تفسیر و تعبیر خواب چتر

دیدن چتر در خواب اشاره به توانایی‌های لازم برای از عهده تغییر و تحول در محیط و احساسات سخت و دشوار بر آمدن دارد. با تعبیر خواب چتر آشنا شوید

طبقه بندی:

تعبیر خواب چتر
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ تعبیر خواب چتر اشاره به توانایی‌های لازم برای از عهده تغییر و تحول در محیط و احساسات سخت و دشوار بر آمدن دارد.

 

تعبیر خواب چتر گرفتن – تعبیر خواب چتر نجات – تعبیر خواب چتر رنگی – تعبیر خواب خرید چتر – تعبیر خواب چتر قرمز

 

باریدن به خودی خود نیکوست و باعث برکت می‌شود ولی معبری دیدن بارش باران بر سر را نشانه غم و اندوه می‌دانند که ما در بیداری به وسیله چتر خود را از باران و در نهایت محفوظ می‌دریم با این تفاسیر چتر وسیله ای است که می‌تواند بیننده خواب را از غم‌هایی که به او نزدیک می‌شوند محافظت کند.

 

تعبیر خواب چتر

محمدبن سیرین گوید: اگر بر سر کسی چتر بگیرند حرمت و احترام و عزت می‌یابد.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن چتر در خواب بر هفت وجه باشد.
 1. سلطنت
 2. ثروت
 3. مرتبت و عزت
 4. ریاست و مقام و منزلت
 5. رفعت و سر بلندی
 6. ولایت و حکومت
 7. صحبت و همنشینی با بزرگان
لوک اویتنهاو می‌گوید: چتر: توصیه به رعایت احتیاط
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید چتری به دست گرفته‌اید، علامت آن است که سختی‌ها و دشواری‌های زندگی شما را به ستوه خواهد آورد.

 

تعبیر خواب چتر گرفتن بدون بارش باران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در میان جمعی که چتر ندارند و باران هم نمی‌بارد چتر بگیرید عملی خلاف انجام می‌دهید که بی اعتبار می‌شوید و مردم پشا سر شما بد می گویند. همین طور است اگر همه چتر داشته باشند و شما نداشته باشید احساس تنهایی و بی کسی می‌کنید.

 

تعبیر خواب باز نکردن چتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر باران ببارد و چتر داشته باشید و باز نکنید غم وغصه بر سر شما می‌بارد و در بیداری از امکاناتی که دارید سود نمی‌برید.

 

تعبیر خواب چتر رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
 • اگر زنی ببینید که چتری رنگین و قشنگ دارد شوهرش به پول می‌رسد و اگر مردی ببینید چتری گسترده دارد امنیت می‌یابد.
 • چتر سیاه نیکو است ولی چتر سفید ضعف و خود باختگی است در مقابل مشکلات است. چتر سبز خرمی و نشاط است چتر زرد غم و بیماری است

 

تعبیر خواب چتر سوراخ و پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چتر سوراخ شکست است برای بیننده خواب. چتر پاره و از هم در رفته غم و رنج و پریشانی است و چنانچه زنی ببیند چتری شکسته و پاره دارد شوهرش بیکار می‌شود.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: چتر پاره: توهم
 
آنلی بیتون:
 • دیدن چتری تکه پاره شده در خواب، علامت آن است که دشمنان می‌کوشند شما را نزد دیگران بد جلوه بدهند.
 • اگر خواب ببینید چتری که در دست دارید سوراخ است، علامت آن است که وجود دوستان و همراهان خود احساس نارضایتی خواهید کرد.

 

تعبیر خواب قرض دادن و قرض گرفتن چتر

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید چتر خود را به دیگری قرض می‌دهید، علامت آن است که با یکی از دوستان صمیمی خود سوء تفاهم پیدا خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید از کسی چتر قرض می‌گیرید، علامت آن است که دوستان ریاکار به زندگی شما آسیب وارد خواهند ساخت.

 

تعبیر خواب گم کردن چتر

آنلی بیتون می‌گوید: گم کردن چتر در خواب، علامت آن است که با فردی که اعتماد شما را نسبت به خود جلب کرده است، اختلافی پیدا خواهید کرد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo