تعبیر خواب چرخ خیاطی | دیدن چرخ خیاطی در خواب

تعبیر خواب چرخ خیاطی بیانگر این است که شما بایستی به کمک صرفه جویی، مراحل سخت و زمان‌های بحرانی زندگی خود را پشت سر بگذارید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب چرخ خیاطی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – به تعبیر معبرین غربی دیدن چرخ خیاطی در خواب بیانگر این است که صرفه جویی می‌تواند به شما در گذر از مراحل و زمان‌های سخت زندگی کمک فراوانی کند.

 

تعبیر خواب چرخ خیاطی

تعبیر خواب چرخ خیاطی

 

تعبیر خواب چرخ خیاطی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  • دوختن در خواب به وسیله چرخ خیاطی و یا هر وسیله دیگری بر طرف کردن امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله دیدن آن در خواب بد نیست مخصوصاً اگر چیزی را در خواب می‌دوزید تمام کنید و نادوخته و ناتمام باقی نگذارید.
  • دوختن پرده در خواب خوب نیست چون کاری است که غم و اندوه می‌آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است. اگر جوانی در خواب ببیند که چیزی می‌دوزد شغلی مناسب پیدا می‌کند و اگر دختری ببیند چیزی می‌دوزد شوهر می‌کند. اگر زن جوانی در خواب ببیند که لباس بچه می‌دوزد صاحب فرزند می‌شود. روی هم رفته دوختن در خواب بد نیست به شرطی که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد
لوک اویتنهاو می‌گوید: خیاطی کردن: کارتان به شما سود خواهد رساند

به طور کلی احساسی که در دیدن خواب چرخ خیاطی به شما حاکم بوده نقش مهمی در تعبیر آن دارد.

بنر-هومکا-ستاره

  • اگر در حین دیدن خواب چرخ خیاطی احساس تندرستی و نشاط دارید در این صورت می توان خواب دیده شده را به نیکی قلمداد کرد .
  • اگر در حین دیدن خواب چرخ خیاطی احساس غم و اندوه به شما دست داده است در این صورت می توان گفت که واقع غیر منتظره ای ممکن است در زندگی شما رخ دهد.

تعبیر خواب خیاطی با رویای چرخ خیاطی کاملا مرتبط بوده و نمی‌توان بدون آگاهی از تفسیر آن به تعبیر خواب چرخ خیاطی پرداخت.

 

تعبیر خواب سوزن خیاطی

معبرین غربی:

  • دیدن خواب سوزن خیاطی معمولا نشانه خوبی نیست. ممکن است مشکلات مالی زیادی را تجربه کنید.
  • به تعبیری دیگر حقایقی برایتان آشکار می شود که باعث می شود در روابط خود با دوستان نزدیکتان تجدید نظر کنید.

 

تعبیر خواب رولت خیاطی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: رولت خیاطی در خواب چندان خوب نیست و خبر از کاری دشوار می‌دهد که شما را خسته می‌کند و امکان سهو و اشتباه در آن زیاد است.

 

تعبیر خواب قرقره چرخ خیاطی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:اگر زنی در خواب ببیند که قرقره چرخ خیاطی او خالی شده و نخ ندارد کاری می‌کند که در خانواده او را سرزنش می‌کنند.

چرخ خیاطی از جمله وسایلی است که قدمت تاریخی نداشته و در منابع کهن تعبیر خواب اشاره‌ای به آن نشده است. برای آگاهی از تفاسیر مختلف تعبیر خواب خیاطی می‌توانید رویای خود را برای ما ارسال نمایید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo