تعبیر خواب چشم – دیدن چشم رنگی در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب چشم آبی، تعبیر خواب چشم زخمی، تعبیر خواب یک چشم، تعبیر خواب سه چشم، تعبیر خواب چشم خونی و تعبیر خواب درد چشم مرده آشنا شوید.
ستاره | سرویس سرگرمی – درک خواب و رویا قطعا می‌تواند ما را یاری کند تا راهمان را در میان مشکلات کاری، روابط اجتماعی و رشد شخصیتمان پیدا کنیم. خوانندگان گرامی می‌توانند با رجوع به صفحه تعبیر خواب ستاره و انتخاب هر موضوع از تعابیر و تفاسیر مختلف رویای خود آگاه شوند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب چشم از دیدگاه کتاب فرهنگ تفسیر رویا این گونه است:
چشم: این تصویر در رویا به چگونگی دید ما از جهان و خویشتن اشاره دارد. از تصویر چشم به شیوه‌های گوناگونی در رویا استفاده می‌شود. چشم‌ها در حالت‌های متفاوت، از قبیل چشمان تیره و با نگاهی نافذ، چشمان مایوس، چشمان درخشان، بی روح، خیره و سر انجام چشم در چشم طرف مقابل می‌توانند نماد روان یا روح باشند.
 
عدم ارتباط چشمی: دوری از ارتباط دوستانه و صمیمیت
از دست دادن دید سمت راست: این تصویر در رویا نشان‌دهنده آن است که آنچه در جهان خارج می‌گذرد نمی‌بیند.
از دست دادن دید سمت چپ: قادر به دیدن آنچه به راستی احساسش می‌کنید یا درباره‌اش می‌اندیشید نیستید. از نفس خود، انگیزه‌ها و رفتارتان آگاه نیستید. بصیرتی به درون خویشتن راه ندارد.
 
تعبیر خواب کور شدن یک چشم - تعبیر خواب مردمک چشم - تعبیر خواب چشم سبز - تعبیر خواب چشم ابن سیرین - تعبیر خواب چشم قرمز

 

تعبیر خواب چشم

محمدبن سیرین گوید: چشم به خواب دیدن مرد بینایی است که راه هدایت برای او مشخص است. چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
چشم در خواب، بر هفت وجه است.
 1. روشنائی. 
 2. دین مبتنی بر هدایت و درستی
 3. اسلام
 4. فرزند
 5. مال
 6. علم
 7. زیادتی در دین و مال

تعبیر خواب درد چشم و نابینا شدن

ابن سیرین: اگر بیند که نابینا شده، دلیل که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی بمیرد. اگر بیند که یک چشمش کور شد، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهی بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پای یا به یک اندام دیگر یا مصیبتی به وی رسد.
 
لوک اویتنهاو: نداشتن چشم: ایدهای برباد رفته
 
ابن سیرین:
 • اگر بیند که چشم وی درد می‌کرد و کسی او را دارو می‌کرد، دلیل است که وی را راه نماید به حق
 • اگر دید مرده از درد چشم می‌نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید یکی از چشمان خود را از دست می‌دهید یا چشمهای شما درد می‌کند، نشانه آن است که سختی و دردسر در انتظار شماست.

 

تعبیر خواب آرایش چشم

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت و دیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید کاری می‌کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل می‌مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می‌مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است. نوشته‌اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته‌اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می‌مالد به مال و نعمت می‌رسد.
 
محمدبن سیرین گوید: سرمه به خواب مال بود. اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود، دلیل کند که صلاح دین جوید. اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود، دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند، تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند.

 

تعبیر خواب چشم ضعیف

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که روشنایی چشم او ضعیف بود به ظاهر و باطن دوروی و منافق است
 
لوک اویتنهاو:
 • چشم کم سو: ضرر و زیان از هر نظر
 • چشمان چپ: باعث تحقیر شدن خود

تعبیر خواب داشتن چشمان بسیار

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که بر تن او چشم بسیار است و همه چیزها را به کمال می‌دید، دلیل بر زیادتی صلاح وی در دین و به جای آوردن سنت و فرائض شریعت بود
 جابر مغربی: اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را مصالح خود پنداری تمام است.

 

تعبیر خواب چشم زخمی

جابر مغربی گوید:
 • اگر بیند هر دو چشم او آماسیده بود چنانکه چشم باز نمی‌توانست کرد، دلیل که با مردی مخالف صحبت کند. اگر نور چشم را ضعیف بیند، دلیل که از دین شریعت بی بهره شود
 • اگر بیند یک چشم او را آفت رسید، دلیل که فرزندان او را افت رسد.

تعبیر خواب چشم خونی

جابر مغربی: اگر بیند از چشم او خون همی ریخت، دلیل که به جهت فرزند، غمی به وی رسد، یا نقصان مال او شود.

 

تعبیر خواب چشم آبی

لوک اویتنهاو می‌گوید: چشم به رنگ آبی: عشق سوزان
 
آنلی بیتون:
 • دیدن چشمانی آبی در خواب، نشانه ناتوانی در انجام هر رأی و نقشه ای است.
 • دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می‌دهید.

 

تعبیر خواب چشم قهوه‌ای

آنلی بیتون:
 • دیدن چشمانی قهوه ای در خواب، علامت فریب و خیانت است.
 • دیدن زنی که چشمهای قهوه ای دارد، علامت آن است که خود را گرفتار معامله ای خطرناک خواهید ساخت.

 

تعبیر خواب یک چشم

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن یک چشم در خواب، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد.
 • اگر در خواب، تنها یک چشم ببینید، نشانه آن است که دشمنان در جستجوی فرصتی برای لطمه زدن به شما هستند.
 • اگر در خواب مردی یک چشم ببینید، نشانه آن است که به دامی گرفتار خواهید شد، در آن هنگام هر چیز دیگری در نظرتان بی اهمیت جلوه می‌کند.
 • اگر در خواب موجودات یک چشمی ببینید، بیانگر آن است که نقشه‌هایی بر علیه شما کشیده شده است.
لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که یک چشم دارید، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانی خواهید شد.
 
جابر مغربی:
 • اگر بیند در میان روی او یک چشم است، دلیل که بر زیان او سخن ناسزا رود در باب دین.
 • اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، دلیل که به کار کدخدایی خود پندار شود

 

تعبیر خواب سه چشم

مطیعی تهرانی: داشتن چشم اضافی دلبستگی است به دنیا و مال دنیا که پسندیده نیست.168 Comments
 1. سلام و خسته نباشید . من‌ خواب دیدم توی یه مکانی مثل دانشگاه و مدرسه هستم و چند تا کلاس هست . بیناییم جوری شده که همه چیز رو تار میبینم و تلاش می‌کنم که بینایی درست بشه و دست میکشم رو چشام ولی فقط یه لحظه بینایی برمیگرده و دوباره تار میبینم. و وقتی رفتم کلاس دیگه نشستم با یه مرد غریبه که توی بیداری نمیشناسمش رابطه داشتم !

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی یک درس زندگی مهم می آموزید. تعبیر دیگر: علامتی از رشد شخصی است. چیزی را درباره ی خودتان می آموزید. چیزی هست که با آن روبرو نمی شوید یا از دیدنش دوری می کنید. زندگی، اگر درگیرش نشوید (در آن شرکت نکنید)، شما را جا می گذارد. حاکی از رازها و سردرگمی است. شاید تصور می کنید که کسی می کوشد چیزی را از شما پنهان کند. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. به مسأله یا نیاز جنسی آشکار، ارتباط دارد. ممکنست بگوید که نیازست خود را با صراحت بیشتری ابراز کنید. از سوی دیگر، گویای درک شما از جنسیت تان در زمینه ی هنجارهای اجتماعی است. شاید احساسات خود را در مورد جنسیت، ازدواج، عشق و نقش جنسیت، زیر سؤال ببرید.

 2. سلام عرض می کنم. ممنون هستم از وقتی که می گذارید برای تعبیر خوابها.
  در خواب می دیدم جلویم ایینه ای است که در ان تک چشم های متفاوت می ایند و می بینم. یکی کشیده و قهوه ی و زیبا. یکبار هم چشمهای خواهرم را دیدم و چشمهای اشنای دیگر بعضی هم غریبه.

  • سلام بر شما؛ خواهش می کنم! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان نماد کسی است که دوستش دارید یا علامت دوست خوب است. تعبیر دیگر: هویت شخصی تان را از دست داده اید. شاید بخاطر دیگران تغییر کرده اید (به نفع دیگران کنار کشیده اید)؛ چنانکه دیگر نمی دانید کی هستید. نشانگر روشنگری، دانش، درک، فهم و آگاهی روشنفکرانه است. افکار ناخودآگاه ممکنست رو بیایند (ظاهر شوند). همچنین ممکنست یک نکته در مورد «من» یا «خود» باشد.

 3. سلام وعرض ادب، امروز بعد از ظهر در حالی که روزه بودم خواب دیدم یک مرد بسیار درست سه چشم با ابروهای مشکی وچشم ها ومژه های مشکی نشسته کنار ستون پذیرایی وداره با حالت کنجکاوی همه جای خونمو همین طور که نشسته بود نگاه می کرد هر کی وهرچی رو داشت خوب نگاه می کرد منم همین طور که دراز کشیده بودم برای خواب داشتم باحیرت این آقا رو نگاه می کردم که چقدر چشمهاش جالبه مشکی وسه تاست که یک دفعه نگاهشو آورد این طرفتر رو ببینه که متوجه شد من دارم می بینمش سریع باچشمهاش عمیق توچشمهام نگاه کردولبخند زد بهم منم نمی دونم چرا با اینکه اول نمی ترسیدم وجالب بود برام چشماش؛ از برق چشماش که انگار عمیق یا کمی براق شد تو چشمهام نگاه کردواز لبخندش بی نهایت ترسیدن ودر جا از خواب پریدم میشه لطف کنید تعبیر خوابم رو بفرمایید

  • سلام بر شما! خوابتان گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: حاکی از تحول است. امیدوارید کسی به شما بیشتر توجه کند. ممکنست نمایانگر اضطراب یا غرور باشد. تعبیر دیگر: بخاطر کارها و رفتارتان، حس می کنید که زیادی زیر ذره بین هستید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 4. ……….. پدرم رو مبل بودمتوجه ش که شدم بالای چشم راستش زخمی بود و کل چشم ورم کرده و سرخ و زخم بود. گفتم چی شده گفت با طبقه 4 درگیر شده. گفتم میرم سراغشون مادرم و خودش تایید کردن. بابام گفت یه عده کله زردن یا مو زرد

  • در ادامه: علامتی از قدرت، پشتیبانی و عشق می باشند. ممکنست نگرانی هایتان را درباره ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: گویای ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. حاکی از اینست درباره ی خودتان و خانواده تان چه احساسی دارید. به رابطه تان با دیگران و اینکه چگونه با زندگی تان متناسب می شوند، اشاره دارد. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

 5. سلام روزتون بخیر، خواب دیدم تو شهر زادگاهم تو خیابون داشتم با خواهرم و پدرم راه میرفتم بعد ناگهان پریود شدید شدم. گفتم برگردیم خونه. تو راه اونقد زیاد بود که اونام فهمیدن. بدنه یه ماشین هم خونی شد. سر راهم یه عده گلاویز شدن.رسیدم خونه و وقتی فکر کردم همه چیز تمیز کردم مادرم نگران سرتاپا سیاهپوش دیدم. پدرم رو مبل بودمتوجه ش که شدم بالای چشم راستش زخمی بود و کل چشم ورم کرده و سرخ و زخم بود. گفتم چی شده گفت با طبقه 4 درگیر شده. گفتم میرم سراغشون مادرم و خودش تایید کردن. بابام گفت یه عده کله زردن یا مو زرد

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. نشانگر پیشرفت آهسته، اما پایدار در رسیدن به هدف ها است. زندگی را با روشی مطمئن می پیمایید. مقصدتان را در نظر بگیرید! تنش و نگرانی قید و بندداری را رها می کنید. پیغامی ازین است که به زمان های سخت پایان می دهید و آرامش را شروع می کنید. برخی انرژی های خلاق، آزاد یا شناسایی می شوند. تعبیر دیگر: جنبه ی زنانه تان را انکار می کنید. نمایانگر نارضایتی از موقعیتی در زندگی است. علامتی از ناشناخته، ناخودآگاه، خطر، راز، تاریکی، سوگواری، طرد شدن، نفرت یا کینه توزی است. شما را به کنکاش ژرف تر در ضمیر ناخودآگاهتان وا می دارد؛ چون درک بهتری از خودتان کسب کنید. همچنین، حاکی از نبود عشق و نبود حمایت است. جنبه ی مثبت تر: گویای احتمال ها، فرصت ها و موردهای بالقوه است. مانند لوحی تمیز یا خالی است. اگر حس تان خوشی و لذت باشد، پس می تواند بیانگر ویژگی های معنوی و صفت های الهی نهفته باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «پدرم رو مبل» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 6. سلام من خاب دیدم داخل یکی از چشمام چیزی رفته و درد می‌کنه وقتی هم که جلوی اینه رفتم اون چیزی که داخل چشمم بود کاملا دیده میشد و وقتی بیدار شدم کمی بعد به خابم فکردم همان لحظه دقیقا چیزی توی همان چشمم رفت و برام خیلی عجیب بود

  ممنونم از شما

  • سلام! خوابتان یعنی به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. نمایانگر مانعی در مسیرتان است. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر دیدگاه نقادانه ی شما باشد و اینکه چگونه تمایل دارید اشتباه ها را در دیگران ببینید. به دنبال جهتی در زندگی تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است.

 7. سلام میشه تعبیر این خوابو بگید

  دیدن دوتا چشم سیاه تعبیرش چیه ؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناقص است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خوابتان نشانگر روشنگری، دانش، درک، فهم و آگاهی روشنفکرانه است. افکار ناخودآگاه ممکنست رو بیایند (ظاهر شوند). همچنین ممکنست یک نکته در مورد «من» یا «خود» باشد.

 8. سلام ببخشید من توی خوابم اینقدر گریه کردم که وقتی می خواستم راه بروم دچار سرگیچه شدم و فقد میتونستم جلو پاهام رو به صورت تار ببینم وقتی به بالا نگاه میکردم همجا سفیدم بود و در هین راه رفتنم از بلندی بدی پرت شدم ولی آروم اومدم زمین تعبیر خاصی داره؟

  • سلام! خوابتان یعنی در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. علامتی از سردرگمی و گیج شدن است. قادر نیستید تصمیم بگیرید یا ذهن تان را در مورد چیزی جمع و جور کنید. روی نقطه ی کانونی تمرکز کنید و بیاموزید انتخاب هایتان را متعادل کنید! چیزی هست که با آن روبرو نمی شوید یا از دیدنش دوری می کنید. زندگی، اگر درگیرش نشوید (در آن شرکت نکنید)، شما را جا می گذارد. نمایانگر رازها و سردرگمی است. شاید تصور می کنید که کسی می کوشد چیزی را از شما پنهان کند. بر سختی هایتان به آسانی غلبه خواهید کرد.

 9. سلام

  خواب دیدم عموم‌ قبلا یکی از چشمای پسر عموم رو دراورده بود بعدش پسر عموم‌ چشمش رو تو خاک گذاشته بود و‌ یک روز بعدش دوباره چشمش رو سر جاش گذاشته بودن…حالا پسر عموم‌ اومد چشم راست من رو دراورد و بهم گفت میذارمش تو خاک و بعدا دوباره‌ با دکتر میذاریمش سر جاش

  • سلام! گرچه تصور می کنم خواب تان به نوعی کابوس باشد و ازین رو دارای تعبیر ویژه ای نباشد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. نیاز به شفای روحی و احساسی دارید (روح و احساس تان را جلا دهید). می تواند روی نگرانی های پزشکی و درمانی تأکید کند. شاید زمان رفتن و یک معاینه ی فیزیکی است. نمی خواهید نقطه نظر دیگری را قبول کنید. نمایانگر اینست که شیوه ی فکری تک بعدی دارید.

 10. سلام من خواب دیدم چشمام خاکستری شده خیلی قشنگ بودن با مژهای پر وچشمام‌کشیده ممنون تعبیر کیند

  • سلام! خوابتان یعنی احساس واقعی تان درباره ی یک چیز چیست. ممکنست نمایانگر این باشد که نیاز به چشم انداز نو درباره ی موضوعی دارید. همه اش به چیزها به یک شیوه می نگرید (گیر کرده اید).

1 2 3 9

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور