تعبیر خواب حبوبات (عدس، لوبیا، ماش، نخود)

با تعبیر خواب حبوبات، تعبیر خواب ماش، تعبیر خواب عدس، تعبیر خواب لوبیا و تعبیر خواب نخود در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره آشنا شوید.
تعبیر خواب حبوبات

ستاره | سرویس سرگرمی – حبوبات شامل عدس، ماش، لوبیا، لپه و … است. برای دریافت تفسیری تحت عنوان تعبیر خواب حبوبات باید به معنای دیدن هر کدام از این مواد در خواب گشت.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدن لپه - تعبیر خواب گیاه لوبیا - تعبیر خواب عدس پخته - تعبیر خواب لوبیا چیتی پخته - تعبیر خواب خریدن حبوبات

 

تعبیر خواب حبوبات

تعبیری که در حالت کلی برای حبوبات آورده شده است به این صورت است که حضرت یوسف (ع) می‌گوید دیدن حبوبات در خواب ملال و رنج آور است. 

 

تعبیر خواب ماش

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که ماش پخته خورد، دلیل که اندکی مال یابد. اگر بیند که ماش خام خورد، دلیل غم است. جابرمغربی گوید: دیدن ماش نر و خشک و پخته و خام، دلیل غم و اندوه است. اگر نخورد هیچ غم و اندوه نباشد.

 

تعبیر خواب نخود

خالد اصفهانی: دیدن نخود به خواب تر و خشک، دلیل غم است. اگر بیند که نخود به گوشت پخته می‌خورید غم کمتر بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: معبران نوشته‌اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.

آنلی بیتون می‌گوید:
 • خوردن نخود در خواب، نشانه کسب ثروت و تندرستی است.

 • دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب، نشانه دست زدن به کارهایی موفقیت آمیز است.

 • دیدن نخودهای خشک شده در خواب، علامت آن است که بیش از توان خود کار خواهید کرد.

 • خوردن نخودهای خشک شده، نشانه آن است که بعد از موفقیت بسیار در زندگی کاهش ثروت شما را رنج خواهد داد

 • اگر در خواب نخود ببینید، به این معنا است که در انجام کارهایتان موفق خواهید بود. نخود کاشتن در خواب، بیانگر آن است که برای رسیدن به اهداف خود تلاش زیادی می‌کنید.

 

تعبیر خواب لوبیا

محمدبن سیرین گوید: دیدن لوبیا درخواب خام و پخته وقت و بی وقت، دلیل غم بود و در دیدن آن خیری نباشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: لوبیا یک ماده غذائی است که در بسیاری از کشورها به جای نان و بدل نان مصرف می‌شود زیرا مواد مغذی فراوان دارد. معبران سنتی، لوبیا را خوب ندانسته‌اند زیرا نفاخ است و نفخ شکم نیز در خواب تعبیر خوشی ندارد لیکن معبران غربی آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته‌اند چون بدل نان قرار می‌گیرد و جوامع گرسنه و قحطی زده را سیر می‌کند.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن لوبیا در خواب، نشانه نگرانی زیاد و بیماری فرزندان است، بخصوص وقتی ببینید که لوبیاها در حال رشدند.

 • دیدن دانه‌های خشک لوبیا در خواب، نشانه نومیدی زیاد در زندگی است. باید بیشتر مراقب خود باشید تا به بیماری واگیردار مبتلا نشوید.

 • خوردن لوبیا در خواب، خبر از بدبختی یا بیماری دوستی عزیز می‌دهد.

 

تعبیر خواب عدس

محمدبن سیرین گوید: دیدن عدس در خواب نیکو است، زیرا که ابراهیم خلیل آن را دوست داشتی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب عدس خوب است چون خیر و نیکی و نعمت و روزی است. اگر در خواب ببینید عدس می‌خرید یا کسی به شما می‌دهد مالی حلال از طریق درست تحصیل می‌کنید که برای شما خوب است. عدس در خواب‌های ما خوب است و دیدنش در خواب مبارک است. دیدن عدس پلو در خواب خوب است زیرا هم عدس خوب است و هم برنج پخته نعمت و مال تعبیر شده است.

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن عدس در خواب، علامت آن است که در محیط‌های نامطلوب زندگانی خواهید کرد و دچار مشاجرات و اختلافات با دیگران خواهید شد. اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که پندی پدرانه باعث می‌شود او راه خود را به درستی در زندگی پیدا کند.
4 نظر
 1. سلام خواب دیدم لوبیای قرمز در گلدان کاشتم و جوانه زد و رشد کرد و یه انبیا که از گلدان بیرون افتاده بود و جوانه کوچکی زده بود رو برداشتم و در گلدان قرار دادم نکاشتم بلکه همینجوری کنار لوبیا های رشد کرده گذاشتم تا رشد کند.

  • سلام! خواب‌تان نمادی از رحم و همه‌ی چیزهای زنانه است. آغوش‌تان به روی انتقاد یا پیشنهاد باز است. تعبیر دیگر: بیانگر خلاقیت است. اگر گلدان پر نقش و نگار، گران یا فانتزی باشد، یعنی دوست دارید مرکز توجه باشید. بیانگر ایمان و خوشبینی‌تان درباره‌ی آینده است. دیدگاه خوشبینانه‌ای دارید. بااصالت هستید (به ریشه‌ها، به انسانیت وصل‌اید). تعبیر دیگر: نمادی از روح و جاودانگی است. به باروری و حاصلخیزی مربوط است.

 2. سلام. تعبیر خواب خوردن لپه پخته شده چی میشه

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور