تعبیر خواب خون – دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خون از دیدگاه معبرین اسلامی غم و اندوه و از نظر مفسرین غربی تجارب مشترک انسان‌هاست. با تعبیر دیدن خون در خواب، تعبیر خواب خونریزی، خون دماغ شدن، خون دادن و... با ادامه این مطلب همراه شوید.
ستاره | سرویس سرگرمی – برخی از رنگ‌ها وجود دارند که در خواب دیده نمی‌شوند مانند رنگ قرمز یا سرخ و به خصوص سرخی خون. بسیار اتفاق افتاده که در خواب‌های خود خون دیده‌ایم ولی سرخی خون را ندیده‌ایم. فقط احساس کرده‌ایم خون است و اکنون نیز اگر به خاطر خویش مراجعه کنید به یاد می‌آورید که هرگز سرخی خون را در خواب ندیده‌اید ولی خواب خون را فراوان دیده‌اید. پس ما در خواب خون را می‌فهمیم ولی نمی‌بینیم و همین است که تفاوت‌هایی را تعبیر به وجود می‌آورد. به هر حال تعبیر خواب خون با توجه به تعریف بالا ابتلا و گناه است و آلودگی به خصوص اگر ببینیم که دست و پایمان یا لباس‌هایمان به خون آلوده شده است. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب


گزیده مطالب این بخش:


تعبیر خواب خون و خونریزی - دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خون

تونی کریسپ در کتاب خود فرهنگ تفسیر رویا درباره دیدن خون در رویا می‌گوید:
تصویر خون در رویا نشان دهنده گردش حیات کائنات در وجود ماست. پس خون یا هر نوشیدنی سرخ رنگی تجربه جمعی زندگی بشری را به تصویر می‌کشد. به عبارت دیگر، تجاربی که همه ما می‌توانیم در آن‌ها با هم شریک باشیم در قالب خون مشترک مجسم می‌شوند.
 
 کارل گوستاو یونگ در این باره می‌گوید:
دیدن خون در خواب بیانگر زندگی، عشق، اشتیاق و نا امیدی است. اگر شما کلمه‌ی خون را در خواب ببینید که نوشته شده است، ممکن است به موقعیتی در زندگی اشاره داشته باشد که دائمی است و نمی‌تواند تغییر کند. اگر چیز دیگری با خون نوشته شده باشد، پس بیانگر انرژی‌ای است که صرف یک پروژه کرده‌اید.
شما تلاش زیادی را صرف کاری کرده‌اید و نمی‌خواهید تسلیم شوید و رهایش کنید. اگر شما خواب ببینید که روی دیوار خون است، این رویا یک هشدار است. موقعیتی است که شما نیاز دارید با آن روبرو شوید. شما نمی‌توانید دیگر از آن دوری کنید.خصوصا اگر خون روی دیوار دستشویی باشد، بیانگر این است که موقعیتی که نیاز دارید با آن روبرو شوید، بی نهایت احساسی است.
به بیان یونگ زنان معمولا زمان کمی قبل از دوران قاعدگی‌شان، یا در طول دوران قاعدگی‌شان یا زمانی که حامله هستند، بیشتر خواب خون می‌بینند یا خواب کسی که خونریزی دارد. برای یک زن حامله، خون در خواب، نمادی از بار زندگی است که به دوش می‌کشند. این خواب ها، یاد آور این است که کار‌ها را آرامتر پیش ببریم (آسان بگیریم)
یونگ همچنین دیدن دلمه خون روی زخم را نمادی شفا می‌داند. اگر شما روی زخم را می‌کنید، بیانگر این است که در فرآیند شفا مداخله می‌کنید. شما نیاز دارید به چیز‌ها اجازه دهید که باشند و فرآیند طبیعی خودشان را بروند.

 

تعبیر خواب خون دماغ

حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند که خون بسیار از بینی او بیرون آمد و ضعیف نشد، دلیل کند بر یافتن مال حرام، خاصه که جامه او به خون آلوده گردد. اگر بیند که خون اندک فرود آمد و قوت ضعیف شد و جامه آلوده نشد، دلیل است که درویش گردد و مالش را نقصان افتد. اگر بیند که قوت بر تن او آمد، دلیل بر یافتن مال حرام کند.
 • اگر بیند که چون عطسه داد از بینی او خون روان گردید ، دلیل است که در حق او ، سخنی زشت گویند.
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم از بینی ما خون می‌آید از نظر اجتماعی گرفتاری‌هایی پیدا می‌کنیم و احتمالا شان و شخصیت و آبرویمان در مخاطره قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب خون - دیدن خون در خواب

 

تعبیر خون در خواب

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وی جراحت‌ها بود و از آن جراحت‌ها خون همی رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد.
 
مطیعی تهرانی: اگر ببینیم در دعوا و زد و خورد جایی از بدنمان خون آلود شده مردم درباره ما بد خواهند گفت و اگر دیگری به سبب ما خون آلود شود غمی بین ما و دیگران به وجود می‌آید.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
 • دیدن خون غم واندوه بود
 • دیدن خون کم کردن دلیل تندرستی می‌باشد واز غم بیرون آید
آنلی بیتون:
 • دیدن خون در خواب، دلالت بر آن دارد که باید از دوستان ناپسند بپرهیزید.
 • دیدن خون بر دست خود، علامت آن است که اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت.
ابراهیم کرمانی: اگر بیند که خون از زخم و جراحت نیامد و آن جراحت تازه بود، دلیل که درمال او نقصان آید، یا از کسی سخنی سخت شنود و او را در آن ثواب است، زیرا که خون بر گناه باشد که از تن او بیرون آمد.
 

 

تعبیر خواب خون بالا آوردن

برايت مى‌گويد: بالا آوردن خون در خواب، نشانه‌ى آن است كه بيمارى شما را تهديد مى‌كند.

به بیان یونگ اگر خواب ببینید که خون سرفه میکنید، بیانگر انرژی هدر رفته است. شما زمان زیادی را صرف فعالیتهایی می‌کنید که نتیجه عکس می‌دهند.

ژوگنگ (Zhougong) مشاهده بالا آوردن خون در خواب را نشانه‌ای از بدن قوی و سلامت جسمانی بیننده خواب عنوان کرده است. اگر در خواب شخص دیگری را دیدید که خون بالا می آورد بیانگر آن است که صاحب خواب به خوبی توانایی هماهنگ کردن روابطش را با دوستان خود دارد. اگر تاجری در خواب بیند که خون بالا می آورد نشانه آن است که در کار خود شرکای تازه ای پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب خون خوردن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خون همی خورد، دلیل است مال حرام خورد یا خون ناحق کند.
به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه شما خون می‌نوشید، بیانگر این است که شما از نظر شور و نشاط و قدرت، شکفته می‌شوید.
به بیان معبرین غربی خوابی که در آن احساس می‌کنید که نیاز به نوشیدن خون دارید به این معنی است که اخیرا دچار افکاری تیره و تار شده‌اید. اگر در خواب خود خون نوشیدید نشان دهنده آن است که اوضاع زندگی شما همیشه به این خوبی پیش نخواهد رفت. به بیانی دیگر همیشه زندگی بر وفق مرادتان نخواهد بود. شاید در زندگی عاشقانه خود با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده‌اید و همه چیز آنگونه که انتظارش را داشته‌اید رضایت بخش نبوده است.

 

تعبیر خواب خونریزی

یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما خونریزی می‌کنید یا خون از شما می‌رود، بیانگر این است که شما از خستگی مفرط رنج می‌برید یا اینکه شما از نظر حسی تخلیه شده‌اید. ممکن است بیانگر درگیری تلخی بین شما و دوستانتان باشد. برخی از عملکرد‌های گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند. خواب دیدن اینکه دیگران خونریزی می‌کنند بیانگر یک شیون احساسی برای درخواست کردن کمک است.

برايت مىگويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه بدنتان دچار خونريزى شده، به اين معناست كه یک فرصت خوب براى انجام كارها به دست مى‌آوريد.

تعبیر خواب خون آمدن از دندان

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که از بن دندان او خون بیرون آمد، دلیل است از خویشانش به او غم و اندوه رسد.
 
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم که از دهان و دندانمان خون می‌آید از طرف همسر و فرزندان و دیگر افراد خانواده خود ناراحت و گرفتار و مبتلا می‌شویم.

 

تعبیر خواب خون دادن

به تعبیر یونگ خواب دیدن اینکه شما خون می‌دهید یا خون اهدا می‌کنید بیانگر این است که شما از نظر فیزیکی به خاطر استرس، احساس کوفتگی می‌کنید. اگر خون همه جا بپاشد، خواب بیانگر این است که استرس احساسی عمیقی را تجربه می‌کنید. شما به معنای واقعی کلمه، منفجر می‌شوید.

چنانچه در خواب ببینید که به شما خون تزریق می‌شود بیانگر این است که نیاز دارید دوباره انرژی بگیرید و احیا شوید. ممکن است الهام و آرزو نداشته باشید و نیاز به انگیزه جدید در زندگی دارید.

تعبیر خواب جاری شدن خون

ابن سیرین: اگر بیند کسی او را به شمشیر بزد و خون روان شد، دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او در آن ثواب است. اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او آلوده شد، مالی است که به حرام حاصل کند.
 
ابراهیم کرمانی: اگر اندامی از اندام‌های او ببرد، چنانکه آن اندام از وی جدا شد، دلیل است زننده زخم سفر کند. اگر بیند که در تن او سوراخی بود که از آن سوراخ خون روان شد و جامه او را آلوده کرد، دلیل که او را به قدر آن مالی حرام رسد.
 
مطیعی تهرانی: اگر ببینیم از بدنمان خون می‌رود گرفتار غم و اندوه می‌شویم و چنانچه ببینیم از چشممان خون روان است یا حتی نم خون زده است از جهت فرزندان مبتلا و غصه دار می‌گردیم.
 
آنلی بیتون:
 • اگر خواب ببینید از زخمی خون جاری است، نشانه بیماری جسمی است و ممکن است در اثر شراکت با افرادی بیگانه در کار خود شکست بخورید.
 • اگر خواب ببینید از شاهرگ بدنتان خون جاری می شود، علامت آن است که به دامی خواهید افتاد که هیچ راه گریزی ندارد.

 

تعبیر خواب خارج شدن خون از اندام تناسلی

ابراهیم کرمانی:
 • اگر بیند که از قضیبش (آلت تناسلی مردانه) خون بیرون آمد، دلیل است او را فرزندی از شکم مادر بیفتد. 
 • اگر که از مقعدش خون بیرون آمد، چنانکه تنش آلوده شد، دلیل است که به قدر آن مالی حرام حاصل کند.

 

تعبیر خواب مکانی پر از خون

جابر مغربی گوید: اگر بیند که درجایی درخون افتاد، دلیل است به خون ناحق مبتلا شود. اگر بیند که در شهری یا کوچه ای خون همی رفت، دلیل کند بر خون آن موضع خون بسیار ریخته گردد.
 
مطیعی تهرانی: چنانچه ببینیم پایمان در منجلابی از خون فرو رفت ناخود آگاه در امری مداخله می‌کنیم که گرفتاری و ابتلا دارد.

 

تعبیر خواب لباس خونی

مطیعی تهرانی: اگر ببینیم لباس‌هایمان خون آلود شده بدنام می‌شویم و به ما تهمت می‌زنند و اگر ببینیم خون به زمین ریخته شده گرفتاری و غم و غصه پیش می‌آید که ما هم در آن سهیم هستیم. به هر حال دیدن خون ابتلا و گرفتاری است ولی مواضع آن فرق می‌کند که باید در تعبیر مورد نظر قرار بگیرد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن لکه‌های خون بر لباس، نشانه دشمنانی است که می‌خواهند از موفقیتی که شما در شغل خود بدست آورده‌اید، جلوگیری کنند.
 
از اینکه با تعبیر خواب خون و مفاهیم دیدن خونریزی در رویا همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین مطلب با ما به اشتراک گذارید.206 Comments
 1. سلام وقت شما بخیر ، من معمولا در طول شب به دلیل پریدن از خواب ، خواب های متعددی میبینم ، اما خوب اینی که یادمه خواب دیدم با یکی بحث میکردم ، یادم نیست چی بود یا باکی بود (شاید مامانم یا داداشامم ) میگم شاید چون یادمه تو خوابم بودن ، بعد با یک چیزی به سر خودم میگیم و یهو حس عجیبی مثل شاید سر شدن بهم دست میده و خون ریزی میکنه .و من بر میگردم به مامانم نگاه میکنم ، درست یادم نیست قبل و بعدش چی میشه . ممنون میشم راهنمایی کنید .

  • سلام؛ همچنین! خوابتان به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: حاکی از تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. از خستگی مفرط می رنجید یا رس تان کشیده شده است. ممکنست گویای درگیری تلخی بین شما و دوستان تان باشد. برخی عملکردهای گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند. خانم ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی شان، یا طی قاعدگی شان یا وقتی حامله اند، بیشتر خواب خون می بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، علامتی از بار زندگی است که به دوش می کشند.

 2. سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم تو اتاق ناشناس با پسر عموم که رفیق هستم هستیم .
  از پنجره اتاق وقتی نگاه میکردیم یک موجود بسیار بزرگ به شکل ابی رنگ بود تقریبا یک گوریل بود انگار اما بزرگ
  ما خاستیم فرار کنیم من به اینه نگاه کردم دیدم از لبم خون اومد اون هم به رنگ آبی
  کل رنگ صورتم آبی بود خون هم آبی
  بعدش رنگ صورتم درست شد و خون هم قرمز

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، گویای توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نمایانگر حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل تان را برای گریختن ابراز می کنید. ممکنست علامتی از راهنمای معنوی و خوشبینی تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید. ممکنست در رفتار خود نامعمول باشید. شاید در زندگیتان سفتی و سختیی را در خود جبران کنید. از سوی دیگر، نماد طبیعت وحشی و انرژی جنسی سرکوب شده است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «من به آینه» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 3. سلام وقتتون بخیر. من خواب ديدم از پشت پای راستم زیر زانوم داره خون سیاه مياد و من به خانوداه ام مخصوصا مادرم نشون دادم و خوشحال بودم. تعبیرش چيه؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. از خستگی مفرط می رنجید یا رس تان کشیده شده است. ممکنست حاکی از درگیری تلخی بین شما و دوستان تان باشد. برخی عملکردهای گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند. خانم ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی شان، یا طی قاعدگی شان یا وقتی حامله اند، بیشتر خواب خون می بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، علامتی از بار زندگی است که به دوش می کشند.

 4. سلام من یک دختر مجرد هستم دیشب خواب دیدم از دهانم و دستگاه تناسلیم خون به همراه کرم ریز که فک کردم انگل باشه خارج شد درد نداشت
  ممنون میشم تعبیرکنین

  • سلام! خوابتان بیانگر اینست که احساس خستگی جسمی دارید. بیش از حد به دیگران وابسته شده اید و از دست دادن نشاط قابل توجهی را تجربه می کنید. از سوی دیگر، به تمایل شما به مصرف بدون پس دادن اشاره دارد (دست بگیر دارید). نشانگر انرژی خلاق شماست. از خستگی مفرط می رنجید یا رس تان کشیده شده است. ممکنست حاکی از درگیری تلخی بین شما و دوستان تان باشد. برخی عملکردهای گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند. خانم ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی شان، یا طی قاعدگی شان یا وقتی حامله اند، بیشتر خواب خون می بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، علامتی از بار زندگی است که به دوش می کشند.

 5. سلام خسته نباشید

  دیشب خوابی دیدم وفقط این قسمت یادم هست.که در شصت پام(فکر کنم چپ بود) ی تکه شیشه فرو رفته که آن را بیرون کشیدم خون مانند جوهرقرمزی که داخل آب میریزی ابرو بادی میشه در شصت پام شروع به جوشیدن کرد وبالا آمد وبا شدت بیرون پاشید دو بار این اتفاق افتاد وخون زیادی پاشید رنگ خون هم کاملا واضح وقرمز روشن بود.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر نگرانی تان در این موردست که توانایی دارید وظیفه ی خواسته شده از خودتان را انجام دهید یا خیر، یا در یک موقعیت بیداری، توانایی انجام دارید یا خیر. گویای اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می کنید. تعبیر دیگر: از خستگی مفرط می رنجید یا رس تان کشیده شده است. ممکنست نمایانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان تان باشد. برخی عملکردهای گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند. خانم ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی شان، یا طی قاعدگی شان یا وقتی حامله اند، بیشتر خواب خون می بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، علامتی از بار زندگی است که به دوش می کشند.

 6. سلام من دیشب در خواب دیدم که یک شخص ناشناس جیگر گوسفند را در پایم گزاشت و تمام لباس هایم را خون گرفت خیلی کنجکاو هستم لطفا بگوید ممنون

  • سلام! خوابتان گویای جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: علامتی از الگوی کمک کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می کند. نمایانگر احتمال اختلال فیزیکی است. هشدار می دهد لازمست مصرف الکل تان را بکاهید. لازمست سلامت فیزیکی تان را مجدد ارزیابی کنید و شاید حتی به پزشک مراجعه کنید. تعبیر دیگر: شخصی در زندگی تان هست که خوبی تان را نمی خواهد.

 7. سلام عرض میکنم خدمتتون انشاالله که حالتون خوب باشه

  خواب دیدم دستم بریدگی های کوچیکی داره و خون میاد مخصوصا نوک انگشت اشاره دست راستم که خیلی ازش خون میومد و خیلی سخت بند میومد

  ممنون

  • سلام بر شما؛ ممنون! خوابتان نمایانگر اندوه، خشم یا ناراحتی، و استرس است. لازمست حرکت را آهسته کنید و زمانی برای شفا بگذارید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای ازین باشد که موقعیتی را تشدید می کنید. تعبیر دیگر: احساساتی منفی و نگرش هایی که نیازست رها و ابراز شوند را درون خودتان نگه می دارید. علامت آن قسمت از بدن که زخم واقع شده است را در نظر گیرید! شاید مبین اینست که هنوز احساس دلچرکینی و رنجش در مورد موقعیت یا رابطه ای دارید. از خستگی مفرط می رنجید یا رس تان کشیده شده است. ممکنست نمایانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان تان باشد. برخی عملکردهای گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند. خانم ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی شان، یا طی قاعدگی شان یا وقتی حامله اند، بیشتر خواب خون می بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، علامتی از بار زندگی است که به دوش می کشند.

 8. سلام وقتتون بخیر… دیشب خواب دیدم بی دلیل روی دستم چند قطره خون هست روی لباسمم خون بود رنگ خون مشخص بود تعبیر خواب چیه؟

 9. سلام روز بخیر من ظهر خواب دیدم که بی هیچ دلیلی از پوست سرم خون می اومد البته انگار یکم درد هم داشت وبعد اون خون ها یخورده رو پیرهنم وروسریم ریخت رفتم زیر دوش حمام سرمو که شستم متوجه شدم موهام یه خط درمیون به رنگ قهوه ایی وسفید بافته شده و مابقی خواب یادم نیست.

  خیلی نگرانم ممنون میشم خوابمو تعبیر کنید.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی از خستگی مفرط می رنجید یا رس تان کشیده شده است. ممکنست نمایانگر درگیری تلخی بین شما و دوستان تان باشد. برخی عملکردهای گذشته تان، دوباره به شما برگشته اند. خانم ها معمولا زمان کمی پیش از قاعدگی شان، یا طی قاعدگی شان یا وقتی حامله اند، بیشتر خواب خون می بینند یا خواب آنکه خونریزی دارد. برای زن حامله، خونریزی، علامتی از بار زندگی است که به دوش می کشند.

 10. سلام من خواب دیدم روی پشت بام همسایه مون،روی کولرشون یک پارچه انداخته بودن که خون زیادی روش بود…خیلی خواب بدی بود و میخوام بدونم چه معنی داره.باتشکر از سایت خوب شما

  • سلام! خوابتان علامتی از موفقیت بی حد و مرز است. نمایانگر مؤلفه ها و تکه های گوناگونی است که زندگی تان را تشکیل می دهند. ممکنست به چشم اندازتان اشاره داشته باشد و اینکه چگونه چیزها در زندگی تان پیش می روند. نشانگر زندگی، عشق و اشتیاق و ناامیدی است.

1 2 3 11

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور