تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۳۱
کد خبر: ۹۰۱۱
با تعبیر خواب دارو، تعبیر خواب داروخانه، تعبیر خواب دارو خوردن، تعبیر خواب انواع دارو و تعبیر خواب دادن دارو به دیگراه همراه ما باشید.
تعبير خواب داروخانه - تعبیر خواب قرص دادن به مرده - دیدن قرص در خواب - تعبیر خواب دکتر- تعبیر خواب دارو خوردن

با مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه باشید. 

برای مشاهده تعبیر خواب سایر موضوعات حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید:


دارو در خواب نمادی از تاثیر التیام بخش، مواجه شدن با تجاربی که ممکن است خوشایند نباشند اما برای ما لازم‌اند تا شرایطی منفی را در زندگی خود عوض کنیم، تغییرات مثبتی که احتمالا در پیش رو دارید، است.
 

تعبیر خواب دارو

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
  • هر دارویی که زرد باشد، دلیل بر بیماری و رنج کند
  • هر دارو که به خوردن آسان است، دلیل بر شفا و راحت کند و آن چه به خوردن بد است، دلیل بر بیماری کند.
  • اگر بیند دارو خورد و بر وی اثر کرد، دلیل است که دین وی به صلاح آید. اگر به خلاف این نیز بیند بد باشد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دارو در خواب چاره است و دارو خوردن چاره جویی.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
  • دیدن خوردن دارو یا داشتن آن در هر حال خوب است
  • دیدن دارو منفعت خلق دارد و از رنج بیرون آید
برايت مى‌گويد: ديدن دارو در خواب، بيانگر آن است كه براى سود بيشتر بايد تلاش كنيد.
 

تعبیر خواب خوردن دارو

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بیماری دارو بخورد و او موافق بود، دلیل که صلاح دین.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر دارو موافق نبود، دلیل که صلاح دین وی زایل شود. اگر دارو جهت شفا نوشید، دلیل که به قدر موافقت دارو صلاح دنیا طلبد. اگر بیند جهت مردم دارو تهیه می‌کرد، دلیل که با مردم نیکویی کند. اگر بیند داروی خشک می ستد، دلیل که از غم و اندوه باز رهد
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند چون دارو خورد او را زیان و مضرت رسید، تعبیرش همین است. اگر بیند که دارو خورد که عقل و هوش از او زایل شود. دلیل که از غم و اندوه فرج یابد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید داروی خوش طعمی می‌خورید، علامت آن است که در مدت کوتاهی مشکل شما حل خواهد شد، اما اگر خواب ببینید دارویی تلخ می‌خورید، نشانة آن است که زمان درازی بیمار خواهید شد.
 

تعبیر خواب انواع داروها

آنلی بیتون: دیدن گیاهان دارویی در خواب، نشانة آن است که دوستانی صمیمی در کنار شما خواهند بود و از زندگی و کار خود راضی خواهید بود.
 
کتاب سرزمین رویاها: داروی ضد اسهال می‌خورید: عاقبت بخیر خواهید شد.
 

تعبیر خواب دادن دارو به دیگران

جابر مغربی: اگر ببینی کسی به زن تو دوا و دارو داده است، یعنی زن تو فرزند دختر به دنیا می‌آورد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید دارو به دیگری می‌دهید خواب شما می‌گوید عقده و کینه و نفرت خود را خالی می‌کنید. دادن دارو به دیگران گویای شخم و نفرتی است که از آن شخص داریم یا از دست او عصبی هستید.
 
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به دیگران دارو می‌دهید، نشانه آن است که به کسی زیان خواهید رساند که به شما اعتماد دارد.
 

تعبیر خواب داروسازی

لیلا برایت: اگر خواب ببينيد كه مشغول درست كردن دارو هستيد، به اين معناست كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.
 

تعبیر خواب داروخانه

داروخانه محلی است که به شما راه حل‌هایی برای رهایی از دردها و ناراحتی‌ها می‌دهد.
 
برايت مى‌گويد: ديدن داروخانه در خواب، بيانگر آشنايى با افراد جديد است. خريدن دارو از داروخانه، بيانگر آن است كه چيز مهمى را از دست مى‌دهيد.
 
مطیعی تهرانی: خریدن قرص از داروخانه تصاحب مال اندک است اما متعدد.
 
 
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
چهره‌ها در ستاره