تعبیر خواب چاه و افتادن در آن چیست؟

تعبیر خواب چاه نشانه زن و تعبیر خواب افتادن در چاه بیانگر مکر و حیله است. با تعبیر خواب چاه، تعبیر خواب افتادن در چاه فاضلاب، تعبیر خواب آب چاه و ... همراه ما باشید.
تعبیر خواب چاه
ستاره | سرویس سرگرمی – به تشخیص معبران سنتی و کهن تعبیر خواب چاه در خواب‌های ما مکر و حیله است و چون به طور معمول مکر و حیله به زن بر می‌گردد چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده‌اند.
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
تعبیر خواب افتادن در چاه - تعبیر خواب افتادن بچه در چاه - تعبیر خواب افتادن در چاه عمیق - تعبیر خواب چاه فاضلاب

 

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • دیدن چاه در خواب بیانگر توانایی‌ها و استعداد‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده است. این چاه نمادی از عمق احساسات شماست. ممکن است مخزن احساسات شما باشد و اینکه چگونه تلاش می‌کنید آن‌ها را سرکوب کنید.
 • خواب دیدن اینکه شما در چاه می‌افتید، بیانگر از دست دادن کنترل احساستان است.
 • خواب دیدن اینکه چاه خشک است بیانگر این است که پوچی عاطفی در زندگی‌تان وجود دارد. شما از درون حس خالی بودن می‌کنید و نیاز دارید به چیزی دارید که احساس خالی بودن شما را پر کند.

 

تعبیر خواب چاه و کندن آن

محمدبن سیرین گوید: چاه در اصل، تأویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می‌کنند، دلیل که زن خواهد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می‌کرد، دلیل که میان او و آن زن کسی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است.
 1. زن
 2. کنیزک
 3. عالم
 4. توانگری وثروت
 5. مکر
 6. مکر و حیله
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • چاه: آینده ای نامشخص
 • چاه کندن: کار پر در آمد

 

تعبیر خواب آب چاه

ابن سیرین گوید:
 • آب چاه در خواب مال زن است. اگر کسی بیند که از چاهی آب خورد، دلیل که مال زن بخورد.
 • اگر بیند کسی چاه کند و آب برنیامد، دلیل که زنی درویش خواهد.
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند آب چاه خوردن بدطعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند.
 • اگر بیند آب چاه گرم همی خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضی از معبران بیمار شود.
 • اگر بیند که آب چاه خنک و خوش بود، دلیل که از زن خیر و منفعت بیند.
 • اگر بیند آب چاه بسیار بود، دلیل که زن جوانمرد و سخی است.
 • اگر بیند آب چاه اندک است، دلیل که زن سفله و دون است.
 • اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد، دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیماری بخورد،
 • اگر از چاه آب سیاه برآمد یا کبود، دلیل که غم و اندوه به وی رسد و اگر بیند از چاه آب سفید برآمد، دلیل که میراث یابد.
 • اگر بیند که آب چاه در زیرزمین فرو رفت و هیچ نماند.، دلیل که زن هلاک شود و مالش تلف گردد.
جابرمغربی گوید:
 • اگر بیند آب از چاه می‌کشید، دلیل که به مکر و حیله مال جمع کند، خاصه که چاه خود کنده باشد.
 • اگر بیند باغ را آب همی داد، دلیل که از مالی که حاصل کرده است زن خواهد، یا کنیزک خرد.
 • اگر بیند آب بر چاه آمد و روان شد، دلیل کند که زنی توانگر به زنی خواهد و از آن زن او را مال و نعمت حاصل شود
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می‌رسد. مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • آب از چاه کشیدن: انجام کارهای سودآور
 • نوشیدن از چاه: سلامتی و نیرو
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از چاهی آب بیرون می‌کشید، علامت آن است که استعدادهای شما شکوفا خواهد شد.

 


تبلیغات در ستاره

تعبیر خواب چاه - تعبیر خواب افتادن در چاه

تعبیر خواب افتادن در چاه

 

تعبیر خواب افتادن در چاه

جابر مغربی: اگر درچاه افتاد، دلیل که در مکر و حیله افتد.
 
معبرین غربی گویند: خواب افتادن و گیر کردن در چاه، نشانگر از دست دادن نترل احساسی عاطفی و دچار یاس و درماندگی شدن است. این خواب پیشگویی آن است که مدتی در تنگنا گیر خواهید کرد، و مهم است که نهراسید و سعی کنید کمک بخواهید و راه‌تان را با گذر زمان پیدا کنید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در چاهی افتاده‌اید، علامت آن است که نومیدی شما را در بر خواهد گرفت.

 

تعبیر خواب افتادن در چاه فاضلاب

ابن سیرین گوید: اگر کسی ببیند که در چاه فاضلاب و توالت خانه خودبیفتد بیانگر آن است که مال خویش را هزینه کند و اگر ببیند که در آنجا بیفتاد یا در چاه فاضلاب بیفتاد، دلیل کند که مال کسی به غضب ستاند.

 

تعبیر خواب افتادن بچه در چاه

آنلی بیتون می‌گوید: اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است، نشانه آن است که از زیان و بیماری، شدیدأ اندوهگین خواهد شد. اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد، نشانه آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت.

 

تعبیر خواب چاه خشک

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاهی خشک در خواب، علامت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می‌کنند.
لوک اویتنهاو: چاه خشکیده: غم و غصه

 

تعبیر خواب چاه نفت

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید، علامت آن است که در اثر استفاده نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد.
 
از اینکه با تعبیر خواب چاه و افتادن در آن همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. برای آگاهی از تفاسیر رویاهای خود می‌توانید آن را در قسمت نظرات با دیگران به اشتراک گذارید.


111 نظر
 1. سلام،من خواب دیدم یه دختر بچه (بچه ی یکی از بلاگر های معروف)جلوی در خونه ما بازی میکنه که من یه لحظه ازش غافل میشم و بر میگردم میبینم افتاده داخل چاه فاضلاب و در چاه رو باز میکنم و یه عروسک با همون لباس بیرون میارم و فکر میکنم این همون بچه اس که مرده و من خیال میکنم من مقصرم و منو باز خواست خواهند کرد و میترسم که در این حین با صدای اذان بیدار میشم ،ممنون میشم اگه تعبیرش کنید.

  • سلام! خوابتان علامتی از چیزی در ماهیت دورنی تان است که خالصانه، آسیب پذیر و بی پناه است. تعبیر دیگر: علامتی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. حاکی از سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. گویای احساسات شرم آور یا انکار-شده است. علامتی از خودباوری پایین است. تعبیر دیگر: نمایانگر شرایط متعفن و روابط قدیمی است. چیزی است که نیازست تروتمیز شود و فوری تغییر کند. لازمست از شر ایده ها و باور های دمده تان خلاص شوید. علامت بیگناهی کودکی و سرخوشی شماست. ممکنست استعاره ای از کسی باشد که «عروسک» خطابش می کنید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید!

 2. سلام خسته نباشید .

  من خواب دیدم یه چاه فاضلابی هست که دیوار روی اون خراب شده و به من میگن درستش کنم

  من با قیر دیوارو درست کردم فقط قیر تو خوابم سیاه نبود شفاف بود بی رنگ بعد یه چن قطره از قیر ریخ تو چاه و منفجر شد من قایم شدم سنگا رفتن هوا نخوردن بهم اما آب فاضلاب پاشیده شد به همه جام حتی صورتم ک هی تف میکردم تو خواب … آخرشم تن تن دیوارو درس کردم رفتم

  لطف کنید تعبیرشو

  • سلام؛ ممنون! مخاطب گرامی! خوابتان در همان صفحه که خوابتان را پیشتر ارسال کرده اید (صفحه ی تعبیر خواب «قیر»)، با نام خودتان (pejman2020) تعبیر شده است. خوابها در همان صفحه ای که ارسال می کنید، تعبیر می شوند.

 3. سلام. خسته نباشید.
  این خواب رو مامانم دیده که راجب خودم هستش.
  خواب مامان این بود: هوای به شدت گرد و خاک بود و مامانم به من می گه که توی همین هوا بریم اب بیاری توی مسید من درون چاهی می افتم که عمق زیادی داشت. همون لحظه ای که من داخل چاه بودم سطح اب در حال بالا امدن بود مامانم به هر زحمتی بوده منو بیرون اورده اما بعد از بیرون امدن من اب چاه تبدیل به گل می شه.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از جنبه های خاصی از خودتان است که نادیده گرفته شده یا چشم پوشی شده اند. گویای آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. نمایانگر توانایی های نهفته ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده اند. علامتی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات تان باشد و اینکه چگونه می کوشید آنها را سرکوب کنید. بیانگر جنبه ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می کوشید راهی بیابید که این جنبه ی فراموش شده ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید.

 4. سلام ببخشید من خواب دیدم که داخل یه گودال گلی و سنگی همراه پسردایی ام که با ما زندگی می‌کند افتادم و مادرم مارا تشویق به پیدا کردن شی ای گرانبهامی‌کند اما ما آن را پیدا نمی‌کنیم سپس مادرم هم درون گودال به کمک ما آمد در حالی که من اسرار برا آن داشتم که اون وارد گودال نشود وقتی مادرم آمد دیگ نتوانستیم بیرون برویم و گودال کوچک تر شد و یه مرد بالا گودال روی سر ما با بیل خاک می‌ریخت و ما سعی در خارج شدن داشتیم و من مادرم را سر زنش میکردم که چرا به داخل گودال اومدی اگر نیامده بودی ما می‌توانستیم خارج شویم و بعد با حالت اضطراب از خواب پریدم

  ممنون میشوم اگر خواب بنده را تعبیر بفرمایید

  • سلام! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. نمایانگر جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می کند. درباره ی موقعیت یا فرایندی احساس ناامیدی می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر از دست دادن کنترل احساس تان است. لازمست به غریزه و نیروی درونی تان گوش فرا سپارید. بازتابی از چیزیست که ممکنست طی زندگی تان حس کنید. ممکنست افکار سرکوب شده، احساسات بیان نشده، خشم یا خصومت داشته باشید که به خواب مضطرب، منجر می شود. یعنی مسئولیت های بسیاری را به دوش می کشید.

 5. سلام ببخشید .من خواب دیدم مدرسه بودم بعد پسرمم همرام بود ما توی حیاط بودیم که یه ماشین اومد پارک کرد بعد پشتش یه چاه بود پسر منم کنار ماشین بود که دیدم پاش لب چاه هس همین که دویدم نزارم افتا تو چاه که خیلی تمیز بود منم فوری خودمو انداختم تو چاه که نجاتش بدم بعد دیدم هر دوتامونو اوردن بیرون چاه.

  • سلام! خوابتان نمایانگر احساس ناکافی بودن و ناامنی های کودکی است که هرگز حل نشده اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره ی عملکرد و توانایی هایتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از درس هایی باشد که از زندگی تان می آموزید. ممکنست در حال تجربه ی دوره ای هستید که شامل درس های معنوی برای شماست. نمایانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. گویای هدف های تمام نشده است. سفر یا مسیری را شروع کرده اید، اما هرگز به پایانش نرسانده اید. شاید زندگی، شما را به جهتی متفاوت از آنچه برنامه ریزی کرده اید یا هدفش را داشته اید، برده باشد. نمایانگر از دست دادن کنترل احساس تان است. بیانگر جنبه ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. تعبیر دیگر: علامتی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید.

 6. سلام وققتون بخیر من خواب دیدم ک از ماشین پیاده شده ام و از راننده در حال فرار هستم اما دوستم در ماشین در حال غذا خوردن بود و من همینطور درحال فرار بودم ک ناگهان میافتم در چاه ممنون میشم ک تعبیرش رو بگید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. نمایانگر از دست دادن کنترل احساس تان است.

 7. در خواب کسی را نمیشناسم به همراه برادرم کشتم و تکه تکه کردم و تکه های آن را در چاه فاضلاب مسجد انداختم

  • ابتدا سلام! خوابتان یعنی در آستانه ی این هستید که مهارتان را از دست بدهید و از کوره در بروید. ممکنست عصبانیتی منفی را بروز می دهد. تعبیر دیگر: شاید بکوشید وجهه ای از خویش را سرکوب کنید که توسط مقتول مشاهده می شود (خصوصیتی که ویژگی اوست و در شما هم هست و می خواهید آن را دیگر در خودتان نداشته باشید). به موقعیتی اشاره دارد که خیلی وقت است از میان رفته و گذشته است. زمان حرکت کردن و پیش رفتن، فرارسیده است. نمایانگر شرایط متعفن و روابط قدیمی است. چیزی است که نیازست تروتمیز شود و فوری تغییر کند. لازمست از شر ایده ها و باور های دمده تان خلاص شوید.

 8. سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم مهمون برام اومد،مامان و خواهرمو خاله و دخترهاله هام،بعد چند دقیقه که بلند شدم برم اشپزخونه براشون چیزی بیارم خواهرم صدام زد چاه آشپزخونه زده بالا،رفتم داخل اشپزخونه میگفتم وای کی این چاه زده بالا کل آسپزخونه اب بود ،توی اب ها راه میرفتم دور خودم میچرخیدم و دنبال چیزی بودم که چاه رو بازکنم….(داخل آب که بالا زده بود اشغال و کثیفی نبود،تا مچ پا هم داخل آب بودم)

  ممنون میشم تعبیر خوابمو بگید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر چالش ها و علاقه های تازه در زندگی تان است. برای ماجراجویی آماده اید. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. نمایانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست علامتی از مادری پرورش دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می کنید (ازشان مراقبت می کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. زیر فشار احساسات تان هستید.

 9. سلام وقتتون بخیر

  من صبح خواب دیم از کنار چاهی در حال رفت و امد هستیم دخترم در مورد شهدا از من می پرسید منم داشتم بهش می گفتم اونها به درجه ای رسیدن که به راحتی جونشونو فدا می کنند و شهید می شوند باید به درجه اونها برسی دخترم در حال رد شدن از کنار چاه افتاد داخل چاه همسرم متحیر مونده بود و کاری نمی کرد منم فریاد می زدم برای چی وایسادی بچه مو نجات بده و از خواب پریدم ساعت چهارونیم صبح بود

  ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی اطلاعات یا دانشی دارید که نیازست به اشتراک شان گذارید. نمایانگر رابطه تان با دخترتان و ویژگی هایی است که او می نمایانند. نمایانگر توانایی های نهفته ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده اند. علامتی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات تان باشد و اینکه چگونه می کوشید آنها را سرکوب کنید. نمایانگر خشم سرکوب شده است که نیاز به ابراز شدن دارد.

 10. سلام خواب دیدم ک همراه با یک نفر رفتم داخل چاه اول تاریک بود بعد روشن شد ابش کثیف بود سطل پر میکردیم می‌کشیدیم بالا

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. علامتی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید. موقعیت فعلی‌تان بهبود می‌یابد. اگر سطل پر باشد، یعنی فراوانی و عشق و رفاه در راه است. اگر خالی باشد، یعنی بر مشکل یا زیانی فائق می‌آیید. مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان و ترس از ناشناخته‌هاست.

1 2 3 6

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور