تعبیر خواب خاک (دیدن خاک در خواب)

با تعبیر دیدن خاک در خواب، تعبیر خواب خاک در خانه، تعبیر خواب خاک خوردن، تعبیر خواب خاک جمع کردن و تعبیر خواب خاک رنگی همراه ما باشید.
تعبیر خواب خاک

ستاره | سرویس سرگرمی – همه معبرین دیدن خاک در خواب را بیانگر مال و ثروت می‌دانند و جمع آوری خاک بمانند جمع آوری پول می‌باشد. لازم به ذکر است حضرت یوسف خوردن خاک را به خوردن مال یتیم تعبیر کرده است.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب خاک گل - تعبیر خواب خوردن تربت امام حسین - تعبیر خواب خاک بر سر ریختن - تعبیر خواب فرو رفتن در خاک - تعبیر خواب خاک مرده

 

تعبیر خواب خاک

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است.

 1. مال.

 2. منفعت.

 3. شغل وکار دنیا.

 4. فایده از قبل پادشاه یا فائده از قبل رئیس.

 5. فایده از سوی زن.

 

تعبیر خواب خاک در خانه

محمدبن سیرین گوید: خاک به خواب دیدن کم و بسیاری آن درهم است اگر بیند که در خانه او خاک بود، به درستی که بی رنج او را به قدر آن مال حاصل شود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند خاک از خانه بیرون می‌کشید و پراکنده می‌کرد، دلیل که مال خود را هزینه کند. اگر بیند خاک از دست می‌افشاند دلیل که به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت یابد.

 

تعبیر خواب خاک خوردن

ابن سیرین: اگر بیند بر خاک همی رفت یا خاک همی خورد یا خاک جمع می‌کرد و بر می‌داشت، دلیل مال و درهم است او را.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن خوردن خاک مال یتیمان باشد

 

تعبیر خواب خاک جمع کردن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خاک برکت و نعمت است. پول و مال است. اگر در خواب دیدید که خاک جمع می‌کنید موردی پیش می‌آید که پول می‌اندوزید و به جمع آوری مال می‌پردازید. اگر دیدید در خانه شما خاک زیادی انباشته است مالی بزرگ به شما می‌رسد. اگر دیدید که با شتر خاک آورده‌اید، همان طور که در قدیم موسوم بود، میراثی به شما می‌رسد. اگر با اسب خاک آوردید از مردی جوان مرد به شما سود می‌رسد. اگر با الاغ خاک به خانه خویش آوردید مردی احمق وسیله و سبب می‌شود که سودی به شما عاید گردد. اگر دیدید خاک را در هوا پراکنده می‌کنید و می‌پاشید مال خود را خرج می‌کنید یا به هدر می‌دهید.

 

تعبیر خواب خاک رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید خاکی را که آوررده‌اید یا خاکی که هست سرخ است گرفتار هیجان و خشم می‌شوید. اگر سبز بود تعبیر چمن را دارد و اگر زرد بود، غیر طبیعی است و ملال و بیماری را خبر می‌دهد و چنان چه سیاه بود غم و مصیبت است

 

تعبیر خواب خاک تپه و چاه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر از چاه خاک بیرون آوردید مالی به زحمت نصیب شما می‌شود و اگر خاک را در چاه می‌ریختید کاری می‌کنید که زیان مالی متوجه شما می‌شود. اگر دیدید از تپه ای خاک بر می‌دارید مشکلی را آسان می نمائید و مانعی را سبک می نمائید که راحت تر برداشته شده و ضمناً سودی به قدر خاک برداشته شده عایدتان می‌گردد.

 

تعبیر خواب خاک پاشیدن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید کسی روی شما خاک می‌پاشد، علامت آن است که دشمنان می‌کوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند.56 نظر
 1. سلام معبر عزیز و تشکر از زحمات و وقتی که برای پاسخگویی میزارید
  خواب دیدم بیرون از منزل با جمعی ایستاده بودیم صحبت میکردیم که ناگهان کوه پشت سرمان ریزش کرد و گردخاک عظیمی به هوا بلند شد من فک نمیکردم ریزش به مابرسد ولی به همان اندازه بزرگی کوه، عظمتی از خاک به ما رسید در اون لحظه من مطمئن بودم خودم رانجات میدم و این را میخواستم به دیگران هم نشان بدم، ما زیر عظمتی از خاک رفتیم بنابراین من با چند قدم حرکت از خاک بیرون اومدم اما ریزش ادامه داشت و من دوباره زیر خاک میرفتم و دوباره بیرون می امدم(محل نزدیک خونه ما بود)
  در نهایت من خرسند بودم که تونستم خودم را نجات بدم(البته فک کنم شخص هم نزد من اومده بود نحوه موفق شدنم رو جویابود)

  • سلام بر شما؛ خواهش می کنم! خوابتان حاکی از مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. گویای جنبه های خاصی از خودتان است که نادیده گرفته شده یا چشم پوشی شده اند. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می کوشید راهی بیابید که این جنبه ی فراموش شده ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید. تعبیر دیگر: با خودتان صادق نیستید. می کوشید زیر پوسته ای سخت، پنهان شوید. خواب، ممکنست مشابه چیزی باشد که خاکی یا آلوده است.

 2. سلام وقت بخیر
  چند وقت پیش خواب دیدم که از سقف خونمون که قدیمی هم بود و البته دیگه اونجا هم نیستیم داره آب چکه می‌کنه و من به پسرم گفتم که یه ظرفی بیار بزاریم زیرش تا بیشتر نشده ولی پسرم گوش نکرد و بعد دیدم از سه جای سقف داره آب چکه می‌کنه و با شوهرم ظرف گذاشتیم زیر چکه ها و بعد با شوهرم رفتیم بالای پشت بام که علت چکه رو پیدا کنیم و تا وارد پشت بام شدیم روی پشت بام پر از تپه های کوچک خاک بود که با باران ملایمی که میومد یه مقدار خیس شده بودند و من خیلی تعجب کردم که این خاکها از کجاست؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از تمایل تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری تان است. تعبیر دیگر: ممکنست گویای تفکر قدیمی تان باشد. نشان می دهد که اراده ی معنوی خود را آرام آرام از دست می دهید. در حال تجربه ی چیزی نگران کننده هستید که بر روان و رفاه شما تأثیر می گذارد. نمایانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. بیانگر رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «ظرف گذاشتیم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • ظرف گذاشتیم زیر چکه ها و بعد با شوهرم رفتیم بالای پشت بام که علت چکه رو پیدا کنیم و تا وارد پشت بام شدیم روی پشت بام پر از تپه های کوچک خاک بود که با باران ملایمی که میومد یه مقدار خیس شده بودند و من خیلی تعجب کردم که این خاکها از کجاست؟

    • در ادامه: حاکی از ایده، مفاهیم و نگرش است. علامتی از موفقیت بی حد و مرز است. علامتی از چالش ها یا مانع هایی است که در آینده ی نزدیک با آنها روبرو خواهید شد. از سوی دیگر، ممکنست گویای تمایل تان برای فرار از وضعیت فعلی تان باشد. به فراز و نشیب های زندگی اشاره دارد. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. علامتی از رشد و باروری است. بیانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی است. لازمست اهداف تان را عملی تر دنبال کنید. علامتی از بخشش است. استعاره ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و تجدید است.

 3. سلام،خواب دیدم به همراه خانواده روی یک ماه پر از رمل های کویر بودیم ،اطراف ما کلا از تپه های خاک پوشانده شده بود فقط کمی دورتر یک جاده خاکی بود که به سمت خونه میرفت انگار،من بین اون خاک ها دنبال چیز ارزشمندی میگشتم و مدام خاک ها رو جابجا میکردم،بین اون ها چند تکه سفال که از نظر من خیلی پرارزش بود پیداشد،به رنگ های فیروزه ای و طلایی،خیلی هیجان زده بودم و وقتی به دورتر ها نگاه میکردم انگار ازشون زیاد میشد پیدا کرد، خوشحال از جمع آوری اون ها از خواب بیدار شدم

  • سلام! خوابتان نمایانگر فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. علامتی از چالش ها یا مانع هایی است که در آینده ی نزدیک با آنها روبرو خواهید شد. از سوی دیگر، ممکنست نمایانگر تمایل تان برای فرار از وضعیت فعلی تان باشد. به فراز و نشیب های زندگی اشاره دارد. با خودتان صادق نیستید. می کوشید زیر پوسته ای سخت، پنهان شوید. خواب، ممکنست مشابه چیزی باشد که خاکی یا آلوده است. برای ادامه ی تعبیر، متن خواب تان از «دنبال چیز ارزشمندی» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

   • دنبال چیز ارزشمندی میگشتم و مدام خاک ها رو جابجا میکردم ،بین اون ها چند تکه سفال که از نظر من خیلی با ارزش بودند پیداشدبه رنگ های فیروزه ،ای و طلابی خیلی هیجان زده بودم و وقتی به دور تر ها نگاه میکردم انگار که میشد بیشتر پیدا کرد ،خوشحال از این پیداکردن بودم که از خواب بیی

    • در ادامه: لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه حل مسأله ای می باشد. علامتی از قدرت شفا، مکافات و انرژی طبیعی است. مربوط به خورشید، آتش و نیروی مردانه است. اگر احساسات منفی درباره ی فیروزه ای دارید، پس، یعنی احساسات تان را خفه می کنید و اجازه نمی دهید مردم به شما نزدیک شوند. از تغییر می هراسید. بازتاب پاداش معنوی، غنا، پالایش و پیشبرد محیط پیرامون تان است. نمایانگر عزم و اراده و ماهیت سرکش شماست.

 4. سلام به شما !

  خ اب دیدم که در جا که برای تفریح رفته بودیم خاک سفید بسیار نرمی بود .ما به جمع آوری آن پرداختیم .من یک کیف از آن پر کردم و یک پلاستیک دیگری را هم از یکی دوستان گرفتم که آن را هم پر کنم از خوراک سفید گویا گویا خوب است برای در پوست صورت حتی یکی از کارگران آنجا گفت برای گل کاشتن نیز خیلی خوب است و یک گلدان آورد و نشان داد که در آن خاک گل آدمه است و آن گل خیلی قشنگ بود و پر از گل .

  ممنون از لطف شما، تعبیر آن خواب چیست

  • سلام! خوابتان نمایانگر بارها و مسئولیت های موقتی اند که به دوش می کشید. لازمست تمرین کنید و بر منطقه های خاص زندگی تان، کنترل بهتری داشته باشید! تعبیر دیگر: نگران محیط زیست هستید. علامتی از رشد و باروری است. نمایانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی است. لازمست اهداف تان را عملی تر دنبال کنید. علامتی از رحم و همه ی چیزهای زنانه است. آغوش تان به روی انتقاد یا پیشنهاد باز است. تعبیر دیگر: نمایانگر خلاقیت است. اگر گلدان پر نقش و نگار، گران یا فانتزی باشد، یعنی دوست دارید مرکز توجه باشید. نمایانگر مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. علامتی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: نمایانگر ظرفیت پنهان تان و استعدادهای پنهان شماست.

 5. سلام وقت بخیر

  من تقریباً دو بار هست براتون خوابمو میفرستم اما حذف میشه و بررسی نمیکنید

  دلیلش چی هست؟ ممکنه تعبیر بدی داشته باشند؟

  • سلام؛ همچنین! به دلیل کثرت پیامها و ازدحام در شبکه ممکن است خوابتان ناقص بارگذاری شده باشد یا اصلا بارگذاری نشده باشد؛ ازین رو خوابتان را لطفا دو مرتبه ارسال کنید!

 6. خیلی ممنون

  من شب قبل از خواب نیت کردم خوابی در رابطه با دوست پسرم ببینم که بفهمم چه اتفاقی قراره برام بیوفته چون خیلی تردید دارم

  خواب دیدم توی یه جاده ی خاکی دارم قدم میزنم که خاک خیلی تمیز بود و رنگش قهوه ای مایل به سرخ بود

  پشت سرم رو نگاه کردم مردی رو دیدم که چهار دست و پا داشت میومد سمتم و حالت شوخی داشت

  بهش گفتم نکن اینجوری خطرناکه!! که یهو زمین باز شد رفتیم داخل خاک

  خاک خیلی تمیز بود حس بدی نداشتم …

  آیا به نیتم مرتبط هست؟ ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • خواهش می کنم! خوابتان به حس جهتگیری تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف هایتان را دنبال می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از سفر زندگی تان است. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! به دیگران از بالا نگاه می کنید. نمایانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه کاری و شخصیتی مادی است. نمایانگر خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه تان برگردید.

 7. سلام .وقت بخیر ..خواب دیدم لحظه تحویل سال نو بود و من پای تلويزيون بودم که سال تحویل شد و من لحظه تحویل سال و درونم حس کردم بعد خواهرم از روی حیاط آومد و گفت من برای خودم دعا کردم که من یادم آومد که دعا نکردم دویدم روی حیاط و شروع کردن به دعا کردن که یه پسر بچه روی حیاط بود بهش گفتم برای من هم دعا کن اون گفت من همیشه برات دعا میکنم حیاط خونه ما خاکی بود پر از خاک بود که وقتی دعا کردنم تمام شد دیدم داماد عموی من روی سرم خاک ميرزه و من تمام مدت خواب مضطرب بودم

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان نمایانگر موفقیت، امید، شروع نو و فرصت یک شروع تازه است. نمایانگر شروع پروژه‌ی نو یا نگاهی نو به زندگی است. در سطح روحانی، عید، نمایانگر روشنگری یا درکی تازه است. نمایانگر مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. برای ادامه‌ی تعبیر، متن خواب‌تان از «یادم آومد که» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 8. سلام

  خواب دیدم که پدر و مادرم صاحب نوزاد دختری شدند کمی دقت کردم و متوجه شدم آن نوزاد در واقع خود من هستم که تازه متولد شده ام

  ممکنه لطفا تعبیر بفرمایید

  • سلام! خوابتان بازتابی ازین است که در زندگی تان چگونه عمل و رفتار می کنید. آنچه می انجامید و اینکه در خواب چه حسی دارید را در نظر گیرید، مهم است. علامتی از چیزی در ماهیت دورنی تان است که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. تعبیر دیگر: علامتی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. تعبیر دیگر: بچگانه یا نابالغ رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر کوشش های شکست خورده ی شما برای اصلاح اشتباه های گذشته است. زیادی به پشیمانی های گذشته و فرصت های از دست رفته چسبیده اید. زمانش رسیده است که بسوی آینده حرکت کنید.

 9. سلام دیشب خواب دیدم که مادر بزرگم کاری رو از من خواسته بود ولی من انجام نداده بودم، اما دفعه ی دوم انجام دادم ولی دیدم هنوزم ناراضیه…وقتی هم بهش گفتم که انجام دادم، تازه فهمید و با ترس گفت که بدنت آغشته به خاکه، برو حموم…حقیقتش اون خاک های روی بدنم قابل دیدن نبود و خیلی ترسیده بودم. تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان نمایانگر پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. ممکنست نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. با خودتان صادق نیستید. می کوشید زیر پوسته ای سخت، پنهان شوید. خواب، ممکنست مشابه چیزی باشد که خاکی یا آلوده است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 10. خواب دیدم با خانواده و فامیل برای گردش به زیارت یک شیخ برای بالای تپه بلندی رفتیم خاک انجا سرخ بود و کسی اسم این شیخ را به من گفت ک گفت امام علی پیش بینی کرده بود این شخص اینجا دفن می شود…خاک سرخ همه نا بود ولی از قبل این مرقد شهری نسبتا بزرگ اونجا درست شده بود اگر چه مسیر رسیدن به مرقد و شهر بسیاز سخت بود امآ شهری درانجا بود…در ذهنم گفتم ببین اگر خدا بخواد یکجای صعب العبور شهر می شود نگاهی به اسمان کردم کوه بلند و زیبای کنار تپه بود راس کوه از خاک سرخ و ابی و سبز درست شده بود ولی بقیه کوه رنگ سرخ مایل به قهوه ای بود….منظره بسیار زیبا بود به وجد اماده بودم….سپس قبر ان شیخ رو پیدا کردم چون اشخاص دیگه هم اونجا دفن شده بودن…. تنها خاک اون سرخی زیبا داشت و مقداری از خاک رو برداشتم با خودم اوردم…..وقتی از تپه پایین می امدم بسیار سخت بود و گاهی پایم گلی میشد اما ارزش رفت به بالای تپه را داشت از بس منظره زیبا با چشم نواز بود….اسم ان شخص رو هم بهم گفتن مثل اینکه دقیقا شیخی به همین نام وجود دارد….به نظرتون تعبیر چیه؟

  • اول سلام! خواب‌تان گویای مشکلات‌تان در دستیابی به هدف است. لازمست روی انرژی‌هایتان برای گرفتن جایزه‌ی نهایی، تمرکز کنید. نمادی از رشد و باروری است. گویای مبنایی سفت و محکم برای زندگی است. لازمست اهداف‌تان را عملی‌تر دنبال کنید. نشانگر مانع‌ها و چالش‌های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. بیانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. گویای خاک و زمین است. لازمست به اصل و ریشه‌تان برگردید. نشانگر جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان و دفن کرده‌اید. انرژی بسیاری را در جنبه‌ای از زندگی‌تان صرف می‌کنید. حس می‌کنید بار موقعیت، مسأله یا رابطه‌ای، روی دوش‌تان سنگینی می‌کند. احساس ناامیدی می‌کنید.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور