تعبیر خواب ختنه شدن و ختنه کردن

با تعبیر خواب ختنه شدن، تعبیر خواب ختنه کردن و تعبیر خواب خونریزی هنگام ختنه ما را در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره همراهی کنید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب ختنه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – ختنه کردن سنتی است که در پسران و در مواردی بسیار معدود در دختران انجام می‌گیرد. به تعبیر امام صادق (ع) دیدن ختنه کردن در خواب بیانگر سنت بجای آوردن می‌باشد.

 

تعبیر خواب ختنه شدن

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كسى او را ختنه كرد، دليل كه سنت به جاى آورد و نقصان كردن ختنه زيادتى مال دنيا بود.
كرمانى گويد: اگر مردى ختنه كرده به خواب بيند او را ختنه كردند، دليل كه از گناهان بازشوید و پاك گردد. اگر بيند كه ختنه كرده نباشد، دليل كه راه مسلمانى بازپس انداخته است و مال او بسيار شود.

 

تعبیر خواب ختنه شدن نوزاد پسر - تعبیر خواب ختنه کردن دختر

تعبیر خواب ختنه شدن و ختنه کردن

 

تعبیر خواب ختنه کردن

محمد بن سيرين گويد: اگر كسى به خواب بيند ختنه كرد، دليل كه سنتى به جاى آورد كه آن سنت او را از گناهان باز دارد.
 
حضرت صادق عليه‌السلام فرمايد:
ختنه كردن در خواب بر پنج وجه است.
  1. سنت به جاى آوردن
  2. فرزند
  3. نيكويى
  4. آرامش
  5. جدايى از زن.

 

تعبیر خواب خونریزی هنگام ختنه کردن

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه به هنگام ختنه خون بيرون آمد، دليل كه بر آن سنت تائب است و از گناهان توبه كند. اگر بيند چون ختنه مى‌كرد نظر به ختنه‌گاه مى‌داشت، دليل كه غم و اندوه يابد و بيم است كه در خذلان افتد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo