۱۰
 
اذان مغرب به افق اقلید

۱۷:۱۶:۰۵

 

اوقات شرعی آباده

اذان صبح به افق آباده
۰۵:۲۱:۵۷
 
طلوع افتاب به افق آباده
۰۶:۴۸:۲۰
 
اذان ظهر به افق آباده
۱۱:۵۳:۴۵
 
غروب آفتاب به افق آباده
۱۶:۵۷:۵۳
 
اذان مغرب به افق آباده

۱۷:۱۵:۵۱


ستاره
Logo