تعبیر خواب دست قطع شده – قطع شدن دست در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب دست، تعبیر خواب قطع شدن دست، تعبیر خواب قطع شدن دست راست، تعبیر خواب قطع شدن دست دیگران و تعبیر خواب دست قطع شده همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب دست قطع شده
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – معبرین غربی گویند اگر در خواب دیدید که دست شما قطع شده و هنگام بلند کردن دست دوباره به بدن متصل گردید (تعبیر خواب دست قطع شده) نشانه رسیدن سود و منفعتی از جانب برادر و پسر شماست و اگر در خواب دیدید که دست کاملاً جدا شده نشانه ناراحتی و رنجی از جانب پسر و یا برادرتان است.

 

تعبیر خواب دست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  • در خواب دست‌ها را به طور اختصاصی نمی‌بینیم و اگر دست‌ها را ببینیم توجهمان جلب می‌شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست‌ها و یا زیادتی
  • برخی از معبران نوشته‌اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می‌کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری‌های مالی است.

 

تعبیر خواب دست قطع شدن – تعبیر خواب قطع دست راست – تعبیر خواب دست بریده – تعبیر خواب دست قطع شده مرده – تعبیر خواب دست زخمی

 

تعبیر خواب قطع شدن دست

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر قطع شدن دست، عمر طولانی و زندگانی و معیشت خوب و خوش می‌باشد، ولی ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی هر دو دست تو قطع شده است، نمی‌توانی کسب و کار کنی و به خواسته‌ات برسی.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
  • اگر ببینی دست تو قطع شده است، ولی نمی‌دانی دست چپ می‌باشد یا راست، دچار مصیبت مرگ برادر یا فرزند یا شریک می‌شوی.
  • اگر ببینی وقتی که دست تو قطع شد، در حال قرآن خواندن هستی، دیگر گناه و معصیت نخواهی کرد و راه خیر و نیک را ادامه می‌دهی.
  • اگر ببینی قاضی یا پادشاه دست تو را قطع کرده‌ است، برادر یا خواهرت از دنیا می‌رود.

 

تعبیر خواب قطع شدن دست راست

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پادشاه دست راست تو را قطع کرده است، از تو می‌خواهند قسم و سوگند بخوری، ولی تو قسم دروغ می‌خوری.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دست راست تو را به خاطر انجام گناهی قطع کرده‌اند، امانت‌دار نبوده، و همچنین دروغگو می‌باشی .

 

تعبیر خواب قطع شدن دست دیگران

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در شهر تو دو نفر را آورده‌اند و دست یکی را قطع کرده و دیگری را به دار آویخته‌اند، حاکم شهر برکنار می‌شود و کس دیگری به جای او قرار می‌گیرد.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در جنگ دست کسی را بریده‌ای، حرف سخت و تلخی به آن شخص می‌زنی و در بین شما جدایی می‌افتد.
همانگونه که دیدن دست قطع شده در خواب نشانه و هشداری برای فرد رویابین است. رویایی با محتوای انگشت یا انگشت قطع شده نیز معنا و مفهومی در پی خواهد داشت. با مطالعه تعبیر خواب انگشت همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب دست قطع شده

از نظر روانشناسی دست‌ها در خواب سمبلی از ارتباط با دیگران هستند. زمانی که ما با فردی دست می‌دهید می‌توانیم تا حدودی از رفتار و نیت قلبی آن فرد آگاه شویم. تصور کنید این راه ارتباطی قطع شده و دیگر نمی‌توانید دیگران را لمس کنید. چه احساسی به شما دست خواهد داد؟
 
معبرین غربی می‌گویند: تعبیر خواب دست قطع شده نشان می‌دهند که شما خود را نمی‌بینید. در واقع کسی شما را درک نکرده و در خود به شدت احساس تنهایی می‌کنید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: دست بریده شده یا زخمی: بدبختی
آنلی بیتون: تعبیر خواب دست قطع شده، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می‌دهید در انزوا زندگی کنید.
اچ میلر: ديدن دست‌هاى قطع شده در خواب بيانگر شكست در كارها است.
از اینکه با تفسیر و تعبیر خواب دست قطع شده همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب برای ما ارسال نمایید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo