تعبیر خواب حوض آب

با تعبیر خواب حوض آب، تعبیر خواب حوض ماهی، تعبیر خواب شستشو در حوض آب و تعبیر خواب خوردن از آب حوض در مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – در خواب‌های مردمان امروزی حوض آب کمتر مشاهده می‌شود و بیشتر افراد خواب‌هایی مربوط به آب درون استخر و یا از این دست قبیل موارد دیده و بیان می‌کنند. البته هنوز هستند افرادی که به دلیل زندگی در خانه‌های قدیمی و وجود حوض در این خانه‌ها بعضاً خواب‌هایی مربوط به حوض ماهی در رویاهایشان خودنمایی می‌کند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب حوض ماهی - تعبیر خواب حوض آب – تعبیر خواب شستن بدن در حوض – تعبیر خواب خوردن آب از حوض - تعبیر خواب استخر ماهی

 

تعبیر خواب حوض آب

محمدبن سیرین گوید: اصل حوض در خواب علم ودانش است
 
ابراهیم کرمانی: اگر بیند کنار حوض سبز رسته بود، دلیل که از علم خود منفعت یابد و مردم نیز از علم او منفعت یابند، خاصه که حوض ملک او باشد. اگر بیند حوض ملک او نبود و از آن مسلمین بود زیاده و نقصان آن حوض به علمای آن دیار باز گردد یا به کسی که در آن شهر حاکم بود. اگر بیند آب حوض تیره و تلخ بود، دلیل بر غم و اندوه کند.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن حوض در خواب بر چهار وجه است.
 1. مردم با منفعت
 2. مردی توانگر و ثروتمند
 3. مال جمع کردن
 4. عالمی که از او کسب علم کنند و بهره مند شوند
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن حوض در خواب، نشانه ثابت ماندن شانس و اقبال شما و روبرو شدن با اتفاقاتی هیجان آمیز است.
 • اگر خواب ببینید آب حوض گل آلود است، نشانه آن است که درگیر مشاجرات خانوادگی خواهید شد.

تعبیر خواب شستشو در حوض

ابن سیرین: دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوی یا به آب حوض یا به آب دریا، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه. اگر این خواب محبوس بیند، دلیل که خلاص گردد. اگر وام دار بیند، وامش گذارده گردد. اگر بیمار بیند شفا یابد.
 
مطیعی تهرانی: اگر ببینید که خودتان را در آب استخر یا حوض می‌شویید که این عمل را به نیت پاک شدن بدن انجام می‌دهید از آلودگی پاک می‌شوید.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند تن و جامه خود به حوض می‌شست، دلیل که اهل بیتش توبه کنند وسیرت نیک و راه دین جویند. اگر بیند جامه خود به حوض بشست و پلیدی ازجامه در زیر آب ظاهر گشت، دلیل که به علم کار نکند و به بدی در میان خلق مشهور شود.

 

تعبیر خواب حوض ماهی

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید جایی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده‌اید و درون آب ماهیان فراوان می‌بینید که شنا می‌کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می‌دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می‌کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می‌گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.
 
۱- دیدن حوض ماهی با آبی گل آلود در خواب، نشانه آن است که در اثر عیاشی به بیماری مبتلا خواهید شد .

۲- دیدن حوض ماهی با آبی زلال در خواب، نشانه آن است که قراردادهایی سود آور خواهید بست و در زندگی لذت‌های‌ فراوانی خواهید برد .

۳- دیدن حوضی خالی از ماهی، علامت آن است که دشمنانی بزرگ در نزدیکی شما هستند .

۴- اگر دختری خواب ببیند داخل حوض ماهی می‌افتد، علامت آن است که بعد از ازدواج سعادتمند خواهد شد. اما اگر آب حوض گل آلود باشد ، تعبیری بر خلاف آنچه رفت دارد.

یونگ می‌گوید: دیدنش در خوابتان بیانگر موارد ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را نشان می‌دهد.تعبیر دیگر این است که نمادی از احساساتی است که می‌خواهید داشته باشید و مدام چک‌شان می‌کنید.

 

تعبیر خواب خوردن از آب حوض

ابن سیرین گوید: اگر دید همه آب حوض فرو برد و آن آب او خوش آمد، دلیل که عمر خود به سلامت گذراند و مالش زیاد شود. اگر اهل علم است علمش زیاد شود.
 
جابر مغربی گوید: اگر بیند آب حوض همی خورد مال یابد از مردی توانگر و عاقبت کارش نیک است و مال یابد به قدر بزرگی حوض.25 Comments
 1. سلام من دیشب خواب دیدم کنار یک حوض پر از آب ایستاده بودم و اون پسری که دوستش دارم هم آنجا بود و من پاهایم را کامل زیر آب حوض فرو بردم و شلوارم کاملا خیس آب شد لطفاً تعبیر این خواب را از لحاظ سنتی به من بگویید با تشکر فراوان از شما عزیزان سایت ستاره

  • سلام! خوابتان نمایانگر موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می نمایاند. تعبیر دیگر: علامتی از احساساتی است که می خواهید داشته باشید و مدام بازبینی شان کنید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. احساسات تان به شما غلبه می کند. نمایانگر پاکی معنوی، تولد دوباره یا احیاست.

 2. سلام من خواب دیدم انگار توی مکه یا مدینه بودم اینو از اونجا فهمیدم که دیدم همه فک کنم سفید پوشیده بودند و اینور و اونور میرفتند

  اون وسط یه حوض مانندی بود که توش پر از اب بود من رفتم سمتش انگار یه ندایی بهم گفت میدونی این اب چه ابیه گفت این اب رو دقیق یادم نمیاد یه امامی از این اب میخورده و وقتی میخواست بخوره اول صلوات میفرستاد و بعد میخوردش منم خیلی خوشحال بودم از اینکه در کنار همچین جایی هستم منم صلوات فرستادم و خم شدم و اون اب رو توی دستم گرفتم و نوشیدم خیلی خوشحال بودم و اینکار رو چند بار تکرار کردم حتی گاهی خودم رو از شدت خوشحالی توی اب هم میدیدم که توش فرو می رفتم و در میومدم سرم رو بلند کردم و نمیدونم اون شخص که بود ولی میدونستم پسر همون کسی هست که از این اب میخورده خیلی احساس میکنم که امام زمان علیه السلام بوده به ایشون میگفتم شما هم بیاید از این اب بخورید این اب رو پدر شما میخورده

  • سلام! خوابتان یعنی انرژی بسیاری را در جنبه ای از زندگی تان صرف می کنید. نمایانگر موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می نمایاند. تعبیر دیگر: علامتی از احساساتی است که می خواهید داشته باشید و مدام بازبینی شان کنید. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می کوشید ناراحتی یا استرس زندگی تان را جبران کنید. روح تان تازه می شود. با نگاه به خودتان و گذشته تان، وضوح می یابید. نمایانگر پیامی خاص است که از قلمرو معنوی به شما داده می شود. تعبیر دیگر: علامتی از خوبی واقعی و مفهوم های آرمانی است. همیشه مشتاقید به دیگران کمک کنید یا شاید خودتان کسی هستید که به کمک لازمست.

 3. سلام و وقت بخیر

  پدربزرگ من فوت کردند و من خواب دیدم ایشون در کنار حوض پر آبی نشسته اند که آب بسیاز زلال و شفاف دارد و به این آب؛ جوی هایی متصل شده و به زمین های کشاورزیشان هم آب می رود.

  همچنین مادر من هم خواب دیدند که پدربزرگم در کنار حوض آبی که در منزل خودشان داشته اند نشسته اند.

  خواستم ببینم تعبیر این خوابها چه چیزی است؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. ممکنست می کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. نمایانگر موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می نمایاند. تعبیر دیگر: علامتی از احساساتی است که می خواهید داشته باشید و مدام بازبینی شان کنید. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. نشانگر جریان ایده های تازه و عمیق است. همچنین علامتی از جریان احساسات شماست. می تواند نکته ای مهم برای چیزی باشد که «بسرعت» در جریان است. شاید لازم باشد شکیبا باشید.

 4. سلام

  من خواب دیدم که وارد حوضی میشم بعدش میبینم که اون حوض آبش گل الوده ولی ماهی ها توش شنا میکنن و ماهی های زیادی تو اون حوض بودن و من وقتی میخواستم از حوض خارج بشم ماهی ها از کنارم کنار رفتن تعبیرش چیه؟ممنون

  • سلام! خواب‌تان یعنی در احساسات منفی‌تان غوطه‌ورید. ممکنست اندک‌زمانی برای تمیز کردن ذهن‌تان نیاز داشته باشید و اینکه صلح درونی یابید. تعبیر دیگر: تفکر/قضاوت‌تان، مبهم است. نمایانگر موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می‌نمایاند. تعبیر دیگر: علامتی از احساساتی است که می‌خواهید داشته باشید و مدام بازبینی‌شان کنید. نمایانگر نگرش‌هایی از ذهن ناخودآگاه شماست. در نتیجه، گرفتن ماهی نمایانگر نگرش‌ها و بینش‌هایی است که به سطح آمده‌اند. بویژه، گرفتن ماهی سفید، یعنی ممکنست باورهای روحی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید. تعبیر دیگر: ممکنست علامتی از درک و فهم باشد. زنان، وقتی حامله می‌شوند، خواب ماهی در حال شنا کردن می‌بینند. ممکنست نمایانگر موقعیتی باشد که لغزنده است یا دست‌نیافتنی می‌باشد (از دست‌تان می‌رود).

 5. سلام ببخشین من دیشب خواب دیدم که انگارنامزدکرده بودم ورفته بودم کناریه حوض اب شفاف وداشتیم راجب ایندمون حرف میزدیم واینکه دقیق یادم نیس که ماهی هم داخلش بودیان

  • سلام! خوابتان نمایانگر نیازتان به رابطه است. ممکنست بکوشید حس تنهایی تان را حل کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تعهدها و میل تان به امنیت است. تعبیر مستقیم تر: ممکنست نمایانگر این باشد که تمایل به شکلی از تعهد دارید. نمایانگر موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می نمایاند. تعبیر دیگر: علامتی از احساساتی است که می خواهید داشته باشید و مدام بازبینی شان کنید. با روحیه های تان سازگارید (با معنویت ها سازگارید). نمایانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است. تعبیر دیگر: نشانگر آرامش است. لازمست کمی به خودتان آرامش بدهید. زمانش است که درباره ی وضعیت تان و آنچه در زندگی تان رخ می دهد، تأمل کنید. از سوی دیگر، تمایل دارید احساسات تان را کنترل و بازبینی کنید. شخصی آرام از نظر عاطفی هستید.

 6. سلام – وقت بخیر- دیدن ریختن کیوه داخل آب حوض داخل ی حیاط بزرگ و بعد کاشتن هسته آن میوه ها داخل پاشویه اطراف حوض چیست ؟

  ممنون

  • سلام؛ همچنین! خواب‌تان را لطفا با جمله‌ی پرسشی بیان نکنید! اما: خواب‌تان یعنی لازمست دوباره انرژی بگیرید یا احیا شوید. بخاطر اینکه در موقعیتی پیش بروید، به دنبال کمی قدرت هستید. بیانگر موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می‌نمایاند. تعبیر دیگر: نمادی از احساساتی است که می‌خواهید داشته باشید و مدام بازبینی‌شان کنید. گویای ایمان و خوشبینی‌تان درباره‌ی آینده است. دیدگاه خوشبینانه‌ای دارید.

 7. سلام من خواب دیدم مامانم از عمه هام خواسته یه یادگاری از مادر بزرگ خدابیامرزم به من بدن اونها هم یه پلاک زنجیر طلا دادن و دوتا انگشتر که یکی شون وقتی از نزدیک دیدم شکل یک جا شکلاتی شد و دیگری انگشتری از جنسی به درد نخور وکهنه بود که چند تا نگین داشت من فقط پلاک زنجیرو برداشتم

  • سلام! خواب‌تان بیانگر ویژگی‌های ایشان است که در خودتان می‌یابید. رابطه‌تان را با ایشان در نظر گیرید! اگر ببینید با ایشان بحث می‌کنید، یعنی از تأیید یا قبول ویژگی‌های خاصی از ایشان سر باز می‌زنید. نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد. نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است.

 8. با سلام

  خواب دیدم در خانه قدیم مان که درحال حاظر پسر و عروسم در آن ساکن هستند ته حوض کمی لجن گرفته و جلوی آن یه رود کوچک میگذرد عروسم دوتا ماهی قرمز درون حوض را برداشت و پرت کرد روی ماسه ها و من به او اعتراض کردم و گفتم حداقل مینداختیشون توی آب گفت بزار بمیرن میخوای چیکار ومن هم ماهی هارو برداشتم و داخل رود انداختم بعد شروع کردم به شستن حوض و سپس آب تمیز ریختم توی حوض

  • سلام! خواب‌تان یعنی لازمست برای خودتان و حقوق‌تان صحبت کنید. به جزئیات خوابتان توجه کنید که ممکنست مسأله‌ای مهم را در زندگی، نادیده بگیرید یا چشمپوشی کنید. زمانش رسیده است که عمل کنید و دست به کار شوید. بیانگر تغییر در چشم‌انداز یا تغییر در نگرش شماست. اگر شن‌ها خیس باشند، یعنی در زندگی‌تان حس تعادل ندارید. بیانگر موردهای ناخودآگاه است که خودش به آرامی خودش را می‌نمایاند. تعبیر دیگر: نمادی از احساساتی است که می‌خواهید داشته باشید و مدام بازبینی‌شان کنید. نمادی از خودباوری پایین است. با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. ادامه‌ی خواب‌تان از «شستن» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 9. من خواب دیدم در باغ ما هستیم وبه طرف حوض نگاه میکنم و عکس مهتاب هلال غیر عادی را میبینم بعدا به طزف اسمان نگاه میکنم و انرا میبینم

  • اول سلام! خواب‌تان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. نشانگر آرامش است. لازمست کمی به خودتان آرامش بدهید. زمانش است که درباره‌ی وضعیت‌تان و آنچه در زندگی‌تان رخ می‌دهد، تأمل کنید. از سوی دیگر، تمایل دارید احساسات‌تان را کنترل و بازبینی کنید. شخصی آرام از نظر عاطفی هستید. گویای تغییرات دوره‌ای، تجدید و جنبش است. به آرامی در مسیر زندگی‌تان پیشرفت می‌کنید. نمادی از شروع جدید است.

 10. س خوب هستید طلاهام و دزدیدن مامانم دیشب خواب دیده تو ی حوض آب گلی ام وبعد از آب گلی وارد آب تمیز توی حوض دیگه میشیم تعبیرش چیه

  • سلام؛ خواب دیدن اینکه شما مورد دزدی واقع شده اید بیانگر این است که شما یک بحران هویتی را تجربه می کنید یا از نوعی فقدان در زندگی تان رنج می برید. تعبیر دیگر این است که کسی موفقیت شما را دزدیده است و اعتبار چیزی که انجام داده اید را گرفته است. شاید شما حس می کنید که نا عادلانه با شما رفتار شده است. دیدن آب گل آلود یا کثیف در خوابتان بیانگر این است که شما در احساسات منفی تان غوطه ور هستید. ممکن است اندک زمانی برای تمیز کردن ذهنتان نیاز داشته باشید و اینکه صلح درونی بیابید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که تفکر/قضاوت شما، شفاف نیست و مبهم است. اگر شما در آب گل آلود غوطه ور هستید، بیانگر این است که شما در یک موقعیت، عقل خود را کنار گذاشته اید و مغلوب احساساتتان شده اید. آب تمیز به این معنی است که با روحیات خود سازگارید (با معنویات سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان سازی است.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور