مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۲
کد خبر: ۸۷۵۱
تعداد نظرات: ۲۵ نظر
تعبیر خواب چاه به گفته معبرین اسلامی به معنای زن بوده و در تفسیر معبرین غربی نشان‌دهنده توانایی‌ها و استعدادهای نهفته بیننده خواب است. افتادن در خواب نشانه مکر و حیله است.
تعبیر خواب افتادن در چاه - تعبیر خواب افتادن بچه در چاه - تعبیر خواب افتادن در چاه عمیق - تعبیر خواب چاه فاضلاب
 
ستاره | سرویس سرگرمی - به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب‌های ما مکر و حیله است و چون به طور معمول مکر و حیله به زن بر می‌گردد چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده‌اند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • دیدن چاه در خواب بیانگر توانایی‌ها و استعداد‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده است. این چاه نمادی از عمق احساسات شماست. ممکن است مخزن احساسات شما باشد و اینکه چگونه تلاش می‌کنید آن‌ها را سرکوب کنید.
 • خواب دیدن اینکه شما در چاه می‌افتید، بیانگر از دست دادن کنترل احساستان است.
 • خواب دیدن اینکه چاه خشک است بیانگر این است که پوچی عاطفی در زندگی‌تان وجود دارد. شما از درون حس خالی بودن می‌کنید و نیاز دارید به چیزی دارید که احساس خالی بودن شما را پر کند.
 

تعبیر خواب چاه و کندن آن

محمدبن سیرین گوید: چاه در اصل، تأویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می‌کنند، دلیل که زن خواهد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می‌کرد، دلیل که میان او و آن زن کسی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است.
 1. زن
 2. کنیزک
 3. عالم
 4. توانگری وثروت
 5. مکر
 6. مکر و حیله
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • چاه: آینده ای نامشخص
 • چاه کندن: کار پر در آمد

تعبیر خواب آب چاه

ابن سیرین گوید:
 • آب چاه در خواب مال زن است. اگر کسی بیند که ازچاهی آب خورد، دلیل که مال زن بخورد.
 • اگر بیند کسی چاه کند و آب برنیامد، دلیل که زنی درویش خواهد.
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند آب چاه خوردن بدطعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند.
 • اگر بیند آب چاه گرم همی خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضی از معبران بیمار شود.
 • اگر بیند که آب چاه خنک و خوش بود، دلیل که از زن خیر و منفعت بیند.
 • اگر بیند آب چاه بسیار بود، دلیل که زن جوانمرد و سخی است.
 • اگر بیند آب چاه اندک است، دلیل که زن سفله و دون است.
 • اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد، دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیماری بخورد،
 • اگر از چاه آب سیاه برآمد یا کبود، دلیل که غم و اندوه به وی رسد و اگر بیند از چاه آب سفید برآمد، دلیل که میراث یابد.
 • اگر بیند که آب چاه در زیرزمین فرو رفت و هیچ نماند.، دلیل که زن هلاک شود و مالش تلف گردد.
جابرمغربی گوید:
 • اگر بیند آب از چاه می‌کشید، دلیل که به مکر و حیله مال جمع کند، خاصه که چاه خود کنده باشد.
 • اگر بیند باغ را آب همی داد، دلیل که از مالی که حاصل کرده است زن خواهد، یا کنیزک خرد.
 • اگر بیند آب برچاه آمد و روان شد، دلیل کند که زنی توانگر به زنی خواهد و از آن زن او را مال و نعمت حاصل شود
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می‌رسد. مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • آب از چاه کشیدن: انجام کارهای سودآور
 • نوشیدن از چاه: سلامتی و نیرو
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید از چاهی آب بیرون می‌کشید، علامت آن است که استعدادهای شما شکوفا خواهد شد.
 

تعبیر خواب افتادن در چاه

جابر مغربی: اگر درچاه افتاد، دلیل که در مکر و حیله افتد.
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در چاهی افتاده‌اید، علامت آن است که نومیدی شما را در بر خواهد گرفت.
 

 

تعبیر خواب افتادن در چاه فاضلاب

ابن سیرین گوید: اگر کسی ببیند که در چاه فاضلاب و توالت خانه خودبیفتد بیانگر آن است که مال خویش را هزینه کند و اگر ببیند که در آنجا بیفتاد یا درچاه فاضلاب بیفتاد، دلیل کند که مال کسی به غضب ستاند.
 

تعبیر خواب افتادن بچه در چاه

آنلی بیتون می‌گوید: اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است، نشانه آن است که از زیان و بیماری، شدیدأ اندوهگین خواهد شد. اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد، نشانه آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت.
 

تعبیر خواب چاه خشک

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاهی خشک در خواب، علامت آن است که بیگانگان با جلب اعتماد شما ثروت و دارایی شما را غارت می‌کنند.
 
لوک اویتنهاو: چاه خشکیده: غم و غصه
 

تعبیر خواب چاه نفت

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید در چاه نفتی مشغول کار هستید، علامت آن است که در اثر استفاده نابجاه از انرژی خود تسلیم بدبختی خواهید شد.
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
شقایق
۵ روز پیش
سلام پدرم خواب مرا دید که من (دخترش)در چاهی پر از مار افتادم و چاه با خاک پر شد و من دیگر قابل دیدن نبودم تعبیرشو میفرمایید
خواب دیدن دخترتان، بیانگر رابطه‌تان با او و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایاند. اگر دختر ندارید، نمادی از جنبه‌ی زنانه‌تان است. اینکه در آن افتاده است، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. دیدن مارها، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. خاک، نمادی از رشد و باروری است. بیانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی است. لازمست اهداف‌تان را عملی‌تر دنبال کنید.اگر خاک، سخت و خشک باشد، یعنی با خودتان صادق نیستید. می‌کوشید زیر پوسته‌ای سخت، پنهان شوید. خواب، ممکنست مشابه چیزی باشد که خاکی یا آلوده است.
بدون نام
۹ روز پیش
در خواب دیدم پدرم در چاه افتاد و مرد چه تعبیری داره؟
خواب دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. اینکه در چاه می‌افتد، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. اینکه پدرتان می‌میرد، هشداری ازین است که لازمست با احتیاط در زمینه‌ی موضوعی کاری، پیش روید.
محمد
۱۱ روز پیش
سلام خواب دیده ام خواهر زاده کوچک خود را به دستشویی میبرم که یک دفعه به درون چاه دستشویی میوفتد دستم را انداختم داخل کشیدمش بیرون تعبیر خوابم چیست
خواب دیدن خواهرزاده‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. توالت، نمادی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. ممکنست تجلی فیزیکی درباره‌ی مثانه‌ای پر باشد و می‌کوشد از خواب بلندتان کند و به دستشویی بفرستد. اینکه به او کمک می‌کنید، یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است.
Hamed707
۱۹ روز پیش
سلام خسته نباشید در خواب دیدم سرم را به چاه ابی فرو بردم و ناگهان اب چاه بالا آمد و به صورت من خورد و مقداری از ان اب نوشیدم تعبیرش چیه؟!
خواب دیدن اینکه صورت‌تان را در چاه آب کرده‌اید، بیانگر توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید. آب آرام و تمیز، یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.
Zohre
۲۹ روز پیش
سلام ببخشید مادر من دیشب خواب دیدن یک نوزاد از دستش در رفته و افتاده تو چاه تعبیرش چیه؟
خواب دیدن نوزاد، بیانگر پروژه‌ای کاملا نو است. بیانگر امکانات و فرصت‌ها می‌باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. اینکه در چاه می‌افتد، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان در مورد امکانات و فرصت‌ها می‌باشد.
hkima
۱ ماه پیش
سلام..ببخشید دیشب من خواب دیدم پسرم خودشو تویه چاه خیلی عمیق انداخته و صدای گریه هایش از درون چاه میوگد و داد میزد ماگان..و منم مثل دیواناا دادو فریاد میزدم ک کمکم کنید و همسرم همونجا بود و اصلا انگار ررایش مهم نبود..لطفا بگین این خوابم ینی چی
خواب دیدن پسرتان، بیانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. از سوی دیگر، دیدن پسرتان، ممکنست اهمیتی نداشته باشد و بسادگی، آیینه‌ی زندگی‌تان باشد. اینکه در چاه می‌افتد، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. شوهرتان، بیانگر رابطه‌ی بیداری‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. اینکه فریاد می‌زنید، بیانگر خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. اینکه درخواست کمک می‌کنید، یعنی حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. بی‌اعتنایی، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید.
عیسا
۱ ماه پیش
خواب دیدن نجات دادن چند نفر اشنا از چاه اب کثیف درمسجد
خواب دیدن اینکه داخل مسجد هستید، یعنی به دنبال روشن‌نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم‌تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه‌هایی در گذشته کرده‌اید شما را که در مسیر رسیدن به هدف‌هایتان، دور نگه داشته‌اند. با حمایت درست‌تر، دوباره در مسیر درست پا می‌گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنی باشد که مسیر زندگی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید؛ درباره‌اش و درباره‌ی اینکه به کجا می‌رود، بحث می‌کنید. آنچه می‌خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. بیانگر حس اجتماعی است. دیدن چاه آب، بیانگر توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید. اینکه نجات می‌دهید، یعنی به صورت موفقیت‌آمیز، احساسات و ویژگی‌های خاصی را تأیید کرده‌اید که توسط قربانی در حال غرق شدن به نمایش گذاشته شده است.
مهدیه
۱ ماه پیش
سلام چندشب پیش توی خواب دیدم که یه آقا وخانم جوان ناشناس توی یه جایی مثل مزرعه مشعول برداشتن وکناززدن خاک روی چاه هستن انگاری خاک بادوسه تا کلنگ زدن زدن کنار بعدش دیدم ازچاه آب خیلی روشن وزیبا بالااومد به اقاوخانم کنارم گفتم به به عجب اب زلالی وصلوات اوردم برای زیبایی اب وبعدش اون خانم گفتش که بااب این چاه میتونم مزرعمو ابیاری کنم ممنون میشم تعبیرکنید
خواب دیدن غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. دیدن یا زندگی کردن در مزرعه، یعنی نیاز دارید جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. دیدن چاه آب، بیانگر توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید. آب زلال، یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.
Lila
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دارم میفتم تو یه چاه عمیق سیاه که ابجیمم همراهم بود کناد دیواره های چاه یه سنگ بود که من خودمو اویزون اون سنگ کردم با یه دستم سنگو گرفته بودم اون بکی دستم ابجیمو تعبیرش چیه؟
سلام؛ دیدن خواهرتان در خواب بیانگر مسائل حل نشده با خواهرتان یا مسائل حل نشده از کودکیتان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد. همچنین او نمادی از جنبه ای از رابطه تان با اوست، که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را به سمت نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید). یا خواب ممکنست بخاطر شما آورد که کسی در زندگی بیداری تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. اینکه در چاه آویخته اید بیانگر رضایت، شادی و پذیرش یک موقعیت است. شما مسائلتان را رها می کنید برود و موانع خود را جا می گذارید (اوج میگیرید). شما آزادی تازه ای را تجربه می کنید و به چشم انداز جدیدی در مورد چیز ها می رسید (چیزها را از زاویه دیگر می بینید). هیچ چیز به نظر سخت یا غیر قابل مدیریت نیست که نشود از پس آن بر آمد. تعبیر دیگر این است که شناور بودن در خوابتان بیانگر این است که بدون هدف در زندگی پیش می روید. شما با جریان پیش می روید.
بدون نام
۳ ماه پیش
مرسي بابت تعبير خواب قبلي.و يه خواب ديگه اينكه ما توي خونه ي قبليه مادر بزرگم بوديم يه گاو نزديكم شد منم نشسته بودم وقتي ديدم كه داره مياد سمت من از ترس زياد فرار كردم و اونم دنبالم افتاد من يه لحظه عصباني ميشم و به سمت گاو خيز برميدارم و ميدوم دنبالش اونم ميترسه و فرار ميكنه و از ترس ميفته توي چاه خونه مادربزرگ چاهي ك ازش اب بر ميدارن و اون گاو ميميره و منم مورد سرزنش اطرافيان قرار ميگيرم تعبيرش چيه ؟
خواب دیدن خانه‌ی مادربزرگتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. نیاز دارید که بخاطر اینکه رشد کنید، به یک رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. مسلما ارتباط شخصی‌تان با خانه‌ی مادربزرگتان، به اهمیتش می‌افزاید. ماده‌گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می‌کنید. نرگاو، نمادی از سرسختی، اراده‌ی قوی، قدرت و نیرومندی است. ممکنست به شما بگوید که زمانش رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. تعبیر دیگر: نرگاو، بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. نیاز دارید بیاموزید در یک موقعیت، سازش کنید. یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو، رفتار می‌کند)، چیزی که بی‌ارزش است. نرگاو، نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب‌شده، باروری و نیرومندی است. اینکه حس ترس می‌کنید، بیانگر اینست که دستاورد‌هایتان به آن حد که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. کلید غلبه بر ترس‌تان اینست که با آغوش باز، راجع به آنها بحث کنید و با آنها رودررو شوید. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حوادث را تجربه خواهید کرد. اینکه سرزنش می‌شوید، یعنی نیاز دارید که به غریزه و نیروی درونی‌تان گوش فراسپارید.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام ببخشيد من چند روز پيش خواب ديدم كه من با يه ماشين پرايد كه مال خودمم بود(درواقعيت ماشين ندارم)پشت سر عشقم كه اونم يه ماشين ديگه از خودش داشت توي يه جاده زديم كنار.دم يه دره بود.منم توي رانندگي ناشي بودم ميخواستم ماشين رو پارك كنم اما دره را نديدم و سقوط كردم دوست پسرمم بخاطر نجات من با ماشين به سمت دره اومد نميدونم چي شد ولي در نهايت هرزو زنده مونديم تعبيرش چيه
خواب دیدن اینکه شما یک ماشین را می رانید بیانگر جاه طلبی شما، انگیزه شما و توانایی شما برای رفتن از یک مرحله از زندگی به مرحله ی دیگر است. این خواب، گویا بیانگر این است حادثه ی مهمی شما را از رسیدن به اهدافتان باز داشته است. شما حس می کنید که مجبورید زندگی تان را موقتا متوقف کنید. اگر ماشین له می شود، بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، با نا امیدی مواجه می شوید. شما جاه طلبی و هدف ندارید. شما دچار رفتاری بی‌احتیاط خواهید شد. بشدت در زندگی‌تان محتاطانه عمل کنید!
هما
۳ ماه پیش
خانمم خوابدیده که من درچاه فاضلاب خونه افتادم وپر از نجاست شدم وخودم تلاش کردم از چاه اومدم بالا
دیدن شوهرتان در خواب بیانگر رابطه ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکن است تلاش کند که روی فاکتورهای مخفی ای تمرکز کند که شما در زندگی بیداری تان به آنها رسیدگی نمی کنید. فاضلاب، بیانگر شرایط متعفن و روابط قدیمی است. چیزی است که نیاز است تر و تمیز شود و فورا تغییر کند. شما نیاز دارید که از شر ایده ها و باورهای دمده تان خلاص شوید. (یعنی رابطه‌تان با همسرتان را می‌بایست جلا دهید؛ تا حدی نوآوری کنید). این خواب، بیانگر خستگی افکار ایشان از شوهرشان (یعنی شما) می‌باشد و نیازمند خروج از روزمرگی است و تحولی جدید در زندگی می‌باشد.
حسین
۳ ماه پیش
سلام من برادرم سه ماه پیش فوت شده و دیشب خواب دیدم یه گاو ماده ای که شیرده هستش و البته ما چون دام دار هستیم گاو خودمون رو خواب دیدم که میخواست از خونه فرار کنه و منم دنبالشم که برونمش که از خونه بره بیرون و برادرم که فوت شده چلوشو گرفت و اون گاو ماده هم پرید تو چاه خونمون و بعد من رفتم یه تناب بیارم که گاو رو نجات بدیم و تنابو انداختم تو چاه بعد برادرم هم دیدم داره میپره تو چاه که گاو رو نجات بده من داد زدم که نپر و کلی مخالفت کردم ولی فایده نداشت و پرید تو چاه و بعد از تو آب پرید بالا و تنابو گرفت و سالم از چاه در اومد بعد دیدم که دارم از چاه با دبه آب برمیدارم تا به گاو اکسیژن برسه و خفه نشه و دیدم گاو تو چاه زندس و سرشو هی میاره بالا و میره پایین و الان سه باریا چاهار بار همین خوابو دیدم ممنون میشم تعبیرشو بگید
از آنجایی که خودتان گاودار هستید، این خواب اینچنین برایتان نمود یافته است؛ اگر مثلا بازاری بودید، جوری دیگر نمایان می‌شد. دیدن گاو در خوابتان نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شما است. شما از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که گاو، بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. برای برخی فرهنگ‌ها، گاو، بیانگر ویژگی‌های معنوی باروری، تغذیه و مادری است. دیدن برادرتان در خواب، بیانگر مسائل حل‌نشده با وی یا مسائل حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می‌دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد! چاه آب در خوابتان بیانگر توانایی‌ها و استعدادهای نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده‌اند یا شناسایی نشده‌اند. این چاه، نمادی از عمق احساسات شماست. ممکن است مخزن احساسات شما باشد و اینکه چگونه تلاش می‌کنید آنها را سرکوب کنید. دیدن طناب در خوابتان بیانگر ارتباط و اتصال شما به دیگران است. نماد از چیزی است که رابطه‌تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر این است که طناب بیانگر اسارت و محدودیت است.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام من پارسال رفتم زیارت امام رضا، بعد خواب دیدم که پسری که دوستش دارم با یکی دیگه که میشناسمش رو سفره عقد نشستن تعبیرش چیه؟
دوست عزیز! ممکن است این خواب، نتیجه‌ی مشغله‌های فکری شما نسبت به آن پسر باشد که این خواب را مشاهده کرده‌اید. اینگونه خواب‌ها معمولا بر اثر خواسته‌های قلبی شخص مشاهده می‌شوند و دارای تعبیر نمی‌باشند. اما چنانچه آن پسر از نیت قلبی شما مطلع نیست، بهتر است توسط واسطی معتمد و باتجربه خواسته‌تان را به او بگویید و پس از شنیدن نظرش آنگاه تصمیم بگیرید که در آینده چه کنید؛ زیرا در غیر این صورت، ذهن شما همواره اسیر این مسأله خواهد بود. اگر این عمل برایتان مقدور نیست، پس بهتر است برای او جایگزینی را قرار دهید. توکل به خدا داشته باشید و رضا به قضای الهی دهید! موفق باشید!
مینا موسوی
۴ ماه پیش
سلام و وقت بخیر.
من خواب دیدم که یکی از پرنده های من مرده و میخواهم دفنش کنم . شروع به کندن یه جایی نزدیک خانه ام شبیه زیر زمین کندم یکهو دیدم چاه عمیقی باز شد و ته ان پر از اب بود . و سعی میکردم به همه بگم که در اینجا چااه هست و مواظب باشند که نیافتند توی چاه .بخصوص در یکی از همکارهای قدیمی ام که خیلی ادم بد و بدجنسی بود .حتی به اون هم گفتم مواظب باشه . ممنوونم از نظرتون .
این خواب، نشان می‌دهد که منفعتی را در زندگی است دست خواهید داد که این از دست دادن گرچه ممکن است موجب ناراحتی شما شود، اما در نهایت، موجب خوشی شما خواهد شد و از جایی که تصورش را نخواهید کرد، منفعتی به شما خواهد رسید که این منفعت، ممکن است مالی یا غیر مالی باشد. گویا شما بعد از شاد شدن از این منفعت، می‌خواهید که به دیگران نیز در این باره گزارش دهید که پیشنهاد می‌کنم این عمل را انجام ندهید! زیرا هرچه در کارتان پنهانی‌تر عمل کنید، موفق‌تر خواهید بود. این خواب نشان می‌دهد که «پایان شب سیه، سپید است»؛ پس، هیچ نگرانی به خود راه ندهید! موفق باشید!
آرمیتا
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که کودک همکارم به ناگهان درون چاه فاضلاب خیابان افتادکه درون آن آب سیاه دیده میشد و من بسیار گریه و ناراحتی میکردم و خبر افتادن بچه را به مادرش دادم ولی خودم نتوانستم نجاتش بدهم
این خواب، گویا بیانگر این است که فرزند همکارتان دچار بیماری یا کسالتی خواهد شد که کاری از دست شما بر نخواهد آمد. این خواب، نیازمند صدقه به فقیران است.
فاطمه
۶ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم باردارم و ماه های اولو به سر میبرم و در دستشویی که منزل پدرم بود بچه ام سقط میشه میشه بگید تعبیرش چیه؟
باردار بودن در خواب اشاره به مسئولیت هایی است که در زندگی واقعی بر عهده تان احساس میکنید. این مسئولیت ها با آنچه در افکار و اهداف تان در نظر گرفته اید در ارتباط است. از طرفی دیگر توالت در خواب یانگر احساس معذب بودن یا نوعی خجالت و عدم اعتماد به نفس در شماست. این احساسات منفی موجب از دست رفتن فرصت ها برای پرداختن به مسئولیت های تان میشود. این خواب از شما میخواهد تا در مورد مسائل مهمی که این روزها ذهن شما را دیگر کرده توجه کنید تا متوجه این مسئولیت ها شوید که در معرض آسیب است.
ح.م
۱۰ ماه پیش
با سلام ..من برای رفع یک مشکل زیارت امام رضا رفتم وکمک خواستم دو شب بعد با نیت خوابیدم وخواب دیدم از پله های پهنی دارم بالا میرم هر چند وقت یک بار برمیگشتم وبه افرادی که پاین پله داشتن بالا رفتن من رو نگاه میکردن نگاه میکردم دوباره ادامه میدادم ..ودر همنون شب خواب دیدم داشتم به یک چاه عمیق نگاه میکردم .ممنون میشم تعبیر بفرمایید.
بالا رفتن از پله، بیانگر پیشرفت و رشد شماست. و همچنین دیدن چاه عمیق، هم اشاره به کسب منفعت شده است و هم درکی بهتر از مهارت و استعدادهای پنهان خودتان. که البته این هم منفعت بزرگی است.
هستی
۱۱ ماه پیش
با سلام من خواب یک چاه بسیار عمیق تاریک و خشک را دیدم که لبه ی ان ایستاده بودم و فردی از پشت من رو به درون ان انداخت لطفا تعبیر ان را به من بگید.
باسپاس
آن چاه، اشاره به افکار منفی و ترس های ناشناختهء شماست. و آن شخص نیز بخشی از وجود شماست که شما را مجبور به کشف ناشناخته های خودتان از قبیل مهارت ها و قدرت های پنهانی وجودتان میکند.
فرشاد
۱۱ ماه پیش
سلام مادرم خواب دیده که من توسط یه بچه توو یه چاه افتادم تعبیرش چی میشه ممنون
Lousi
۱ سال پیش
با سلام
من خواب دیدم در یک چاه افتاده ام که عمقش خیلی زیاد بود .چاه خالی بود ولی جنسش از خاک بود
بالای چاه پسری ایستاده بود و حتی ان پسر را میشناختم ولی به واسطه او من در چاه افتادم ولی در اخر به کمک زحمت خودم از چاه پر عمق خارج شدم .لطفا راهنمایی بکنید
بدون نام
۱ سال پیش
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل سایت موفق ستاره دارم؛
ببخشید مادرم خواب دیده من (پسر مادرم) در یک چاه پر از مدفوع افتاده‌اموو سپس باجناق برادرم منو نجات داده. لطفا پاسخ دهید که تعبیر این خواب چیه
ممنون
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات و نگرانی های فعلی، تمرکز شما را از پیگیری اهداف و برنامه های زندگی تان سلب کند.
shirin
۱ سال پیش
سلام خوبین خانمی 21 سالم چند وقت پیشا فاظلاب های خونه ی مارو درست کردن از شهرداری ماله تمام کوچمونو حالا من خواب دیدم جلوی در خونمونو عموم و خودم داریم میکنیم عموم میگه نگا این چه طرز کار کردنه نگا ببین چیکار کردن دم در خونتونو بعد از زیر زمین یا همون جلوی خونه رو که کندیم کفشای کارگرا رو در میاره میگه ببین اینا هم اینجا گذاشتن و ساک لباس منم توشه
خانه در خواب با سمبل آرامش مرتبط است و این خواب تصویرگر مسائلی است که آرامش روانی شما را تحت تاثیر منفی قرار داده اند. فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و فاضلاب، نشان دهنده ی زوائد و ناراحتی های جزئی احساسی است که ممکن است در کنار گذاشتن و فراموش کردن آن ها دچار مشکل شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که تداوم احساسات منفی مربوط به گذشته، آرامش روانی شما را مختل کند.
حسین
۱ سال پیش
با سلام ، بنده خواب میدیدم که در فضایی احتمالا نزدیک قبرستان با خانواده هستیم که چاهی کندن اونجا و چاه خالی می باشد که من بهمراه دامادمون نزدیک چاه هستیم و خانمی غریبه درون چاه افتاد ، من و دامادمون به سر چاه رفتیم و نشستیم و مواظب بچه های دامادمون بودیم که سقوط نکنن در این لحظه یکی از بچه ها افتاد و بنده هم خودمو به بچه رسوندم و گرفتم ولی حدود یک متر داخل چاه بودم و با گذاشتن پا بغل چاه خودمو نگه داشتم و بالا کشیدم. لطفا تعبیر بفرمایید . در ضمن اون خانوم ک سقوط کرده بود بالا کشیدند و به شدت آسیب دیده بود و چاه عمیق بود.
قبرستان در خواب، اشاره به عقاید و افکاری است که مدت ها پیش کنار گذاشته اید اما همچنان نوعی فقدان را برای شما ایجاد می کنند. مانند فردی که به طور مداوم به گذشته و فرصت هایی که از دست داده است فکر می کند. لازم است تا ریشه ی این بازگشت مداوم و توجه بیش از حد به گذشته را درک کرده و اجازه ندهید که این افکار، در شما احساس ناراحتی و فقدان ایجاد کنند.
فرزانه
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم بامامان وبابام بیرون رفته بودم که بابا ازماشین پیاده شد که بره نون بگیره ومن ومامانم توی ماشین نشسته بودیم که یکدفعه ماشین حرکت کرد من اومدم جلوی حرکت ماشین روبگیرم مامان ازماشین پیاده شدولی من باماشین داخل چاه فاضلاب افتادم وتوی خواب همش باخودم میگفتم چاه عمیق میمیرم ولی یکدفعه بابام دستمو گرفت ازچاه بیرون کشیدوخیلی عمیق نبود
فضایی که در خواب مشاهده می کنید استعاره از فضای فکری شماست و انسان های درون خواب استعاره از ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب می تواند به احساس شما درباره ی مسئولیت های جدیدی که در زندگی بر عهده گرفته اید اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا مهارت های روانی خود برای اجرای نقش رهبری را دست کم نگرفته و اجازه ندهید که نادیده گرفتن این قدرت روانی، باعث ایجاد اضطراب در درون شما شود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۰
شقایق
۵ روز پیش
سلام پدرم خواب مرا دید که من (دخترش)در چاهی پر از مار افتادم و چاه با خاک پر شد و من دیگر قابل دیدن نبودم تعبیرشو میفرمایید
خواب دیدن دخترتان، بیانگر رابطه‌تان با او و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایاند. اگر دختر ندارید، نمادی از جنبه‌ی زنانه‌تان است. اینکه در آن افتاده است، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. دیدن مارها، بیانگر ترس‌ها و نگرانی‌های نهفته است که تهدیدتان می‌کنند. ممکنست درباره‌ی چیزی در زندگی‌تان هشدار دهد که از آن آگاه نیستید یا هنوز معلوم نشده است. ممکنست به شخصی اطراف‌تان اشاره کند که بی‌عاطفه یا بی‌رحم است و نمی‌تواند معتمد باشد. نماد مثبت، اینست که مار، بیانگر شفا، تحول، دانش و خرد است. بیانگر احیای خویش و تغییر مثبت است. خاک، نمادی از رشد و باروری است. بیانگر مبنایی سفت و محکم برای زندگی است. لازمست اهداف‌تان را عملی‌تر دنبال کنید.اگر خاک، سخت و خشک باشد، یعنی با خودتان صادق نیستید. می‌کوشید زیر پوسته‌ای سخت، پنهان شوید. خواب، ممکنست مشابه چیزی باشد که خاکی یا آلوده است.
بدون نام
۹ روز پیش
در خواب دیدم پدرم در چاه افتاد و مرد چه تعبیری داره؟
خواب دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. اینکه در چاه می‌افتد، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. اینکه پدرتان می‌میرد، هشداری ازین است که لازمست با احتیاط در زمینه‌ی موضوعی کاری، پیش روید.
محمد
۱۱ روز پیش
سلام خواب دیده ام خواهر زاده کوچک خود را به دستشویی میبرم که یک دفعه به درون چاه دستشویی میوفتد دستم را انداختم داخل کشیدمش بیرون تعبیر خوابم چیست
خواب دیدن خواهرزاده‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. توالت، نمادی از آزادسازی احساسات است. لازمست در زندگی‌تان از شر چیزی بی‌استفاده خلاص شوید. ممکنست تجلی فیزیکی درباره‌ی مثانه‌ای پر باشد و می‌کوشد از خواب بلندتان کند و به دستشویی بفرستد. اینکه به او کمک می‌کنید، یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است.
Hamed707
۱۹ روز پیش
سلام خسته نباشید در خواب دیدم سرم را به چاه ابی فرو بردم و ناگهان اب چاه بالا آمد و به صورت من خورد و مقداری از ان اب نوشیدم تعبیرش چیه؟!
خواب دیدن اینکه صورت‌تان را در چاه آب کرده‌اید، بیانگر توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید. آب آرام و تمیز، یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.
Zohre
۲۹ روز پیش
سلام ببخشید مادر من دیشب خواب دیدن یک نوزاد از دستش در رفته و افتاده تو چاه تعبیرش چیه؟
خواب دیدن نوزاد، بیانگر پروژه‌ای کاملا نو است. بیانگر امکانات و فرصت‌ها می‌باشد. تعبیر دیگر: بیانگر بیگناهی، گرمی و شروع نو است. اینکه در چاه می‌افتد، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان در مورد امکانات و فرصت‌ها می‌باشد.
hkima
۱ ماه پیش
سلام..ببخشید دیشب من خواب دیدم پسرم خودشو تویه چاه خیلی عمیق انداخته و صدای گریه هایش از درون چاه میوگد و داد میزد ماگان..و منم مثل دیواناا دادو فریاد میزدم ک کمکم کنید و همسرم همونجا بود و اصلا انگار ررایش مهم نبود..لطفا بگین این خوابم ینی چی
خواب دیدن پسرتان، بیانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. از سوی دیگر، دیدن پسرتان، ممکنست اهمیتی نداشته باشد و بسادگی، آیینه‌ی زندگی‌تان باشد. اینکه در چاه می‌افتد، بیانگر از دست دادن کنترل احساس‌تان است. شوهرتان، بیانگر رابطه‌ی بیداری‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. اینکه فریاد می‌زنید، بیانگر خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. اینکه درخواست کمک می‌کنید، یعنی حس از دست دادن، درهم شکستن یا ناکافی بودن می‌کنید. بی‌اعتنایی، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید.
عیسا
۱ ماه پیش
خواب دیدن نجات دادن چند نفر اشنا از چاه اب کثیف درمسجد
خواب دیدن اینکه داخل مسجد هستید، یعنی به دنبال روشن‌نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم‌تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه‌هایی در گذشته کرده‌اید شما را که در مسیر رسیدن به هدف‌هایتان، دور نگه داشته‌اند. با حمایت درست‌تر، دوباره در مسیر درست پا می‌گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنی باشد که مسیر زندگی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید؛ درباره‌اش و درباره‌ی اینکه به کجا می‌رود، بحث می‌کنید. آنچه می‌خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. بیانگر حس اجتماعی است. دیدن چاه آب، بیانگر توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید. اینکه نجات می‌دهید، یعنی به صورت موفقیت‌آمیز، احساسات و ویژگی‌های خاصی را تأیید کرده‌اید که توسط قربانی در حال غرق شدن به نمایش گذاشته شده است.
مهدیه
۱ ماه پیش
سلام چندشب پیش توی خواب دیدم که یه آقا وخانم جوان ناشناس توی یه جایی مثل مزرعه مشعول برداشتن وکناززدن خاک روی چاه هستن انگاری خاک بادوسه تا کلنگ زدن زدن کنار بعدش دیدم ازچاه آب خیلی روشن وزیبا بالااومد به اقاوخانم کنارم گفتم به به عجب اب زلالی وصلوات اوردم برای زیبایی اب وبعدش اون خانم گفتش که بااب این چاه میتونم مزرعمو ابیاری کنم ممنون میشم تعبیرکنید
خواب دیدن غریبه، بیانگر جزئی از شماست که سرکوب شده و مخفی مانده است. تعبیر دیگر: نمادی از الگوی کمک‌کننده است که به شما بینش و نصیحت ارائه می‌کند. دیدن یا زندگی کردن در مزرعه، یعنی نیاز دارید جنبه‌ای از خودتان را توسعه دهید و از پتانسیل‌تان استفاده کنید. آماده‌ی رشد هستید. دیدن چاه آب، بیانگر توانایی‌های نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده یا شناسایی نشده‌اند. نمادی از عمق احساسات شماست. ممکنست مخزن احساسات‌تان باشد و اینکه چگونه می‌کوشید آنها را سرکوب کنید. آب زلال، یعنی با روحیه‌های‌تان سازگارید (با معنویت‌ها سازگارید). بیانگر آرامش، صلح ذهنی و دوباره جوان‌سازی است.
Lila
۲ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دارم میفتم تو یه چاه عمیق سیاه که ابجیمم همراهم بود کناد دیواره های چاه یه سنگ بود که من خودمو اویزون اون سنگ کردم با یه دستم سنگو گرفته بودم اون بکی دستم ابجیمو تعبیرش چیه؟
سلام؛ دیدن خواهرتان در خواب بیانگر مسائل حل نشده با خواهرتان یا مسائل حل نشده از کودکیتان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد. همچنین او نمادی از جنبه ای از رابطه تان با اوست، که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را به سمت نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید). یا خواب ممکنست بخاطر شما آورد که کسی در زندگی بیداری تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. اینکه در چاه آویخته اید بیانگر رضایت، شادی و پذیرش یک موقعیت است. شما مسائلتان را رها می کنید برود و موانع خود را جا می گذارید (اوج میگیرید). شما آزادی تازه ای را تجربه می کنید و به چشم انداز جدیدی در مورد چیز ها می رسید (چیزها را از زاویه دیگر می بینید). هیچ چیز به نظر سخت یا غیر قابل مدیریت نیست که نشود از پس آن بر آمد. تعبیر دیگر این است که شناور بودن در خوابتان بیانگر این است که بدون هدف در زندگی پیش می روید. شما با جریان پیش می روید.
بدون نام
۳ ماه پیش
مرسي بابت تعبير خواب قبلي.و يه خواب ديگه اينكه ما توي خونه ي قبليه مادر بزرگم بوديم يه گاو نزديكم شد منم نشسته بودم وقتي ديدم كه داره مياد سمت من از ترس زياد فرار كردم و اونم دنبالم افتاد من يه لحظه عصباني ميشم و به سمت گاو خيز برميدارم و ميدوم دنبالش اونم ميترسه و فرار ميكنه و از ترس ميفته توي چاه خونه مادربزرگ چاهي ك ازش اب بر ميدارن و اون گاو ميميره و منم مورد سرزنش اطرافيان قرار ميگيرم تعبيرش چيه ؟
خواب دیدن خانه‌ی مادربزرگتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. نیاز دارید که بخاطر اینکه رشد کنید، به یک رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. مسلما ارتباط شخصی‌تان با خانه‌ی مادربزرگتان، به اهمیتش می‌افزاید. ماده‌گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می‌کنید. نرگاو، نمادی از سرسختی، اراده‌ی قوی، قدرت و نیرومندی است. ممکنست به شما بگوید که زمانش رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. تعبیر دیگر: نرگاو، بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. نیاز دارید بیاموزید در یک موقعیت، سازش کنید. یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو، رفتار می‌کند)، چیزی که بی‌ارزش است. نرگاو، نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب‌شده، باروری و نیرومندی است. اینکه حس ترس می‌کنید، بیانگر اینست که دستاورد‌هایتان به آن حد که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. کلید غلبه بر ترس‌تان اینست که با آغوش باز، راجع به آنها بحث کنید و با آنها رودررو شوید. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حوادث را تجربه خواهید کرد. اینکه سرزنش می‌شوید، یعنی نیاز دارید که به غریزه و نیروی درونی‌تان گوش فراسپارید.
بدون نام
۳ ماه پیش
سلام ببخشيد من چند روز پيش خواب ديدم كه من با يه ماشين پرايد كه مال خودمم بود(درواقعيت ماشين ندارم)پشت سر عشقم كه اونم يه ماشين ديگه از خودش داشت توي يه جاده زديم كنار.دم يه دره بود.منم توي رانندگي ناشي بودم ميخواستم ماشين رو پارك كنم اما دره را نديدم و سقوط كردم دوست پسرمم بخاطر نجات من با ماشين به سمت دره اومد نميدونم چي شد ولي در نهايت هرزو زنده مونديم تعبيرش چيه
خواب دیدن اینکه شما یک ماشین را می رانید بیانگر جاه طلبی شما، انگیزه شما و توانایی شما برای رفتن از یک مرحله از زندگی به مرحله ی دیگر است. این خواب، گویا بیانگر این است حادثه ی مهمی شما را از رسیدن به اهدافتان باز داشته است. شما حس می کنید که مجبورید زندگی تان را موقتا متوقف کنید. اگر ماشین له می شود، بیانگر این است که در زندگی بیداری تان، با نا امیدی مواجه می شوید. شما جاه طلبی و هدف ندارید. شما دچار رفتاری بی‌احتیاط خواهید شد. بشدت در زندگی‌تان محتاطانه عمل کنید!
هما
۳ ماه پیش
خانمم خوابدیده که من درچاه فاضلاب خونه افتادم وپر از نجاست شدم وخودم تلاش کردم از چاه اومدم بالا
دیدن شوهرتان در خواب بیانگر رابطه ی بیداری با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که در موردش دارید خواب ممکن است تلاش کند که روی فاکتورهای مخفی ای تمرکز کند که شما در زندگی بیداری تان به آنها رسیدگی نمی کنید. فاضلاب، بیانگر شرایط متعفن و روابط قدیمی است. چیزی است که نیاز است تر و تمیز شود و فورا تغییر کند. شما نیاز دارید که از شر ایده ها و باورهای دمده تان خلاص شوید. (یعنی رابطه‌تان با همسرتان را می‌بایست جلا دهید؛ تا حدی نوآوری کنید). این خواب، بیانگر خستگی افکار ایشان از شوهرشان (یعنی شما) می‌باشد و نیازمند خروج از روزمرگی است و تحولی جدید در زندگی می‌باشد.
حسین
۳ ماه پیش
سلام من برادرم سه ماه پیش فوت شده و دیشب خواب دیدم یه گاو ماده ای که شیرده هستش و البته ما چون دام دار هستیم گاو خودمون رو خواب دیدم که میخواست از خونه فرار کنه و منم دنبالشم که برونمش که از خونه بره بیرون و برادرم که فوت شده چلوشو گرفت و اون گاو ماده هم پرید تو چاه خونمون و بعد من رفتم یه تناب بیارم که گاو رو نجات بدیم و تنابو انداختم تو چاه بعد برادرم هم دیدم داره میپره تو چاه که گاو رو نجات بده من داد زدم که نپر و کلی مخالفت کردم ولی فایده نداشت و پرید تو چاه و بعد از تو آب پرید بالا و تنابو گرفت و سالم از چاه در اومد بعد دیدم که دارم از چاه با دبه آب برمیدارم تا به گاو اکسیژن برسه و خفه نشه و دیدم گاو تو چاه زندس و سرشو هی میاره بالا و میره پایین و الان سه باریا چاهار بار همین خوابو دیدم ممنون میشم تعبیرشو بگید
از آنجایی که خودتان گاودار هستید، این خواب اینچنین برایتان نمود یافته است؛ اگر مثلا بازاری بودید، جوری دیگر نمایان می‌شد. دیدن گاو در خوابتان نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شما است. شما از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که گاو، بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. برای برخی فرهنگ‌ها، گاو، بیانگر ویژگی‌های معنوی باروری، تغذیه و مادری است. دیدن برادرتان در خواب، بیانگر مسائل حل‌نشده با وی یا مسائل حل‌نشده از کودکی‌تان است که نیاز دارید با آنها مواجه شوید. کاری که در خوابتان انجام می‌دهد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکن است بازتابی از خود شما و شخصیت شما باشد! چاه آب در خوابتان بیانگر توانایی‌ها و استعدادهای نهفته‌ی شماست که هنوز به سطح نرسیده‌اند یا شناسایی نشده‌اند. این چاه، نمادی از عمق احساسات شماست. ممکن است مخزن احساسات شما باشد و اینکه چگونه تلاش می‌کنید آنها را سرکوب کنید. دیدن طناب در خوابتان بیانگر ارتباط و اتصال شما به دیگران است. نماد از چیزی است که رابطه‌تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر این است که طناب بیانگر اسارت و محدودیت است.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام من پارسال رفتم زیارت امام رضا، بعد خواب دیدم که پسری که دوستش دارم با یکی دیگه که میشناسمش رو سفره عقد نشستن تعبیرش چیه؟
دوست عزیز! ممکن است این خواب، نتیجه‌ی مشغله‌های فکری شما نسبت به آن پسر باشد که این خواب را مشاهده کرده‌اید. اینگونه خواب‌ها معمولا بر اثر خواسته‌های قلبی شخص مشاهده می‌شوند و دارای تعبیر نمی‌باشند. اما چنانچه آن پسر از نیت قلبی شما مطلع نیست، بهتر است توسط واسطی معتمد و باتجربه خواسته‌تان را به او بگویید و پس از شنیدن نظرش آنگاه تصمیم بگیرید که در آینده چه کنید؛ زیرا در غیر این صورت، ذهن شما همواره اسیر این مسأله خواهد بود. اگر این عمل برایتان مقدور نیست، پس بهتر است برای او جایگزینی را قرار دهید. توکل به خدا داشته باشید و رضا به قضای الهی دهید! موفق باشید!
مینا موسوی
۴ ماه پیش
سلام و وقت بخیر.
من خواب دیدم که یکی از پرنده های من مرده و میخواهم دفنش کنم . شروع به کندن یه جایی نزدیک خانه ام شبیه زیر زمین کندم یکهو دیدم چاه عمیقی باز شد و ته ان پر از اب بود . و سعی میکردم به همه بگم که در اینجا چااه هست و مواظب باشند که نیافتند توی چاه .بخصوص در یکی از همکارهای قدیمی ام که خیلی ادم بد و بدجنسی بود .حتی به اون هم گفتم مواظب باشه . ممنوونم از نظرتون .
این خواب، نشان می‌دهد که منفعتی را در زندگی است دست خواهید داد که این از دست دادن گرچه ممکن است موجب ناراحتی شما شود، اما در نهایت، موجب خوشی شما خواهد شد و از جایی که تصورش را نخواهید کرد، منفعتی به شما خواهد رسید که این منفعت، ممکن است مالی یا غیر مالی باشد. گویا شما بعد از شاد شدن از این منفعت، می‌خواهید که به دیگران نیز در این باره گزارش دهید که پیشنهاد می‌کنم این عمل را انجام ندهید! زیرا هرچه در کارتان پنهانی‌تر عمل کنید، موفق‌تر خواهید بود. این خواب نشان می‌دهد که «پایان شب سیه، سپید است»؛ پس، هیچ نگرانی به خود راه ندهید! موفق باشید!
آرمیتا
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که کودک همکارم به ناگهان درون چاه فاضلاب خیابان افتادکه درون آن آب سیاه دیده میشد و من بسیار گریه و ناراحتی میکردم و خبر افتادن بچه را به مادرش دادم ولی خودم نتوانستم نجاتش بدهم
این خواب، گویا بیانگر این است که فرزند همکارتان دچار بیماری یا کسالتی خواهد شد که کاری از دست شما بر نخواهد آمد. این خواب، نیازمند صدقه به فقیران است.
فاطمه
۶ ماه پیش
با سلام من خواب دیدم باردارم و ماه های اولو به سر میبرم و در دستشویی که منزل پدرم بود بچه ام سقط میشه میشه بگید تعبیرش چیه؟
باردار بودن در خواب اشاره به مسئولیت هایی است که در زندگی واقعی بر عهده تان احساس میکنید. این مسئولیت ها با آنچه در افکار و اهداف تان در نظر گرفته اید در ارتباط است. از طرفی دیگر توالت در خواب یانگر احساس معذب بودن یا نوعی خجالت و عدم اعتماد به نفس در شماست. این احساسات منفی موجب از دست رفتن فرصت ها برای پرداختن به مسئولیت های تان میشود. این خواب از شما میخواهد تا در مورد مسائل مهمی که این روزها ذهن شما را دیگر کرده توجه کنید تا متوجه این مسئولیت ها شوید که در معرض آسیب است.
ح.م
۱۰ ماه پیش
با سلام ..من برای رفع یک مشکل زیارت امام رضا رفتم وکمک خواستم دو شب بعد با نیت خوابیدم وخواب دیدم از پله های پهنی دارم بالا میرم هر چند وقت یک بار برمیگشتم وبه افرادی که پاین پله داشتن بالا رفتن من رو نگاه میکردن نگاه میکردم دوباره ادامه میدادم ..ودر همنون شب خواب دیدم داشتم به یک چاه عمیق نگاه میکردم .ممنون میشم تعبیر بفرمایید.
بالا رفتن از پله، بیانگر پیشرفت و رشد شماست. و همچنین دیدن چاه عمیق، هم اشاره به کسب منفعت شده است و هم درکی بهتر از مهارت و استعدادهای پنهان خودتان. که البته این هم منفعت بزرگی است.
هستی
۱۱ ماه پیش
با سلام من خواب یک چاه بسیار عمیق تاریک و خشک را دیدم که لبه ی ان ایستاده بودم و فردی از پشت من رو به درون ان انداخت لطفا تعبیر ان را به من بگید.
باسپاس
آن چاه، اشاره به افکار منفی و ترس های ناشناختهء شماست. و آن شخص نیز بخشی از وجود شماست که شما را مجبور به کشف ناشناخته های خودتان از قبیل مهارت ها و قدرت های پنهانی وجودتان میکند.
فرشاد
۱۱ ماه پیش
سلام مادرم خواب دیده که من توسط یه بچه توو یه چاه افتادم تعبیرش چی میشه ممنون
Lousi
۱ سال پیش
با سلام
من خواب دیدم در یک چاه افتاده ام که عمقش خیلی زیاد بود .چاه خالی بود ولی جنسش از خاک بود
بالای چاه پسری ایستاده بود و حتی ان پسر را میشناختم ولی به واسطه او من در چاه افتادم ولی در اخر به کمک زحمت خودم از چاه پر عمق خارج شدم .لطفا راهنمایی بکنید
بدون نام
۱ سال پیش
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل سایت موفق ستاره دارم؛
ببخشید مادرم خواب دیده من (پسر مادرم) در یک چاه پر از مدفوع افتاده‌اموو سپس باجناق برادرم منو نجات داده. لطفا پاسخ دهید که تعبیر این خواب چیه
ممنون
این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مشکلات و نگرانی های فعلی، تمرکز شما را از پیگیری اهداف و برنامه های زندگی تان سلب کند.
shirin
۱ سال پیش
سلام خوبین خانمی 21 سالم چند وقت پیشا فاظلاب های خونه ی مارو درست کردن از شهرداری ماله تمام کوچمونو حالا من خواب دیدم جلوی در خونمونو عموم و خودم داریم میکنیم عموم میگه نگا این چه طرز کار کردنه نگا ببین چیکار کردن دم در خونتونو بعد از زیر زمین یا همون جلوی خونه رو که کندیم کفشای کارگرا رو در میاره میگه ببین اینا هم اینجا گذاشتن و ساک لباس منم توشه
خانه در خواب با سمبل آرامش مرتبط است و این خواب تصویرگر مسائلی است که آرامش روانی شما را تحت تاثیر منفی قرار داده اند. فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و فاضلاب، نشان دهنده ی زوائد و ناراحتی های جزئی احساسی است که ممکن است در کنار گذاشتن و فراموش کردن آن ها دچار مشکل شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که تداوم احساسات منفی مربوط به گذشته، آرامش روانی شما را مختل کند.
حسین
۱ سال پیش
با سلام ، بنده خواب میدیدم که در فضایی احتمالا نزدیک قبرستان با خانواده هستیم که چاهی کندن اونجا و چاه خالی می باشد که من بهمراه دامادمون نزدیک چاه هستیم و خانمی غریبه درون چاه افتاد ، من و دامادمون به سر چاه رفتیم و نشستیم و مواظب بچه های دامادمون بودیم که سقوط نکنن در این لحظه یکی از بچه ها افتاد و بنده هم خودمو به بچه رسوندم و گرفتم ولی حدود یک متر داخل چاه بودم و با گذاشتن پا بغل چاه خودمو نگه داشتم و بالا کشیدم. لطفا تعبیر بفرمایید . در ضمن اون خانوم ک سقوط کرده بود بالا کشیدند و به شدت آسیب دیده بود و چاه عمیق بود.
قبرستان در خواب، اشاره به عقاید و افکاری است که مدت ها پیش کنار گذاشته اید اما همچنان نوعی فقدان را برای شما ایجاد می کنند. مانند فردی که به طور مداوم به گذشته و فرصت هایی که از دست داده است فکر می کند. لازم است تا ریشه ی این بازگشت مداوم و توجه بیش از حد به گذشته را درک کرده و اجازه ندهید که این افکار، در شما احساس ناراحتی و فقدان ایجاد کنند.
فرزانه
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم بامامان وبابام بیرون رفته بودم که بابا ازماشین پیاده شد که بره نون بگیره ومن ومامانم توی ماشین نشسته بودیم که یکدفعه ماشین حرکت کرد من اومدم جلوی حرکت ماشین روبگیرم مامان ازماشین پیاده شدولی من باماشین داخل چاه فاضلاب افتادم وتوی خواب همش باخودم میگفتم چاه عمیق میمیرم ولی یکدفعه بابام دستمو گرفت ازچاه بیرون کشیدوخیلی عمیق نبود
فضایی که در خواب مشاهده می کنید استعاره از فضای فکری شماست و انسان های درون خواب استعاره از ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب می تواند به احساس شما درباره ی مسئولیت های جدیدی که در زندگی بر عهده گرفته اید اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا مهارت های روانی خود برای اجرای نقش رهبری را دست کم نگرفته و اجازه ندهید که نادیده گرفتن این قدرت روانی، باعث ایجاد اضطراب در درون شما شود.