مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶
کد خبر: ۸۷۷۶
تعداد نظرات: ۵۰ نظر
با تعبیر خواب چشم آبی، تعبیر خواب چشم زخمی، تعبیر خواب یک چشم، تعبیر خواب سه چشم، تعبیر خواب چشم خونی و تعبیر خواب درد چشم مرده آشنا شوید.
تعبیر خواب کور شدن یک چشم - تعبیر خواب مردمک چشم - تعبیر خواب چشم سبز - تعبیر خواب چشم ابن سیرین - تعبیر خواب چشم قرمز
 
ستاره | سرویس سرگرمی - درک خواب و رویا قطعا می‌تواند ما را یاری کند تا راهمان را در میان مشکلات کاری، روابط اجتماعی و رشد شخصیتمان پیدا کنیم. خوانندگان گرامی می‌توانند با رجوع به صفحه تعبیر خواب ستاره و انتخاب هر موضوع از تعابیر و تفاسیر مختلف رویای خود آگاه شوند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
دیدن چشم در خواب از دیدگاه کتاب فرهنگ تفسیر رویا این گونه است:
چشم: این تصویر در رویا به چگونگی دید ما از جهان و خویشتن اشاره دارد. از تصویر چشم به شیوه‌های گوناگونی در رویا استفاده می‌شود. چشم‌ها در حالت‌های متفاوت، از قبیل چشمان تیره و با نگاهی نافذ، چشمان مایوس، چشمان درخشان، بی روح، خیره و سر انجام چشم در چشم طرف مقابل می‌توانند نماد روان یا روح باشند.
 
عدم ارتباط چشمی: دوری از ارتباط دوستانه و صمیمیت
 
از دست دادن دید سمت راست: این تصویر در رویا نشان‌دهنده آن است که آنچه در جهان خارج می‌گذرد نمی‌بیند.
 
از دست دادن دید سمت چپ: قادر به دیدن آنچه به راستی احساسش می‌کنید یا درباره‌اش می‌اندیشید نیستید. از نفس خود، انگیزه‌ها و رفتارتان آگاه نیستید. بصیرتی به درون خویشتن راه ندارد.
 

تعبیر خواب چشم

محمدبن سیرین گوید: چشم به خواب دیدن مرد بینایی است که راه هدایت برای او مشخص است. چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
چشم در خواب، بر هفت وجه است.
 1. روشنائی. 
 2. دین مبتنی بر هدایت و درستی
 3. اسلام
 4. فرزند
 5. مال
 6. علم
 7. زیادتی در دین و مال

تعبیر خواب درد چشم و نابینا شدن

ابن سیرین: اگر بیند که نابینا شده، دلیل که از راه هدی گم شده بود یا فرزند وی بمیرد. اگر بیند که یک چشمش کور شد، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهی بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پای یا به یک اندام دیگر یا مصیبتی به وی رسد.
 
لوک اویتنهاو: نداشتن چشم: ایدهای برباد رفته
 
ابن سیرین:
 • اگر بیند که چشم وی درد می‌کرد و کسی او را دارو می‌کرد، دلیل است که وی را راه نماید به حق
 • اگر دید مرده از درد چشم می‌نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید یکی از چشمان خود را از دست می‌دهید یا چشمهای شما درد می‌کند، نشانه آن است که سختی و دردسر در انتظار شماست.
 

تعبیر خواب آرایش چشم

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند در چشم سرمه کشید، دلیل که صلاح دین جوید اگر بیند که از سرمه مقصودش زینت و آرایش است، دلیل که خویشتن را با امانت و دیندار به مردمان نماید تا عزیز گردد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ریمل در واقع همان سرمه است و تعبیر سرمه را دارد. اگر در خواب ببینید که به چشم ریمل کشیده‌اید کاری می‌کنید که به ظاهر خوب است اما به نیت خوب نیست. اگر مردی ببیند که ریمل می‌مالد خوب نیست و اگر زنی ببیند ریمل می‌مالد و به نیت روشنایی چشم باشد نیکو است و به نیت آرایش غم و اندوه است. نوشته‌اند که چشم در خواب دین است و سرمه روشنایی چشم است. برخی از معبران آن را مال و خواسته دانسته‌اند و معتقدند کسی که ریمل یا سرمه می‌مالد به مال و نعمت می‌رسد.
 
محمدبن سیرین گوید: سرمه به خواب مال بود. اگر بیند که سرمه در چشم کشید و مقصود از آن روشنائی به چشم بود، دلیل کند که صلاح دین جوید. اگر مقصود از آن آرایش و زینت بود، دلیل است که خود را به دینداری در میان مردم مشهور گرداند، تا او را مدح و ثنا و ستایش گویند.
 

تعبیر خواب چشم ضعیف

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که روشنایی چشم او ضعیف بود به ظاهر و باطن دوروی و منافق است
 
لوک اویتنهاو:
 • چشم کم سو: ضرر و زیان از هر نظر
 • چشمان چپ: باعث تحقیر شدن خود

تعبیر خواب داشتن چشمان بسیار

ابراهیم کرمانی: اگر بیند که بر تن او چشم بسیار است و همه چیزها را به کمال می‌دید، دلیل بر زیادتی صلاح وی در دین و به جای آوردن سنت و فرائض شریعت بود
 
جابر مغربی: اگر دید در پیشانی چشمهای بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را مصالح خود پنداری تمام است.
 

تعبیر خواب چشم زخمی

جابر مغربی گوید:
 • اگر بیند هر دو چشم او آماسیده بود چنانکه چشم باز نمی‌توانست کرد، دلیل که با مردی مخالف صحبت کند. اگر نور چشم را ضعیف بیند، دلیل که از دین شریعت بی بهره شود
 • اگر بیند یک چشم او را آفت رسید، دلیل که فرزندان او را افت رسد.

تعبیر خواب چشم خونی

جابر مغربی: اگر بیند از چشم او خون همی ریخت، دلیل که به جهت فرزند، غمی به وی رسد، یا نقصان مال او شود.
 

تعبیر خواب چشم آبی

لوک اویتنهاو می‌گوید: چشم به رنگ آبی: عشق سوزان
 
آنلی بیتون:
 • دیدن چشمانی آبی در خواب، نشانه ناتوانی در انجام هر رأی و نقشه ای است.
 • دیدن زنی چشم آبی با موهایی تیره که بینی باریک و سربالا دارد، علامت آن است که مقام قهرمانی خود را در مسابقه ای از دست می‌دهید.

تعبیر خواب چشم قهوه‌ای

آنلی بیتون:
 • دیدن چشمانی قهوه ای در خواب، علامت فریب و خیانت است.
 • دیدن زنی که چشمهای قهوه ای دارد، علامت آن است که خود را گرفتار معامله ای خطرناک خواهید ساخت.

تعبیر خواب یک چشم

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن یک چشم در خواب، علامت آن است که از دسیسه ای پنهانی که برای غارت شادمانی و ثروت شما چیده شده است آگاه خواهید شد.
 • اگر در خواب، تنها یک چشم ببینید، نشانه آن است که دشمنان در جستجوی فرصتی برای لطمه زدن به شما هستند.
 • اگر در خواب مردی یک چشم ببینید، نشانه آن است که به دامی گرفتار خواهید شد، در آن هنگام هر چیز دیگری در نظرتان بی اهمیت جلوه می‌کند.
 • اگر در خواب موجودات یک چشمی ببینید، بیانگر آن است که نقشه‌هایی بر علیه شما کشیده شده است.
لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که یک چشم دارید، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانی خواهید شد.
 
جابر مغربی:
 • اگر بیند در میان روی او یک چشم است، دلیل که بر زیان او سخن ناسزا رود در باب دین.
 • اگر کسی دید بر پیشانی یک چشم داشت، دلیل که به کار کدخدایی خود پندار شود

تعبیر خواب سه چشم

مطیعی تهرانی: داشتن چشم اضافی دلبستگی است به دنیا و مال دنیا که پسندیده نیست.
مای لیدی
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۵۰
در انتظار بررسی: ۰
مبینا
۲۷ روز پیش
سلام یکی از دوستام خواب دیده که چشمام سبز خوشگل فانتزی شده در حالی که چشمم قهوه ایه وهمزمان دوست دیگه ام خواب دیدن یه بافت سفید خوشگل تنمه که خیلی بهم میاد تعبیرشو لطف میکنید
اینکه دیده‌اند شما رنگ چشم‌تان متفاوت از رنگ واقعیش است، یعنی احساس واقعی‌تان درباره‌ی یک چیز چیست. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز به چشم‌انداز نو درباره‌ی موضوعی دارید. همه‌اش به چیزها به یک شیوه می‌نگرید (گیر کرده‌اید). همچنین بیانگر تغییر دید ایشان نسبت به شماست یا برعکس. رخت، نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. رخت‌ها، نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است.
افسانه
۱ ماه پیش
با سلام
خواب دیدم چشمهای پدرم رو که مرحوم شده عمل کردن و من و خواهر بزرگترم
باندی رو که دور چشمشهاش هست رو باز می کنیم .چشمهای پدرم کاملا بینا شده بود و فوق العاده درشت فقط چشمهاش بخاطر عمل قرمز شده بودن
و جالب اینه که وقتی به چشمهای پدرم نگاه می کنم احساس می کنم چشمهای خودم هم خیلی قوی شدن و خیلی بهتر می بینن. لطفا تعبیرش رو بگید
اگر پدر مرحوم‌تان دچار نابینایی یا مشکل چشمی بودند، این خواب، بازنمودی از مطلوب‌های افکار شما می‌باشد و دارای تعبیر نیست؛ اما: از لحاظ تعبیر خواب سنتی: این خواب، اشاره به بصیرتی دارد که برایتان فراهم خواهد شد. از لحاظ روانشناسی: خواب دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. دیدن یا صحبت کردن با پدر مرحوم‌تان، یعنی می‌ترسید ایشان را از دست بدهید یا بیانگر راهیست که با فقدان ایشان کنار آیید. از خواب‌تان بعنوان فرصت آخر استفاده می‌کنید که با ایشان برای بار آخر، خدافظی کنید.
محمد
۱ ماه پیش
سلام .
خواب من قسمت های خیلی زیادی داشت ، و بسیار عجیب .
از زنی ک لباس های پورنو ها را پوشیده بود دیدم ،
تمساح هایی ک در استخر دیدم ک میخاستند من را بگیرند و
اصلی ترین قسمت آن ک آخرینش هست :
یک موجود سیاه ، مانند گرگ ولی یک چشم که چشمان بسیار بزرگ بود ، و فکر کنم چشمش آبی بود ، دقیق نمیدانم چه رنگی بود ولی مطمئنم سیاه نبود چشمش ، یا آبی کم رنگ بود یا سفید .

کلا خواب های من به گونه ای فانتزی هستند ؛ مثلا رنگ آسمان ، حوض ها ( در قسمت خواب تمساح ک اذیتشان میکردم و نزدیک بود من را بگیرند ولی فرار کردم ) و ... کلا رنگ سبز بود و خیلی قشنگ بود . یا مثلا در خواب های دیگرم کوه ها آبی کم رنگ بودند . اینها رنگ هایی هستند که من علاقه بهشان دارم .
... اما خوابی ک نگرانم کرد این بود :
تازگی ها سریال گیم آف ترونز میبینم . جان اسنو و بازیگران دیگر . خلاصه خواب دیدم در یک خانه که حیاط بسیار بزرگی دارد ، اتفاقاتی رخ میدهد . نمیدانم این خانه مال کیست اما چون در روستا بود بنظرم برای خاله ی مادری ام بود . برف بسیار زیادی باریده بود و هوا هم سرد . ماجرای اصلی را توضیح میدهم :
به یاد داشتم که جان اسنو و یک نفر دیگر ، شاید زنش ، در حادثه ای می میرند و دو کوتوله در حال بریدن چوب هایی ک وظیفه شان است ، هستند . این خانه ک میگویم نمیدانم مدرسه بود برای تربیت این ها یا خانه ی خاله ام بود . بعد از مردن آنها کلا فضای آنجا بهم میریزد و همه غمگین میشوند ،
اما در لحظه ای میبینم که بعد از رفتن آنها که چوب ها را میبرند ، البته به روش غلط ، دارم چوب ها را میبرم ، آنقدر چوب ها راحت بریده میشوند ، با شمشیر جنگی ، که تعجب کردم شاید روشم غلط است !!! ( آنها نیز با شمشیر میبریدند ، البته به چوب ها ضربه میزنند و کم کاری میکنند )
کتم را در آورده بودم و با زیر پوش در آن هوای سرد حیاط که پر از برف بود ، در حال بریدن بودم .
خواستم بروم داخل خانه ، یا همان مدرسه ، دقیق نمیدانم ، بهرحال خواستم بروم ، داشتم فکر میکردم در این هوای سرد ، در این روستا ، در این حیاط بزرگ اگر گرگی بیاید و به من حمله کند باید چکار کنم ؟
ترسیدم و رویم را برگردانم تا ببینم پشتم چیزی هست ؟
دیدم پشت درخت یک موجود بزرگ ، پشمالو ، سیاه ، دقیقا شبیه گرگ و یکم از گرگ های خاکستری ک بسیار بزرگ اند ، بزرگ تر بود ، اما یک چشم ، با چشم های تقریبا آبی کم رنگ و سفید ولی خیلی بزرگ ، وجود دارد .
سریع گوشی ، کیف پول و ... ، چیز های مهم را برداشتم . به محض اینک بلند شدم و خواستم قدم بردارم ، نگاهمان به هم دوخته شد ، سریع فلنگ را بستم و دیدم او هم دنبالم آمد . با همان زیر پوش بیرون رفتم و هوا سرد بود ، یک دفگی پسر خاله ام را دیدم ( پسر خاله ی خاله ی مادری دیگرم ‌) ، بهش گفتم بیاید و این ماجرا را ببیند که یک موجود عجیب دنبال من کرده ( به من یک نیشخند زد و ) ؛
دیدم در آسمان در حال پرواز هست ، سریع به پسر خاله ام نشون دادم ، ولی خانه ها قد بلندی داشتند و آن موجود در آسمان بود و با همان یک چشم ترسناکش به من خیره شده بود ، نشانش دادم، اما تا سر بالا کرد ، نه من نه او چیزی دیدیم ، داشت میرفت و دیگر ندیدیمش . گفتم خانه ها بلند است ، چون دیگر نتوانستیم ببینمیش . و دیگر سراغش نگرفتیم .
این خوابم بود ، موجود یک چشم !!!!
مخاطب گرامی! اینگونه خواب‌ها فقط بیانگر مشغله‌های بسیار بسیار ذهن و افکار شما هستند. نمایانگر این هستند که شما بشدت نیازمند استراحت ذهنی و مراقبه هستید و می‌بایست از اجتماع‌ها برای مدتی فاصله بگیرید که بتوانید افکارتان را پاکسازی کنید. نمایانگر امیدها، هراس‌ها، آینده، گذشته، مجردی و متأهلی، و غیره می‌باشند.
بیتا
۲ ماه پیش
سلام، من قبلا پسر عموم رو دوست داشتم ولی یکطرفه بود دیشب خواب دیدم بهم علاقه پیدا کرده و مدام باهام چشم تو چشم میشد و بهم نزدیک میشد لطفا تعبیرش رو بگید ممنون❤️
سلام؛ خواب دیدن معشوق، نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. اگر احساس کنید که او بشدت علاقه‌مندتان است و در واقعیت متوجه هستید که احساس خاصی به شما ندارد، نشانگر اشتراک‌ها و عقیده‌های تازه‌ایست که با آنها روبرو شده‌اید؛ اما از وجود و اهمیت آنها بی‌اطلاع‌اید. خواب‌تان می‌خواهد تا اهمیت این موقعیت‌های نو را بشناسید و ازین انگیزه برای گسترش مهارت‌هایتان در زمینه‌های گوناگون زندگی استفاده کنید. اینکه به چیزی یا کسی خیره نگاه می‌کنید، یعنی نیاز دارید نگاه نزدیک‌تری به موقعیت یا رابطه‌ای بیندازید. شاید نیاز دارید که موقعیتی را از چشم‌انداز یا نقطه‌نظر دیگری پیش بگیرید. تعبیر دیگر: بیانگر انفعال شماست. زمانش رسیده است که شروع کنید دست به کار شوید. اینکه او به شما زل می‌زند، یعنی امیدوارید کسی به شما بیشتر توجه کند. ممکنست بیانگر اضطراب یا غرور باشد. تعبیر دیگر: بخاطر کارها و رفتارتان، حس می‌کنید که زیادی زیر ذره‌بین هستید.
حانیه
۲ ماه پیش
سلام پدرم خواب دیدن یکی از چشمان شون باد کرده و خیلی بد خون افتاده در قسمت سفیدی چشم، و چشم دیگرشون فقط باد کرده ، تعبیرش رو لط میکنید؟
این خواب، بیانگر این است که نمی خواهید حقیقت چیزی را ببینید یا از صمیمیت دوری می کنید. شما ممکن است حس صدمه دیدن، درد یا همدردی را ابراز کنید. خواب دیدن اینکه چشم کسی را در میاورید بیانگر ترس شما ازین است که او بتواند حقیقت شما را ببیند. اینکه ورم دارد، نمادی از یک مشکل یا مسأله ی رو به رشد است. شما نیاز دارید که به یک موقعیت رسیدگی کنید قبل ازینکه از دستتان خارج شود. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است اشاره به چیزی باشد که باد کرده است یا ممکن است استعاره ای از غرور باشد. نمادی از فداکاری هایی است که شما کرده اید و مشکلاتی است که تحمل کرده اید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که یک درد خیلی عمیق یا کشمکش درونی در روحتان است. اگرچه شما ممکن است هیچ درد فیزیکی ای نداشته باشید، اما از درون آسیب می بینید. شاید شما درد را برای مدت طولانی پنهان کرده اید و فراموش کردید که درد چه حسی دارد. ناآرامی یا تشویشی است که نیاز دارد فورا حل شود و به آن رسیدگی شود.
فرشید
۲ ماه پیش
سلام،بنده دیشب نماز خوندم بعد نیت کردم ک خدا همه چیز رو راجب اون آدمی ک میخام بهم بگه،درواقع ببینم بهش میرسم یا نه،بعدقران خوندم و گرفتم خوابیدم،من خواب دیدم همه جای چشمم رو قِی گرفته و با دست پاکشون میکردم،بعد بنظرم اومد که چشم خودم نیست چشم همون آدمی هست ک دوسش دارم،بعد روی سفیدیه چشمش رو با دست پاک کردم اما مردمک چشمش رو قِی گرفته بود.این تعبیرش چیه؟خدا چی میخواسته بهم بگه؟؟
این خواب، بیانگر روشنگری، دانش، ادراک، درک و آگاهی فکری است. افکار ناخودآگاهانه ممکن است بروز داده شود. چشم چپ، نمادی از ماه است، در حالی که چشم راست بیانگر خورشید است. اینکه چیزی در چشمتان دارید بیانگر مانعی در مسیرتان است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر دیدگاه نقادانه شما باشد و اینکه چگونه شما تمایل دارید اشتباهات را در دیگران ببینید. شما می بایست چشمانتان را روی واقعیت ها بگشایید و خودتان نیز همین را می خواهید؛ اما گویا در این مسأله ناتوانید. شما نیازمند مشورت با اشخاص باتجربه تر و معتمد، نسبت به موضوع مورد نظرتان هستید تا بتوانید از واقعیت مسأله ی منظورتان آگاهی یابید.
سید نیکان
۲ ماه پیش
سلام
در خواب دیدم که مهمانی هستم در آینه نگاه کردم مت جه شدم نصف صورتم چشمان درشت تری. با مژه های بلند و زیباداره و همین قسمت دندان های مرتب تری داره این قسمت سمت راست صورتم بود
و سمت دیگه صورتم چشمان ریز تری داشت با دندان نیشی که در دهانم در کنارش یه دندان کوچک و باریک در اومده بود میشه تعبیرش رو بگید ممنون میشم
این خواب، بیانگر مطلوبها و نامطلوبهای ذهنی شما نسبت به خودتان است؛ اما: خواب دیدن اینکه شما در مهمانی هستید بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان بیشتر حال دهید و بیشتر لذت ببرید. دیدن بازتاب خودتان در آینه بیانگر این است که شما به افکاری در مورد خود درونی تان می اندیشید. بازتاب در آینه این است که چگونه خودتان را درمیابید و چگونه می خواهید دیگران شما را ببینند. شما ممکن است روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. دیدن صورتتان، بیانگر شخصیتی است که به دنیا نشان می دهید به جای خود واقعی تان. ممکن است به این اشاره داشته باشد که چگونه با مسائل و مشکلات زندگی تان روبرو می شوید. ممکن است بیانگر این باشد که دوشخصیته هستید.
نیلوفر
۳ ماه پیش
در ادامه سوال قبلی بگم که اون پسر رو میشناختم مرتب میگفتم چرا اینجوری شده پس چشماش کو
نیلوفر
۳ ماه پیش
خواب دیدم پسری چشاش سفید شده داره همینجوره به ی نقطه نگا میکنه نمیتونه تکون بخوره دورش انقد بهم ریخته بود. تو خواب ازش ترسیده بودم
تعبیر؟
بیانگر این است که احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی بیداری تان را تجربه می کنید. شاید شما در مورد تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم معمولا به شکل ترس تغییر قیافه می دهد، مسائلی که در زندگی بیداری تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید.
مهویه
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم خونمون دوستم مهمونه با خانوادش اونا شام خودشونو آوردن بعد بابام اومد برا شام چیزی نداشتیم تا شام حاضر شه ظرف اونا رو نگاه کردم دیدم هیچی ندارن
و حس کردم از خجالت نگفتن چیزی بعد مامانم کباب درست کرد آورد به اونا هم داد بعد درو زدن من که رفتم درو باز کردم دیدم فامیلای بابامن به چشمم ینی نصفه باز کردم و درو نگا کردم اومدم تو خبر دادم برگشتم باز کردم اینبار یه سیلی از جمعیت ریختن خونمون که سیاه پوشیده بودن یکم بعد دیدم با گریه از خونمون میان بیرون گفتم چی شده گفتن بابات!دیدم بیرون مامانم گریه کرده بود بدو بدو اومدم خونه دیدم به بابام سرم اینا وصله شروع کردم به گریه بعد بابام حرف زد خون اینام بود بعد دو تا چشمش انگار زیر پرده چشمش که سفید شده بود خون بود کلا سیاهی نداشت بابام گفت این لکه ها چیه من میبینم
این خواب، در واقع کابوس بوده است. اما: دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید. دیدن دوستان در خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید، اما آماده اید که درگیرشان کنید و تاییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیانتان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. دیدن والدین تان، نمادی از قدرت و پشت و پناه و عشق است. شما ممکن است نگرانی های خود را در مورد والدین تان بیان کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. دیدن خویشاوندانتان در خواب بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه ای از خودتان است. لباس سیاه، به معنای شادی است. دیدن کسی که در خوابتان گریه می کند، ممکن است، نشانگر احساسات شما در مورد یک نفر دیگر باشد. اگر شما در زندگی بیداری تان گریه نمی کنید، کس دیگری را می بینید که گریه می کند، ممکن است ساده تر با این مساله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید.
نرگس
۳ ماه پیش
باسلام وروزبه خیر
من چشمان قهوه ای تیره ومتوسط دارم.
دیشب چشمانم رو درشت وقهوه ای روشن دیدم،چشم راستم رو درآینه میدیدم که عنبیه ش انگار ،مثل لنزی که پاره بشه ،اونجوری شده بود.من میدونم توخواب اون لنز نبود وچشم خودم بود.ولی مثل یک لنز قسمتیش پاره بود،ولی من دردی نداشتم وبه خوبی میدیدم وفقط برگشتم روبه پدرم گفتم بابا من چشمام قهوه ای روشنه؟؟!!!
چشمم طوریش نیست؟
واونم چیزی نگفت.
دیدن چشم‌هایتان در خواب، بیانگر روشنگری، دانش، ادراک، درک و آگاهی فکری است. افکار ناخودآگاهانه ممکن است بروز داده شوند. چشم راست، بیانگر خورشید است. خواب دیدن اینکه چشم‌هایتان آسیب دیده‌اند، بیانگر این است که نمی‌خواهید حقیقت چیزی را ببینید یا از صمیمیت دوری می‌کنید. شما ممکن است حس صدمه دیدن، درد یا همدردی را ابراز کنید. دیدن پدرتان در خواب‌تان، نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید.
میترا
۳ ماه پیش
خواب دیدم که پدرم خانه میاید ولی کسی چشمانش را کشیده است چشمانش را کنده از سرش و چشمانش بسته و خونین است من چاقو را میگیرم و دنبال کسی میروم که این کار را کرده گریان کنان دوتا بچه کوچیک محکم میگیرم گویا آنها چشمان پدرم را کشیدن
دیدن چشم‌ها در خواب‌تان بیانگر روشنگری، دانش، ادراک، درک و آگاهی فکری است و نبود اینها نشانگر عدم آنها می‌باشد. افکار ناخودآگاهانه ممکن است بروز داده نشود. این خواب، نشانگر آن است که شما در مورد برخی از مسائل در زندگی‌تان بر آنها چشمپوشی کرده‌اید و نمی‌خواهید در مورد آنها فکر کنید. در واقع، بیانگر این است که نمی‌خواهید حقیقت چیزی را ببینید یا از صمیمیت دوری می‌کنید. شما ممکن است حس صدمه دیدن، درد یا همدردی را ابراز کنید. خواب دیدن اینکه چشم‌ها خونریزی می‌کنند، نمادی از فداکاری‌ها است و مشکلاتی است که تحمل شده‌اید. تعبیر دیگر این است که خواب، بیانگر این است که یک درد خیلی عمیق یا کشمکش درونی در روح‌تان است. اگرچه شما ممکن است هیچ درد فیزیکیی نداشته باشید، اما از درون، آسیب می‌بینید. شاید شما درد را برای مدت طولانی پنهان کرده‌اید و فراموش کردید که درد چه حسی دارد. ناآرامی یا تشویشی است که نیاز دارد فورا حل شود و به آن رسیدگی شود. چشمان پدرتان در خواب‌تان، بیانگر ارتباط احساسی یا ارتباط صمیمی با پدر است. بیانگر درک مشترک است. خواب دیدن اینکه شما چاقو حمل می‌کنید، بیانگر خشم، تهاجم یا جدایی است. ممکن است چیزی در زندگی‌تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید. شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر که درگیرش هستید را قطع کنید. تفرقه‌ی بیشتری بیندازید.
مریم
۴ ماه پیش
سلام. من یه بچه نوزاد نه کمی بزرگتر سه چهار ساله دیدم که یه چشم خیلی بزرگ و خیره آبی رنگ دقیقا بالای دماغش بود. تک چشم بود. وحالت های چهرش شبیه زمینی ها نبود. تعبیر داره؟
این خواب، معناهای گسترده‌ای دارد؛ نمی‌توان به یکی استناد کرد؛ زیرا خواب، کوتاه و مختصر بوده است. امّا گویا خبری دروغ و کارهای باطل را اخطار می‌دهد که بسوی شما رهسپار هستند. پس، مراقب باشید که فریب نخورید! به خدا توکّل کنید و با زکات یا صدقه به فقیر، خیال خودتان را راحت کنید!
نازی
۴ ماه پیش
سلام و عرض ادب،خواب دیدم سفیدی به سمت بینی چشم راستم داره سیاه میشه و عنبیه به سمت سفیدیش اندازه یه سانت زخم شده،تو خواب انگار زنگ زدم به دکتر گفتم،گفت هر چی آلودگیه داره دفع میشه،باز دیدم فردای همون روز شد اون سیاهی و زخم داره درست میشه
این خواب، نوید نقصانی در مال‌تان را می‌رساند که به خاطر نوع دید شما به چیزهای ناپاک است. این دید شما نسبت به ناپاکی، گویا مستمر است. باید جلوی آن را بگیرید!
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام،و عرض ادب.
یه مدتی است چشم سمت راستم مسئله داره،عفونت خفیف کرده،و الان رو به بهبودیه دارم درمان میکنم.دیشب خواب دیدم همین چشم راستم پیش عنبیه به سمت سفیدیش اندازه یک سانت زخم شده وسفیدی به سمت بینی چشم راستم درحال سیاه شدنه،به دکتر رفتم و نشون دادم گفت هر چی آلودگیه داره دفع میشه نگران نباش،توی خواب دیدم دوباره انگار فردای اونروزه و سفیدی چشمم داره برمیگرده،چشم چپم کلا سالم بود
این خواب، نشانگر مشغله‌ی ذهنی شما در مورد همین مسأله‌ی چشم‌تان رؤیت شده است و دارای تعبیر نمی‌باشد. پس، نگران نباشید!
سارا
۵ ماه پیش
سلام‌میشه خواب منو تعبیر کنین
من خواب دیدم ک توی اینه نگاه میکنم و توی سفیدی چشمم یه دایره به جنس سفیدی چشمم هست ک سرش نقطه سیاهه و تکون میخوره توی چشمم
تعبیرش چیه؟؟
چشم چپم بود
برای تعبیر این خواب نیاز به جزئیات بیشتری است اما میتوانید با توجه به حسی که در خواب داشته اید به تعبیر آن پی ببرید. اگر حس خوبی از این اتفاق داشته اید، و فکر میکنید این دایره سیاه در چشم تان موجب افزایش بینایی شما شده بود و یا چیزی شبیه مردمک چشم تان بود، این خواب به افزایش خیر و منفعت مادی و دین شما اشاره دارد و اگر حس خوبی از این وضعیت نداشته اید، این خواب به غم و اندوهی در شما اشاره میکند که بر اثر از دست دادن موقعیتی مالی با مذهبی در شما ایجاد میشود. لازم است با صدقه دادن و توجه به تعبیر های این خواب از ضرر احتمالی جلوگیری کنید.
Vida
۶ ماه پیش
سلام.من توخوابم دیدم ک روز عروسیمه.ولی خواهرم ی گوشه نشسته و چشم هاش باد کرده.میشه معنیشو بگین؟
این خواب به موقعیتی در زندگی شما اشاره دارد که موجب ناراحتی شما شده و شاید ضرر مالی یا کاهش عقاید دینی شما خواهد شد. این خواب به شما هشدار میدهد تا نسبت به این موقعیت آگاه باشید.
مهدی
۶ ماه پیش
سلام
خواب دیدم با دختر عموها داخل یک قطار به سوی مسیر نامشخص هستیم.یه نفر هم به ما درس جالبی میداد.بعد دیدم که تخم چشم راستم در دست راستم است.آن را سعی میکنم که سر جاش بذارم ولی نمیشه.با آن ور میرم تا این که مردمک چشم میپوسه و سفیدی اش هم میپوسه بعد نمیدونم اونو چیکار میکنم. با دختر عموی کوچکم روبرو میشوم ولی هیچ ترسی نداره.احساس میکنم هر و چشم دارند میبینند بخاطر همین هیچ یک از دختر عموهام نمیترسند
چشم در خواب می تواند به قدرت درک و بینش شما از مسائل اشاره داشته اشد که هم اکنون درگیر قضاوت های سطحی و رفتاری شده است. این خواب از شما می خواهد تا به مطالعه و شناخت درونیات انسان ها پرداخته و از قضاوت های سطحی و صرفا بر اساس کنش های ظاهری دوری کنید. این خواب شما با مسئله ای که این روزها ذهن تان را درگیر کرده مرتبط است.
میلاد
۶ ماه پیش
سلام
خواب دیدم که در خیابان هستیم و همه ی مردم شادند،شبیه چهارشنبه سوری در حال بازی و شادی فقط با فشفشه هستند و ناگهان طوفانی می آید و همه ی مردم ناپدید میشوند و بنده و پسرم در حال رفتن به جای امنی بودیم که متوجه شدم فرزندم از هر دو چشم نابینا شده و درخواست غذا کرد،همراه با بغل کردن فرزندم و گریه ی بنده روی زمین برایش غذا میریختم و او میخورد.
و در آخر تمام مردم برگشتند و همسرم هم آمده بود و تعدادی از دوستان بنده،من و فرزندم را با خود بردند که باید برویم کربلا که انشاالله شفا پیدا کند.
با سلام به نظر می اید که شما در بیداری در مورد فرزند تان دچار استرس و نگرانی می شوید و این استرس ها ونگرانی ها در خواب اینگونه دیده می شود ارام باشید و همه چیز را به دست قدرت خداوند بسپارید
زینب
۷ ماه پیش
سلام وخسته نباشید.دوسال پیش خودم را درخواب در یک بیابان تاریک دیدم ک کسی قران میخواند اما خوداورا نمیدیدم انگار برای من میخواند و من موقع مرگم بود دراین زمان صدایی خیلی بلند شنیدم ک میگفت توبه کن توبه کن دراین حین یک موضوعی به خاطرم امد وگفتم نمیتوانم توبه کنم ناگهان یکی ازچشمهایم حس میکردم دارد کور میشودوهمینطور شد درد خیلی زیادی داشتم فریاد زدم توبه میکنم ک سپس چشمهایم باز شد و بیدارشدم و حس کردم هنوز همان چشمم خیلی دردمیکند.
این خواب به اشتباهاتی از نظر فکری یا رفتاری در شما اشاره دارد که این خواب از شما میخواهد تا از این مسئله آگاه باشید و از انجام و پیگیری آنها خودداری کنید. چشم در خواب می تواند به قدرت درک و بینش شما از مسائل اشاره داشته باشد که این افکار و رفتارهای منفی در حال آسیب رساندن به این موضوع است. اما بیش از هر چیز، آنچه خودتان در خواب فهمیده اید را نیز مدنظر داشته باشید.
Solnan
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم کسی که عاشقش هستم زیر نور یکی از چشماش به رنگ آبی دراومده و داره به من نگاه میکنه در حالی که چشماش قهوه ای تیره هست میشه بگین چه تعبیری داره؟
اشخاصی که در خواب مشاهده نموده اید نماد برخی از ابعاد شخصیت و روحیهء خودتان است. حسی که در بیداری نسبت به شخصیت یا توانایی های او دارید، همان بُعد از شخصیت خودتان است. چشم در خواب می تواند به قدرت درک و بینش شما از مسائل اشاره داشته اشد که این روزها در حال رشد و شکوفا شدن بیش از پیش این مسئله هستید.
ناشناس
۸ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید
خواب دیدم چشمان بسیار قدرتمندی دارم بطوریکه با نگاه کردن به اشیا و حیوانات و آدمها میتوانم قصد و نیت آنها را بدانم و همچنین با نگاه توانایی کنترل و نابودی همه چیز را دارم. ممنون از سایت شما
این خواب شما خبر از قدرت بینش و جهان بینی و درک شما از مسائل دارد. که موجب تقویت و رشد اعتماد به نفستان میگردد. این روزها به انجام کارها و پرداختن به افکاری مشغول بوده اید که موجب رشد شما گردیده است.
ژیلا
۸ ماه پیش
سلام و خسته نباشید
خواب دیدم که از خواب بلند شدم برم اداره دیدم یکی از چشمام ورم کرده و چشمم کوچیک به نظر میرسه بعد گفتم برم دکتر و با اداره هم تماس و مرخصی بگیرم ولی از دلشوره هیچکدومو انجام ندادم ولی نگران چشمم بودم تا اینکه دیدم به مرور چشمم خوب شد
(در ضمن در بیداری مشکلات کاری زیادی دارم و میخوام به دیوان شکایت کنم)
چشم در خواب می تواند به قدرت درک و بینش شما از مسائل اشاره داشته اشد که هم اکنون درگیر قضاوت های سطحی و رفتاری شده است. این خواب از شما می خواهد تا به مطالعه و شناخت درونیات انسان ها پرداخته و از قضاوت های سطحی و صرفا بر اساس کنش های ظاهری دوری کنید.
مهدی
۹ ماه پیش
خواب دیدم ۲تا از پسرعموهام یکی از چشمانشان بیرون امده است
اشخاصی که در خواب مشاهده نموده اید نماد برخی از ابعاد شخصیت خودتان است. چشم در خواب می تواند به قدرت درک و بینش شما از مسائل اشاره داشته اشد که هم اکنون درگیر قضاوت های سطحی و رفتاری شده است. این خواب از شما می خواهد تا به مطالعه و شناخت درونیات انسان ها پرداخته و از قضاوت های سطحی و صرفا بر اساس کنش های ظاهری دوری کنید.
فریبا حسینی
۱۰ ماه پیش
سلام خواب دیدم در فضایی بیرون بیمارستان جایی که به من اعتماد دارن، چشمان شخصی‌رو در آوردن و دوتا چشم دیگه می‌خوان پیوند بزنن، و از من خواستند این کار رو بکنم، رگهای عصب چشم طرف رو داشتم بر می داشتم و برای پیوند زدن اماده بودم ، خیلی به من احترام میزاشتن و من هم محترمانه برخورد میکردم
این خواب شما خبر از قدرت بینش و جهان بینی و درک شما از مسائل دارد. که موجب تقویت و رشد اعتماد به نفستان میگردد. از کمک و خیرخواهی به دیگران دریغ نکنید.
بدون نام
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم قرنیه چشم بیرون آمد چشم درد می‌کند وقرنیه چشم روی میز گذاشتم گم شده بعد دنبال آن گشتم طوی کیف دخترم پیدا کردم وکذاشت طوی چشم وچشم خوب شده
علی رضا
۱۱ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم که چشم سمت راست قرمز شده و تکان نمی خوره و با دستم دارم با ترس و فکر کنم تعجب پلکش رو بالا و پایین میکنم یادم نیست که باهاش میتونستم ببینم یا نه. ولی با چشم سمت چپ میتونستم ببینم و هیچ اشکالی نداشت. فکر کنم دور چشم راستم بی حس بود. سفیدی چشم راست قرمز شده بود.
كك
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب ديدم تو باغمون بودم،بعد يهو وسطاي باغ يك دسته شير طوسي و قهوه اي،چنتا پلنگ و چنتا ببر اونجاهستن،كه بعد متوجه من شدن ولي حمله نكردن و فقط ميچرخيدن دور من يا يه كم هم دور ميشدن.يبار يك پلنگ فقط با سرعت از كنارم رد شد ولي كاري نكرد.ببر هاي سياه هم كه مينشستن و يا راه ميرفتن به من نگاه ميكردن و چشم بسيار درخشاني داشتن جوري كه نميشد كامل چشمشون رو ديد.هي ميخواستم بدوعم ولي نمشد و ميشستم جام.
علی
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که پدرم همراه با دایی ام وارد خانه شدند دایی ام کاپشن پدرم و پوشیده بود یک لحظه فکر کردم پدرم هست بعد که جلو رفتم دیدم دایی ام هست با کاپشن پدرم یک چشمش که فکر میکنم چشم راستش بود از بین رفته بود یعنی انگار در اثر چیزی مثل ترقه ازبین رفته بود
این خواب از شما می خواهد تا درباره ی نگرانی ها و چالش های ذهنی خود که موجب ایجاد درگیری فکری برای شما شده اند با افراد آگاه و قابل اعتماد مشورت و صحبت داشته باشید.
سما
۱ سال پیش
سلام. من در خواب دیدم چشم چپم رو با قیچی یا چاقو دورتادور بریدم بعد خون اومد، بعد دیدم چشمم رو درآوردم گفتم پاشین بریم چشمم رو درست کنن تو اورژانس. تعبیرش چی میشه؟
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس عذاب وجدان یا خود کم بینی، سلامت و آرامش روانی شما را مختل کرده یا مانع شما برای پیشرفت در زندگی شود.
مونا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که قرینه چشمم توسط شخصی از افراد فامیل از چشمم دراورده شده واون شخص تصمیم به فروش اون ها داره میشه بگین تعبیرش چیه ممنونم
اشا
۱ سال پیش
من خواب دیدم قلبمو با چاقو‌در اوردن خون ریخت بعد چشممو در اوردن بعد یهو همسایمونو دیدم انگارخانوادش مرده بود اصن قاطی پاتی تعبیرش چیه
این خواب اشاره به مسائلی دارد که در حال از بین بردن قدرت روانی و ایجاد خوددرگیری در شما دارد. مانند زمانی که خود را به خاطر عملکردی که در یک رابطه ی عاطفی داشته اید به طور مداوم سرزنش می کنید. لازم است ریشه ی به وجود آمدن این احساسات منفی را شناخته و در صورت لزوم درباره ی ناراحتی های خود با دیگران صحبت کنید.
علیرضا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که پدرم یک چشمش کور شد و خون میداد هرکاری هم کردیم که ببریمش دکتر نیومد میشه تعبیرشو بگین ممنون میشم
پدر در خواب اشاره به بعد مدیریتی شخصیت خودتان دارد. ممکن است در این زمان احساس کنید که قادر به درک و استفاده از این بعد نیستید یا دچار احساس عدم اعتماد به نفس شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا ناراحتی درونی خود را نادیده نگرفته و به شیوه ای منطقی به برطرف کردن آن بپردازید.
زهرا
۱ سال پیش
سلام مادر من خواب یک دختر بچه ایی با چشم های بنفش دید تعبیرش چیه
کودک در خواب می تواند اشاره به مسئولیت ها و اهداف جدید فرد باشد. رنگ بنفش با جنبه های شهودی و رمانتیک بینش فرد مرتبط است. یعنی او در حال مطالعه و درک موضوعاتی مرتبط با مهارت های شهودی است. لازم است تا این ابعاد جدید شخصیتی را شناخته و از آن ها برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کند.
Mehrnoosh
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم یه چیزی چشممو اذیت میکنه تو آئینه نگاه میکنم میبینم توی چشمم کلی مو رشد کرده ویکیشونو میکشم خیلی درد داره بجای سفیدی چشمم انگاره یه پارچه سفید وآبیه
به خواهرم میگم تو هم چشمت مو داره؟ ولی نداشت انگار یه چیز عادی بود برام
چشم در خواب می تواند به قدرت درک و بینش شما از مسائل اشاره داشته اشد که هم اکنون درگیر قضاوت های سطحی و رفتاری شده است. این خواب از شما می خواهد تا به مطالعه و شناخت درونیات انسان ها پرداخته و از قضاوت های سطحی و صرفا بر اساس کنش های ظاهری دوری کنید.
Nashnas
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم داداشم دختر دار شده و دخترشم دارای 6 چشم است و چهار دست و پا راه میرفت و درشت هیکل بود نشانه ی چیست؟؟؟تعبیرش چیه؟؟؟
کودکی که در خواب مشاهده می کنید سمبل مسئولیت های جدیدی است که در زندگی بیداری و در طول روز ها و ماه های اخیر پذیرفته اید. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این مسئولیت ها را درک کرده و توجه داشته باشید که پرداختن به این وظایف، باعث تقویت چه مهارت هایی در شما می شوند؟ تا چه اندازه انگیزه و هدفمندی در پرداختن به این مسئولیت ها را در خود احساس می کنید؟ پرداختن به این مسئولیت ها چگونه باعث گسترش مهارت های شما در زمینه های مختلف زندگی خواهند شد؟
فرناز
۱ سال پیش
با سلام من خواب دیدم توی پیشانیم دوتا چشم دیگه دراومده میشه تعبیرشو بفرمائید؟ متشکرم
این خواب می تواند به نیرویی در درون شما اشاره داشته باشد که ممکن است از آن بی اطلاع باشید. مانند فردی که از قدرت تحلیل و بینش عمیقی نسبت به مسائل برخوردار است. هم اکنون زمانی است که باید این قدرت را شناخته و از آن برای ایجاد تعادل و همبستگی در مورد مسائلی استفاده کنید که شما را به چالش کشیده اند.
سایه
۱ سال پیش
من خواب دیدم یه کفشدوزک داخل چشمم راه میره و خیلی درد میکنه درش میارم و بزور میکشمش
جاندارانی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. این خواب می تواند به موضوعی اشاره داشته باشد که باعث اختلال در نگاه شما به واقعیتات و احساسات دیگران شده است. مانند داشتن نگاهی که به شکل افراطی ترحم آمیز است. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی چنین افکاری را شناخته و مانع از تداوم آن ها در درون خود شوید.
دنیا
۱ سال پیش
من خواب دیدم سه تا بچه ک سه قلو هستن تو خونمون هست ک هر سه تاشون چشمای ابی نازی دارن....یکی ازین بچه ها همش میومد تو بغل من انگار با من اروم بود...بچه های سفید و چشمای ابی ولی نمیدونم بچه کی بودن انگاربچه های سمت فامیل مادرم بودن...واینکه تو هیاهوی ی مراسمی برای من بودن ک نمیخواستن بهم بگن این مراسم برای منه
این خواب می تواند به انگیزه های جدیدی که در حال شکل گیری در شخصیت شما هستند اشاره داشته باشد. مهارت ها و استعداد هایی که در شما وجود دارند اما آن ها را دست کم گرفته اید. این خواب از شما می خواهد تا این ابعاد ناشناخته را کشف کرده و از آن ها برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید.
حامد حسن زاده
۱ سال پیش
تو خواب دیدم چشم سمت چپم بسته شده و به سختی هردفعه با دست بازش میکنم
این خواب می تواند به احساس ضعفی اشاره داشته باشد که در ادراکات و منطق خود مشاهده می کنید. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که چه افکاری باعث می شوند تا نسبت به توانایی های روانی خود احساس عدم اعتماد به نفس پیدا کنید؟ چگونه می توانید از تداوم این افکار در زندگی بیداری جلوگیری کنید؟
هانیه
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم‌یه مرد که یه پاش میلنگید ویه چشمش کور بود و‌میانسال بود اذیتم‌میکرد که با گریه بیدار شدم
تعبیرش چیه
فردی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل بخشی از درونیات شماست که برای شما ناشناخته مانده. این خواب می تواند به وجود افکار ناقص و مضر در شما اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا این افکار را شناخته و با شجاعت با آن ها رو به رو شوید. این کار به شما کمک خواهد کرد که با این افکار مضر مبارزه کرده و از تداوم آن ها جلوگیری کنید.
مینا
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم تواشپزخونه خانه مادرم بودیم وبرادرم تو سینک ظرفشویی داشت دست وصورتش رو میشست برادرم چشمای درشتی داره اما در حالیکه صورتش خیس بود چشماش ریز شد وشروع کرد به سرفه کردن
خانه ای که در خواب مشاهده می کنید اشاره به امنیت روانی و ارزش هایی دارد که از والدین خود به ارث برده اید. انسانهایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. چشم ها می توانند سمبلی از بینش و روشن بینی فرد باشند. آب در تعبیر خواب روانشناسی، با مفهوم ناخودآگاه و احساسات گره خورده است. این خواب می تواند نشان دهنده ی احساس شما درباره ی بی پاسخ بودن ارزش هایی باشد که از والدین یا سنت های جامعه به ارث برده اید. ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری احساس کنید که این ارزش ها، پاسخ گوی پرسش های شما درباره ی دنیا نیستند.
با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که هم اکنون تحت تاثیر چه کدام دسته از افکاری هستید که از سنت ها در شما نهادینه شده است؟ چگونه می توانید با نگاهی منطقی این ارزش های موروثی را بازبینی کرده و آن ها را تعدیل کنید؟ چگونه می توانید افکاری کهنه را با افکاری منطقی و ارزشمند که پاسخ گوی پرسش های ذهنی شما هستند جایگزین کنید؟
Farza .22
۱ سال پیش
سلام.من خواب دیدم سرکارم سعی میکردم کاره مشتریامو راه بندازم هر کاری میکردم کارت بکشم نمیتونستم چشم راستم جایی رو نمیدید حالم بد بود کلی هم مشتری داشتم.داشتم دیوونه میشدم .رفتم سرویس بهداشتی ببینم چشمم چرا اینجوری شده یهو تو اینه دیدم .دیدین چشمی ک اسید میسوزونه چ شکلیه ؟؟چشم راست منم دقیقا اینجوری بود خودمو ب در دیوار میزدم جیغ میزدم از خواب بیدار شدم .تو رو خدا بگید تعبیرش چیه ؟من هر خوابی میبینم تعبیر میشه .نکه این تعبیر بشه ؟؟؟؟
محیط شغلی در خواب می تواند به چالش های شما درباره ی کسب اعتماد به نفس یا دیدگاه هایی که درباره ی روابط خود با دیگران در زندگی بیداری دارید اشاره داشته باشد. چشم در خواب می تواند با مفاهیمی مثل بینش و درک مرتبط باشد. زمانی که در چشم راست خود مشکلی را احساس می کنید، ممکن است به استرس یا نگرانی ای که هم اکنون و در زندگی بیداری، درباره ی ایراداتی که در نحوه ی تفکرات و دیدگاه هایتان به وجود آمده باشد اشاره داشته باشد. ممکن است خود را دارای یک نقص احساس کنید. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که چه موضوعی باعث می شود تا احساس کنید که قادر به درک دیگران یا ویژگی های درونی خود نیستید؟ چگونه توجه به این نقص ها، شما را دچار نگرانی و استرس می کند و نیروی فکری شما را کم می کند؟ این خواب از شما می خواهد تا ضعف های جزئی خود را پذیرفته و به جای سرکوب یا برخورد احساسی، به شناخت و رفع آن ها بپردازید.
فاطمه
۱ سال پیش
سلام در خواب بچه ای رو دیدم از اشنا ها ولی دقیق یادم نیست کی
ولی شیئی نسبتا نوک تیز رو به خواسته ی خودش کرد تو چشم راستش و خیلی حالم بد شد و اون شیئو بیرون کشیدم فک کردم کور شده ولی کم کم چشمش داشت بر میگشت ولی تار میدید و ذره ای خون هم نیومد
تعبیرش چیه
کودکی که در رویا مشاهده می کنید، سمبل بخشی از افکار و شخصیت شماست که نیازمند رشد و پرورش و توجه بیشتری از جانب شماست. این رویا از شما می خواهد تا نسبت به افکار تازه رشد یافته ی خود توجه بیشتری داشته و به آن ها بی توجهی نکنید. درباره ی کنجکاوی خود نسبت به افکار و دیدگاه های مختلف توجه بیشتری به خرج دهید و از کسب آموزش بیشتر یا پرسش، ترسی نداشته باشید.
نسیم
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم بابام بهم یکم قندی میده مزگه اینو ببر اسیاب کن اما اسیابه به شکل امروززه من میرم اسیاب میکنم وقتی مطخوام برگردم یکم عجله میکنم شکر زیادی پیشم‌میرزه و خم‌میشم از شکر های اسیاب شده ور میدارم تا مثل خاک قندشدن و داغ هستن میدوم به سمت خونه در راه احساس میکنم دطتمو ی چطزی طوزنده اول فک میکنم خاک قند ها هستن ک تازه اسیاب شده بعد متوجه میشم یکی با سیگار خاک سیگارشو تکونده سمت من ک دستم سوخته میترسم پشت سرمو نیگا میکنم میبینم کسی نیست اما احساس میکنم خودم‌چادر مشکی دورمه و دادم میدوم به نزدیک خونه امون ک‌میرسم ی مردی ی پلاستیکی یا کارتونی تو دستشه ماشین بابام جلو خونمون پارکه مرده از اون سمت ماشین میخنده و با پوز خند و اروم‌میاد طرف مرده ی چشمای سبز یکم درست داست و ی پوست سفید و یکم‌کچل و کم بود ولی انگار موهای بوریم داشت اما من غریبه بوده پیشم ازش میترسم چون ی جوری ک انگار گیرم انداخته نیگام‌میکردو میومد جلو
افراد ناشناس در رویا سمبل بخش هایی از شخصیت و افکار شما هستند که برای شما ناشناخته باقی مانده اند. مانند امیالی که از وجود آن ها در خود آگاهی ندارید. اصولا عدم شناخت منجر به ایجاد ترس در شخصیت رویابین می شود. این رویا از شما می خواهد تا نگاهی دقیق تر به درونیات و خواسته های خود بیاندازید. ممکن است در این زمان در پی مفهوم شادی و نیکبختی باشید (سمبل شکر و قند) با این حال هنوز نسبت به مفهوم شادی و خوشبختی به آگاهی مطلوبی نرسیده باشید.
علی اصغر بایرامپور
۱ سال پیش
من در خواب دیدم که پدر بزرگم که تقریبا هشت سال پیش فوت کرده بود رو داریم میبریم دفن کنیم ایشون با چشمانی باز و سیاه داشتن به من نگاه میکردن که انگار بیان گر چیزی بود یا میخواست چیزی رو بهم نشون بده یا متوجه چیزی کنه چه تعبیری داره این خواب حقیر ممنون و سپاسگذارم
زهدا
۱ سال پیش
اگر کسی ببیند که هر دو چشم پدرش در جنگ از دست رفته چیست؟
پدر در خواب‌ نشان‌ دهنده‌جنبه‌های‌ گویا، بیانگر، پراحساس‌، معنی‌ دار، خلاق‌، سازنده‌، بدیع‌ و حمایتی‌ خداوند و چشم نماد ادراک و آگاهی است. نبودن چشمان نشان دهنده فقدان تمامی این موارد در زندگی شماست.
سید سعید موسوی
۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم ک در خواب عینک زدم(عینکی نیستم)و جلویه ایینه بودم
وقتی هم ک عینکو بر میداشتم چشم سمت چپم
مردمکش قرمز میشد
و تقریبا نابینا میشدم
و،وقتی عینک میزدم چشمانم سالم میشد
ابوالفضل
۱ سال پیش
من خواب دیدم که با داداشم داشتیم توی بازاری که نمیشناختم می چرخیدیم که یهو
من نگاهم به یه ویترین که داخلش کرم دست و صورت و زیبایی از این جور چیزا دیدم
من از کخ نگاه کردم فک کردم شامپو هست بعد که رفتم کنارش دیدم کرمه
لطفا برام تعبیر کنید
بازار بیانگر نیاز احساسی و فیزیکی است که در حال حاضر نداشته و کرم نمادی از شخصیتتان است که در زندگی بیداری به دیگران نشان می دهید.
فرزانه
۲ سال پیش
سلام من خواب دیدم ک برای مدت کوتاهی تک چشم شدم و دوباره برطرف شد و چشمای خودم زیباتر از قبل بود
تعبیرش چی میشه ممنون میشم بگید
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۵۰
در انتظار بررسی: ۰
مبینا
۲۷ روز پیش
سلام یکی از دوستام خواب دیده که چشمام سبز خوشگل فانتزی شده در حالی که چشمم قهوه ایه وهمزمان دوست دیگه ام خواب دیدن یه بافت سفید خوشگل تنمه که خیلی بهم میاد تعبیرشو لطف میکنید
اینکه دیده‌اند شما رنگ چشم‌تان متفاوت از رنگ واقعیش است، یعنی احساس واقعی‌تان درباره‌ی یک چیز چیست. ممکنست بیانگر این باشد که نیاز به چشم‌انداز نو درباره‌ی موضوعی دارید. همه‌اش به چیزها به یک شیوه می‌نگرید (گیر کرده‌اید). همچنین بیانگر تغییر دید ایشان نسبت به شماست یا برعکس. رخت، نمادی از خود عمومی‌تان است و اینکه چگونه خودتان را می‌پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می‌آید. رخت‌ها، نشانه‌ی شرایط و وضعیت‌تان در زندگی است.
افسانه
۱ ماه پیش
با سلام
خواب دیدم چشمهای پدرم رو که مرحوم شده عمل کردن و من و خواهر بزرگترم
باندی رو که دور چشمشهاش هست رو باز می کنیم .چشمهای پدرم کاملا بینا شده بود و فوق العاده درشت فقط چشمهاش بخاطر عمل قرمز شده بودن
و جالب اینه که وقتی به چشمهای پدرم نگاه می کنم احساس می کنم چشمهای خودم هم خیلی قوی شدن و خیلی بهتر می بینن. لطفا تعبیرش رو بگید
اگر پدر مرحوم‌تان دچار نابینایی یا مشکل چشمی بودند، این خواب، بازنمودی از مطلوب‌های افکار شما می‌باشد و دارای تعبیر نیست؛ اما: از لحاظ تعبیر خواب سنتی: این خواب، اشاره به بصیرتی دارد که برایتان فراهم خواهد شد. از لحاظ روانشناسی: خواب دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. دیدن یا صحبت کردن با پدر مرحوم‌تان، یعنی می‌ترسید ایشان را از دست بدهید یا بیانگر راهیست که با فقدان ایشان کنار آیید. از خواب‌تان بعنوان فرصت آخر استفاده می‌کنید که با ایشان برای بار آخر، خدافظی کنید.
محمد
۱ ماه پیش
سلام .
خواب من قسمت های خیلی زیادی داشت ، و بسیار عجیب .
از زنی ک لباس های پورنو ها را پوشیده بود دیدم ،
تمساح هایی ک در استخر دیدم ک میخاستند من را بگیرند و
اصلی ترین قسمت آن ک آخرینش هست :
یک موجود سیاه ، مانند گرگ ولی یک چشم که چشمان بسیار بزرگ بود ، و فکر کنم چشمش آبی بود ، دقیق نمیدانم چه رنگی بود ولی مطمئنم سیاه نبود چشمش ، یا آبی کم رنگ بود یا سفید .

کلا خواب های من به گونه ای فانتزی هستند ؛ مثلا رنگ آسمان ، حوض ها ( در قسمت خواب تمساح ک اذیتشان میکردم و نزدیک بود من را بگیرند ولی فرار کردم ) و ... کلا رنگ سبز بود و خیلی قشنگ بود . یا مثلا در خواب های دیگرم کوه ها آبی کم رنگ بودند . اینها رنگ هایی هستند که من علاقه بهشان دارم .
... اما خوابی ک نگرانم کرد این بود :
تازگی ها سریال گیم آف ترونز میبینم . جان اسنو و بازیگران دیگر . خلاصه خواب دیدم در یک خانه که حیاط بسیار بزرگی دارد ، اتفاقاتی رخ میدهد . نمیدانم این خانه مال کیست اما چون در روستا بود بنظرم برای خاله ی مادری ام بود . برف بسیار زیادی باریده بود و هوا هم سرد . ماجرای اصلی را توضیح میدهم :
به یاد داشتم که جان اسنو و یک نفر دیگر ، شاید زنش ، در حادثه ای می میرند و دو کوتوله در حال بریدن چوب هایی ک وظیفه شان است ، هستند . این خانه ک میگویم نمیدانم مدرسه بود برای تربیت این ها یا خانه ی خاله ام بود . بعد از مردن آنها کلا فضای آنجا بهم میریزد و همه غمگین میشوند ،
اما در لحظه ای میبینم که بعد از رفتن آنها که چوب ها را میبرند ، البته به روش غلط ، دارم چوب ها را میبرم ، آنقدر چوب ها راحت بریده میشوند ، با شمشیر جنگی ، که تعجب کردم شاید روشم غلط است !!! ( آنها نیز با شمشیر میبریدند ، البته به چوب ها ضربه میزنند و کم کاری میکنند )
کتم را در آورده بودم و با زیر پوش در آن هوای سرد حیاط که پر از برف بود ، در حال بریدن بودم .
خواستم بروم داخل خانه ، یا همان مدرسه ، دقیق نمیدانم ، بهرحال خواستم بروم ، داشتم فکر میکردم در این هوای سرد ، در این روستا ، در این حیاط بزرگ اگر گرگی بیاید و به من حمله کند باید چکار کنم ؟
ترسیدم و رویم را برگردانم تا ببینم پشتم چیزی هست ؟
دیدم پشت درخت یک موجود بزرگ ، پشمالو ، سیاه ، دقیقا شبیه گرگ و یکم از گرگ های خاکستری ک بسیار بزرگ اند ، بزرگ تر بود ، اما یک چشم ، با چشم های تقریبا آبی کم رنگ و سفید ولی خیلی بزرگ ، وجود دارد .
سریع گوشی ، کیف پول و ... ، چیز های مهم را برداشتم . به محض اینک بلند شدم و خواستم قدم بردارم ، نگاهمان به هم دوخته شد ، سریع فلنگ را بستم و دیدم او هم دنبالم آمد . با همان زیر پوش بیرون رفتم و هوا سرد بود ، یک دفگی پسر خاله ام را دیدم ( پسر خاله ی خاله ی مادری دیگرم ‌) ، بهش گفتم بیاید و این ماجرا را ببیند که یک موجود عجیب دنبال من کرده ( به من یک نیشخند زد و ) ؛
دیدم در آسمان در حال پرواز هست ، سریع به پسر خاله ام نشون دادم ، ولی خانه ها قد بلندی داشتند و آن موجود در آسمان بود و با همان یک چشم ترسناکش به من خیره شده بود ، نشانش دادم، اما تا سر بالا کرد ، نه من نه او چیزی دیدیم ، داشت میرفت و دیگر ندیدیمش . گفتم خانه ها بلند است ، چون دیگر نتوانستیم ببینمیش . و دیگر سراغش نگرفتیم .
این خوابم بود ، موجود یک چشم !!!!
مخاطب گرامی! اینگونه خواب‌ها فقط بیانگر مشغله‌های بسیار بسیار ذهن و افکار شما هستند. نمایانگر این هستند که شما بشدت نیازمند استراحت ذهنی و مراقبه هستید و می‌بایست از اجتماع‌ها برای مدتی فاصله بگیرید که بتوانید افکارتان را پاکسازی کنید. نمایانگر امیدها، هراس‌ها، آینده، گذشته، مجردی و متأهلی، و غیره می‌باشند.
بیتا
۲ ماه پیش
سلام، من قبلا پسر عموم رو دوست داشتم ولی یکطرفه بود دیشب خواب دیدم بهم علاقه پیدا کرده و مدام باهام چشم تو چشم میشد و بهم نزدیک میشد لطفا تعبیرش رو بگید ممنون❤️
سلام؛ خواب دیدن معشوق، نماد بخشی از انگیزه و هدف‌هایتان در زندگی بیداریست. این هدف‌ها صرفا زمینه‌های عاطفی زندگی‌تان را شامل نمی‌شوند و می‌توانند به مسأله‌هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه‌آفرین‌اند، اشاره داشته باشد. اگر احساس کنید که او بشدت علاقه‌مندتان است و در واقعیت متوجه هستید که احساس خاصی به شما ندارد، نشانگر اشتراک‌ها و عقیده‌های تازه‌ایست که با آنها روبرو شده‌اید؛ اما از وجود و اهمیت آنها بی‌اطلاع‌اید. خواب‌تان می‌خواهد تا اهمیت این موقعیت‌های نو را بشناسید و ازین انگیزه برای گسترش مهارت‌هایتان در زمینه‌های گوناگون زندگی استفاده کنید. اینکه به چیزی یا کسی خیره نگاه می‌کنید، یعنی نیاز دارید نگاه نزدیک‌تری به موقعیت یا رابطه‌ای بیندازید. شاید نیاز دارید که موقعیتی را از چشم‌انداز یا نقطه‌نظر دیگری پیش بگیرید. تعبیر دیگر: بیانگر انفعال شماست. زمانش رسیده است که شروع کنید دست به کار شوید. اینکه او به شما زل می‌زند، یعنی امیدوارید کسی به شما بیشتر توجه کند. ممکنست بیانگر اضطراب یا غرور باشد. تعبیر دیگر: بخاطر کارها و رفتارتان، حس می‌کنید که زیادی زیر ذره‌بین هستید.
حانیه
۲ ماه پیش
سلام پدرم خواب دیدن یکی از چشمان شون باد کرده و خیلی بد خون افتاده در قسمت سفیدی چشم، و چشم دیگرشون فقط باد کرده ، تعبیرش رو لط میکنید؟
این خواب، بیانگر این است که نمی خواهید حقیقت چیزی را ببینید یا از صمیمیت دوری می کنید. شما ممکن است حس صدمه دیدن، درد یا همدردی را ابراز کنید. خواب دیدن اینکه چشم کسی را در میاورید بیانگر ترس شما ازین است که او بتواند حقیقت شما را ببیند. اینکه ورم دارد، نمادی از یک مشکل یا مسأله ی رو به رشد است. شما نیاز دارید که به یک موقعیت رسیدگی کنید قبل ازینکه از دستتان خارج شود. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است اشاره به چیزی باشد که باد کرده است یا ممکن است استعاره ای از غرور باشد. نمادی از فداکاری هایی است که شما کرده اید و مشکلاتی است که تحمل کرده اید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که یک درد خیلی عمیق یا کشمکش درونی در روحتان است. اگرچه شما ممکن است هیچ درد فیزیکی ای نداشته باشید، اما از درون آسیب می بینید. شاید شما درد را برای مدت طولانی پنهان کرده اید و فراموش کردید که درد چه حسی دارد. ناآرامی یا تشویشی است که نیاز دارد فورا حل شود و به آن رسیدگی شود.
فرشید
۲ ماه پیش
سلام،بنده دیشب نماز خوندم بعد نیت کردم ک خدا همه چیز رو راجب اون آدمی ک میخام بهم بگه،درواقع ببینم بهش میرسم یا نه،بعدقران خوندم و گرفتم خوابیدم،من خواب دیدم همه جای چشمم رو قِی گرفته و با دست پاکشون میکردم،بعد بنظرم اومد که چشم خودم نیست چشم همون آدمی هست ک دوسش دارم،بعد روی سفیدیه چشمش رو با دست پاک کردم اما مردمک چشمش رو قِی گرفته بود.این تعبیرش چیه؟خدا چی میخواسته بهم بگه؟؟
این خواب، بیانگر روشنگری، دانش، ادراک، درک و آگاهی فکری است. افکار ناخودآگاهانه ممکن است بروز داده شود. چشم چپ، نمادی از ماه است، در حالی که چشم راست بیانگر خورشید است. اینکه چیزی در چشمتان دارید بیانگر مانعی در مسیرتان است. تعبیر دیگر این است که ممکن است بیانگر دیدگاه نقادانه شما باشد و اینکه چگونه شما تمایل دارید اشتباهات را در دیگران ببینید. شما می بایست چشمانتان را روی واقعیت ها بگشایید و خودتان نیز همین را می خواهید؛ اما گویا در این مسأله ناتوانید. شما نیازمند مشورت با اشخاص باتجربه تر و معتمد، نسبت به موضوع مورد نظرتان هستید تا بتوانید از واقعیت مسأله ی منظورتان آگاهی یابید.
سید نیکان
۲ ماه پیش
سلام
در خواب دیدم که مهمانی هستم در آینه نگاه کردم مت جه شدم نصف صورتم چشمان درشت تری. با مژه های بلند و زیباداره و همین قسمت دندان های مرتب تری داره این قسمت سمت راست صورتم بود
و سمت دیگه صورتم چشمان ریز تری داشت با دندان نیشی که در دهانم در کنارش یه دندان کوچک و باریک در اومده بود میشه تعبیرش رو بگید ممنون میشم
این خواب، بیانگر مطلوبها و نامطلوبهای ذهنی شما نسبت به خودتان است؛ اما: خواب دیدن اینکه شما در مهمانی هستید بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان بیشتر حال دهید و بیشتر لذت ببرید. دیدن بازتاب خودتان در آینه بیانگر این است که شما به افکاری در مورد خود درونی تان می اندیشید. بازتاب در آینه این است که چگونه خودتان را درمیابید و چگونه می خواهید دیگران شما را ببینند. شما ممکن است روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. دیدن صورتتان، بیانگر شخصیتی است که به دنیا نشان می دهید به جای خود واقعی تان. ممکن است به این اشاره داشته باشد که چگونه با مسائل و مشکلات زندگی تان روبرو می شوید. ممکن است بیانگر این باشد که دوشخصیته هستید.
نیلوفر
۳ ماه پیش
در ادامه سوال قبلی بگم که اون پسر رو میشناختم مرتب میگفتم چرا اینجوری شده پس چشماش کو
نیلوفر
۳ ماه پیش
خواب دیدم پسری چشاش سفید شده داره همینجوره به ی نقطه نگا میکنه نمیتونه تکون بخوره دورش انقد بهم ریخته بود. تو خواب ازش ترسیده بودم
تعبیر؟
بیانگر این است که احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی بیداری تان را تجربه می کنید. شاید شما در مورد تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم معمولا به شکل ترس تغییر قیافه می دهد، مسائلی که در زندگی بیداری تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید.
مهویه
۳ ماه پیش
سلام من خواب دیدم خونمون دوستم مهمونه با خانوادش اونا شام خودشونو آوردن بعد بابام اومد برا شام چیزی نداشتیم تا شام حاضر شه ظرف اونا رو نگاه کردم دیدم هیچی ندارن
و حس کردم از خجالت نگفتن چیزی بعد مامانم کباب درست کرد آورد به اونا هم داد بعد درو زدن من که رفتم درو باز کردم دیدم فامیلای بابامن به چشمم ینی نصفه باز کردم و درو نگا کردم اومدم تو خبر دادم برگشتم باز کردم اینبار یه سیلی از جمعیت ریختن خونمون که سیاه پوشیده بودن یکم بعد دیدم با گریه از خونمون میان بیرون گفتم چی شده گفتن بابات!دیدم بیرون مامانم گریه کرده بود بدو بدو اومدم خونه دیدم به بابام سرم اینا وصله شروع کردم به گریه بعد بابام حرف زد خون اینام بود بعد دو تا چشمش انگار زیر پرده چشمش که سفید شده بود خون بود کلا سیاهی نداشت بابام گفت این لکه ها چیه من میبینم
این خواب، در واقع کابوس بوده است. اما: دیدن مهمان در خوابتان بیانگر چالش ها و علایق جدید در زندگی تان است. شما برای ماجراجویی آماده اید. دیدن دوستان در خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید، اما آماده اید که درگیرشان کنید و تاییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیانتان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید مهم است. دیدن والدین تان، نمادی از قدرت و پشت و پناه و عشق است. شما ممکن است نگرانی های خود را در مورد والدین تان بیان کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. دیدن خویشاوندانتان در خواب بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه ای از خودتان است. لباس سیاه، به معنای شادی است. دیدن کسی که در خوابتان گریه می کند، ممکن است، نشانگر احساسات شما در مورد یک نفر دیگر باشد. اگر شما در زندگی بیداری تان گریه نمی کنید، کس دیگری را می بینید که گریه می کند، ممکن است ساده تر با این مساله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید.
نرگس
۳ ماه پیش
باسلام وروزبه خیر
من چشمان قهوه ای تیره ومتوسط دارم.
دیشب چشمانم رو درشت وقهوه ای روشن دیدم،چشم راستم رو درآینه میدیدم که عنبیه ش انگار ،مثل لنزی که پاره بشه ،اونجوری شده بود.من میدونم توخواب اون لنز نبود وچشم خودم بود.ولی مثل یک لنز قسمتیش پاره بود،ولی من دردی نداشتم وبه خوبی میدیدم وفقط برگشتم روبه پدرم گفتم بابا من چشمام قهوه ای روشنه؟؟!!!
چشمم طوریش نیست؟
واونم چیزی نگفت.
دیدن چشم‌هایتان در خواب، بیانگر روشنگری، دانش، ادراک، درک و آگاهی فکری است. افکار ناخودآگاهانه ممکن است بروز داده شوند. چشم راست، بیانگر خورشید است. خواب دیدن اینکه چشم‌هایتان آسیب دیده‌اند، بیانگر این است که نمی‌خواهید حقیقت چیزی را ببینید یا از صمیمیت دوری می‌کنید. شما ممکن است حس صدمه دیدن، درد یا همدردی را ابراز کنید. دیدن پدرتان در خواب‌تان، نمادی از اختیارات و حمایت است. بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید.
میترا
۳ ماه پیش
خواب دیدم که پدرم خانه میاید ولی کسی چشمانش را کشیده است چشمانش را کنده از سرش و چشمانش بسته و خونین است من چاقو را میگیرم و دنبال کسی میروم که این کار را کرده گریان کنان دوتا بچه کوچیک محکم میگیرم گویا آنها چشمان پدرم را کشیدن
دیدن چشم‌ها در خواب‌تان بیانگر روشنگری، دانش، ادراک، درک و آگاهی فکری است و نبود اینها نشانگر عدم آنها می‌باشد. افکار ناخودآگاهانه ممکن است بروز داده نشود. این خواب، نشانگر آن است که شما در مورد برخی از مسائل در زندگی‌تان بر آنها چشمپوشی کرده‌اید و نمی‌خواهید در مورد آنها فکر کنید. در واقع، بیانگر این است که نمی‌خواهید حقیقت چیزی را ببینید یا از صمیمیت دوری می‌کنید. شما ممکن است حس صدمه دیدن، درد یا همدردی را ابراز کنید. خواب دیدن اینکه چشم‌ها خونریزی می‌کنند، نمادی از فداکاری‌ها است و مشکلاتی است که تحمل شده‌اید. تعبیر دیگر این است که خواب، بیانگر این است که یک درد خیلی عمیق یا کشمکش درونی در روح‌تان است. اگرچه شما ممکن است هیچ درد فیزیکیی نداشته باشید، اما از درون، آسیب می‌بینید. شاید شما درد را برای مدت طولانی پنهان کرده‌اید و فراموش کردید که درد چه حسی دارد. ناآرامی یا تشویشی است که نیاز دارد فورا حل شود و به آن رسیدگی شود. چشمان پدرتان در خواب‌تان، بیانگر ارتباط احساسی یا ارتباط صمیمی با پدر است. بیانگر درک مشترک است. خواب دیدن اینکه شما چاقو حمل می‌کنید، بیانگر خشم، تهاجم یا جدایی است. ممکن است چیزی در زندگی‌تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید. شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر که درگیرش هستید را قطع کنید. تفرقه‌ی بیشتری بیندازید.
مریم
۴ ماه پیش
سلام. من یه بچه نوزاد نه کمی بزرگتر سه چهار ساله دیدم که یه چشم خیلی بزرگ و خیره آبی رنگ دقیقا بالای دماغش بود. تک چشم بود. وحالت های چهرش شبیه زمینی ها نبود. تعبیر داره؟
این خواب، معناهای گسترده‌ای دارد؛ نمی‌توان به یکی استناد کرد؛ زیرا خواب، کوتاه و مختصر بوده است. امّا گویا خبری دروغ و کارهای باطل را اخطار می‌دهد که بسوی شما رهسپار هستند. پس، مراقب باشید که فریب نخورید! به خدا توکّل کنید و با زکات یا صدقه به فقیر، خیال خودتان را راحت کنید!
نازی
۴ ماه پیش
سلام و عرض ادب،خواب دیدم سفیدی به سمت بینی چشم راستم داره سیاه میشه و عنبیه به سمت سفیدیش اندازه یه سانت زخم شده،تو خواب انگار زنگ زدم به دکتر گفتم،گفت هر چی آلودگیه داره دفع میشه،باز دیدم فردای همون روز شد اون سیاهی و زخم داره درست میشه
این خواب، نوید نقصانی در مال‌تان را می‌رساند که به خاطر نوع دید شما به چیزهای ناپاک است. این دید شما نسبت به ناپاکی، گویا مستمر است. باید جلوی آن را بگیرید!
بدون نام
۵ ماه پیش
سلام،و عرض ادب.
یه مدتی است چشم سمت راستم مسئله داره،عفونت خفیف کرده،و الان رو به بهبودیه دارم درمان میکنم.دیشب خواب دیدم همین چشم راستم پیش عنبیه به سمت سفیدیش اندازه یک سانت زخم شده وسفیدی به سمت بینی چشم راستم درحال سیاه شدنه،به دکتر رفتم و نشون دادم گفت هر چی آلودگیه داره دفع میشه نگران نباش،توی خواب دیدم دوباره انگار فردای اونروزه و سفیدی چشمم داره برمیگرده،چشم چپم کلا سالم بود
این خواب، نشانگر مشغله‌ی ذهنی شما در مورد همین مسأله‌ی چشم‌تان رؤیت شده است و دارای تعبیر نمی‌باشد. پس، نگران نباشید!
سارا
۵ ماه پیش
سلام‌میشه خواب منو تعبیر کنین
من خواب دیدم ک توی اینه نگاه میکنم و توی سفیدی چشمم یه دایره به جنس سفیدی چشمم هست ک سرش نقطه سیاهه و تکون میخوره توی چشمم
تعبیرش چیه؟؟
چشم چپم بود
برای تعبیر این خواب نیاز به جزئیات بیشتری است اما میتوانید با توجه به حسی که در خواب داشته اید به تعبیر آن پی ببرید. اگر حس خوبی از این اتفاق داشته اید، و فکر میکنید این دایره سیاه در چشم تان موجب افزایش بینایی شما شده بود و یا چیزی شبیه مردمک چشم تان بود، این خواب به افزایش خیر و منفعت مادی و دین شما اشاره دارد و اگر حس خوبی از این وضعیت نداشته اید، این خواب به غم و اندوهی در شما اشاره میکند که بر اثر از دست دادن موقعیتی مالی با مذهبی در شما ایجاد میشود. لازم است با صدقه دادن و توجه به تعبیر های این خواب از ضرر احتمالی جلوگیری کنید.
Vida
۶ ماه پیش
سلام.من توخوابم دیدم ک روز عروسیمه.ولی خواهرم ی گوشه نشسته و چشم هاش باد کرده.میشه معنیشو بگین؟
این خواب به موقعیتی در زندگی شما اشاره دارد که موجب ناراحتی شما شده و شاید ضرر مالی یا کاهش عقاید دینی شما خواهد شد. این خواب به شما هشدار میدهد تا نسبت به این موقعیت آگاه باشید.
مهدی
۶ ماه پیش
سلام
خواب دیدم با دختر عموها داخل یک قطار به سوی مسیر نامشخص هستیم.یه نفر هم به ما درس جالبی میداد.بعد دیدم که تخم چشم راستم در دست راستم است.آن را سعی میکنم که سر جاش بذارم ولی نمیشه.با آن ور میرم تا این که مردمک چشم میپوسه و سفیدی اش هم میپوسه بعد نمیدونم اونو چیکار میکنم. با دختر عموی کوچکم روبرو میشوم ولی هیچ ترسی نداره.احساس میکنم هر و چشم دارند میبینند بخاطر همین هیچ یک از دختر عموهام نمیترسند
چشم در خواب می تواند به قدرت درک و بینش شما از مسائل اشاره داشته اشد که هم اکنون درگیر قضاوت های سطحی و رفتاری شده است. این خواب از شما می خواهد تا به مطالعه و شناخت درونیات انسان ها پرداخته و از قضاوت های سطحی و صرفا بر اساس کنش های ظاهری دوری کنید. این خواب شما با مسئله ای که این روزها ذهن تان را درگیر کرده مرتبط است.
میلاد
۶ ماه پیش
سلام
خواب دیدم که در خیابان هستیم و همه ی مردم شادند،شبیه چهارشنبه سوری در حال بازی و شادی فقط با فشفشه هستند و ناگهان طوفانی می آید و همه ی مردم ناپدید میشوند و بنده و پسرم در حال رفتن به جای امنی بودیم که متوجه شدم فرزندم از هر دو چشم نابینا شده و درخواست غذا کرد،همراه با بغل کردن فرزندم و گریه ی بنده روی زمین برایش غذا میریختم و او میخورد.
و در آخر تمام مردم برگشتند و همسرم هم آمده بود و تعدادی از دوستان بنده،من و فرزندم را با خود بردند که باید برویم کربلا که انشاالله شفا پیدا کند.
با سلام به نظر می اید که شما در بیداری در مورد فرزند تان دچار استرس و نگرانی می شوید و این استرس ها ونگرانی ها در خواب اینگونه دیده می شود ارام باشید و همه چیز را به دست قدرت خداوند بسپارید
زینب
۷ ماه پیش
سلام وخسته نباشید.دوسال پیش خودم را درخواب در یک بیابان تاریک دیدم ک کسی قران میخواند اما خوداورا نمیدیدم انگار برای من میخواند و من موقع مرگم بود دراین زمان صدایی خیلی بلند شنیدم ک میگفت توبه کن توبه کن دراین حین یک موضوعی به خاطرم امد وگفتم نمیتوانم توبه کنم ناگهان یکی ازچشمهایم حس میکردم دارد کور میشودوهمینطور شد درد خیلی زیادی داشتم فریاد زدم توبه میکنم ک سپس چشمهایم باز شد و بیدارشدم و حس کردم هنوز همان چشمم خیلی دردمیکند.
این خواب به اشتباهاتی از نظر فکری یا رفتاری در شما اشاره دارد که این خواب از شما میخواهد تا از این مسئله آگاه باشید و از انجام و پیگیری آنها خودداری کنید. چشم در خواب می تواند به قدرت درک و بینش شما از مسائل اشاره داشته باشد که این افکار و رفتارهای منفی در حال آسیب رساندن به این موضوع است. اما بیش از هر چیز، آنچه خودتان در خواب فهمیده اید را نیز مدنظر داشته باشید.
Solnan
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم کسی که عاشقش هستم زیر نور یکی از چشماش به رنگ آبی دراومده و داره به من نگاه میکنه در حالی که چشماش قهوه ای تیره هست میشه بگین چه تعبیری داره؟
اشخاصی که در خواب مشاهده نموده اید نماد برخی از ابعاد شخصیت و روحیهء خودتان است. حسی که در بیداری نسبت به شخصیت یا توانایی های او دارید، همان بُعد از شخصیت خودتان است. چشم در خواب می تواند به قدرت درک و بینش شما از مسائل اشاره داشته اشد که این روزها در حال رشد و شکوفا شدن بیش از پیش این مسئله هستید.
ناشناس
۸ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید
خواب دیدم چشمان بسیار قدرتمندی دارم بطوریکه با نگاه کردن به اشیا و حیوانات و آدمها میتوانم قصد و نیت آنها را بدانم و همچنین با نگاه توانایی کنترل و نابودی همه چیز را دارم. ممنون از سایت شما
این خواب شما خبر از قدرت بینش و جهان بینی و درک شما از مسائل دارد. که موجب تقویت و رشد اعتماد به نفستان میگردد. این روزها به انجام کارها و پرداختن به افکاری مشغول بوده اید که موجب رشد شما گردیده است.
ژیلا
۸ ماه پیش
سلام و خسته نباشید
خواب دیدم که از خواب بلند شدم برم اداره دیدم یکی از چشمام ورم کرده و چشمم کوچیک به نظر میرسه بعد گفتم برم دکتر و با اداره هم تماس و مرخصی بگیرم ولی از دلشوره هیچکدومو انجام ندادم ولی نگران چشمم بودم تا اینکه دیدم به مرور چشمم خوب شد
(در ضمن در بیداری مشکلات کاری زیادی دارم و میخوام به دیوان شکایت کنم)
چشم در خواب می تواند به قدرت درک و بینش شما از مسائل اشاره داشته اشد که هم اکنون درگیر قضاوت های سطحی و رفتاری شده است. این خواب از شما می خواهد تا به مطالعه و شناخت درونیات انسان ها پرداخته و از قضاوت های سطحی و صرفا بر اساس کنش های ظاهری دوری کنید.
مهدی
۹ ماه پیش
خواب دیدم ۲تا از پسرعموهام یکی از چشمانشان بیرون امده است
اشخاصی که در خواب مشاهده نموده اید نماد برخی از ابعاد شخصیت خودتان است. چشم در خواب می تواند به قدرت درک و بینش شما از مسائل اشاره داشته اشد که هم اکنون درگیر قضاوت های سطحی و رفتاری شده است. این خواب از شما می خواهد تا به مطالعه و شناخت درونیات انسان ها پرداخته و از قضاوت های سطحی و صرفا بر اساس کنش های ظاهری دوری کنید.
فریبا حسینی
۱۰ ماه پیش
سلام خواب دیدم در فضایی بیرون بیمارستان جایی که به من اعتماد دارن، چشمان شخصی‌رو در آوردن و دوتا چشم دیگه می‌خوان پیوند بزنن، و از من خواستند این کار رو بکنم، رگهای عصب چشم طرف رو داشتم بر می داشتم و برای پیوند زدن اماده بودم ، خیلی به من احترام میزاشتن و من هم محترمانه برخورد میکردم
این خواب شما خبر از قدرت بینش و جهان بینی و درک شما از مسائل دارد. که موجب تقویت و رشد اعتماد به نفستان میگردد. از کمک و خیرخواهی به دیگران دریغ نکنید.
بدون نام
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم قرنیه چشم بیرون آمد چشم درد می‌کند وقرنیه چشم روی میز گذاشتم گم شده بعد دنبال آن گشتم طوی کیف دخترم پیدا کردم وکذاشت طوی چشم وچشم خوب شده
علی رضا
۱۱ ماه پیش
سلام. من خواب دیدم که چشم سمت راست قرمز شده و تکان نمی خوره و با دستم دارم با ترس و فکر کنم تعجب پلکش رو بالا و پایین میکنم یادم نیست که باهاش میتونستم ببینم یا نه. ولی با چشم سمت چپ میتونستم ببینم و هیچ اشکالی نداشت. فکر کنم دور چشم راستم بی حس بود. سفیدی چشم راست قرمز شده بود.
كك
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب ديدم تو باغمون بودم،بعد يهو وسطاي باغ يك دسته شير طوسي و قهوه اي،چنتا پلنگ و چنتا ببر اونجاهستن،كه بعد متوجه من شدن ولي حمله نكردن و فقط ميچرخيدن دور من يا يه كم هم دور ميشدن.يبار يك پلنگ فقط با سرعت از كنارم رد شد ولي كاري نكرد.ببر هاي سياه هم كه مينشستن و يا راه ميرفتن به من نگاه ميكردن و چشم بسيار درخشاني داشتن جوري كه نميشد كامل چشمشون رو ديد.هي ميخواستم بدوعم ولي نمشد و ميشستم جام.
علی
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که پدرم همراه با دایی ام وارد خانه شدند دایی ام کاپشن پدرم و پوشیده بود یک لحظه فکر کردم پدرم هست بعد که جلو رفتم دیدم دایی ام هست با کاپشن پدرم یک چشمش که فکر میکنم چشم راستش بود از بین رفته بود یعنی انگار در اثر چیزی مثل ترقه ازبین رفته بود
این خواب از شما می خواهد تا درباره ی نگرانی ها و چالش های ذهنی خود که موجب ایجاد درگیری فکری برای شما شده اند با افراد آگاه و قابل اعتماد مشورت و صحبت داشته باشید.
سما
۱ سال پیش
سلام. من در خواب دیدم چشم چپم رو با قیچی یا چاقو دورتادور بریدم بعد خون اومد، بعد دیدم چشمم رو درآوردم گفتم پاشین بریم چشمم رو درست کنن تو اورژانس. تعبیرش چی میشه؟
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس عذاب وجدان یا خود کم بینی، سلامت و آرامش روانی شما را مختل کرده یا مانع شما برای پیشرفت در زندگی شود.
مونا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که قرینه چشمم توسط شخصی از افراد فامیل از چشمم دراورده شده واون شخص تصمیم به فروش اون ها داره میشه بگین تعبیرش چیه ممنونم
اشا
۱ سال پیش
من خواب دیدم قلبمو با چاقو‌در اوردن خون ریخت بعد چشممو در اوردن بعد یهو همسایمونو دیدم انگارخانوادش مرده بود اصن قاطی پاتی تعبیرش چیه
این خواب اشاره به مسائلی دارد که در حال از بین بردن قدرت روانی و ایجاد خوددرگیری در شما دارد. مانند زمانی که خود را به خاطر عملکردی که در یک رابطه ی عاطفی داشته اید به طور مداوم سرزنش می کنید. لازم است ریشه ی به وجود آمدن این احساسات منفی را شناخته و در صورت لزوم درباره ی ناراحتی های خود با دیگران صحبت کنید.
علیرضا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که پدرم یک چشمش کور شد و خون میداد هرکاری هم کردیم که ببریمش دکتر نیومد میشه تعبیرشو بگین ممنون میشم
پدر در خواب اشاره به بعد مدیریتی شخصیت خودتان دارد. ممکن است در این زمان احساس کنید که قادر به درک و استفاده از این بعد نیستید یا دچار احساس عدم اعتماد به نفس شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا ناراحتی درونی خود را نادیده نگرفته و به شیوه ای منطقی به برطرف کردن آن بپردازید.
زهرا
۱ سال پیش
سلام مادر من خواب یک دختر بچه ایی با چشم های بنفش دید تعبیرش چیه
کودک در خواب می تواند اشاره به مسئولیت ها و اهداف جدید فرد باشد. رنگ بنفش با جنبه های شهودی و رمانتیک بینش فرد مرتبط است. یعنی او در حال مطالعه و درک موضوعاتی مرتبط با مهارت های شهودی است. لازم است تا این ابعاد جدید شخصیتی را شناخته و از آن ها برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کند.
Mehrnoosh
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
خواب دیدم یه چیزی چشممو اذیت میکنه تو آئینه نگاه میکنم میبینم توی چشمم کلی مو رشد کرده ویکیشونو میکشم خیلی درد داره بجای سفیدی چشمم انگاره یه پارچه سفید وآبیه
به خواهرم میگم تو هم چشمت مو داره؟ ولی نداشت انگار یه چیز عادی بود برام
چشم در خواب می تواند به قدرت درک و بینش شما از مسائل اشاره داشته اشد که هم اکنون درگیر قضاوت های سطحی و رفتاری شده است. این خواب از شما می خواهد تا به مطالعه و شناخت درونیات انسان ها پرداخته و از قضاوت های سطحی و صرفا بر اساس کنش های ظاهری دوری کنید.
Nashnas
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم داداشم دختر دار شده و دخترشم دارای 6 چشم است و چهار دست و پا راه میرفت و درشت هیکل بود نشانه ی چیست؟؟؟تعبیرش چیه؟؟؟
کودکی که در خواب مشاهده می کنید سمبل مسئولیت های جدیدی است که در زندگی بیداری و در طول روز ها و ماه های اخیر پذیرفته اید. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این مسئولیت ها را درک کرده و توجه داشته باشید که پرداختن به این وظایف، باعث تقویت چه مهارت هایی در شما می شوند؟ تا چه اندازه انگیزه و هدفمندی در پرداختن به این مسئولیت ها را در خود احساس می کنید؟ پرداختن به این مسئولیت ها چگونه باعث گسترش مهارت های شما در زمینه های مختلف زندگی خواهند شد؟
فرناز
۱ سال پیش
با سلام من خواب دیدم توی پیشانیم دوتا چشم دیگه دراومده میشه تعبیرشو بفرمائید؟ متشکرم
این خواب می تواند به نیرویی در درون شما اشاره داشته باشد که ممکن است از آن بی اطلاع باشید. مانند فردی که از قدرت تحلیل و بینش عمیقی نسبت به مسائل برخوردار است. هم اکنون زمانی است که باید این قدرت را شناخته و از آن برای ایجاد تعادل و همبستگی در مورد مسائلی استفاده کنید که شما را به چالش کشیده اند.
سایه
۱ سال پیش
من خواب دیدم یه کفشدوزک داخل چشمم راه میره و خیلی درد میکنه درش میارم و بزور میکشمش
جاندارانی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. این خواب می تواند به موضوعی اشاره داشته باشد که باعث اختلال در نگاه شما به واقعیتات و احساسات دیگران شده است. مانند داشتن نگاهی که به شکل افراطی ترحم آمیز است. این خواب از شما می خواهد تا ریشه ی چنین افکاری را شناخته و مانع از تداوم آن ها در درون خود شوید.
دنیا
۱ سال پیش
من خواب دیدم سه تا بچه ک سه قلو هستن تو خونمون هست ک هر سه تاشون چشمای ابی نازی دارن....یکی ازین بچه ها همش میومد تو بغل من انگار با من اروم بود...بچه های سفید و چشمای ابی ولی نمیدونم بچه کی بودن انگاربچه های سمت فامیل مادرم بودن...واینکه تو هیاهوی ی مراسمی برای من بودن ک نمیخواستن بهم بگن این مراسم برای منه
این خواب می تواند به انگیزه های جدیدی که در حال شکل گیری در شخصیت شما هستند اشاره داشته باشد. مهارت ها و استعداد هایی که در شما وجود دارند اما آن ها را دست کم گرفته اید. این خواب از شما می خواهد تا این ابعاد ناشناخته را کشف کرده و از آن ها برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید.
حامد حسن زاده
۱ سال پیش
تو خواب دیدم چشم سمت چپم بسته شده و به سختی هردفعه با دست بازش میکنم
این خواب می تواند به احساس ضعفی اشاره داشته باشد که در ادراکات و منطق خود مشاهده می کنید. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که چه افکاری باعث می شوند تا نسبت به توانایی های روانی خود احساس عدم اعتماد به نفس پیدا کنید؟ چگونه می توانید از تداوم این افکار در زندگی بیداری جلوگیری کنید؟
هانیه
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم‌یه مرد که یه پاش میلنگید ویه چشمش کور بود و‌میانسال بود اذیتم‌میکرد که با گریه بیدار شدم
تعبیرش چیه
فردی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل بخشی از درونیات شماست که برای شما ناشناخته مانده. این خواب می تواند به وجود افکار ناقص و مضر در شما اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا این افکار را شناخته و با شجاعت با آن ها رو به رو شوید. این کار به شما کمک خواهد کرد که با این افکار مضر مبارزه کرده و از تداوم آن ها جلوگیری کنید.
مینا
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم تواشپزخونه خانه مادرم بودیم وبرادرم تو سینک ظرفشویی داشت دست وصورتش رو میشست برادرم چشمای درشتی داره اما در حالیکه صورتش خیس بود چشماش ریز شد وشروع کرد به سرفه کردن
خانه ای که در خواب مشاهده می کنید اشاره به امنیت روانی و ارزش هایی دارد که از والدین خود به ارث برده اید. انسانهایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خوده ما هستند. چشم ها می توانند سمبلی از بینش و روشن بینی فرد باشند. آب در تعبیر خواب روانشناسی، با مفهوم ناخودآگاه و احساسات گره خورده است. این خواب می تواند نشان دهنده ی احساس شما درباره ی بی پاسخ بودن ارزش هایی باشد که از والدین یا سنت های جامعه به ارث برده اید. ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری احساس کنید که این ارزش ها، پاسخ گوی پرسش های شما درباره ی دنیا نیستند.
با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که هم اکنون تحت تاثیر چه کدام دسته از افکاری هستید که از سنت ها در شما نهادینه شده است؟ چگونه می توانید با نگاهی منطقی این ارزش های موروثی را بازبینی کرده و آن ها را تعدیل کنید؟ چگونه می توانید افکاری کهنه را با افکاری منطقی و ارزشمند که پاسخ گوی پرسش های ذهنی شما هستند جایگزین کنید؟
Farza .22
۱ سال پیش
سلام.من خواب دیدم سرکارم سعی میکردم کاره مشتریامو راه بندازم هر کاری میکردم کارت بکشم نمیتونستم چشم راستم جایی رو نمیدید حالم بد بود کلی هم مشتری داشتم.داشتم دیوونه میشدم .رفتم سرویس بهداشتی ببینم چشمم چرا اینجوری شده یهو تو اینه دیدم .دیدین چشمی ک اسید میسوزونه چ شکلیه ؟؟چشم راست منم دقیقا اینجوری بود خودمو ب در دیوار میزدم جیغ میزدم از خواب بیدار شدم .تو رو خدا بگید تعبیرش چیه ؟من هر خوابی میبینم تعبیر میشه .نکه این تعبیر بشه ؟؟؟؟
محیط شغلی در خواب می تواند به چالش های شما درباره ی کسب اعتماد به نفس یا دیدگاه هایی که درباره ی روابط خود با دیگران در زندگی بیداری دارید اشاره داشته باشد. چشم در خواب می تواند با مفاهیمی مثل بینش و درک مرتبط باشد. زمانی که در چشم راست خود مشکلی را احساس می کنید، ممکن است به استرس یا نگرانی ای که هم اکنون و در زندگی بیداری، درباره ی ایراداتی که در نحوه ی تفکرات و دیدگاه هایتان به وجود آمده باشد اشاره داشته باشد. ممکن است خود را دارای یک نقص احساس کنید. با دیدن این خواب از خودتان بپرسید که چه موضوعی باعث می شود تا احساس کنید که قادر به درک دیگران یا ویژگی های درونی خود نیستید؟ چگونه توجه به این نقص ها، شما را دچار نگرانی و استرس می کند و نیروی فکری شما را کم می کند؟ این خواب از شما می خواهد تا ضعف های جزئی خود را پذیرفته و به جای سرکوب یا برخورد احساسی، به شناخت و رفع آن ها بپردازید.
فاطمه
۱ سال پیش
سلام در خواب بچه ای رو دیدم از اشنا ها ولی دقیق یادم نیست کی
ولی شیئی نسبتا نوک تیز رو به خواسته ی خودش کرد تو چشم راستش و خیلی حالم بد شد و اون شیئو بیرون کشیدم فک کردم کور شده ولی کم کم چشمش داشت بر میگشت ولی تار میدید و ذره ای خون هم نیومد
تعبیرش چیه
کودکی که در رویا مشاهده می کنید، سمبل بخشی از افکار و شخصیت شماست که نیازمند رشد و پرورش و توجه بیشتری از جانب شماست. این رویا از شما می خواهد تا نسبت به افکار تازه رشد یافته ی خود توجه بیشتری داشته و به آن ها بی توجهی نکنید. درباره ی کنجکاوی خود نسبت به افکار و دیدگاه های مختلف توجه بیشتری به خرج دهید و از کسب آموزش بیشتر یا پرسش، ترسی نداشته باشید.
نسیم
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم بابام بهم یکم قندی میده مزگه اینو ببر اسیاب کن اما اسیابه به شکل امروززه من میرم اسیاب میکنم وقتی مطخوام برگردم یکم عجله میکنم شکر زیادی پیشم‌میرزه و خم‌میشم از شکر های اسیاب شده ور میدارم تا مثل خاک قندشدن و داغ هستن میدوم به سمت خونه در راه احساس میکنم دطتمو ی چطزی طوزنده اول فک میکنم خاک قند ها هستن ک تازه اسیاب شده بعد متوجه میشم یکی با سیگار خاک سیگارشو تکونده سمت من ک دستم سوخته میترسم پشت سرمو نیگا میکنم میبینم کسی نیست اما احساس میکنم خودم‌چادر مشکی دورمه و دادم میدوم به نزدیک خونه امون ک‌میرسم ی مردی ی پلاستیکی یا کارتونی تو دستشه ماشین بابام جلو خونمون پارکه مرده از اون سمت ماشین میخنده و با پوز خند و اروم‌میاد طرف مرده ی چشمای سبز یکم درست داست و ی پوست سفید و یکم‌کچل و کم بود ولی انگار موهای بوریم داشت اما من غریبه بوده پیشم ازش میترسم چون ی جوری ک انگار گیرم انداخته نیگام‌میکردو میومد جلو
افراد ناشناس در رویا سمبل بخش هایی از شخصیت و افکار شما هستند که برای شما ناشناخته باقی مانده اند. مانند امیالی که از وجود آن ها در خود آگاهی ندارید. اصولا عدم شناخت منجر به ایجاد ترس در شخصیت رویابین می شود. این رویا از شما می خواهد تا نگاهی دقیق تر به درونیات و خواسته های خود بیاندازید. ممکن است در این زمان در پی مفهوم شادی و نیکبختی باشید (سمبل شکر و قند) با این حال هنوز نسبت به مفهوم شادی و خوشبختی به آگاهی مطلوبی نرسیده باشید.
علی اصغر بایرامپور
۱ سال پیش
من در خواب دیدم که پدر بزرگم که تقریبا هشت سال پیش فوت کرده بود رو داریم میبریم دفن کنیم ایشون با چشمانی باز و سیاه داشتن به من نگاه میکردن که انگار بیان گر چیزی بود یا میخواست چیزی رو بهم نشون بده یا متوجه چیزی کنه چه تعبیری داره این خواب حقیر ممنون و سپاسگذارم
زهدا
۱ سال پیش
اگر کسی ببیند که هر دو چشم پدرش در جنگ از دست رفته چیست؟