کمر درد کارگردان شهرزاد بهانه ای برای متوقف شدن پروژه!

استمرار محبوس بودن امامی سرمایه گذار و تهیه کننده این سریال و کمر درد حسن فتحی باعث شد تولید این مجموعه برای هفته های متمادی تعطیل شود.

کمر درد کارگردان شهرزاد بهانه ای برای متوقف شدن پروزه!
استمرار محبوس بودن محمد مهدي امامي سرمايه گذار و تهيه کننده اين سريال با کمردرد حسن فتحي پيوند خورد و بدين ترتيب توليد اين مجموعه براي هفته هاي متمادي تعطيل شد. در زمان تعطيلي اين سريال تأکيد فراواني بر اين مسأله بود که هيچ مشکلي در مسير توليد «شهرزاد» وجود ندارد و صرفاً با توجه به توصيه پزشکان، فتحي بايد براي مدتي استراحت کند.اين مدت در حال طولاني شدن است و همزمان برخي فيلمسازان پيشنهادهايي را به عوامل اصلي اين سريال داده اند که اگر اين توافق حاصل شود، ازسرگيري توليد فصل دوم «شهرزاد» بسيار دشوار خواهد شد. هرچند برخي عوامل اين سريال تأکيد کرده اند در روزهاي پيش روي، شاهد آغاز روند توليد «شهرزاد» خواهيم بود و گفته شده که مشکلي در اين زمينه وجود ندارد، بعيد نيست کمردرد فتحي بيش از اينها طولاني شود و کسالت به اين کارگردان حرفه اي اجازه توليد مابقي اين سريال را ندهد!
مجله اینترنتی ستاره

ستاره
Logo