مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۲
کد خبر: ۸۷۵۱
تعداد نظرات: ۳۹ نظر
تعبیر خواب چاه نشانه زن و تعبیر خواب افتادن در چاه بیانگر مکر و حیله است. با تعبیر خواب چاه، تعبیر خواب افتادن در چاه فاضلاب، تعبیر خواب آب چاه و ... همراه ما باشید.
تعبیر خواب افتادن در چاه - تعبیر خواب افتادن بچه در چاه - تعبیر خواب افتادن در چاه عمیق - تعبیر خواب چاه فاضلاب
 
ستاره | سرویس سرگرمی - به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب‌های ما مکر و حیله است و چون به طور معمول مکر و حیله به زن بر می‌گردد چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده‌اند.
 
آنچه در ادامه خواهید خواند:
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

کارل گوستاو یونگ
می‌گوید:
 • دیدن چاه در خواب بیانگر توانایی‌ها و استعداد‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده است. این چاه نمادی از عمق احساسات شماست. ممکن است مخزن احساسات شما باشد و اینکه چگونه تلاش می‌کنید آن‌ها را سرکوب کنید.
 • خواب دیدن اینکه شما در چاه می‌افتید، بیانگر از دست دادن کنترل احساستان است.
 • خواب دیدن اینکه چاه خشک است بیانگر این است که پوچی عاطفی در زندگی‌تان وجود دارد. شما از درون حس خالی بودن می‌کنید و نیاز دارید به چیزی دارید که احساس خالی بودن شما را پر کند.
 

تعبیر خواب چاه و کندن آن

محمدبن سیرین گوید: چاه در اصل، تأویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می‌کنند، دلیل که زن خواهد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می‌کرد، دلیل که میان او و آن زن کسی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است.
 1. زن
 2. کنیزک
 3. عالم
 4. توانگری وثروت
 5. مکر
 6. مکر و حیله
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • چاه: آینده ای نامشخص
 • چاه کندن: کار پر در آمد

تعبیر خواب آب چاه

ابن سیرین گوید:
 • آب چاه در خواب مال زن است. اگر کسی بیند که از چاهی آب خورد، دلیل که مال زن بخورد.
 • اگر بیند کسی چاه کند و آب برنیامد، دلیل که زنی درویش خواهد.
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند آب چاه خوردن بدطعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند.
 • اگر بیند آب چاه گرم همی خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضی از معبران بیمار شود.
 • اگر بیند که آب چاه خنک و خوش بود، دلیل که از زن خیر و منفعت بیند.
 • اگر بیند آب چاه بسیار بود، دلیل که زن جوانمرد و سخی است.
 • اگر بیند آب چاه اندک است، دلیل که زن سفله و دون است.
 • اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد، دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیماری بخورد،
 • اگر از چاه آب سیاه برآمد یا کبود، دلیل که غم و اندوه به وی رسد و اگر بیند از چاه آب سفید برآمد، دلیل که میراث یابد.
 • اگر بیند که آب چاه در زیرزمین فرو رفت و هیچ نماند.، دلیل که زن هلاک شود و مالش تلف گردد.
جابرمغربی گوید:
 • اگر بیند آب از چاه می‌کشید، دلیل که به مکر و حیله مال جمع کند، خاصه که چاه خود کنده باشد.
 • اگر بیند باغ را آب همی داد، دلیل که از مالی که حاصل کرده است زن خواهد، یا کنیزک خرد.
 • اگر بیند آب بر چاه آمد و روان شد، دلیل کند که زنی توانگر به زنی خواهد و از آن زن او را مال و نعمت حاصل شود
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می‌رسد. مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • آب از چاه کشیدن: انجام کارهای سودآور
 • نوشیدن از چاه: سلامتی و نیرو
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از چاهی آب بیرون می‌کشید، علامت آن است که استعدادهای شما شکوفا خواهد شد.
 
 
تعبیر خواب چاه - تعبیر خواب افتادن در چاه
← تعبیر خواب افتادن در چاه →
 
 

تعبیر خواب افتادن در چاه

جابر مغربی: اگر درچاه افتاد، دلیل که در مکر و حیله افتد.
 
معبرین غربی گویند: خواب افتادن و گیر کردن در چاه، نشانگر از دست دادن نترل احساسی عاطفی و دچار یاس و درماندگی شدن است. این خواب پیشگویی آن است که مدتی در تنگنا گیر خواهید کرد، و مهم است که نهراسید و سعی کنید کمک بخواهید و راه‌تان را با گذر زمان پیدا کنید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در چاهی افتاده‌اید، علامت آن است که نومیدی شما را در بر خواهد گرفت.
 

 

تعبیر خواب افتادن در چاه فاضلاب

ابن سیرین گوید: اگر کسی ببیند که در چاه فاضلاب و توالت خانه خودبیفتد بیانگر آن است که مال خویش را هزینه کند و اگر ببیند که در آنجا بیفتاد یا در چاه فاضلاب بیفتاد، دلیل کند که مال کسی به غضب ستاند.
 

تعبیر خواب افتادن بچه در چاه

آنلی بیتون می‌گوید: اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است، نشانه آن است که از زیان و بیماری، شدیدأ اندوهگین خواهد شد. اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد، نشانه آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت.
 

تعبیر خواب چاه خشک

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاهی خشک در خواب، علامت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می‌کنند.
 
لوک اویتنهاو: چاه خشکیده: غم و غصه
 

تعبیر خواب چاه نفت

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید، علامت آن است که در اثر استفاده نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد.
 
از اینکه با تعبیر خواب چاه و افتادن در آن همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. برای آگاهی از تفاسیر رویاهای خود می‌توانید آن را در قسمت نظرات با دیگران به اشتراک گذارید.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۳۹
در انتظار بررسی: ۰
زرین
۸ روز پیش
سلام وقت شما بخیر وسلامتی
چند وقت پیش یه خانمی اومد در خونه به ما گفت خواب خاله و شوهر خاله مرحومم رو دیده به خاله ام گفته حاج خانم کوچه شما اینهمه پله داشت با این پا چطوری اومدی پایین. بعد دیده کوچه خونه خالم کاملا صاف شده و پله نداره
بعد همون خانوم رفته تو خونه خالم دیده شوهر خاله مرحومم هست سلام علیک کرده و گفته چخبر شوهر خالمم گفته تو خونم دو تا چاه پیدا کردم دارم پر میکنم کسی نیفته توش هی اون خانوم میگه حاجی خونه شما چاه نداشت که شوهر خالم میگه بخدا دو تا چاه هست باید پر کنم کسی نیفته توش
واقعیت این هست که خانه این مرحومین الان به وارثین که دو دسته هست رسیده یه گروه وارثین خاله ویکی وارثین شوهر خاله
عجیب اینجاست که یکی از وراث خونه رو تقریبا خریده ممکنه هست بخاطر یکسری مسایل ناراضی باشن تعبیرچیه که اون خانوم خواب دیده و اینقد مهم بوده بیاد بهمون بگه
سلام؛ همچنین! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر آمد داشتن خانه برای مالکش است.
.....
۱۲ روز پیش
سلام خسته نباشید پدرم خواب دیدن که مادربزرگم عمه م و دوتا دختر عمه مو داخل چاه میندازه و سرشون خاک میریزد میشه تعبیرشو بگید لطفا
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر پریشانی احساسی است. تعبیر دیگر: زیر مشکلات و استرس‌های زندگی‌تان، دفن می‌شوید. تعبیر دیگر: درباره‌ی موقعیت یا فرایندی احساس ناامیدی می‌کنید. در آستانه‌ی این هستید که مهارتان را از دست بدهید و از کوره در بروید. ممکنست عصبانیتی منفی را بروز می‌دهد. تعبیر دیگر: شاید بکوشید وجهه‌ای از خویش را سرکوب کنید که توسط مقتول مشاهده می‌شود (خصوصیتی که ویژگی اوست و در شما هم هست و می‌خواهید آن را دیگر در خودتان نداشته باشید). کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی‌تان بیرونش کنید).
Queen
۱۲ روز پیش
سلام خسته نباشید..
خواب دیدم برادرم افتاد تو یک چاه منم نتونستم نجاتش بدم بیدار شدم از خواب میشه لطف کنید بگید تعبیرش چیه
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بسیار ناقص است؛ ازین رو نمی‌توان برایش تعبیر مستحکمی را آورد؛ اما: خواب‌تان بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با برادرتان یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. تعبیر دیگر: نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است.
میعاد
۱۴ روز پیش
سلام من خواب دیدم کلیدی دردست دارم و آن را در انگشتانم تاب میدادم که یهو در چاه فاضلاب افتاد تعبیرش چیست؟؟؟
سلام! خواب‌تان بیانگر جایگاه، اختیار و قدرت است. روی سازگاری‌تان با موقعیتی تأکید دارد. بویژه اگر کلیدی باریک و اسکلتی ببینید، به احساسات و خاطره‌های قدیمی اشاره دارد که ذخیره کرده‌اید یا جلویشان را گرفته‌اید. تعبیر دیگر: نمادی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی‌تان را قفل می‌کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می‌گشایید. گویای شرایط متعفن و روابط قدیمی است. چیزی است که نیازست تروتمیز شود و فوری تغییر کند. لازمست از شر ایده‌ها و باور‌های دمده‌تان خلاص شوید.
علی
۱ ماه پیش
سلام با آرزوی سلامتی برای شما
تو خواب دیدم هوا تاریک است و چاهی وجود داره که توش آب نیست. چند نفر توی چاه بودن که بعضیاشون آشنا بودن. و من از بیرون اونهارو تماشا می‌کردم
ممنون ازتون
سلام بر شما؛ ممنون! بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. بیانگر توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید.
Azi
۱ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید
پدرم خواب دیدن ک من افتادم توی چاه و برادرم خواسته بیاد منو بالا بکشه خودشم افتاده توی چاه آب و بعد بیدار شدن
تعبیرشو لطف میکنین
مچکرم
سلام؛ ممنون! از لحاظ تعبیر خواب سنتی: گویا خواب مزبور بیانگر اینست که پس از سختی‌ها ثروتی به دست خواهد آمد که ممکن است بزرگ باشد.
حمید
۱ ماه پیش
سلام بزرگوار دوستم خواب دیده من در چاه گل و لای افتادم ولی پاهام بیرون و زنده بودم و در نهایت نجات پیدا کردم. تعبیرش چیست؟ با تشکر
سلام! خواب‌تان از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر مخمصه‌ای است که برایتان پیش آمده است یا خواهد آمد و اینکه إن‌شاءالله از آن نجات خواهید یافت. فقط ناامید نشوید!
جلال
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم دوستم چاهی ۲ متری برای گنجی کنده است و به یک دری اهنی کف چاه رسیده وانجا منا صدا میزد ایا تعبیری دارد ۴ بار هم دیدم این خواب را
سلام! خواب‌تان بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. با روح‌تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره‌ی خاص بودن و فردیت‌تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیام مهمی که از تأییدش در زندگی‌تان سر باز می‌زنید، جلب کند. نماد ثبات و پایداری، محدودیت‌های فیزیکی، کارهای دشوار و چیزهای زمینی است. همچنین بیانگر موضوع‌های مادی‌گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می‌رسانید.
مسعود
۱ ماه پیش
خواب ديدم يه چاه تو حياط هست كه يكي از دوستام توش مهموني گرفته، منم ميخواستم برم تو چاه ولي دهانه چاه تنگ بود و نميشد برم هرچه تلاش كردم نشد و اخر منصرف شدم
لطفاً تعبيرشو بفرماييد
ممنون از شما
سلام؛ خواب‌تان بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. گویای توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید. گویای نیازهای احساسی‌تان یا اشتیاق غریزی‌تان است. در زندگی‌تان، تعادل وجود ندارد.
فرهمند
۲ ماه پیش
خواب دیدم برادرم مرا هول داد تا در چاه بیندازد اما خودش دستن را گرفت تانگذاشت بیفتم در همین حال بیدار شدم
خواب‌تان ناقص است و ازین رو دارای تعبیر دقیقی نیست؛ اما: بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با وی یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! تعبیر دیگر: نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد.
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام، من خواب دیدم پسرم کوچک شده وباپسر خالش درچاهافتادن ومردن لطفاتعبیرش
بفرماید. ممنون
خواب‌تان بیانگر حس بی‌اهمیت بودن، بی‌یاوری و بی‌ارزشی است. شاید بیانگر این باشد که شما یا کسی در زندگی‌تان، نهاد متکبری دارد و نیازست درس عبرت بگیرد. لازمست نابالغی‌تان را کنار گذارید و بکوشید جدی‌تر باشید. می‌تواند به معنای این باشد که کودک درون‌تان خاموش مانده است. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از کشف خودشان، تحول و گذار به مرحله‌ای نو از زندگی باشد. همچنین یعنی آن جنبه یا ویژگی خاص که او دارد را ندارید. تعبیر دیگر: آن ویژگی که او نماینده‌اش است، دیگر سهمی در زندگی‌تان ندارد.
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیده ام که یه نفر را داخل چاه فاضلاب انداخته ام تعبیرش چیست؟
خواب‌تان یعنی دیدگاه‌هایتان را به دیگران تحمیل می‌کنید. بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. اگر او غریبه باشد، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. اگر او آشنا باشد، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان.
R
۲ ماه پیش
خواب دیدم که خواهرم در چاه افتاده و بعد اونو تونستیم پیدا کنیم و بیاریمش بالا و زنده بود
خواب‌تان یعنی جنبه‌های جدید رابطه‌ای را شناسایی می‌کنید. ممکنست این رابطه را به سطح یا مسیر تازه‌ای برسانید. بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. اینکه یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می‌کوشید راهی بیابید که این جنبه‌ی فراموش‌شده‌ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید.
علی اصغر
۲ ماه پیش
سلام من وسطای شب خواب دیدم دارم دنبال دخترم میدکم واون یهو افتاد توی یه چاه وجیغ کشید منم سریع رفتم دنبال طناب وبا کمک بقیه رفتم پایین چاه دنبال دخترم ولی اونو ته چاه ندیدم ونگرانیم کمتر شد که از خواب بیدار شدم
ممنون از تعبیر شما
خواب‌تان بیانگر رابطه‌تان با دخترتان و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایاند. یعنی درباره‌ی موقعیت یا فرایندی احساس ناامیدی می‌کنید. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. بیانگر ارتباط و اتصال‌تان به دیگران است. نماد از چیزیست که رابطه‌تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر: بیانگر اسارت و محدودیت است.
شقایق
۳ ماه پیش
سلام پدرم خواب مرا دید که من (دخترش)در چاهی پر از مار افتادم و چاه با خاک پر شد و من دیگر قابل دیدن نبودم تعبیرشو میفرمایید
خواب دیدن دخترتان، بیانگر رابطه‌تان با او و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایاند. اگر دختر ندارید، نمادی از جنبه‌ی زنانه‌تان است. اینکه در آن افتاده است، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. دیدن مارها، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. خاک، نمادی از رشد و باروری است. بیانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی است. لازمست اهداف‌تان را عملی‌تر دنبال کنید.اگر خاک، سخت و خشک باشد، یعنی با خودتان صادق نیستید. می‌کوشید زیر پوسته‌ای سخت، پنهان شوید. خواب، ممکنست مشابه چیزی باشد که خاکی یا آلوده است.
بدون نام
۳ ماه پیش
در خواب دیدم پدرم در چاه افتاد و مرد چه تعبیری داره؟
خواب دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. اینکه در چاه می‌افتد، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. اینکه پدرتان می‌میرد، هشداری ازین است که لازمست با احتیاط در زمینه‌ی موضوعی کاری، پیش روید.
محمد
۳ ماه پیش
سلام خواب دیده ام خواهر زاده کوچک خود را به دستشویی میبرم که یک دفعه به درون چاه دستشویی میوفتد دستم را انداختم داخل کشیدمش بیرون تعبیر خوابم چیست
خواب دیدن خواهرزاده‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. توالت، نمادی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. ممکنست تجلی فیزیکی درباره‌ی مثانه‌ای پر باشد و می‌کوشد از خواب بلندتان کند و به دستشویی بفرستد. اینکه به او کمک می‌کنید، یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است.
Hamed707
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید در خواب دیدم سرم را به چاه ابی فرو بردم و ناگهان اب چاه بالا آمد و به صورت من خورد و مقداری از ان اب نوشیدم تعبیرش چیه؟!
خواب دیدن اینکه صورت‌تان را در چاه آب کرده‌اید، بیانگر توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید. آب آرام و تمیز، یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.
Zohre
۴ ماه پیش
سلام ببخشید مادر من دیشب خواب دیدن یک نوزاد از دستش در رفته و افتاده تو چاه تعبیرش چیه؟
خواب دیدن نوزاد، بیانگر پروژه‌ای کاملا نو است. بیانگر امکانات و فرصت‌ها می‌باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. اینکه در چاه می‌افتد، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان در مورد امکانات و فرصت‌ها می‌باشد.
hkima
۴ ماه پیش
سلام..ببخشید دیشب من خواب دیدم پسرم خودشو تویه چاه خیلی عمیق انداخته و صدای گریه هایش از درون چاه میوگد و داد میزد ماگان..و منم مثل دیواناا دادو فریاد میزدم ک کمکم کنید و همسرم همونجا بود و اصلا انگار ررایش مهم نبود..لطفا بگین این خوابم ینی چی
خواب دیدن پسرتان، بیانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. از سوی دیگر، دیدن پسرتان، ممکنست اهمیتی نداشته باشد و بسادگی، آیینه‌ی زندگی‌تان باشد. اینکه در چاه می‌افتد، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. شوهرتان، بیانگر رابطه‌ی بیداری‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. اینکه فریاد می‌زنید، بیانگر خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. اینکه درخواست کمک می‌کنید، یعنی حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. بی‌اعتنایی، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید.
عیسا
۴ ماه پیش
خواب دیدن نجات دادن چند نفر اشنا از چاه اب کثیف درمسجد
خواب دیدن اینکه داخل مسجد هستید، یعنی به دنبال روشن‌نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم‌تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه‌هایی در گذشته کرده‌اید شما را که در مسیر رسیدن به هدف‌هایتان، دور نگه داشته‌اند. با حمایت درست‌تر، دوباره در مسیر درست پا می‌گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنی باشد که مسیر زندگی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید؛ درباره‌اش و درباره‌ی اینکه به کجا می‌رود، بحث می‌کنید. آنچه می‌خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. بیانگر حس اجتماعی است. دیدن چاه آب، بیانگر توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید. اینکه نجات می‌دهید، یعنی به صورت موفقیت‌آمیز، احساسات و ویژگی‌های خاصی را تأیید کرده‌اید که توسط قربانی در حال غرق شدن به نمایش گذاشته شده است.
مهدیه
۴ ماه پیش
سلام چندشب پیش توی خواب دیدم که یه آقا وخانم جوان ناشناس توی یه جایی مثل مزرعه مشعول برداشتن وکناززدن خاک روی چاه هستن انگاری خاک بادوسه تا کلنگ زدن زدن کنار بعدش دیدم ازچاه آب خیلی روشن وزیبا بالااومد به اقاوخانم کنارم گفتم به به عجب اب زلالی وصلوات اوردم برای زیبایی اب وبعدش اون خانم گفتش که بااب این چاه میتونم مزرعمو ابیاری کنم ممنون میشم تعبیرکنید
خواب دیدن غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. دیدن یا زندگی کردن در مزرعه، یعنی نیاز دارید جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. دیدن چاه آب، بیانگر توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید. آب زلال، یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.
Lila
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دارم میفتم تو یه چاه عمیق سیاه که ابجیمم همراهم بود کناد دیواره های چاه یه سنگ بود که من خودمو اویزون اون سنگ کردم با یه دستم سنگو گرفته بودم اون بکی دستم ابجیمو تعبیرش چیه؟
سلام؛ دیدن خواهرتان در خواب بیانگر مسائل حل نشده با خواهرتان یا مسائل حل نشده از کودکیتان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد. همچنین او نمادی از جنبه ای از رابطه تان با اوست، که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را به سمت نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید). یا خواب ممکنست بخاطر شما آورد که کسی در زندگی بیداری تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. اینکه در چاه آویخته اید بیانگر رضایت، شادی و پذیرش یک موقعیت است. شما مسائلتان را رها می کنید برود و موانع خود را جا می گذارید (اوج میگیرید). شما آزادی تازه ای را تجربه می کنید و به چشم انداز جدیدی در مورد چیز ها می رسید (چیزها را از زاویه دیگر می بینید). هیچ چیز به نظر سخت یا غیر قابل مدیریت نیست که نشود از پس آن بر آمد. تعبیر دیگر این است که شناور بودن در خوابتان بیانگر این است که بدون هدف در زندگی پیش می روید. شما با جریان پیش می روید.
بدون نام
۶ ماه پیش
مرسي بابت تعبير خواب قبلي.و يه خواب ديگه اينكه ما توي خونه ي قبليه مادر بزرگم بوديم يه گاو نزديكم شد منم نشسته بودم وقتي ديدم كه داره مياد سمت من از ترس زياد فرار كردم و اونم دنبالم افتاد من يه لحظه عصباني ميشم و به سمت گاو خيز برميدارم و ميدوم دنبالش اونم ميترسه و فرار ميكنه و از ترس ميفته توي چاه خونه مادربزرگ چاهي ك ازش اب بر ميدارن و اون گاو ميميره و منم مورد سرزنش اطرافيان قرار ميگيرم تعبيرش چيه ؟
خواب دیدن خانه‌ی مادربزرگتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. نیاز دارید که بخاطر اینکه رشد کنید، به یک رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. مسلما ارتباط شخصی‌تان با خانه‌ی مادربزرگتان، به اهمیتش می‌افزاید. ماده‌گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می‌کنید. نرگاو، نمادی از سرسختی، اراده‌ی قوی، قدرت و نیرومندی است. ممکنست به شما بگوید که زمانش رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. تعبیر دیگر: نرگاو، بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. نیاز دارید بیاموزید در یک موقعیت، سازش کنید. یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو، رفتار می‌کند)، چیزی که بی‌ارزش است. نرگاو، نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب‌شده، باروری و نیرومندی است. اینکه حس ترس می‌کنید، بیانگر اینست که دستاورد‌هایتان به آن حد که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. کلید غلبه بر ترس‌تان اینست که با آغوش باز، راجع به آنها بحث کنید و با آنها رودررو شوید. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حوادث را تجربه خواهید کرد. اینکه سرزنش می‌شوید، یعنی نیاز دارید که به غریزه و نیروی درونی‌تان گوش فراسپارید.
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام ببخشيد من چند روز پيش خواب ديدم كه من با يه ماشين پرايد كه مال خودمم بود(درواقعيت ماشين ندارم)پشت سر عشقم كه اونم يه ماشين ديگه از خودش داشت توي يه جاده زديم كنار.دم يه دره بود.منم توي رانندگي ناشي بودم ميخواستم ماشين رو پارك كنم اما دره را نديدم و سقوط كردم دوست پسرمم بخاطر نجات من با ماشين به سمت دره اومد نميدونم چي شد ولي در نهايت هرزو زنده مونديم تعبيرش چيه
خواب دیدن اینکه شما یک ماشین را می رانید بیانگر جاه طلبی شما، انگیزه شما و توانایی شما برای رفتن از یک مرحله از زندگی به مرحله ی دیگر است. این خواب، گویا بیانگر این است حادثه ی مهمی شما را از رسیدن به اهدافتان باز داشته است. شما حس می کنید که مجبورید زندگی تان را موقتا متوقف کنید. اگر ماشین له می شود، بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، با نا امیدی مواجه می شوید. شما جاه طلبی و هدف ندارید. شما دچار رفتاری بی‌احتیاط خواهید شد. بشدت در زندگی‌تان محتاطانه عمل کنید!
هما
۶ ماه پیش
خانمم خوابدیده که من درچاه فاضلاب خونه افتادم وپر از نجاست شدم وخودم تلاش کردم از چاه اومدم بالا
دیدن شوهرتان در خواب بیانگر رابطه ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکن است تلاش کند که روی فاکتورهای مخفی ای تمرکز کند که شما در زندگی بیداری تان به آنها رسیدگی نمی کنید. فاضلاب، بیانگر شرایط متعفن و روابط قدیمی است. چیزی است که نیاز است تر و تمیز شود و فورا تغییر کند. شما نیاز دارید که از شر ایده ها و باورهای دمده تان خلاص شوید. (یعنی رابطه‌تان با همسرتان را می‌بایست جلا دهید؛ تا حدی نوآوری کنید). این خواب، بیانگر خستگی افکار ایشان از شوهرشان (یعنی شما) می‌باشد و نیازمند خروج از روزمرگی است و تحولی جدید در زندگی می‌باشد.
حسین
۶ ماه پیش
سلام من برادرم سه ماه پیش فوت شده و دیشب خواب دیدم یه گاو ماده ای که شیرده هستش و البته ما چون دام دار هستیم گاو خودمون رو خواب دیدم که میخواست از خونه فرار کنه و منم دنبالشم که برونمش که از خونه بره بیرون و برادرم که فوت شده چلوشو گرفت و اون گاو ماده هم پرید تو چاه خونمون و بعد من رفتم یه تناب بیارم که گاو رو نجات بدیم و تنابو انداختم تو چاه بعد برادرم هم دیدم داره میپره تو چاه که گاو رو نجات بده من داد زدم که نپر و کلی مخالفت کردم ولی فایده نداشت و پرید تو چاه و بعد از تو آب پرید بالا و تنابو گرفت و سالم از چاه در اومد بعد دیدم که دارم از چاه با دبه آب برمیدارم تا به گاو اکسیژن برسه و خفه نشه و دیدم گاو تو چاه زندس و سرشو هی میاره بالا و میره پایین و الان سه باریا چاهار بار همین خوابو دیدم ممنون میشم تعبیرشو بگید
از آنجایی که خودتان گاودار هستید، این خواب اینچنین برایتان نمود یافته است؛ اگر مثلا بازاری بودید، جوری دیگر نمایان می‌شد. دیدن گاو در خوابتان نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شما است. شما از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که گاو، بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. برای برخی فرهنگ‌ها، گاو، بیانگر ویژگی‌های معنوی باروری، تغذیه و مادری است. دیدن برادرتان در خواب، بیانگر مسائل حل‌نشده با وی یا مسائل حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می‌دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد! چاه آب در خوابتان بیانگر توانایی‌ها و استعدادهای نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده‌اند یا شناسایی نشده‌اند. این چاه، نمادی از عمق احساسات شماست. ممکن است مخزن احساسات شما باشد و اینکه چگونه تلاش می‌کنید آنها را سرکوب کنید. دیدن طناب در خوابتان بیانگر ارتباط و اتصال شما به دیگران است. نماد از چیزی است که رابطه‌تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر این است که طناب بیانگر اسارت و محدودیت است.
بدون نام
۷ ماه پیش
سلام من پارسال رفتم زیارت امام رضا، بعد خواب دیدم که پسری که دوستش دارم با یکی دیگه که میشناسمش رو سفره عقد نشستن تعبیرش چیه؟
دوست عزیز! ممکن است این خواب، نتیجه‌ی مشغله‌های فکری شما نسبت به آن پسر باشد که این خواب را مشاهده کرده‌اید. اینگونه خواب‌ها معمولا بر اثر خواسته‌های قلبی شخص مشاهده می‌شوند و دارای تعبیر نمی‌باشند. اما چنانچه آن پسر از نیت قلبی شما مطلع نیست، بهتر است توسط واسطی معتمد و باتجربه خواسته‌تان را به او بگویید و پس از شنیدن نظرش آنگاه تصمیم بگیرید که در آینده چه کنید؛ زیرا در غیر این صورت، ذهن شما همواره اسیر این مسأله خواهد بود. اگر این عمل برایتان مقدور نیست، پس بهتر است برای او جایگزینی را قرار دهید. توکل به خدا داشته باشید و رضا به قضای الهی دهید! موفق باشید!
مینا موسوی
۷ ماه پیش
سلام و وقت بخیر.
من خواب دیدم که یکی از پرنده های من مرده و میخواهم دفنش کنم . شروع به کندن یه جایی نزدیک خانه ام شبیه زیر زمین کندم یکهو دیدم چاه عمیقی باز شد و ته ان پر از اب بود . و سعی میکردم به همه بگم که در اینجا چااه هست و مواظب باشند که نیافتند توی چاه .بخصوص در یکی از همکارهای قدیمی ام که خیلی ادم بد و بدجنسی بود .حتی به اون هم گفتم مواظب باشه . ممنوونم از نظرتون .
این خواب، نشان می‌دهد که منفعتی را در زندگی است دست خواهید داد که این از دست دادن گرچه ممکن است موجب ناراحتی شما شود، اما در نهایت، موجب خوشی شما خواهد شد و از جایی که تصورش را نخواهید کرد، منفعتی به شما خواهد رسید که این منفعت، ممکن است مالی یا غیر مالی باشد. گویا شما بعد از شاد شدن از این منفعت، می‌خواهید که به دیگران نیز در این باره گزارش دهید که پیشنهاد می‌کنم این عمل را انجام ندهید! زیرا هرچه در کارتان پنهانی‌تر عمل کنید، موفق‌تر خواهید بود. این خواب نشان می‌دهد که «پایان شب سیه، سپید است»؛ پس، هیچ نگرانی به خود راه ندهید! موفق باشید!
آرمیتا
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که کودک همکارم به ناگهان درون چاه فاضلاب خیابان افتادکه درون آن آب سیاه دیده میشد و من بسیار گریه و ناراحتی میکردم و خبر افتادن بچه را به مادرش دادم ولی خودم نتوانستم نجاتش بدهم
این خواب، گویا بیانگر این است که فرزند همکارتان دچار بیماری یا کسالتی خواهد شد که کاری از دست شما بر نخواهد آمد. این خواب، نیازمند صدقه به فقیران است.
فاطمه
۱۰ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم باردارم و ماه های اولو به سر میبرم و در دستشویی که منزل پدرم بود بچه ام سقط میشه میشه بگید تعبیرش چیه؟
باردار بودن در خواب اشاره به مسئولیت هایی است که در زندگی واقعی بر عهده تان احساس میکنید. این مسئولیت ها با آنچه در افکار و اهداف تان در نظر گرفته اید در ارتباط است. از طرفی دیگر توالت در خواب یانگر احساس معذب بودن یا نوعی خجالت و عدم اعتماد به نفس در شماست. این احساسات منفی موجب از دست رفتن فرصت ها برای پرداختن به مسئولیت های تان میشود. این خواب از شما میخواهد تا در مورد مسائل مهمی که این روزها ذهن شما را دیگر کرده توجه کنید تا متوجه این مسئولیت ها شوید که در معرض آسیب است.
ح.م
۱ سال پیش
با سلام ..من برای رفع یک مشکل زیارت امام رضا رفتم وکمک خواستم دو شب بعد با نیت خوابیدم وخواب دیدم از پله های پهنی دارم بالا میرم هر چند وقت یک بار برمیگشتم وبه افرادی که پاین پله داشتن بالا رفتن من رو نگاه میکردن نگاه میکردم دوباره ادامه میدادم ..ودر همنون شب خواب دیدم داشتم به یک چاه عمیق نگاه میکردم .ممنون میشم تعبیر بفرمایید.
بالا رفتن از پله، بیانگر پیشرفت و رشد شماست. و همچنین دیدن چاه عمیق، هم اشاره به کسب منفعت شده است و هم درکی بهتر از مهارت و استعدادهای پنهان خودتان. که البته این هم منفعت بزرگی است.
هستی
۱ سال پیش
با سلام من خواب یک چاه بسیار عمیق تاریک و خشک را دیدم که لبه ی ان ایستاده بودم و فردی از پشت من رو به درون ان انداخت لطفا تعبیر ان را به من بگید.
باسپاس
آن چاه، اشاره به افکار منفی و ترس های ناشناختهء شماست. و آن شخص نیز بخشی از وجود شماست که شما را مجبور به کشف ناشناخته های خودتان از قبیل مهارت ها و قدرت های پنهانی وجودتان میکند.
فرشاد
۱ سال پیش
سلام مادرم خواب دیده که من توسط یه بچه توو یه چاه افتادم تعبیرش چی میشه ممنون
Lousi
۱ سال پیش
با سلام
من خواب دیدم در یک چاه افتاده ام که عمقش خیلی زیاد بود .چاه خالی بود ولی جنسش از خاک بود
بالای چاه پسری ایستاده بود و حتی ان پسر را میشناختم ولی به واسطه او من در چاه افتادم ولی در اخر به کمک زحمت خودم از چاه پر عمق خارج شدم .لطفا راهنمایی بکنید
بدون نام
۱ سال پیش
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل سایت موفق ستاره دارم؛
ببخشید مادرم خواب دیده من (پسر مادرم) در یک چاه پر از مدفوع افتاده‌اموو سپس باجناق برادرم منو نجات داده. لطفا پاسخ دهید که تعبیر این خواب چیه
ممنون
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات و نگرانی های فعلی، تمرکز شما را از پیگیری اهداف و برنامه های زندگی تان سلب کند.
shirin
۱ سال پیش
سلام خوبین خانمی 21 سالم چند وقت پیشا فاظلاب های خونه ی مارو درست کردن از شهرداری ماله تمام کوچمونو حالا من خواب دیدم جلوی در خونمونو عموم و خودم داریم میکنیم عموم میگه نگا این چه طرز کار کردنه نگا ببین چیکار کردن دم در خونتونو بعد از زیر زمین یا همون جلوی خونه رو که کندیم کفشای کارگرا رو در میاره میگه ببین اینا هم اینجا گذاشتن و ساک لباس منم توشه
خانه در خواب با سمبل آرامش مرتبط است و این خواب تصویرگر مسائلی است که آرامش روانی شما را تحت تاثیر منفی قرار داده اند. فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و فاضلاب، نشان دهنده ی زوائد و ناراحتی های جزئی احساسی است که ممکن است در کنار گذاشتن و فراموش کردن آن ها دچار مشکل شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که تداوم احساسات منفی مربوط به گذشته، آرامش روانی شما را مختل کند.
حسین
۱ سال پیش
با سلام ، بنده خواب میدیدم که در فضایی احتمالا نزدیک قبرستان با خانواده هستیم که چاهی کندن اونجا و چاه خالی می باشد که من بهمراه دامادمون نزدیک چاه هستیم و خانمی غریبه درون چاه افتاد ، من و دامادمون به سر چاه رفتیم و نشستیم و مواظب بچه های دامادمون بودیم که سقوط نکنن در این لحظه یکی از بچه ها افتاد و بنده هم خودمو به بچه رسوندم و گرفتم ولی حدود یک متر داخل چاه بودم و با گذاشتن پا بغل چاه خودمو نگه داشتم و بالا کشیدم. لطفا تعبیر بفرمایید . در ضمن اون خانوم ک سقوط کرده بود بالا کشیدند و به شدت آسیب دیده بود و چاه عمیق بود.
قبرستان در خواب، اشاره به عقاید و افکاری است که مدت ها پیش کنار گذاشته اید اما همچنان نوعی فقدان را برای شما ایجاد می کنند. مانند فردی که به طور مداوم به گذشته و فرصت هایی که از دست داده است فکر می کند. لازم است تا ریشه ی این بازگشت مداوم و توجه بیش از حد به گذشته را درک کرده و اجازه ندهید که این افکار، در شما احساس ناراحتی و فقدان ایجاد کنند.
فرزانه
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم بامامان وبابام بیرون رفته بودم که بابا ازماشین پیاده شد که بره نون بگیره ومن ومامانم توی ماشین نشسته بودیم که یکدفعه ماشین حرکت کرد من اومدم جلوی حرکت ماشین روبگیرم مامان ازماشین پیاده شدولی من باماشین داخل چاه فاضلاب افتادم وتوی خواب همش باخودم میگفتم چاه عمیق میمیرم ولی یکدفعه بابام دستمو گرفت ازچاه بیرون کشیدوخیلی عمیق نبود
فضایی که در خواب مشاهده می کنید استعاره از فضای فکری شماست و انسان های درون خواب استعاره از ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب می تواند به احساس شما درباره ی مسئولیت های جدیدی که در زندگی بر عهده گرفته اید اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا مهارت های روانی خود برای اجرای نقش رهبری را دست کم نگرفته و اجازه ندهید که نادیده گرفتن این قدرت روانی، باعث ایجاد اضطراب در درون شما شود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۳۹
در انتظار بررسی: ۰
زرین
۸ روز پیش
سلام وقت شما بخیر وسلامتی
چند وقت پیش یه خانمی اومد در خونه به ما گفت خواب خاله و شوهر خاله مرحومم رو دیده به خاله ام گفته حاج خانم کوچه شما اینهمه پله داشت با این پا چطوری اومدی پایین. بعد دیده کوچه خونه خالم کاملا صاف شده و پله نداره
بعد همون خانوم رفته تو خونه خالم دیده شوهر خاله مرحومم هست سلام علیک کرده و گفته چخبر شوهر خالمم گفته تو خونم دو تا چاه پیدا کردم دارم پر میکنم کسی نیفته توش هی اون خانوم میگه حاجی خونه شما چاه نداشت که شوهر خالم میگه بخدا دو تا چاه هست باید پر کنم کسی نیفته توش
واقعیت این هست که خانه این مرحومین الان به وارثین که دو دسته هست رسیده یه گروه وارثین خاله ویکی وارثین شوهر خاله
عجیب اینجاست که یکی از وراث خونه رو تقریبا خریده ممکنه هست بخاطر یکسری مسایل ناراضی باشن تعبیرچیه که اون خانوم خواب دیده و اینقد مهم بوده بیاد بهمون بگه
سلام؛ همچنین! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: بیانگر آمد داشتن خانه برای مالکش است.
.....
۱۲ روز پیش
سلام خسته نباشید پدرم خواب دیدن که مادربزرگم عمه م و دوتا دختر عمه مو داخل چاه میندازه و سرشون خاک میریزد میشه تعبیرشو بگید لطفا
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر پریشانی احساسی است. تعبیر دیگر: زیر مشکلات و استرس‌های زندگی‌تان، دفن می‌شوید. تعبیر دیگر: درباره‌ی موقعیت یا فرایندی احساس ناامیدی می‌کنید. در آستانه‌ی این هستید که مهارتان را از دست بدهید و از کوره در بروید. ممکنست عصبانیتی منفی را بروز می‌دهد. تعبیر دیگر: شاید بکوشید وجهه‌ای از خویش را سرکوب کنید که توسط مقتول مشاهده می‌شود (خصوصیتی که ویژگی اوست و در شما هم هست و می‌خواهید آن را دیگر در خودتان نداشته باشید). کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی‌تان بیرونش کنید).
Queen
۱۲ روز پیش
سلام خسته نباشید..
خواب دیدم برادرم افتاد تو یک چاه منم نتونستم نجاتش بدم بیدار شدم از خواب میشه لطف کنید بگید تعبیرش چیه
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بسیار ناقص است؛ ازین رو نمی‌توان برایش تعبیر مستحکمی را آورد؛ اما: خواب‌تان بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با برادرتان یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. تعبیر دیگر: نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است.
میعاد
۱۴ روز پیش
سلام من خواب دیدم کلیدی دردست دارم و آن را در انگشتانم تاب میدادم که یهو در چاه فاضلاب افتاد تعبیرش چیست؟؟؟
سلام! خواب‌تان بیانگر جایگاه، اختیار و قدرت است. روی سازگاری‌تان با موقعیتی تأکید دارد. بویژه اگر کلیدی باریک و اسکلتی ببینید، به احساسات و خاطره‌های قدیمی اشاره دارد که ذخیره کرده‌اید یا جلویشان را گرفته‌اید. تعبیر دیگر: نمادی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی‌تان را قفل می‌کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می‌گشایید. گویای شرایط متعفن و روابط قدیمی است. چیزی است که نیازست تروتمیز شود و فوری تغییر کند. لازمست از شر ایده‌ها و باور‌های دمده‌تان خلاص شوید.
علی
۱ ماه پیش
سلام با آرزوی سلامتی برای شما
تو خواب دیدم هوا تاریک است و چاهی وجود داره که توش آب نیست. چند نفر توی چاه بودن که بعضیاشون آشنا بودن. و من از بیرون اونهارو تماشا می‌کردم
ممنون ازتون
سلام بر شما؛ ممنون! بیانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. بیانگر توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید.
Azi
۱ ماه پیش
با سلام و خسته نباشید
پدرم خواب دیدن ک من افتادم توی چاه و برادرم خواسته بیاد منو بالا بکشه خودشم افتاده توی چاه آب و بعد بیدار شدن
تعبیرشو لطف میکنین
مچکرم
سلام؛ ممنون! از لحاظ تعبیر خواب سنتی: گویا خواب مزبور بیانگر اینست که پس از سختی‌ها ثروتی به دست خواهد آمد که ممکن است بزرگ باشد.
حمید
۱ ماه پیش
سلام بزرگوار دوستم خواب دیده من در چاه گل و لای افتادم ولی پاهام بیرون و زنده بودم و در نهایت نجات پیدا کردم. تعبیرش چیست؟ با تشکر
سلام! خواب‌تان از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر مخمصه‌ای است که برایتان پیش آمده است یا خواهد آمد و اینکه إن‌شاءالله از آن نجات خواهید یافت. فقط ناامید نشوید!
جلال
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم دوستم چاهی ۲ متری برای گنجی کنده است و به یک دری اهنی کف چاه رسیده وانجا منا صدا میزد ایا تعبیری دارد ۴ بار هم دیدم این خواب را
سلام! خواب‌تان بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. با روح‌تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره‌ی خاص بودن و فردیت‌تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیام مهمی که از تأییدش در زندگی‌تان سر باز می‌زنید، جلب کند. نماد ثبات و پایداری، محدودیت‌های فیزیکی، کارهای دشوار و چیزهای زمینی است. همچنین بیانگر موضوع‌های مادی‌گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می‌رسانید.
مسعود
۱ ماه پیش
خواب ديدم يه چاه تو حياط هست كه يكي از دوستام توش مهموني گرفته، منم ميخواستم برم تو چاه ولي دهانه چاه تنگ بود و نميشد برم هرچه تلاش كردم نشد و اخر منصرف شدم
لطفاً تعبيرشو بفرماييد
ممنون از شما
سلام؛ خواب‌تان بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. گویای توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید. گویای نیازهای احساسی‌تان یا اشتیاق غریزی‌تان است. در زندگی‌تان، تعادل وجود ندارد.
فرهمند
۲ ماه پیش
خواب دیدم برادرم مرا هول داد تا در چاه بیندازد اما خودش دستن را گرفت تانگذاشت بیفتم در همین حال بیدار شدم
خواب‌تان ناقص است و ازین رو دارای تعبیر دقیقی نیست؛ اما: بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با وی یا مسأله‌های حل‌نشده از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت‌تان باشد! تعبیر دیگر: نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست. می‌تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد.
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام، من خواب دیدم پسرم کوچک شده وباپسر خالش درچاهافتادن ومردن لطفاتعبیرش
بفرماید. ممنون
خواب‌تان بیانگر حس بی‌اهمیت بودن، بی‌یاوری و بی‌ارزشی است. شاید بیانگر این باشد که شما یا کسی در زندگی‌تان، نهاد متکبری دارد و نیازست درس عبرت بگیرد. لازمست نابالغی‌تان را کنار گذارید و بکوشید جدی‌تر باشید. می‌تواند به معنای این باشد که کودک درون‌تان خاموش مانده است. تعبیر دیگر: ممکنست نمادی از کشف خودشان، تحول و گذار به مرحله‌ای نو از زندگی باشد. همچنین یعنی آن جنبه یا ویژگی خاص که او دارد را ندارید. تعبیر دیگر: آن ویژگی که او نماینده‌اش است، دیگر سهمی در زندگی‌تان ندارد.
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیده ام که یه نفر را داخل چاه فاضلاب انداخته ام تعبیرش چیست؟
خواب‌تان یعنی دیدگاه‌هایتان را به دیگران تحمیل می‌کنید. بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. اگر او غریبه باشد، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. اگر او آشنا باشد، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان.
R
۲ ماه پیش
خواب دیدم که خواهرم در چاه افتاده و بعد اونو تونستیم پیدا کنیم و بیاریمش بالا و زنده بود
خواب‌تان یعنی جنبه‌های جدید رابطه‌ای را شناسایی می‌کنید. ممکنست این رابطه را به سطح یا مسیر تازه‌ای برسانید. بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. اینکه یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. می‌کوشید راهی بیابید که این جنبه‌ی فراموش‌شده‌ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمادی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید.
علی اصغر
۲ ماه پیش
سلام من وسطای شب خواب دیدم دارم دنبال دخترم میدکم واون یهو افتاد توی یه چاه وجیغ کشید منم سریع رفتم دنبال طناب وبا کمک بقیه رفتم پایین چاه دنبال دخترم ولی اونو ته چاه ندیدم ونگرانیم کمتر شد که از خواب بیدار شدم
ممنون از تعبیر شما
خواب‌تان بیانگر رابطه‌تان با دخترتان و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایاند. یعنی درباره‌ی موقعیت یا فرایندی احساس ناامیدی می‌کنید. حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. بیانگر ارتباط و اتصال‌تان به دیگران است. نماد از چیزیست که رابطه‌تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر: بیانگر اسارت و محدودیت است.
شقایق
۳ ماه پیش
سلام پدرم خواب مرا دید که من (دخترش)در چاهی پر از مار افتادم و چاه با خاک پر شد و من دیگر قابل دیدن نبودم تعبیرشو میفرمایید
خواب دیدن دخترتان، بیانگر رابطه‌تان با او و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایاند. اگر دختر ندارید، نمادی از جنبه‌ی زنانه‌تان است. اینکه در آن افتاده است، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. دیدن مارها، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. خاک، نمادی از رشد و باروری است. بیانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی است. لازمست اهداف‌تان را عملی‌تر دنبال کنید.اگر خاک، سخت و خشک باشد، یعنی با خودتان صادق نیستید. می‌کوشید زیر پوسته‌ای سخت، پنهان شوید. خواب، ممکنست مشابه چیزی باشد که خاکی یا آلوده است.
بدون نام
۳ ماه پیش
در خواب دیدم پدرم در چاه افتاد و مرد چه تعبیری داره؟
خواب دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. اینکه در چاه می‌افتد، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. اینکه پدرتان می‌میرد، هشداری ازین است که لازمست با احتیاط در زمینه‌ی موضوعی کاری، پیش روید.
محمد
۳ ماه پیش
سلام خواب دیده ام خواهر زاده کوچک خود را به دستشویی میبرم که یک دفعه به درون چاه دستشویی میوفتد دستم را انداختم داخل کشیدمش بیرون تعبیر خوابم چیست
خواب دیدن خواهرزاده‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. توالت، نمادی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. ممکنست تجلی فیزیکی درباره‌ی مثانه‌ای پر باشد و می‌کوشد از خواب بلندتان کند و به دستشویی بفرستد. اینکه به او کمک می‌کنید، یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است.
Hamed707
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید در خواب دیدم سرم را به چاه ابی فرو بردم و ناگهان اب چاه بالا آمد و به صورت من خورد و مقداری از ان اب نوشیدم تعبیرش چیه؟!
خواب دیدن اینکه صورت‌تان را در چاه آب کرده‌اید، بیانگر توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید. آب آرام و تمیز، یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.
Zohre
۴ ماه پیش
سلام ببخشید مادر من دیشب خواب دیدن یک نوزاد از دستش در رفته و افتاده تو چاه تعبیرش چیه؟
خواب دیدن نوزاد، بیانگر پروژه‌ای کاملا نو است. بیانگر امکانات و فرصت‌ها می‌باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. اینکه در چاه می‌افتد، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان در مورد امکانات و فرصت‌ها می‌باشد.
hkima
۴ ماه پیش
سلام..ببخشید دیشب من خواب دیدم پسرم خودشو تویه چاه خیلی عمیق انداخته و صدای گریه هایش از درون چاه میوگد و داد میزد ماگان..و منم مثل دیواناا دادو فریاد میزدم ک کمکم کنید و همسرم همونجا بود و اصلا انگار ررایش مهم نبود..لطفا بگین این خوابم ینی چی
خواب دیدن پسرتان، بیانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. از سوی دیگر، دیدن پسرتان، ممکنست اهمیتی نداشته باشد و بسادگی، آیینه‌ی زندگی‌تان باشد. اینکه در چاه می‌افتد، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. شوهرتان، بیانگر رابطه‌ی بیداری‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. اینکه فریاد می‌زنید، بیانگر خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. اینکه درخواست کمک می‌کنید، یعنی حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. بی‌اعتنایی، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید.
عیسا
۴ ماه پیش
خواب دیدن نجات دادن چند نفر اشنا از چاه اب کثیف درمسجد
خواب دیدن اینکه داخل مسجد هستید، یعنی به دنبال روشن‌نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم‌تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه‌هایی در گذشته کرده‌اید شما را که در مسیر رسیدن به هدف‌هایتان، دور نگه داشته‌اند. با حمایت درست‌تر، دوباره در مسیر درست پا می‌گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنی باشد که مسیر زندگی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید؛ درباره‌اش و درباره‌ی اینکه به کجا می‌رود، بحث می‌کنید. آنچه می‌خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. بیانگر حس اجتماعی است. دیدن چاه آب، بیانگر توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید. اینکه نجات می‌دهید، یعنی به صورت موفقیت‌آمیز، احساسات و ویژگی‌های خاصی را تأیید کرده‌اید که توسط قربانی در حال غرق شدن به نمایش گذاشته شده است.
مهدیه
۴ ماه پیش
سلام چندشب پیش توی خواب دیدم که یه آقا وخانم جوان ناشناس توی یه جایی مثل مزرعه مشعول برداشتن وکناززدن خاک روی چاه هستن انگاری خاک بادوسه تا کلنگ زدن زدن کنار بعدش دیدم ازچاه آب خیلی روشن وزیبا بالااومد به اقاوخانم کنارم گفتم به به عجب اب زلالی وصلوات اوردم برای زیبایی اب وبعدش اون خانم گفتش که بااب این چاه میتونم مزرعمو ابیاری کنم ممنون میشم تعبیرکنید
خواب دیدن غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. دیدن یا زندگی کردن در مزرعه، یعنی نیاز دارید جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. دیدن چاه آب، بیانگر توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید. آب زلال، یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.
Lila
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دارم میفتم تو یه چاه عمیق سیاه که ابجیمم همراهم بود کناد دیواره های چاه یه سنگ بود که من خودمو اویزون اون سنگ کردم با یه دستم سنگو گرفته بودم اون بکی دستم ابجیمو تعبیرش چیه؟
سلام؛ دیدن خواهرتان در خواب بیانگر مسائل حل نشده با خواهرتان یا مسائل حل نشده از کودکیتان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد. همچنین او نمادی از جنبه ای از رابطه تان با اوست، که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را به سمت نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید). یا خواب ممکنست بخاطر شما آورد که کسی در زندگی بیداری تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. اینکه در چاه آویخته اید بیانگر رضایت، شادی و پذیرش یک موقعیت است. شما مسائلتان را رها می کنید برود و موانع خود را جا می گذارید (اوج میگیرید). شما آزادی تازه ای را تجربه می کنید و به چشم انداز جدیدی در مورد چیز ها می رسید (چیزها را از زاویه دیگر می بینید). هیچ چیز به نظر سخت یا غیر قابل مدیریت نیست که نشود از پس آن بر آمد. تعبیر دیگر این است که شناور بودن در خوابتان بیانگر این است که بدون هدف در زندگی پیش می روید. شما با جریان پیش می روید.
بدون نام
۶ ماه پیش
مرسي بابت تعبير خواب قبلي.و يه خواب ديگه اينكه ما توي خونه ي قبليه مادر بزرگم بوديم يه گاو نزديكم شد منم نشسته بودم وقتي ديدم كه داره مياد سمت من از ترس زياد فرار كردم و اونم دنبالم افتاد من يه لحظه عصباني ميشم و به سمت گاو خيز برميدارم و ميدوم دنبالش اونم ميترسه و فرار ميكنه و از ترس ميفته توي چاه خونه مادربزرگ چاهي ك ازش اب بر ميدارن و اون گاو ميميره و منم مورد سرزنش اطرافيان قرار ميگيرم تعبيرش چيه ؟
خواب دیدن خانه‌ی مادربزرگتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. نیاز دارید که بخاطر اینکه رشد کنید، به یک رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. مسلما ارتباط شخصی‌تان با خانه‌ی مادربزرگتان، به اهمیتش می‌افزاید. ماده‌گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می‌کنید. نرگاو، نمادی از سرسختی، اراده‌ی قوی، قدرت و نیرومندی است. ممکنست به شما بگوید که زمانش رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. تعبیر دیگر: نرگاو، بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. نیاز دارید بیاموزید در یک موقعیت، سازش کنید. یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو، رفتار می‌کند)، چیزی که بی‌ارزش است. نرگاو، نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب‌شده، باروری و نیرومندی است. اینکه حس ترس می‌کنید، بیانگر اینست که دستاورد‌هایتان به آن حد که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. کلید غلبه بر ترس‌تان اینست که با آغوش باز، راجع به آنها بحث کنید و با آنها رودررو شوید. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حوادث را تجربه خواهید کرد. اینکه سرزنش می‌شوید، یعنی نیاز دارید که به غریزه و نیروی درونی‌تان گوش فراسپارید.
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام ببخشيد من چند روز پيش خواب ديدم كه من با يه ماشين پرايد كه مال خودمم بود(درواقعيت ماشين ندارم)پشت سر عشقم كه اونم يه ماشين ديگه از خودش داشت توي يه جاده زديم كنار.دم يه دره بود.منم توي رانندگي ناشي بودم ميخواستم ماشين رو پارك كنم اما دره را نديدم و سقوط كردم دوست پسرمم بخاطر نجات من با ماشين به سمت دره اومد نميدونم چي شد ولي در نهايت هرزو زنده مونديم تعبيرش چيه
خواب دیدن اینکه شما یک ماشین را می رانید بیانگر جاه طلبی شما، انگیزه شما و توانایی شما برای رفتن از یک مرحله از زندگی به مرحله ی دیگر است. این خواب، گویا بیانگر این است حادثه ی مهمی شما را از رسیدن به اهدافتان باز داشته است. شما حس می کنید که مجبورید زندگی تان را موقتا متوقف کنید. اگر ماشین له می شود، بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، با نا امیدی مواجه می شوید. شما جاه طلبی و هدف ندارید. شما دچار رفتاری بی‌احتیاط خواهید شد. بشدت در زندگی‌تان محتاطانه عمل کنید!
هما
۶ ماه پیش
خانمم خوابدیده که من درچاه فاضلاب خونه افتادم وپر از نجاست شدم وخودم تلاش کردم از چاه اومدم بالا
دیدن شوهرتان در خواب بیانگر رابطه ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکن است تلاش کند که روی فاکتورهای مخفی ای تمرکز کند که شما در زندگی بیداری تان به آنها رسیدگی نمی کنید. فاضلاب، بیانگر شرایط متعفن و روابط قدیمی است. چیزی است که نیاز است تر و تمیز شود و فورا تغییر کند. شما نیاز دارید که از شر ایده ها و باورهای دمده تان خلاص شوید. (یعنی رابطه‌تان با همسرتان را می‌بایست جلا دهید؛ تا حدی نوآوری کنید). این خواب، بیانگر خستگی افکار ایشان از شوهرشان (یعنی شما) می‌باشد و نیازمند خروج از روزمرگی است و تحولی جدید در زندگی می‌باشد.
حسین
۶ ماه پیش
سلام من برادرم سه ماه پیش فوت شده و دیشب خواب دیدم یه گاو ماده ای که شیرده هستش و البته ما چون دام دار هستیم گاو خودمون رو خواب دیدم که میخواست از خونه فرار کنه و منم دنبالشم که برونمش که از خونه بره بیرون و برادرم که فوت شده چلوشو گرفت و اون گاو ماده هم پرید تو چاه خونمون و بعد من رفتم یه تناب بیارم که گاو رو نجات بدیم و تنابو انداختم تو چاه بعد برادرم هم دیدم داره میپره تو چاه که گاو رو نجات بده من داد زدم که نپر و کلی مخالفت کردم ولی فایده نداشت و پرید تو چاه و بعد از تو آب پرید بالا و تنابو گرفت و سالم از چاه در اومد بعد دیدم که دارم از چاه با دبه آب برمیدارم تا به گاو اکسیژن برسه و خفه نشه و دیدم گاو تو چاه زندس و سرشو هی میاره بالا و میره پایین و الان سه باریا چاهار بار همین خوابو دیدم ممنون میشم تعبیرشو بگید
از آنجایی که خودتان گاودار هستید، این خواب اینچنین برایتان نمود یافته است؛ اگر مثلا بازاری بودید، جوری دیگر نمایان می‌شد. دیدن گاو در خوابتان نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شما است. شما از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که گاو، بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. برای برخی فرهنگ‌ها، گاو، بیانگر ویژگی‌های معنوی باروری، تغذیه و مادری است. دیدن برادرتان در خواب، بیانگر مسائل حل‌نشده با وی یا مسائل حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می‌دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد! چاه آب در خوابتان بیانگر توانایی‌ها و استعدادهای نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده‌اند یا شناسایی نشده‌اند. این چاه، نمادی از عمق احساسات شماست. ممکن است مخزن احساسات شما باشد و اینکه چگونه تلاش می‌کنید آنها را سرکوب کنید. دیدن طناب در خوابتان بیانگر ارتباط و اتصال شما به دیگران است. نماد از چیزی است که رابطه‌تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر این است که طناب بیانگر اسارت و محدودیت است.
بدون نام
۷ ماه پیش
سلام من پارسال رفتم زیارت امام رضا، بعد خواب دیدم که پسری که دوستش دارم با یکی دیگه که میشناسمش رو سفره عقد نشستن تعبیرش چیه؟
دوست عزیز! ممکن است این خواب، نتیجه‌ی مشغله‌های فکری شما نسبت به آن پسر باشد که این خواب را مشاهده کرده‌اید. اینگونه خواب‌ها معمولا بر اثر خواسته‌های قلبی شخص مشاهده می‌شوند و دارای تعبیر نمی‌باشند. اما چنانچه آن پسر از نیت قلبی شما مطلع نیست، بهتر است توسط واسطی معتمد و باتجربه خواسته‌تان را به او بگویید و پس از شنیدن نظرش آنگاه تصمیم بگیرید که در آینده چه کنید؛ زیرا در غیر این صورت، ذهن شما همواره اسیر این مسأله خواهد بود. اگر این عمل برایتان مقدور نیست، پس بهتر است برای او جایگزینی را قرار دهید. توکل به خدا داشته باشید و رضا به قضای الهی دهید! موفق باشید!
مینا موسوی
۷ ماه پیش
سلام و وقت بخیر.
من خواب دیدم که یکی از پرنده های من مرده و میخواهم دفنش کنم . شروع به کندن یه جایی نزدیک خانه ام شبیه زیر زمین کندم یکهو دیدم چاه عمیقی باز شد و ته ان پر از اب بود . و سعی میکردم به همه بگم که در اینجا چااه هست و مواظب باشند که نیافتند توی چاه .بخصوص در یکی از همکارهای قدیمی ام که خیلی ادم بد و بدجنسی بود .حتی به اون هم گفتم مواظب باشه . ممنوونم از نظرتون .
این خواب، نشان می‌دهد که منفعتی را در زندگی است دست خواهید داد که این از دست دادن گرچه ممکن است موجب ناراحتی شما شود، اما در نهایت، موجب خوشی شما خواهد شد و از جایی که تصورش را نخواهید کرد، منفعتی به شما خواهد رسید که این منفعت، ممکن است مالی یا غیر مالی باشد. گویا شما بعد از شاد شدن از این منفعت، می‌خواهید که به دیگران نیز در این باره گزارش دهید که پیشنهاد می‌کنم این عمل را انجام ندهید! زیرا هرچه در کارتان پنهانی‌تر عمل کنید، موفق‌تر خواهید بود. این خواب نشان می‌دهد که «پایان شب سیه، سپید است»؛ پس، هیچ نگرانی به خود راه ندهید! موفق باشید!
آرمیتا
۸ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که کودک همکارم به ناگهان درون چاه فاضلاب خیابان افتادکه درون آن آب سیاه دیده میشد و من بسیار گریه و ناراحتی میکردم و خبر افتادن بچه را به مادرش دادم ولی خودم نتوانستم نجاتش بدهم
این خواب، گویا بیانگر این است که فرزند همکارتان دچار بیماری یا کسالتی خواهد شد که کاری از دست شما بر نخواهد آمد. این خواب، نیازمند صدقه به فقیران است.
فاطمه
۱۰ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم باردارم و ماه های اولو به سر میبرم و در دستشویی که منزل پدرم بود بچه ام سقط میشه میشه بگید تعبیرش چیه؟
باردار بودن در خواب اشاره به مسئولیت هایی است که در زندگی واقعی بر عهده تان احساس میکنید. این مسئولیت ها با آنچه در افکار و اهداف تان در نظر گرفته اید در ارتباط است. از طرفی دیگر توالت در خواب یانگر احساس معذب بودن یا نوعی خجالت و عدم اعتماد به نفس در شماست. این احساسات منفی موجب از دست رفتن فرصت ها برای پرداختن به مسئولیت های تان میشود. این خواب از شما میخواهد تا در مورد مسائل مهمی که این روزها ذهن شما را دیگر کرده توجه کنید تا متوجه این مسئولیت ها شوید که در معرض آسیب است.
ح.م
۱ سال پیش
با سلام ..من برای رفع یک مشکل زیارت امام رضا رفتم وکمک خواستم دو شب بعد با نیت خوابیدم وخواب دیدم از پله های پهنی دارم بالا میرم هر چند وقت یک بار برمیگشتم وبه افرادی که پاین پله داشتن بالا رفتن من رو نگاه میکردن نگاه میکردم دوباره ادامه میدادم ..ودر همنون شب خواب دیدم داشتم به یک چاه عمیق نگاه میکردم .ممنون میشم تعبیر بفرمایید.
بالا رفتن از پله، بیانگر پیشرفت و رشد شماست. و همچنین دیدن چاه عمیق، هم اشاره به کسب منفعت شده است و هم درکی بهتر از مهارت و استعدادهای پنهان خودتان. که البته این هم منفعت بزرگی است.
هستی
۱ سال پیش
با سلام من خواب یک چاه بسیار عمیق تاریک و خشک را دیدم که لبه ی ان ایستاده بودم و فردی از پشت من رو به درون ان انداخت لطفا تعبیر ان را به من بگید.
باسپاس
آن چاه، اشاره به افکار منفی و ترس های ناشناختهء شماست. و آن شخص نیز بخشی از وجود شماست که شما را مجبور به کشف ناشناخته های خودتان از قبیل مهارت ها و قدرت های پنهانی وجودتان میکند.
فرشاد
۱ سال پیش
سلام مادرم خواب دیده که من توسط یه بچه توو یه چاه افتادم تعبیرش چی میشه ممنون
Lousi
۱ سال پیش
با سلام
من خواب دیدم در یک چاه افتاده ام که عمقش خیلی زیاد بود .چاه خالی بود ولی جنسش از خاک بود
بالای چاه پسری ایستاده بود و حتی ان پسر را میشناختم ولی به واسطه او من در چاه افتادم ولی در اخر به کمک زحمت خودم از چاه پر عمق خارج شدم .لطفا راهنمایی بکنید
بدون نام
۱ سال پیش
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل سایت موفق ستاره دارم؛
ببخشید مادرم خواب دیده من (پسر مادرم) در یک چاه پر از مدفوع افتاده‌اموو سپس باجناق برادرم منو نجات داده. لطفا پاسخ دهید که تعبیر این خواب چیه
ممنون
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات و نگرانی های فعلی، تمرکز شما را از پیگیری اهداف و برنامه های زندگی تان سلب کند.
shirin
۱ سال پیش
سلام خوبین خانمی 21 سالم چند وقت پیشا فاظلاب های خونه ی مارو درست کردن از شهرداری ماله تمام کوچمونو حالا من خواب دیدم جلوی در خونمونو عموم و خودم داریم میکنیم عموم میگه نگا این چه طرز کار کردنه نگا ببین چیکار کردن دم در خونتونو بعد از زیر زمین یا همون جلوی خونه رو که کندیم کفشای کارگرا رو در میاره میگه ببین اینا هم اینجا گذاشتن و ساک لباس منم توشه
خانه در خواب با سمبل آرامش مرتبط است و این خواب تصویرگر مسائلی است که آرامش روانی شما را تحت تاثیر منفی قرار داده اند. فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و فاضلاب، نشان دهنده ی زوائد و ناراحتی های جزئی احساسی است که ممکن است در کنار گذاشتن و فراموش کردن آن ها دچار مشکل شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که تداوم احساسات منفی مربوط به گذشته، آرامش روانی شما را مختل کند.
حسین
۱ سال پیش
با سلام ، بنده خواب میدیدم که در فضایی احتمالا نزدیک قبرستان با خانواده هستیم که چاهی کندن اونجا و چاه خالی می باشد که من بهمراه دامادمون نزدیک چاه هستیم و خانمی غریبه درون چاه افتاد ، من و دامادمون به سر چاه رفتیم و نشستیم و مواظب بچه های دامادمون بودیم که سقوط نکنن در این لحظه یکی از بچه ها افتاد و بنده هم خودمو به بچه رسوندم و گرفتم ولی حدود یک متر داخل چاه بودم و با گذاشتن پا بغل چاه خودمو نگه داشتم و بالا کشیدم. لطفا تعبیر بفرمایید . در ضمن اون خانوم ک سقوط کرده بود بالا کشیدند و به شدت آسیب دیده بود و چاه عمیق بود.
قبرستان در خواب، اشاره به عقاید و افکاری است که مدت ها پیش کنار گذاشته اید اما همچنان نوعی فقدان را برای شما ایجاد می کنند. مانند فردی که به طور مداوم به گذشته و فرصت هایی که از دست داده است فکر می کند. لازم است تا ریشه ی این بازگشت مداوم و توجه بیش از حد به گذشته را درک کرده و اجازه ندهید که این افکار، در شما احساس ناراحتی و فقدان ایجاد کنند.
فرزانه
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم بامامان وبابام بیرون رفته بودم که بابا ازماشین پیاده شد که بره نون بگیره ومن ومامانم توی ماشین نشسته بودیم که یکدفعه ماشین حرکت کرد من اومدم جلوی حرکت ماشین روبگیرم مامان ازماشین پیاده شدولی من باماشین داخل چاه فاضلاب افتادم وتوی خواب همش باخودم میگفتم چاه عمیق میمیرم ولی یکدفعه بابام دستمو گرفت ازچاه بیرون کشیدوخیلی عمیق نبود
فضایی که در خواب مشاهده می کنید استعاره از فضای فکری شماست و انسان های درون خواب استعاره از ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب می تواند به احساس شما درباره ی مسئولیت های جدیدی که در زندگی بر عهده گرفته اید اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا مهارت های روانی خود برای اجرای نقش رهبری را دست کم نگرفته و اجازه ندهید که نادیده گرفتن این قدرت روانی، باعث ایجاد اضطراب در درون شما شود.