تعبیر خواب دارو و داروخانه

با تعبیر خواب دارو، تعبیر خواب داروخانه، تعبیر خواب دارو خوردن، تعبیر خواب انواع دارو و تعبیر خواب دادن دارو به دیگراه همراه ما باشید.
تعبیر خواب دارو
ستاره | سرویس سرگرمی – دارو در خواب نمادی از تاثیر التیام بخش، مواجه شدن با تجاربی که ممکن است خوشایند نباشند اما برای ما لازم‌اند تا شرایطی منفی را در زندگی خود عوض کنیم، تغییرات مثبتی که احتمالا در پیش رو دارید، است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبير خواب داروخانه - تعبیر خواب قرص دادن به مرده - دیدن قرص در خواب - تعبیر خواب دکتر- تعبیر خواب دارو خوردن

 

تعبیر خواب دارو

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • هر دارویی که زرد باشد، دلیل بر بیماری و رنج کند
 • هر دارو که به خوردن آسان است، دلیل بر شفا و راحت کند و آن چه به خوردن بد است، دلیل بر بیماری کند.
 • اگر بیند دارو خورد و بر وی اثر کرد، دلیل است که دین وی به صلاح آید. اگر به خلاف این نیز بیند بد باشد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دارو در خواب چاره است و دارو خوردن چاره جویی.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن خوردن دارو یا داشتن آن در هر حال خوب است
 • دیدن دارو منفعت خلق دارد و از رنج بیرون آید
برايت مى‌گويد: ديدن دارو در خواب، بيانگر آن است كه براى سود بيشتر بايد تلاش كنيد.

 

تعبیر خواب خوردن دارو

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بیماری دارو بخورد و او موافق بود، دلیل که صلاح دین.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر دارو موافق نبود، دلیل که صلاح دین وی زایل شود. اگر دارو جهت شفا نوشید، دلیل که به قدر موافقت دارو صلاح دنیا طلبد. اگر بیند جهت مردم دارو تهیه می‌کرد، دلیل که با مردم نیکویی کند. اگر بیند داروی خشک می ستد، دلیل که از غم و اندوه باز رهد
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند چون دارو خورد او را زیان و مضرت رسید، تعبیرش همین است. اگر بیند که دارو خورد که عقل و هوش از او زایل شود. دلیل که از غم و اندوه فرج یابد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید داروی خوش طعمی می‌خورید، علامت آن است که در مدت کوتاهی مشکل شما حل خواهد شد، اما اگر خواب ببینید دارویی تلخ می‌خورید، نشانة آن است که زمان درازی بیمار خواهید شد.

 

تعبیر خواب انواع داروها

آنلی بیتون: دیدن گیاهان دارویی در خواب، نشانة آن است که دوستانی صمیمی در کنار شما خواهند بود و از زندگی و کار خود راضی خواهید بود.
 
کتاب سرزمین رویاها: داروی ضد اسهال می‌خورید: عاقبت بخیر خواهید شد.

 

تعبیر خواب دادن دارو به دیگران

جابر مغربی: اگر ببینی کسی به زن تو دوا و دارو داده است، یعنی زن تو فرزند دختر به دنیا می‌آورد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید دارو به دیگری می‌دهید خواب شما می‌گوید عقده و کینه و نفرت خود را خالی می‌کنید. دادن دارو به دیگران گویای شخم و نفرتی است که از آن شخص داریم یا از دست او عصبی هستید.
 
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید به دیگران دارو می‌دهید، نشانه آن است که به کسی زیان خواهید رساند که به شما اعتماد دارد.

 

تعبیر خواب داروسازی

لیلا برایت: اگر خواب ببينيد كه مشغول درست كردن دارو هستيد، به اين معناست كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.

 

تعبیر خواب داروخانه

داروخانه محلی است که به شما راه حل‌هایی برای رهایی از دردها و ناراحتی‌ها می‌دهد.
 
برايت مى‌گويد: ديدن داروخانه در خواب، بيانگر آشنايى با افراد جديد است. خريدن دارو از داروخانه، بيانگر آن است كه چيز مهمى را از دست مى‌دهيد. 
مطیعی تهرانی: خریدن قرص از داروخانه تصاحب مال اندک است اما متعدد.18 نظر
 1. سلام

  مجردم و در بیداری و در حال حاضر برای دریچه میترالم تحت درمانم، خواب دیدم بعد از ویزیت توسط پزشک رفتم داروخونه دارو بگیرم ، توی داروخونه حال نداشتم، دارو فروش یه پسر جوانی بود که عاشقم شد و گفت می خواد با من ازدواج کنه، یکی از همکارای خواهرم که پیرزنه سیده هستن هم توی خواب بودن و به این عشق حسادت می کردن.

  ممنون

  • سلام! گرچه با توجه به اقرار خودتان نسبت به عارضه‌ای که دچارش هستید، نمی‌توان گفت که خواب‌تان دارای تعبیر باشد؛ اما با وجود این: خواب‌تان یعنی زمان شفا رسیده است. لازمست خط فکری‌تان را اصلاح کنید و نگرش‌تان را تعدیل بخشید. باید به خودتان نگاه کنید و راه‌حل مشکل را بیابید؛ بجای اینکه به کمک خارجی تکیه کنید! تعبیر دیگر: ممکنست نگرانی‌هایی را درباره‌ی سلامتی‌تان تجربه کنید. نشانگر تمایل‌تان برای چیزهای خوب‌تر در زندگی است. خیلی درباره‌ی خودتان بالا فکر می‌کنید. احترام می‌خواهید و آن را می‌گیرید. حس می‌کنید در بالا قرار دارید.

 2. خواب دیدم پدرم اومد گفت مجوز زدن یه داروخونه رو گرفته یه زمین خالی بود گفت اینجا میزنیم منم تو خواب حالت خوبی داشتم بعد با دکتر داروخونه بغلی زمین مشورت کرد اون دکتر به پدرم گفت خیلی خوبه وحتما انجام بده بعد منو پدر وخواهرم رفتیم یه داروخونه دیگه که از قیمتا آگاه بشیم ومن فک کنم یه بسته قرص خریدم ولی مریض وناراحت نبودم یه سکه ۲۰۰ تومنی بهش دادم

  ممنون میشم خوابمو تعبیر کنید

  • ابتدا سلام! خواب‌تان نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. زمان شفا رسیده است. لازمست خط فکری‌تان را اصلاح کنید و نگرش‌تان را تعدیل بخشید. باید به خودتان نگاه کنید و راه‌حل مشکل را بیابید؛ بجای اینکه به کمک خارجی تکیه کنید! تعبیر دیگر: ممکنست نگرانی‌هایی را درباره‌ی سلامتی‌تان تجربه کنید. ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. گویای تجدید هماهنگی درونی‌تان است. دوره‌ای شفا را تجربه می‌کنید و به ایده‌های منفی در ذهن‌تان پایان می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از چیزی یا کسی باشد که دنبال کردنش دشوار است.

 3. من خواب دیدم که چند نفر مسافر که آشنای خواهرم بودن اومدن به قصد سفر به شهری که من زندگی میکنم و من راهنماشون بودم یکیشون یه مردی بود که معتاد بود یکیشون یه خانومی بود که نسبتا سنش زیاد بود بیشتر پارک و فضای سبز بودجاهایی که ازش میگذشتیم،با خانومه رفتیم عطاری یه دارو خریدیم ولی خیلی گرون گفت و من به جای یه قسمت از پولش یه داروی دیگه که مکمل داروی اون بود رو بهش دادم قبول نکرد و پول رو پس گرفتم،تو خوابم یه جفت از کفشامو تو خونه ی اجاره ای اونا جاگذاشته بودم و وقتی رفتن نگران بودم که برده باشم باخودشون اما خواهرم گفت که کفشاتو من بردم گذاشتم خونه ی خودت.لطفن از نظر روانشناسی بهم جواب بدید.سپاسگزارم

  • خواب‌تان یعنی حس نگرانی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی‌تان می‌کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید. مانع‌هایتان را پشت سر می‌گذارید. ایده یا نگرشی را رد می‌کنید. موقتی از واقعیت می‌گریزید. بیانگر تجدید چیزی، مراقبه و معنویت است. ممکنست در یک دوره‌ی بازپروری پس از تجربه‌ی یک مسأله‌ی شخصی جدی باشید یا در دوره‌ی بازپروری پس از پایان یک ماجرای احساسی باشید. مشکلاتی که تجربه می‌کنید، موقت‌اند. چیزها در درازمدت نتیجه خواهند داد.

 4. باسلام

  من خواب دیدم که با یک یا دونفر از آشنایان در داروخانه کار میکنم و البته بیشتر کار را اونها انجام میدن و من در فاصله ی یک استراحت برای ناهار توانستم به جای آنها کار کنم که فاصله انقدر کم بود که من هیچکاری نکردم و هیچ جنسی نفروختم

  • خواب‌تان یعنی زمان شفا رسیده است. لازمست خط فکری‌تان را اصلاح کنید و نگرش‌تان را تعدیل بخشید. باید به خودتان نگاه کنید و راه‌حل مشکل را بیابید؛ بجای اینکه به کمک خارجی تکیه کنید! تعبیر دیگر: ممکنست نگرانی‌هایی را درباره‌ی سلامتی‌تان تجربه کنید.

 5. سلام

  من خواب دیدم که رفتم توی یک داروخانه و دکتری آنجا بود و مردم را معالجه میکرد و به یک نفر داشت آمپول میزد بعد من میخواستم به پیش دکتر بروم ولی ویزیت زیاد بود و من هم منصرف شدم اینم بگم که توی خواب خیلی پریشان بودم دقیق یادم نیست ولی انگار یه آدم توی بغلم بود و من حس کردم که اون مرد و درحالی که داشت جون میداد ولی نمیدونم واقعا مرد یا نه …

  • خواب دیدن اینکه در داروخانه هستید، یعنی زمان شفا رسیده است. نیاز دارید خط فکری‌تان را اصلاح کنید و نگرش‌تان را تعدیل بخشید. باید به خودتان نگاه کنید و راه‌حل مشکل را بیابید؛ بجای اینکه به کمک خارجی تکیه کنید! تعبیر دیگر: ممکنست نگرانی‌هایی را درباره‌ی سلامتی‌تان تجربه کنید. اینکه به پزشک مراجعه می‌کنید، یعنی نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساس‌تان را جلا دهید). می‌تواند روی نگرانی‌های پزشکی و درمانی تأکید کند. شاید زمان رفتن و یک معاینه‌ی فیزیکی است. اینکه به کسی کمک می‌کنید، یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. پشیمانی، یعنی درگیر ناامیدی‌ها و نارضایتی‌های بیداری هستید. این می‌تواند احساسات منفی یا سرکوب‌شده درباره‌ی خودتان باشد.

 6. من در داروخانه بودم مردی که دارو میداد و خیلی مهربان الکل میخواستم و او پولش نگرفت

  • بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن اینکه در داروخانه هستید، یعنی زمان شفا رسیده است. نیاز دارید خط فکری‌تان را اصلاح کنید و نگرش‌تان را تعدیل بخشید. باید به خودتان نگاه کنید و راه‌حل مشکل را بیابید؛ بجای اینکه به کمک خارجی تکیه کنید! تعبیر دیگر: ممکنست نگرانی‌هایی را درباره‌ی سلامتی‌تان تجربه کنید. اینکه چیزی می‌خرید، یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. اینکه خرید می‌کنید، نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه نیاز دارید که بینجامیدش را در نظر گیرید!

 7. خوابی که دیگران درمور‌د شخصی می‌بینند چگونه است؟

  یکی از دوستان خوابی درمور‌د من دیده بود وصبح زود به منزل ما مراجعه وگفت دیشب در مورد شما خواب عجیبی دیدم که تعبیر آن اصلا خوب نیست ازشما تقاضا دارم مواظب باشید که دقیقاً اتفاقی در همان روز برایم رخ داد که یکی از روزهای تلخ زندگی ام بود

  • معمولا اینگونه خواب‌ها واقعیت می‌یابند و نباید آنها را دستکم گرفت. خواب‌ها پیام‌هایی را دارند که از سه حالت، خارج نیست: یک) در مورد اکنون شماست؛ دو) در مورد آینده‌ی شماست؛ سه) در مورد کسی دیگر است.

 8. توی خواب انگار مریض و آشفته بودم و توی مطب دکتر نشسته بودم.شخصی که بهش علاقه دارم همراه یه زن هر سه روی یه مبل قرمز نشسته بودیم.دکتر داشت برام نسخه مینوشت . که اون دو بلند بلند شروع به خندیدن کردن و لباسشون هم مشکی بود.من دلم بدجور گرفت میخواستم بلند شم برم که شخص مورد علاقه ام دستم و گرفت دستاش خیلی گرم و بامحبت بودن به من نگاه میکرد و لبخند میزد بدون توجه به زن بغل دستیش.خودم و تو خیابون دیدم نسخه رو گم کرده بودم اما انگار اسم داروها رو خودم میدونستم همش ویتامین بودن. هنوز تو فکر اتفاق قبلی خوشحال بودم و باورم نمیشد. رفتم داروخونه واز خواب بیدار شدم

  • آشفتگی شما در خواب به آشفتگی فکری شما در زندگی واقعی تان اشاره دارد. شخصی دوستش دارید وقتی در خواب تان ظاهر میشود، نماد و سمبل خواسته ها و علایق شخصی تان است. این علایق میتواند انگیزه ای باشد در هر زمینه ای، نه فقط عاطفی. با توجه به جزئیاتی که بیان کردید این خواب به شما میگوید که چاره و راه حلی برای بیرون رفتن از چالشی که این روزها ذهن شما را درگیر کرده خواهید یافت. اگر به مسئولیتی که بر عهده تان است به خوبی عمل کنید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور