تعبیر خواب بیضه – معنی دیدن بیضه در خواب چیست؟

با تعبیر خواب بیضه (خایه مرد)، تعبیر خواب بریدن بیضه،تعبیر خواب بزرگ و کوچک شدن بیضه،تعبیر خواب تورم خایه و تعبیر خواب بخشیدن بیضه آشنا شوید
تعبیر خواب بیضه
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – سمبل‌ها و نمادهای اصلی در رویا چه هستند و چه معنایی دارند؟ آیا از طریق رویا می‌توان مشکلی را حل کرد؟ برای آگاهی و تفسیر هر یک از نمادهای دیده شده در تعبیر خواب بیضه باید به بررسی مفهوم آن رجوع کرد. مجموعه تعبیر خواب ستاره این امکان را فراهم کرده تا از تمامی فضاهای حاکم بر خوابتان آگاه شوید.

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا درباره بیضه‌ها این گونه بیان می‌کند که:
این تصویر به برانگیختگی قابلیت جنس مذکر یا غرایز آن اشاره دارد. بنابراین از دست دادن آن یا کوچک بودن آن در رویا به اضطراب در این رابطه اشاره می‌کند. این تصویر همچنین به مردانگی از لحاظ اعتماد به نفس مردانه، قدرت و انرژی اشاره دارد.

 

تعبیر خواب بیضه - دیدن بیضه در خواب

تعبیر خواب بیضه

 

تعبیر خواب بیضه (خایه مرد)

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن خایه مردم به خواب، بر هفت وجه است.
 1. فرزند
 2. اهل بیت
 3. مال
 4. عزت
 5. بزرگی
 6. طلب حاجت
 7. مراد یافتن
دیدن خایه فرزند در خواب بر چهار وجه است
 1. مراد یافتن
 2. زن خواستن
 3. کنیزک
 4. فرزند آوردن

 

تعبیر خواب بزرگ و کوچک شدن بیضه

محمد بن سیرین گوید:
 • اگر بیند هر دو خایه او بزرگ شد، دلیل که قوت و مالش زیاده شود.
 • اگر دو خایه خویش را کوچک بیند، تعبیرش به عکس است.

 

تعبیر خواب بخشیدن بیضه

محمد بن سیرین گوید:
 • اگر بیند که بیضه خود به کسی بخشید و آن کس نیز بیضه خود را به او بخشید، دلیل است که بازن یکدیگر فساد کنند.
 • اگر بیند بیضه خود به رغبت به کسی بخشید، دلیل است که او فرزندی حرامزاده بود، که نسبت او از کسی دیگر بود.

 

تعبیر خواب ورم کردن بیضه

محمد بن سیرین گوید:
 • اگر بیند که بیضه او آماسیده یاد به شده بود، دلیل است که مال بسیار یابد، لکن بیم دشمنان بود.
 • اگر بیند که خایه‌اش دراز گشته بود، به طوری که بر زمین می‌کشید، دلیل است که مال جمع کند.

 

تعبیر خواب بریدن بیضه

محمد بن سیرین گوید:
 • اگر بیند کسی خایه وی سخت گرفت و از هوش برفت، دلیل که خبر مرگ فرزند شنود.
 • اگر بیند که بن خایه وی ببریدند، دلیل که قوت او بریده شود.
 • اگر بیند دو بیضه او بریده است، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد.
 • اگر بیند خایه چپ او بیرون کشید و بیفکند، دلیل است که فرزندش هلاک شود.
در کتاب سرزمین رویاها آمده است:
 • بیضه‌های زخمی: مخالفانتان را شکست خواهید داد.
 • شما بیضه ندارید: شانس و موفقیت در معاملات

 

تعبیر خواب بیضه دیگران

محمد بن سیرین گوید: اگر خایه مردمان در خواب دید، دلیل است بر باز داشتن شر دشمنان از خویش.
 
از اینکه با بررسی تفسیر و تعبیر خواب بیضه (خایه) همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین صفحه با ما به اشتراک گذارید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo