اوقات شرعی خوزستان

اوقات شرعی شهرستان های آبادان، خرمشهر، ماهشهر، بهبهان، امیدیه، رامهرمز، اهواز، ایذه، مسجد سلیمان، شوشتر، شوش، دزفول و اندیمشک استان خوزستان، اوقات شرعی خوزستان

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی خوزستان امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی خوزستان به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های آبادان، خرمشهر، ماهشهر، بهبهان، امیدیه، رامهرمز، اهواز، ایذه، مسجد سلیمان، شوشتر، شوش، دزفول و اندیمشک استان خوزستان

 

اوقات شرعی آبادان

اذان صبح به افق آبادان
۰۵:۳۷:۴۶
 
طلوع افتاب به افق آبادان
۰۷:۰۳:۲۰
 
اذان ظهر به افق آبادان
۱۲:۱۰:۴۵
 
غروب آفتاب به افق آبادان
۱۷:۱۶:۵۳
 
اذان مغرب به افق آبادان

۱۷:۳۴:۴۰

 

اوقات شرعی خرمشهر

اذان صبح به افق خرمشهر
۰۵:۳۸:۴۰
 
طلوع افتاب به افق خرمشهر
۰۷:۰۴:۲۱
 
اذان ظهر به افق خرمشهر
۱۲:۱۱:۲۹
 
غروب آفتاب به افق خرمشهر
۱۷:۱۷:۱۹
 
اذان مغرب به افق خرمشهر

۱۷:۳۵:۰۷

 

اوقات شرعی ماهشهر

اذان صبح به افق ماهشهر
۰۵:۳۵:۰۶
 
طلوع افتاب به افق ماهشهر
۰۷:۰۰:۵۳
 
اذان ظهر به افق ماهشهر
۱۲:۰۷:۴۵
 
غروب آفتاب به افق ماهشهر
۱۷:۱۳:۲۰
 
اذان مغرب به افق ماهشهر

۱۷:۳۱:۱۰

 

اوقات شرعی بهبهان

اذان صبح به افق بهبهان
۰۵:۳۰:۴۴
 
طلوع افتاب به افق بهبهان
۰۶:۵۶:۳۶
 
اذان ظهر به افق بهبهان
۱۲:۰۳:۱۷
 
غروب آفتاب به افق بهبهان
۱۷:۰۸:۴۰
 
اذان مغرب به افق بهبهان

۱۷:۲۶:۳۱

 

اوقات شرعی امیدیه

اذان صبح به افق امیدیه
۰۵:۳۲:۵۷
 
طلوع افتاب به افق امیدیه
۰۶:۵۸:۵۶
 
اذان ظهر به افق امیدیه
۱۲:۰۵:۱۹
 
غروب آفتاب به افق امیدیه
۱۷:۱۰:۲۴
 
اذان مغرب به افق امیدیه

۱۷:۲۸:۱۷

 

اوقات شرعی رامهرمز

اذان صبح به افق رامهرمز
۰۵:۳۴:۱۰
 
طلوع افتاب به افق رامهرمز
۰۷:۰۰:۳۹
 
اذان ظهر به افق رامهرمز
۱۲:۰۵:۴۸
 
غروب آفتاب به افق رامهرمز
۱۷:۰۹:۳۹
 
اذان مغرب به افق رامهرمز

۱۷:۲۷:۳۸

 

اوقات شرعی اهواز

اذان صبح به افق اهواز
۰۵:۳۸:۰۱
 
طلوع افتاب به افق اهواز
۰۷:۰۴:۳۲
 
اذان ظهر به افق اهواز
۱۲:۰۹:۳۶
 
غروب آفتاب به افق اهواز
۱۷:۱۳:۲۲
 
اذان مغرب به افق اهواز

۱۷:۳۱:۲۳

 

اوقات شرعی ایذه

اذان صبح به افق ایذه
۰۵:۳۳:۵۲
 
طلوع افتاب به افق ایذه
۰۷:۰۰:۵۴
 
اذان ظهر به افق ایذه
۱۲:۰۴:۴۳
 
غروب آفتاب به افق ایذه
۱۷:۰۷:۱۴
 
اذان مغرب به افق ایذه

۱۷:۲۵:۲۲

 

اوقات شرعی مسجد سلیمان

اذان صبح به افق مسجد سلیمان
۰۵:۳۶:۱۷
 
طلوع افتاب به افق مسجد سلیمان
۰۷:۰۳:۲۶
 
اذان ظهر به افق مسجد سلیمان
۱۲:۰۷:۰۰
 
غروب آفتاب به افق مسجد سلیمان
۱۷:۰۹:۱۶
 
اذان مغرب به افق مسجد سلیمان

۱۷:۲۷:۲۵

 

اوقات شرعی شوشتر

اذان صبح به افق شوشتر
۰۵:۳۸:۱۸
 
طلوع افتاب به افق شوشتر
۰۷:۰۵:۳۵
 
اذان ظهر به افق شوشتر
۱۲:۰۸:۵۰
 
غروب آفتاب به افق شوشتر
۱۷:۱۰:۴۸
 
اذان مغرب به افق شوشتر

۱۷:۲۸:۵۹

 

اوقات شرعی شوش

اذان صبح به افق شوش
۰۵:۴۰:۵۳
 
طلوع افتاب به افق شوش
۰۷:۰۸:۱۷
 
اذان ظهر به افق شوش
۱۲:۱۱:۱۴
 
غروب آفتاب به افق شوش
۱۷:۱۲:۵۳
 
اذان مغرب به افق شوش

۱۷:۳۱:۰۶

 

اوقات شرعی دزفول

اذان صبح به افق دزفول
۰۵:۴۰:۳۹
 
طلوع افتاب به افق دزفول
۰۷:۰۸:۱۷
 
اذان ظهر به افق دزفول
۱۲:۱۰:۴۳
 
غروب آفتاب به افق دزفول
۱۷:۱۱:۵۲
 
اذان مغرب به افق دزفول

۱۷:۳۰:۰۷

 

اوقات شرعی اندیمشک

اذان صبح به افق اندیمشک
۰۵:۴۰:۴۷
 
طلوع افتاب به افق اندیمشک
۰۷:۰۸:۲۶
 
اذان ظهر به افق اندیمشک
۱۲:۱۰:۴۸
 
غروب آفتاب به افق اندیمشک
۱۷:۱۱:۵۲
 
اذان مغرب به افق اندیمشک

۱۷:۳۰:۰۸


ستاره
Logo