نگرانی امیر مهدی ژوله برای فاجعه بعد پایتخت!

نگرانی امیر مهدی ژوله برای زلزله تهران

حادثه پلاسکو - واکنس امیر مهدی ژوله به حادثه پلاسکو
یه ساختمون خراب شده.بعد از بیست و چهار ساعت نه معلومه چند نفر کشته شدن، نه معلومه چند نفر زیر آوار موندن، نه معلومه چند نفر تو بیمارستانهان، نه آوار برداری به جایی رسیده، نه آتش کاملا خاموش شده، ملت جلوی آوار سلفی میگیرن، مسئولین جلوی دوربین فیگور، در حالی که دلمون ریشه برای تن خاکی برادرامون و دل خون پاره های تنشون، فقط به یه چیز فکر میکنم: زلزله تهران
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo