تعبیر خواب خروس – دیدن خروس در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خروس در تعابیر اسلامی ندای صلح و نیکی است. کارل یونگ دیدن خروس در خواب را نمادی از مردانگی، غرور و تکبر می‌داند.
تعبیر خواب خروس - دیدن خروس در خواب چه تعبیری دارد؟
ستاره | سرویس سرگرمی – خروس در تعابیر معبرین اسلامی به دلیل این که در زمان و وقت اذان شروع به خواندن می‌کند نماد ابلاغ خبر خوش و نیکی است. همچنین کشتن و یا دیدن خروس مرده در خواب چندان مناسب نیست.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در صورتی که مطالعه قسمت خاصی از این مطلب مد نظر شماست، با انتخاب عناوین ارائه شده در فهرست موضوعی زیر، به موضوع مورد علاقه خود برسید:

تعبیر خواب خروس

کارل گوستاو یونگ می‌گوید: دیدن خروس در خوابتان نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است. بیانگر این است که شما یا کسی، با کمترین میزان توجه به دیگران، خودنمایی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که روی غیر عادی بودن یا شوخ طبعی تاکید می‌کنید.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می‌دهد و بشارت می‌آورد و شادی می‌آفریند، از حضرت رسول اکرم (ص) روایت می‌کنند که فرموده‌اند خروس دوست من است چرا که مرا به اقامه نماز می‌خواند و دعوت می‌کند. دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می‌رسد که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی.
 
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند.
جابر مغربی گوید: اگر بیند خروسی داشت، دلیل که او را پسری آید یا با مردی او را صحبت افتد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر کسی بیند خروسی یافت، دلیل که بر مهترزاده ای از اصل خود دست یابد و بر وی غلبه کند.
لوک اویتنهاو می‌گوید: دیدن خروس: به شما شک خواهند کرد
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن ماکیان و خروس زیادی نعمت باشد
لیلا برایت: اگر در خواب خروسى را ببينيد كه روى تخم خوابيده، نشان‌دهنده‌ى ضرر و زيان است. اگر خروسى را با مرغى ببينيد، نشانه‌ى علاقه‌مندى به جنس مخالف است. ديدن خروس اخته در خواب، نشان از آن دارد كه از انجام كارهاى زياد، خسته شده‌ايد.
 
 

تعبیر خواب کشتن خروس

ابن سیرین گوید: اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد.
جابر مغربی: اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهتری یا مؤذنی دست یابد و او را قهر کند.
مطیعی تهرانی: گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خوابی زیان می‌بیند و خسارت تحمل می‌کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است.
 

عمر گفت: در خواب دیدم خروسی دو نوک به من زد و تعبیر کردم که مردی عجمی مرا می‌کشد و ابو لؤلؤ او را کشت
(آسمان و جهان، ج‌۵ ، ص: ۲۲۰)

 

تعبیر خواب حمله خروس

ابن سیرین:
 • اگر بیند با خروس جنگ می‌کرد، دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد.
 • اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.
 • اگر بیند خروسی بر روی او می‌جست، دلیل که وی را از کسی غم و اندوهی رسد.
یونگ: دیدن خروسی که در خوابتان جنگ می‌کند بیانگر این است که درگیر یک رقابت تلخ هستید.
آنلی بیتون: دیدن جنگ خروس‌ها در خواب، نشانه آن است که در اثر دعوا و اختلاف، خانواده خود را ترک می گویید.
 

تعبیر خواب صدای خروس

یونگ: شنیدن صدای خروس در خوابتان بیانگر رجز خوانی و خودستایی است.
ابن سیرین: اگر بیند که بانک خروس می‌شنید، دلیل که راه خیرات و نیکی گزیند.
لوک اویتنهاو می‌گوید: شنیدن آوای خروس: دیگران به شما به عنوان یک دوست نگاه می‌کنند
آنلی بیتون می‌گوید:
 • شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد.
 • شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت.
 

تعبیر خواب خروس رنگی

مطیعی تهرانی: خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید بهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می‌دهد.
 

تعبیر خواب خروس وحشی

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن خروس وحشی در خواب، نشانه آن است که به ثروت اندک خود، قانع و خرسند خواهید بود.
 • دیدن خروس وحشی بیمار در خواب، دلالت بر آن دارد که در معرض طوفان‌هایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید.63 Comments
 1. سلام
  من خواب دیدم،یه خروس سر بریده ،که انگار سرش سوخته بود و افتاده بود دنبالم
  بعد از دستش فرار کردم دیدم یه مرغه
  رفتم تو خونه اونم میخواست بیاد داخل

  • سلام! خوابتان حاکی از سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه ها را تجربه خواهید کرد. علامتی از بزدلی و عدم اراده است. تعبیر دیگر: علامتی از غیبت و بلا است. همچنین یک علامت مادرانه دارد. تعبیر دیگر: گویای خشم ابرازنشده و تأیید-نشده ی شماست که به صورت آن جانور نمایانده می شود. تعبیر دیگر: ممکنست از ترس یا انگیزه ی قدیمی و اولیه ای، فرار می کنید.

 2. سلام

  من خواب دیدم ی خروس سفید خیلی بزرگ اندازه ی ماشین از اسمان اومدپایین نشست رو پام دور گردنش ی روبان ابی بسته بود بعد خروس اومد تو بغلم گردنشو گزاشت رو گردنم یجوری بغلم کرد بعد گفتن این خروس خدافرستاده واست و مال توهست

  تعبیرش چیه؟

  • سلام! خواب‌تان نشانگر بی‌گناهی، بازیگوش بودن، جشن‌ها، بیهودگی و دختر بودن است. گویای حقیقت، عقل، بهشت، ابدیت، از خود گذشتگی، آرامش، وفاداری و با آغوش باز پذیرا بودن است. شاید تمایل‌تان را برای گریختن ابراز می‌کنید. ممکنست نمادی از راهنمای معنوی و خوشبینی‌تان نسبت به آینده باشد. ذهن شفافی دارید. نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است. یعنی شما یا کسی، با کمترین میزان توجه به دیگران، خودنمایی می‌کنید. تعبیر دیگر: بر نامعمول بودن یا شوخ‌طبعی تأکید می‌کنید.

 3. سلام من خواب دیدم توی یه بشقاب یه خروس بدون‌پوستو مو جلومه ک انگار سرش بهش وصله و یجورایی زندس تا سرشو قط نکنم نمیمیره…خوروسه ن مو داشت و دست و بال گوشت خام بو اما با سر انگار یه بلایی سرش اومدخ بود مام منتظر بودیم خوب بشه تا بپزیمش

  • سلام! خواب‌تان نمادی ازین است که تشنه‌ی زندگی هستید (برای زندگی عطش دارید). پتانسیل و تعهد برای آینده می‌نمایانید. ممکنست نمادی ازین باشد که شما بار و وظیفه‌هایی بیش از توان‌تان را حمل می‌کنید. گویای مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد. تعبیر دیگر: نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است. یعنی شما یا کسی، با کمترین میزان توجه به دیگران، خودنمایی می‌کنید. تعبیر دیگر: بر نامعمول بودن یا شوخ‌طبعی تأکید می‌کنید.

 4. سلام من دیشب خواب دیدم از کوچه روستامون با برادرم پایین میآمدیم من متوجه ی سوراخ تو دیوار خشتی شدم رفتم جلو دیدم لونه مرغ هست و کلی جوجه ازش بیرون اومد جوجه ها خیلی قشنگ بودن برادرم رو صدا زدم اومد اونم دید محو تماشای جوجه ها بودیم که مادرشون از لونه بیرون اومد و بعد از اون خروس اونها بسیار زیبا بودن اصلا همچین ماکیانی به این زیبایی وجود نداره رو زمین نمیدونم چطور توصیفشون کنم مثل رنگین کمان بودن همه رنگ براق نورانی بسیار زیبا باورم نمیشد اینا مرغ خروس باشن.از کنار اونها رد شدیم اومدیم پایین تر دوباره ی سوراخ دیکه تو ی دیوار دیکه و مرغ خروس و جوجه های زیباتر از قبل اونجا بودن عکساشونو گرفتم گفتم ب ماردم نشون بدم و چون دیکه هوا داشت تاریک میشد اومدیم خونه.البته کنار مرغ ها کمی دورتر جمعیت زیادی بود مثل اینکه پارک تفریح باشه بودن من ب برادرم گفتم چطور بچه های اونا ب این جوجه ها آسیبی نمیزنن خیلی عجیبه که این جوجه ها اینجا سالمن یادم نمیاد چی جواب داد و رفتیم خونه.به مادرم گفتم اون جواب داد مگه تو معتقد نیستی که باید پاسخ عمل خیر رو بگیری اوناهم جواب ی عمل خیر تو بودند من پرسیدم واقعا اینو میگی گفت بله.لطف میکنید تعیبر این خواب رو بهم میگید

  • سلام! خواب‌تان یعنی گزینه‌های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف‌هایتان بخاطر وظیفه‌ها یا مسئولیت‌های معمول‌تان، منحرف شده‌اید. شرایطی بغرنج را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. گویای محدودیت است. لازمست قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: نشانگر اجتماع، سادگی و سنت است. نمادی از آینده‌ی مالی و امنیت مالی است. گویای پچ‌پچ بیش از حد و شایعات بی‌اساس است. با دقت گوش کنید که مردم چه چیزی درباره‌تان می‌گویند یا اینکه درباره‌ی دیگران چه می‌گویید! نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است. یعنی شما یا کسی، با کمترین میزان توجه به دیگران، خودنمایی می‌کنید. تعبیر دیگر: بر نامعمول بودن یا شوخ‌طبعی تأکید می‌کنید. ادامه‌ی خواب‌تان از «مثل رنگین کمان» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 5. همه رنگ براق نورانی بسیار زیبا باورم نمیشد اینا مرغ خروس باشن.از کنار اونها رد شدیم اومدیم پایین تر دوباره ی سوراخ دیکه تو ی دیوار دیکه و مرغ خروس و جوجه های زیباتری از قبل اونجا بودن عکساشونو گرفتم گفتم ب ماردم نشون بدم و چون دیکه هوا داشت تاریک میشد اومدیم خونه.البته کنار مرغ ها کمی دورتر جمعیت زیادی بود مثل اینکه پارک تفریح باشه بودن من ب برادرم گفتم چطور بچه های اونا ب این جوجه ها آسیبی نمیزنن خیلی عجیبه.رفتیم خونه به مادرم گفتم اون جواب داد مگه تو معتقد نیستی که باید پاسخ عمل خیر رو بگیری اوناهم جواب ی عمل خیر تو بودند.

  • در ادامه: به جنبه‌هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می‌کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره‌ی خودتان اذعان داشته‌اید یا درگیرش شده‌اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! تمایل دارید به یک تصویر خاص، زمان خاص یا دوره‌ای خاص در زندگی‌تان بچسبید. در کاری که برایش می‌کوشید، شکست می‌خورید. مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ و ترس از ناشناخته‌هاست. نمادی از بزدلی و عدم اراده است. تعبیر دیگر: نمادی از غیبت و بلا است. همچنین یک نماد مادرانه دارد.

 6. سلام من خواب دیدم ی خروسی بود که داشت حرف میزد مامانم ایناهم بودن داشت انگار از قیامت اینا میگفت میگفت عدالت پیش میاد همه به حقشون میرسن همچین جیزی خیلی نگرانم خوابم بد نیس؟؟؟

  • سلام! خواب‌تان بیانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: بیانگر پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید. نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است. یعنی شما یا کسی، با کمترین میزان توجه به دیگران، خودنمایی می‌کنید. تعبیر دیگر: بر نامعمول بودن یا شوخ‌طبعی تأکید می‌کنید.

 7. سلام من خواب دیدم ٢ تا عقاب دنبال خروس افتادن تو کوه خروسم هی میپرید این طرف اون طرف حتی یکم پرواز کرد

 8. سلام خسته نباشید…ببخشید یکم مفصله خواهشا بخونید..من یه خروس داشتم که بهش حمله شدو گردنش شکست دامپزشکم گفت که داره درد میکشه و اینا حلالش کنین که درمان نداره منم دادمش به یه خانواده نیازمند چون دل کشتنشو نداشتم الان یه بیست روزی از این قضیه رد میشه و من فک میکردم که کشتنش ولی دیشب فهمیدم پسرشون نذاشته و الان زندست ..دیشب خوابشو میدیدم که بهم گفت میخاد همونجا بمونه با این که اورده بودمش خونه ولی گفت اونجا رو بیشتر دوست داره تو خواب کلی گریه کردم نمیدونم شاید از بس بهش فکر کردم خوابشو دیدم ولی خاستم نظرتونو بدونم ممنون میشم جواب بدین خیلی اشفتم کرده

  • سلام؛ خواب‌تان چنانکه خودتان نیز به آن اشاره کرده‌اید، بخاطر مشغله‌ی فکری‌تان نسبت به واقعه‌ی کنونی است و نمی‌توان گفت که دارای تعبیر خاصی است؛ فقط نشانگر این است که از احساسات منفی رها شده‌اید و این بخاطر موقعیتی در بیداری‌تان است.

 9. سلام من مجردم خواب دیدم در روستایی هستم درخانه ای راباز کردم تعدادی مرغ وخروس آمدند بیرون یک خروس هم روی چیزی نشسته بود وخیلی زیبا ومغرور بود تا منو دید پرید بالا کمی گشت بعد دوید سمت من ترسیدم نشستم و پرید بغلم و آرام شد خروس پرهای رنگی داشت بعد دیدم خروس بزرگتر و زیباتر شد میشه تعبیر کنید ممنونم

  • سلام؛ خواب‌تان بیانگر محدودیت است. لازمست قانون‌ها را دنبال کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اجتماع، سادگی و سنت است. نمادی از غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است. یعنی شما یا کسی، با کمترین میزان توجه به دیگران، خودنمایی می‌کنید. تعبیر دیگر: بر نامعمول بودن یا شوخ‌طبعی تأکید می‌کنید. خودتان یا دیگری را بالا می‌بینید. ممکنست تمایل داشته باشید که در موقعیت یا رابطه‌ای، تسلط یابید و چیره باشید.

 10. سلام من خواب دیدمخروسی صندوق عقب ماشین دست وپا بسته است درحال جون دادن بود کفتم دراوردن وبهش آب دادم وچشماشو باز کرد ودهنش باز کرد سه تا جوجه تو دهنش بودنک خروس دیگه با نوکش جوجهارو یکی یکی در میاورد جوجها سالم بودن چه تعبیری داره نگرانم ممنونم

  • سلام؛ خواب‌تان بیانگر پچ‌پچ بیش از حد و شایعات بی‌اساس است. با دقت گوش کنید که مردم چه چیزی درباره‌تان می‌گویند یا اینکه درباره‌ی دیگران چه می‌گویید! نمادی از مردانگی، غرور، شجاعت، گستاخی و تکبر است. یعنی شما یا کسی، با کمترین میزان توجه به دیگران، خودنمایی می‌کنید. تعبیر دیگر: بر نامعمول بودن یا شوخ‌طبعی تأکید می‌کنید.

1 2 3 4

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور