تعبیر خواب دشمن چیست؟

با تعبیر دیدن دشمن در خواب، تعبیر خواب جنگ با دشمن، تعبیر خواب دعوا با دشمن و تعبیر خواب پنداشتن خود به عنوان دشمن با فردی همراه ما باشید.
تعبیر خواب دشمن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – دشمن خود را در خواب به صورت شخص معین و مشخصی نشان نمی‌دهد این احساس ما در خواب است که فردی را دشمن خود می‌پندارد و با او به خصومت می‌پردازد. بر خلاف بیداری دیدن دشمن و یا دشمن قدیمی در خواب نشانه دوست و یار است.

 

تعبیر خواب دشمن

تعبیر خواب دشمن

 

تعبیر خواب دشمن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب کسی را دشمن انگاشتید و این دشمن به طرف شما آمد، دوستی است که به سوی شما می‌آید و ترسی از او احساس می‌کنید شادی و شعفی است که او به شما می‌بخشد. اگر فکر کردید که خودتان با کسی دشمن شده‌اید. در واقع نسبت به او محبت خواهید کرد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • دشمن: آشتی

  • دشمن بودن با کسی: شما موانع را از سر راه بر خواهید داشت

برايت مى‌گويد: اگر در خواب با دشمن خود ملاقات كنيد، به اين معناست كه بايد مراقب توطئه‌ دشمنان باشيد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن دشمن به خواب بر سه وجه بود.

  1. بستگی کارها

  2. غم و اندوه

  3. زیان مالی

 

تعبیر خواب جنگ با دشمن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد.

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب دشمن خود را شكست دهيد، به اين معناست كه از خطرى نجات پيدا مى‌كنيد.

 

تعبیر خواب دعوا با دشمن

بيتون مى‌گويد: اگر در خواب ببينيد كه با دشمنتان دعوا مى‌گيريد، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‌كند.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo