تعبیر خواب خمیر نان

با تعبیر خواب خمیر نان، تعبیر خواب خمیر کردن آرد و تعبیر خواب خمیر آماده نشده در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
تعبیر خواب خمیر نان
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب خمیر نان به روایت امام صادق بیانگر روزی حلال و گویای مال و ثروتی است که به بیننده خواب خواهد رسید.

 

تعبیر خواب چانه گرفتن خمیر - تعبیر خواب ورز دادن خمیر - تعبیر خواب مایه خمیر – تعبیر خواب خمیر نان

 

تعبیر خواب خمیر نان

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خمیر به خواب بر سه وجه بود

  1. زیادتی و افزایش در دین

  2. منفعت اندک

  3. رزق و روزی حلال

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب آرد و خمیر اهمیت فراوان دارد اما کم ارزش است. دیدن خمیر نان در خواب میمون و مبارک است و گویای پول و مالی است که به بیننده خواب می‌رسد به قدر همان خمیری که در خواب می‌بیند یا خودش می زند.

 

تعبیر خواب خمیر کردن آرد

برايت مى‌گويد: درست كردن خمير در خواب، بيانگر ديدار دوستان قديمى است.

محمدبن سیرین گوید: آمیختن و آغشتن آرد گندم بیانگر مالی با سود بسیار از تجارت است، به شرط آن که خمیرش برآمده بود. اگر خمیرش برنخاسته بود، دلیل که زیادی فساد و فسق است. سرشتن آرد کاورس، دلیل منفعت اندک است.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند خمیر فرا گرفت یا بخرید، یا کسی به او داد، اگر جوین باشد، دلیل کند به قدر آن مالی حلال او را در تجارت حاصل شود. اگر خمیر کاورس بود، نفعه اندک بود.

 

تعبیر خواب خمیر آماده نشده (برنیامده)

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر ببینید خمیر می‌زنید یا خمیر می‌زنند و آن خمیر هنوز بر نیامده یعنی هنوز خوب تخمیر و آماده نشده خواب شما می‌گوید پولی به دستتان می‌رسد که آلوده است، آمیخته به گناه است، همراه فسق و ریا و نیرنگ بوده و مراحلی از این دست را گذرانیده تا به شما رسیده است که البته خوب نیست.

طبقه بندی:


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo