تعبیر خواب جیرجیرک؛ دیدن جیرجیرک در خانه نشانه چیست؟

دیدن جیرجیرک در خواب بیانگر دشمنی است که با شایعه پراکنی سعی در آزار دادن بیننده خواب دارد. با انواع تعبیر خواب جیرجیرک همراه ما باشید.

تعبیر خواب جیرجیرک
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب جیرجیرک نشانه خوبی برای بیننده خواب نیست. به تعبیر معبران جیرجیرک سمبل دشمنی است که سعی در تخریب شخصیت شما با شایعه پراکنی خواهد داشت.

 

تعبیر خواب جیرجیرک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: جیرجیرک در خواب ما دشمنی است ضعیف و ناتوان که بیش از آن چه بتواند عملاً شما را آزار بدهد با سخنانش و یاوه گویی هایی که می‌کند و شایعاتی که می‌پراکند که موجب رنج و عذاب شما می‌شود.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن جیرجیرک در خواب، علامت دست به گریبان شدن با فقر و تنگدستی است.
معبرین غربی می‌گویند: تعبیر خواب جیرجیرک نشانه ملاقات با یک دوست قدیمی است.

 

تعبیر خواب کشتن جیرجیرک

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کشتن جیرجیرک پیروزی بر همان دشمن ضعیف است. این دشمن چنان است که وقتی از بین رفت اثر یاوه‌های قبلی او نیز از بین می‌رود.

 

تعبیر خواب جیرجیرک در خانه – تعبیر خواب ملخ – تعبیر خواب حشره – تعبیر خواب صدای جیرجیرک

تعبیر خواب جیرجیرک

 

تعبیر خواب شنیدن صدای جیرجیرک

 منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب احساس کنید صدای جیرجیرک می‌شنوید چه از شنیدن آن ناراحت شوید و چه نشوید، کسی پشت سر شما بد می‌گوید و عیب جویی می‌کند و نقاط ضعف شما را بر ملأ می‌سازد. اگر از صدای جیر جیرک در خواب خوشتان بیاید یکی از نزدیکان شما دانسته یا ندانسته با شما دشمنی می‌کند. این دشمن کسی است که شما دوستش دارید و ناراحتی او را نمی‌خواهید. اگر از صدای جیرجیرک خوشتان نیاید کسی با شما دشمنی می‌کند که او را می‌شناسید اما محبتی نسبت به او ندارید فقط قادر به جلوگیری از یاوه سرایی‌هایش نیستید.
 
آنلی بیتون می‌گوید: شنیدن صدای جیرجیرک در خواب، نشانه شنیدن اخبار غم انگیز است. شاید خبر مرگ دوستی را می‌شنوید.

 

تعبیر خواب تعداد زیادی جیرجیرک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب احساس کنید که تعداد زیادی جیرجیرک صدا می‌کنند همه مردم پشت سر شما بد می گویند که باید در اعمال خود تجدید نظر کنید.

 

تعبیر خواب جیرجیرک در لباس

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر جیرجیرک درلباس شما بود یکی از محارمتان با شما دشمنی می‌کند و اگر در رختخواب شما بود همسرتان از شما بد می‌گوید.
 
به طور کلی تعبیر خواب حشرات موذی، همچون سوسک، جیرجیرک و … چندان مطلوب نبوده و بیننده رویا باید به هشدارها و نداهای درونی خود گوش فرا دهد.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo