تعبیر خواب چراغ (لامپ، لوستر و…)

با تعبیر خواب چراغ، تعبیر خواب لامپ، تعبیر خواب لوستر، تعبیر خواب چراغ نفتی و تعبیر خواب خاموش کردن و شکستن چراغ همراه ما باشید.
تعبیر خواب چراغ
ستاره | سرویس سرگرمی – چراغ در گذشته معمولاً در چراغ دان و به وسیله نفت یا ماده آتش زا روشن می‌گردیده است و تعابیری که معبران کهن و سنتی آورده‌اند بیشتر مربوط به این نوع چراغ‌ها می‌باشد ولی در زمان حال می‌بایست به تفسیر و تعبیر چراغ‌های امروزی مانند لامپ و… بپردازیم که منوچهر مطیعی تهرانی تفاسیری را در این زمینه آورده است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب روشنایی - تعبیر خواب لوستر روشن - تعبیر خواب چراغ گردسوز - تعبیر خواب گرفتن چراغ از مرده

 

تعبیرخواب لامپ (چراغ امروزی)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن لامپ در خواب تعابیر خوب و گسترده ای دارد. اگر در خواب ببینید لامپی را به یک سر پیچ می‌بندید که جایی را روشن کنید نیکو است زیرا خواب شما می‌گوید کاری نیک انجام می‌دهید که سود آن بیش از خودتان به دیگران می‌رسد. وقتی لامپی روشن شود همه می‌توانند از روشنایی آن بهره مند گردند و روشن کننده و صاحب لامپ قادر نیست کسی را محکوم کند و به دیگری نور و روشنی بیشتری بدهد لذا در خواب‌ها به (موقوفه) و کار عالم المنفعه تعبیر می‌شود.

 

تعبیر خواب چراغ به روایت معبرین کهن

ابراهیم کرمانی گوید: چراغ در خواب، خادم خانه است و معبران گویند: کدبانوی خانه است. اگر در خواب بیند که درخانه او چراغ پاکیزه روشن است. دلیل که کدبانوی خانه زنی به صلاح و نیک سیرت است. اگر بیند چراغ تاریک می‌سوخت، دلیل است بر رنج کدبانوی خانه یا خادم یا زن. اگر بیند چراغ فرو می‌رود، دلیل که کدبانوی خانه بمیرد.

جابرمغربی گوید: اگر بیند از آتش زنه چراغ برافروخت، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید. اگر غریب است، زن کند یا کنیزک خرد. اگر در سفر غایب دارد به سلامت بازآید.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است.

 1. پادشاه
 2. قاضی
 3. فرزند
 4. عروسی
 5. ولایت وحکومت
 6. سرای و خانه
 7. مهترو رئیس
 8. شادی
 9. علم
 10. توانگری ثروتمندی
 11. عیش خوش و زندگی راحت
 12. کنیزک
 13. منفعت
 14. آن چه بیند همچنان است
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:
دیدن شمع و چراغ فرزند بود

 

تعبیر خواب خاموش کردن و شکستن چراغ (لامپ)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید لامپی را خاموش می‌کنید از انجام یک کار خیر عمداً باز می‌ایستید یا مانع انجام کار خوب می‌شوید و شاید خساست نشان می‌دهید. اگر در خواب ببنید که لامپی را شکستید چنانچه لامپ روشن باشد یک جرم با خلاف عمومی مرتکب می‌شوید که از جهت قانونی هم قابل تحقیق و بررسی است و چنان چه خاموش باشد زیان کاری نهان تعبیر می‌شود یعنی درخفا و پوشیده و به کسی آسیب می‌رسانید.

 

تعبیر خواب داشتن چراغ زیاد و یا لامپ با نور زیاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید لامپ‌های بشماری روشن دارید کاری از نظر اجتماعی مفید و قابل تحسین انجام می‌دهید، مانند معلمی. اگر ببینید لامپ بسیار بزرگی دارید که نور کمی از آن بر می‌خیزد از سرمایه زیاد سود کم می‌برید و در واقع از سود زیان می‌کنید و چنان چه لامپ کوچکی داشته باشید اما نور زیادی از آن به اطراف پراکنده شده از یک کار کوچک و کم اهمیت که انتظار سود دهی در آن وجود ندارد سودی کلان عایدتان می‌گردد.
 
جابر مغربی: اگر بیند در شهر چراغ بسیار است، دلیل که پادشاه ولایت عادل است و قاضی منصف و مردم شهر عشرت و نشاط بسیار است. 
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید که عزت و دولت یابد. اگر بیننده خواب فاسق است، دلیل که به خدای تعالی بازگردد و توبه کند. اگر مشرک است هدایت یابد. اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: افروختن چراغ در خواب نیکو است همین طور است چراغ افروخته در اتاق داشتن و دیدن. چنان چه دختر جوانی چراغ بخصوص چراغ روشن در خواب ببیند خواستگاری مناسب پیدا می‌کند. اگر در خواب ببینید که چراغی در دست دارید و راه می‌روید نشان آن است که به سفری پر سود می‌روید یا ماموریتی به شما می‌دهند که برای شما پیروزی می‌آورد و چنان چه تاجر و کاسب باشید کسبی پرسود خواهید داشت.

 

تعبیر خواب چراغ نفتی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: لامپ بستن به چراغ برق و نفت و روغن ریختن در چراغ نفتی نیز خوب است چون تهیه و تدبیر کاری است امید بخش که در آینده شما را به نعمت و رفاه و آسودگی می‌رساند.

 

تعبیر خواب لوستر

آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن لوستر در خواب، نشانه آن است که از امکانات غیر منتظره ای استفاده می‌کنید و به دلخواه خود خوش می‌گذرانید.
 • دیدن لوستری شکسته در خواب، نشانه آن است که در معامله ای زیان خواهید دید و اوضاع مالی شما دچار آشفتگی می‌گردد.
 • اگر خواب ببینید لوستری خاموش است، دلالت بر آن دارد که آینده روشنی را بیماری و رنج تیره می‌سازد.38 نظر
 1. سلام. من خواب دیدم که در خانه زنی با سن میان سال که مقدار زیادی سنگ قیمتی و چراغ های قدیمی گرد سوز و مدل مختلف که با نفت میسوزن داشت و برخیش روشن بود و توی خواب انگار با آب کردن اون سنگ ها به وسیله اون شعله چراغها کار درمان و حاجت میکرد. بعد منو صدا زد روبه روی خودش و دو تا سنگ سبز بزرگ که نیمه شفاف بود و یک سنگ زرد مشابه همونها به من داد (انگار کهربا بودن) و بعد یک گونی از این چراغ گرد سوز ها برای من جمع کرد و داد بهم و یادم داد چجوری مثل خودش کارش رو انجام بدهم برای خودم. بعد انگار خودم رو داخل یه شهرک ویلایی مثل شمال دیدم که زیر یک درخت یک بره آروم تپل سفید پشم دنبه و دستهاش داشت میسوخت ولی شعله نبود (سیاه میشد میسوخت (مثل زغال که باد میزنی سرخی نشون میده ولی شعله نداره)) بعد من نزدیکش شدم بهش دست زدم دیگه سوختنش تموم شد و تکون خورد و یه صدای آروم کرد و روی پاهاش وایستاد و رفت. من بعدش رفتم کنار مادر و پدرم و خواهرم خودم رو دیدم که وسط یک جاده خاکی زیبا هستیم داخل همون شهرک ویلایی که داشتم روبه رو و اسمان رو میدیم که دیدم انگار مه از غلیظی روی کوه های جنگلی بوده و من فکر میکردم اسمونه ولی اون مه ها رو دیدم اومدن روبه پایین و به سمت شهرک که اومدن کمرنگ تر شدن و کوه های پر درخت بسیییار زیبایی بود و رویایی بود واقعاو من محو زیباییش شده بودم و تو خواب میگفتم چقدر زیبااااست.

  • سلام! خوابتان یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره ها، ترس ها یا احساسات سرکوب شده ای هستند که با آنها روبرو نشده اید. نشانگر ارزش درونی خودتان یا دیگران است که تحسینش می کنید. علامتی از خوشی، غنا، جاه طلبی و حمایت روحی است. با روح تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره ی خاص بودن و فردیت تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیغام مهمی که از تأییدش در زندگی تان سر باز می زنید، جلب کند. علامتی از رحم و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر: حاکی از بارها و مسئولیت هایتان است. علامتی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. نمایانگر قدرت، حمایت و ثبات است. روی توسعه و فردیت خودتان تمرکز می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «یک بره آروم تپل» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • بعد انگار خودم رو داخل یه شهرک ویلایی مثل شمال دیدم که زیر یک درخت یک بره آروم تپل سفید پشم دنبه و دستهاش داشت میسوخت ولی شعله نبود (سیاه میشد میسوخت (مثل زغال که باد میزنی سرخی نشون میده ولی شعله نداره)) بعد من نزدیکش شدم بهش دست زدم دیگه سوختنش تموم شد و تکون خورد و یه صدای آروم کرد و روی پاهاش وایستاد و رفت. من بعدش رفتم کنار مادر و پدرم و خواهرم خودم رو دیدم که وسط یک جاده خاکی زیبا هستیم داخل همون شهرک ویلایی که داشتم روبه رو و اسمان رو میدیم که دیدم انگار مه از غلیظی روی کوه های جنگلی بوده و من فکر میکردم اسمونه ولی اون مه ها رو دیدم اومدن روبه پایین و به سمت شهرک که اومدن کمرنگ تر شدن و کوه های پر درخت بسیییار زیبایی بود و رویایی بود واقعاو من محو زیباییش شده بودم و تو خواب میگفتم چقدر زیبااااست.

    • در ادامه: حاکی از مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: گویای دلسوزی شماست. علامتی از قدرت، پشتیبانی و عشق می باشند. ممکنست نگرانی هایتان را درباره ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر ترکیبی از جنبه های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. به حس جهتگیری تان اشاره دارد و اینکه چگونه هدف هایتان را دنبال می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از سفر زندگی تان است. بیانگر مانع ها و چالش های بزرگ بسیاری است که مجبورید بر آنها غلبه کنید. علامتی از سردرگمی، مشکلات، رسوایی، عدم قطعیت و نگرانی است. ممکنست چیزها را به شیوه ای که واقعا هستند نبینید. ممکنست حس جهتیابی تان را در زندگی از دست داده اید. تعبیر دیگر: نشانگر رمز و راز، پنهانکاری و حفاظت است.

 2. سلام صبح به خیر

  خواب دیدم توی اتاقمون داشتم رژ میزدم به گمانم میخاستم برای دوست پسرم که قهریم عکس بندازم، یهو دیدم خونمون تاریک شد و برقا رفت، به سختی توی گوشی دیدم که رژم رو خوب نزدم و همش میخاستم اونو یجوری درست کنم و …

  • سلام! خواب‌تان یعنی درباره‌ی چیزی کاملا صادق نیستید. خواب به دنبال جلب توجه به لب‌هایتان است. شاید لازمست درباره‌ی آنچه شما می‌گویید یا کس دیگری می‌گوید، مراقب باشید. در کاری که برایش می‌کوشید، شکست می‌خورید. مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ و ترس از ناشناخته‌هاست. پذیرای اطلاعات نو هستید. گویای تحرک و پویایی شماست. تعبیر دیگر: گویای عدم درک است؛ شاید مشکل‌هایی را برای درک کسی دارید.

 3. گفتید تعبیرش مرگ!هست!؟

  درسته وقت برای پاسخگویی میزارید ولی تعابیرتون اصلا موجه نیست، شما کل مضمون خواب رو در نظر نمیگیرید فقط نمادها رو معنی میکنید، و اینکه برای یک خواب گاها ده تا تفسیر مینویسید کاملا با مفاهیم متضاد!!!!! یعنی تمام تعابیر مفسرهای مختلف رو‌میزارید

  • منظور از مرگ، به معنای پاک شدن گذشته‌ای که داشته‌اید و شروعی دیگر است نه مرگ کسی! و اینکه از آنجایی که اشخاص گوناگون برای تعبیر خواب به ما مراجعه می‌کنند، سعی می‌شود تمامی جنبه‌های خواب‌شان در نظر گرفته شود و ازین رو همه‌ی گزینه‌ها را ارائه می‌دهیم و جای نگرانی نیست. اما در مورد تعبیرها باید گفت که هرچه خواب‌هایتان را بیشتر تعبیر کنید، بهتر متوجه خواهید شد که چه پیام‌هایی را به دنبال دارند و جزئی‌تر به امور خواب‌هایتان پی خواهید برد. پس، جای نگرانی نیست.

 4. با سلام،من امروز خواب دیدم که من و خانواده ام به خانه مجللی به عنوان مکان موقت و برای تفریح که ظاهرا برای اشنایانمان بود رفتیم،با اتاق های زیاد،4 طبقه بود ما به طبقه سوم که ظاهرا بزرگترین طبقه بود رفتیم،اتفاقاتی افتاد که به یاد نمیاورم،بعد یک وقت که خواستیم به بیرون برویم،حین بیرون رفتن لوستر های بزرگ و مهیب از سقف های خانه روی ما میریخت ولی به ما آسیبی نرساند و موفق شدیم به بیرون خانه برویم،آخرین چیزی هم که یادم هست این بود که زن داییم گفت : روح خاله هم الان وارد خانه شد! بعد از این یا یادم نمیاد یا درجا از خواب بیدار شدم،تعبیر خوابم رو هیچجا پیدا نکردم ولی به نظر خیلی خوب نمیاد،اگه میشه لطف کنید و شرح بدید،خیلی ممنون میشم

  • سلام! خوابتان یعنی به مرحله ای تازه یا منطقه ی جدیدی در زندگی تان وارد می شوید. از نظر احساسی، بالغ تر می شوید. تعبیر دیگر: علامتی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه ی فعلی تان درگیر عادت است. گویای عظمت و بزرگی است. آینده ای روشن در پیش رو می بینید.

 5. سلام من صبحی خواب میدیدم سقف طبقه پایینیمون رنگش ورقه کرد یه کوچولو زیرش آلومینیوم بود،بعد سقف اش یه لامپ داشت من گفتم لامپش رو عوض کنید. بعد دوست پسرم خیلی غمگین بود به حرفم گوش میداد ولی بمن میگفت عوص نکنیم چراغ رو خوبه من داد میزدم میگفتم عوضش کنیم تو ام برو بیرون

  • سلام! خواب‌تان ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. گویای خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. گویای چشم‌انداز ذهنی یا معنوی است. ممکنست نمادی از محدوده‌ای باشد که برای خود تعیین کرده‌اید. همچنین نمادی از مانعی میان دو حالت خودآگاه است. از خودآگاه، ذهن و باورهایتان حمایت می‌کنید یا پناهشان می‌دهید. مروری ازین است که چگونه خودتان را می‌بینید و فکر می‌کنید چکسی هستید. آماده‌اید حقیقت را بپذیرید یا با آن روبرو شوید. به آگاهی‌هایتان اشاره دارد. نمادی از روشنگری روحی (روشندلی)، امید، ایده‌های تازه و چشم‌انداز است. از مسیری نو بسوی موقعیتی در حرکتید.

 6. سلام خسته نباشید. ببخشید اینکه خواب دیدم عموم لامپ و مهتابی آورده خونمون به عنوان هدیه تعبیرش چی میشه .ممنون

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. آماده‌اید حقیقت را بپذیرید یا با آن روبرو شوید. به آگاهی‌هایتان اشاره دارد. نمادی از روشنگری روحی (روشندلی)، امید، ایده‌های تازه و چشم‌انداز است. از مسیری نو بسوی موقعیتی در حرکتید. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید.

 7. سلام

  من شب قبل خوابی کاملا به وضوح دیدم

  خواب دیدم خانه مان را عوض کردیم خیلی بزرگتر شده و کسی آمد و چراغ های خانه را روشن کرد تا به من نشان دهد.بسیار نورانی و زیبا بود و در چند نوع مختلف با رنگهای زیبا و تعداد زیاد حس فوق العاده ای بمن دست داد.مهمان داشتیم فامیلی که رفت و آمد زیاد نداریم آمده بودند آنها هم خوشحال بودند.بسمت اتاق خودم رفتم تقریبا از خود خانه بزرگتر بود انتهای اتاق به بیرون راه داشت و درب اتاق قفل نمیشد و ایراد داشت

  خیلی این خواب فکرمو مشغول کرده لطف میکنید تعبیر کنید.

  • سلام؛ متوجه نشدم؛ آیا خواب دیده‌اید یا نوعی از حالت برون‌فکنی روحی انجام داده‌اید؟ اگر خواب است، بفرمایید!

   • خواب بود و اینها همه تغییر بود
    خانه لامپ های فراوان , اتاق خودم که خیلی خیلی بزرگ بود و انتهای اتاق که به بیرون راه داشت و به سطح بالاتر چون تصورم در خواب این بود که در طبقه پایین
    همکف هستیم

    • آماده‌اید حقیقت را بپذیرید یا با آن روبرو شوید. به آگاهی‌هایتان اشاره دارد. نمادی از روشنگری روحی (روشندلی)، امید، ایده‌های تازه و چشم‌انداز است. از مسیری نو بسوی موقعیتی در حرکتید. خودتان یا دیگری را بالا می‌بینید. ممکنست تمایل داشته باشید که در موقعیت یا رابطه‌ای، تسلط یابید و چیره باشید.

 8. سلام

  خواب بود

  برون فکری که فرمودید نبود

  • خواب‌تان بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. بیانگر چراغانی، وضوح، درک شفاف و بینش است. نور، موقعیت یا مسأله‌ای گنگ و نامعلوم را روشن می‌کند. حقیقت موقعیتی یا پاسخ یک مسأله‌ای را یافته‌اید. همچنین لازمست به سطح بالاتری از آگاهی و احساس برسید. گویای جنبه‌هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می‌دارید. بیانگر طبیعت‌تان و روابط صمیمی است.

 9. سلام علیکم.

  خواب دیدم چراغی داخل اتاقم نصب شده که کل کوچه را روشن کرده و چراغ خیلی لوکس و مدرنی بود از سه تیکه تشکیل شده بود که یک قسمتش روشن شده بود و همون یک قسمت کل کوچه را روشن کرده بود.من هم وقتی متوجه شدم دو قسمت دیگه هم داره که خاموشه اون دو قسمت هم روشن کردم. نورش مهتابی خیلی قشنگی بود در عین اینکه نور خیلی زیادی داشت ولی اصلاً چشم رو اذیت نمیکرد.ممنون.

  • سلام؛ خواب‌تان بیانگر چراغانی، وضوح، درک شفاف و بینش است. نور، موقعیت یا مسأله‌ای گنگ و نامعلوم را روشن می‌کند. حقیقت موقعیتی یا پاسخ یک مسأله‌ای را یافته‌اید. لازمست به سطح بالاتری از آگاهی و احساس برسید. تعبیر دیگر: احساسات یا افکاری از جنبه‌های اولیه و بخش‌های کمتر توسعه‌یافته‌ی ضمیر ناخودآگاه شماست. گویای زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است.

 10. سلام.دختر مجردم. ۱۹ ساله. من خواب دیدم وارد یه جایی مثل قهوه خونه ، قمار خونه و یه همچین جایی شدم. دیدم عمم داره ورق بازی میکنه و حرفه ای هم بود. من فقط رفته بودم به عمم سلام کنم. بعد یهو یه پسری چراغ قوه روشن کرد تابید رو‌ صورتم. با اون نور خیلی زیبا به نظر اومدم و همه داشتن منو میدیدن. یه نور خوبی بود و‌ خودمم از اون نور حس خوبی داشتم. نور اون چراغ قوه خیلی قوی بود. اصلا کم نور نبود.

  تعبیر خوابم چیه؟

  • خواب‌تان بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. در رابطه یا موقعیتی کاری که ممکنست انتخاب عاقلانه‌ای هم نباشد، ریسک می‌کنید. از قضاوت و عملکردتان بدقت استفاده کنید! لازمست به سطح بالاتری از آگاهی و احساس برسید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور