تعبیر خواب خیار و خیارشور

با تعبیر خواب خیار و خیارشور، تعبیر خواب خیار قلمی، تعبیر خواب خوردن خیار و تعبیر خواب خریدن خیار همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب خیار و خیارشور
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – پیش از مطالعه تعبیر خواب خیار و خیارشور بهتر است بدانید از دیدگاه معبرین غربی دیدن خیار در خواب نشانه پریشانی و اندوه است. اگر همسر بیننده خواب باردار باشد و خواب خیار ببیند فرزند دختر به دنیا خواهد آورد. اگر کسی در خواب به شما خیار هدیه داد به سودی در بلند مدت دست خواهید یافت.

 

تعبیر خواب خیار و خیارشور

تعبیر خواب خیار و خیارشور

 

تعبیر خواب خیار

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خیار بر سه وجه بود.

  1. پشیمانی درکار.

  2. شادی وعیش وطرب.

  3. منفعت از قبل دوستان و خویشان، خاصه سبز و به وقت وفصلش بود.

محمدبن سیرین گوید: خیار به وقت خویش در خواب دیدن، دلیل کند که سخن نیکو شنود، یا زنی است که به او رغبت کند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و انیس. دیدن خیار در فصل بهتر از این است که در غیر فصل دیده شود. خیار برای زن نیز مردی است بلند قامت و خوش اندام و خوب سخن که مصاحبتش نشاط و شادی می‌آورد. مثلاً دیدن خیار در زمستان و هنگامی که برف بر زمین نشسته خوب نیست ولی پایان بهار بهترین فصلی است که خیار در خواب دیده شود و تعبیر بالا در این زمان بیشتر در مورد خیار مصداق می‌یابد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: خیار: نیک بختی در امور اداری

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خیار گرانی بود

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن خیار در خواب، نشانه سعادت و خوشبختی و برکت و فراوانی است.

  • اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می‌کنند، نشانه آن است که بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد. اگر فرد متأهلی این خواب را ببیند، دلالت بر تغییرات دلپذیر در زندگی او دارد.

 

تعبیر خواب خوردن خیار

محمدبن سیرین گوید: اگر ببینی از آن خیار خورده‌ای، تعبیرش این است که به خواسته‌ات از آن زن می‌رسی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خیار می‌خورد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود. خیار خوردن اگر به وقت باشد، دلیل غم و اندوه است. 

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم که در فصل مناسب خیاری تر و تازه می‌خوریم با زنی خوب روی و خوش خوی آشنا می‌شویم که ما را خوشبخت می‌کند اگر در فصل مناسب خیار فراوان ببینیم خوشدل و با نشاط می‌شویم.

 

تعبیر خواب خریدن خیار

منوچهر مطیعی: اگر در خواب ببینیم که پاکتی خیار تازه خریده و به خانه می‌بریم نشاط و خرمی را به خانواده خویش منتقل می‌کنیم به خصوص اگر فصل نو بر خیار باشد.

 

تعبیر خواب خیار قلمی

مطیعی تهرانی: خوردن خیار در غیر فصل ندامت است ولی در فصل خوب است به خصوص اگر خیار قلمی و تازه باشد و خوش رنگ. خیار اگر سبزی و طراوت آن محسوس باشد نشاط است و خبر از سبک شدن از غم

 

تعبیر خواب کاشتن خیار

اچ ميلر مى‌گويد: اگر خواب ببينيد كه مشغول كاشتن خيار هستيد، به اين معناست كه مسئوليت سنگينى بر عهده‌ى شما قرار مى‌دهند.

 

تعبیر خواب خیارشور

اچ میلر: خوردن خيار شور در خواب، بيانگر يك تجربه‌ى تلخ است.

مطیعی تهرانی: خوردن خیارشور همراه غذا در خواب اثر خوب خواب شما را از بین می‌برد و غم و رنج می‌آورد.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo