تعبیر خواب جوراب – دیدن جوراب زنانه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب جوراب در اصل خدمت و کاری است که انجام می‌دهیم و دیدن جوراب زنانه در خواب به معنای انجام کاری سبک در برابر مردم است.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب جوراب در خواب‌های ما خدمتی است که انجام می‌دهیم و کاری است که می‌کنیم و طبعاً انتظار پاداش و خیر را داریم.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب جوراب

محمدبن سیرین گوید: جوراب درخواب، خادمی است از شمار زنان. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد.
 
جابر مغربی گوید: اگر بیند جوراب در پای داشت، دلیل که مال نگهدارد. اگر بیند جوراب سفید و پاکیزه در پای داشت، دلیل که زکات مال داده بود.
 
مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم که جوراب به پا داریم امری است کاملاً عادی و فقط وقتی اهمیت پیدا می‌کند که حالتی غیر متعارف داشته باشد. اگر با لباس کامل ولی پای بدون جوراب باشید خوب نیست و باید مراقب سلامت خود باشید. چنان چه در خواب ببینید جوراب خود را بخشیده یا فروخته‌اید بخشی از مال خود را از دست می‌دهید.
 
 
تعبیر خواب هدیه گرفتن جوراب - خواب جوراب دیدن - تعبیر خواب جوراب مردانه - تعبیر خواب جوراب بچه - تعبیر خواب شستن جوراب

 

تعبیر خواب جوراب رنگی (زرد، سرخ، سیاه)

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد. اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی شر و بی‌شرم است. اگر بیند جوراب او سیاه است، اگر بیننده مصلح است، نیکو است، اگر مفسد است، بد بود.
مطیعی تهرانی: اگر جوراب ما رنگی زشت و ناپسند داشت کاری می‌کنیم که مردم پشت سر ما بد می گویند.

 

تعبیر خواب جوراب چرک

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند. اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت، دلیل بر مرگ خادم بود، و بعضی از معبران گویند: جوراب، مال و خواسته است.
مطیعی تهرانی: اگر جوراب کثیف بود نشان از بیماری و گرفتاری دارد.

 

تعبیر خواب بوی جوراب

محمدبن سیرین گوید: اگر جوراب بوی خوش دهد، دلیل که زکات مال بدهد. اگر بوی جوراب ناخوش بود، دلیل که زکات مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر بیند از جوراب او بوی خوش می‌آمد، دلیل که در مرگ و زندگانی مدح و ثنایش گویند.
 • اگر بوی ناخوش کند، او را ملامت و نفرین کنند.
مطیعی تهرانی: اگر جوراب ما بوی بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر می‌شوند. (تعبیر خواب بو رایحه)

 

تعبیر خواب جوراب بلند و جوراب کوتاه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • اگر دیدیم جورابی بسیار بلند پوشیده‌ایم که حتی از زانوی ما می‌گذرد خواب ما می‌گوید که در روزهای آینده در امری مبالغه می‌کنیم و افراط ما زیان بخش است.
 • اگر جوراب ما کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهی ما است در انجام وظایف محوله. در این حالت خواب می‌گوید که شکست می‌خوریم.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن جوراب ساقه بلند در خواب، نشانه آن است که از روابط بی بند و بار با زنان لذت کسب می‌کنید.
 • اگر دختری خواب ببیند نخ جوراب ساقه بلندش در رفته است، نشانه آن است که دست به اعمالی زشت و ناپسند خواهد زد.
 • اگر دختری خواب ببیند جوراب ساقه بلندی پر نقش و نگار به پا کرده است، نشانه آن است که خواهید کوشید توجه مردان را به سوی خود جلب کند.

 

تعبیر خواب جوراب نو و جوراب دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • اگر جورابی ببینید که نو است و قبلاً پوشیده نشده و به شما تعلق دارد نشان مال و پول است. اگر جورابی به پا داشتید که به خودتان تعلق ندارد چشم داشت به مال دیگری است.
 • جوراب نو و تمیز به پا داشتن خبر از این است که به سفر می‌روید و حوادث خوبی برایتان اتفاق می‌افتد.

 

تعبیر خواب جوراب سوراخ و پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سوراخ یا پاره بودن جوراب نوشته‌اند هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروی بیننده خواب است.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: جوراب‌های پاره: مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید

 

تعبیر خواب جوراب زنانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب دیدیم که جوراب زنانه پوشیده‌ایم کاری می‌کنیم که در نظر مردم سبک می‌شویم و اعتبار و شخصیت ما متزلزل می‌گردد.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: جوراب زنانه: فلاکت
 
جوراب از جمله پوشش‌هایی است که به تنهایی در رویا دیده نمی‌شود. این خواب‌ها معمولا برای زنان همراه با کفش پاشنه بلند، لباس‌های مجلسی و … دیده شود. برای آگاهی از دیگر عوامل موثر در تعبیر خواب می‌توانید به تعابیر دیگر نمادها همچون تعبیر خواب کفش پاشنه بلند یا تعبیر خواب لباس مجلسی رجوع نمایید.52 Comments
 1. ببخشید نشد بعد از پیام اخر شما این متن را ضمیمه کنم پس اینطور میفرستم :

  که دو جفت از جورابهای خودم درون آن است(حتی یک جفت جورابی که در طی سفر در پا داشتم هم جز آن دو جفت بود).
  بعد دیدم که آن دو جفت جوراب تمام آب توت فرنگی را به خود جذب کرده اند،و (رنگشان هم قشنگ بود) از هر دو یک گاز زدم ولی آن جفت جورابی که در طی سفر پایم بود کمی بو میداد، به خودم آمدم و گفتم چرا دارم جوراب میخورم و دیگر میلی به ادامه نداشتم که از خواب پریدم””

  • خواهش می کنم! در ادامه: گویای گرمی و راحتی است. اگر لنگه به لنگه بوده اند، جناسی بر کتک زدن یا خوردن است. یا شاید این رویا بدان معنا باشد که با برخی از اطلاعات یا اخبار شگفت انگیز برخورد کرده اید.

 2. با عرض سلام و خسته نباشید
  من دیشب خواب دیدم که به همراه خانواده به شمال رفته بودیم و در یک خانه ویلایی ساکن شده ایم، سپس گرسنه ام شد و به آشپزخانه رفتم در آنجا و روی اپن، غذای سوشی(ماهی خام بود)، آن را خوردم و بعد در یخچال را باز کردم تا آب بخورم،دیدم که آب توت فرنگی در یخچال بود،آن را در آوردم تا در لیوانی بریزم، و سپس دیدم که داشتم آب توت فرنگی را درون کاسه ای میریزم که دو جفت از جورابهای خودم درون آن است(حتی یک جفت جورابی که در طی سفر در پا داشتم هم جز آن دو جفت بود).
  بعد دیدم که آن دو جفت جوراب تمام آب توت فرنگی را به خود جذب کرده اند،و (رنگشان هم قشنگ بود) از هر دو یک گاز زدم ولی آن جفت جورابی که در طی سفر پایم بود کمی بو میداد، به خودم آمدم و گفتم چرا دارم جوراب میخورم و دیگر میلی به ادامه نداشتم که از خواب پریدم

  • سلام بر شما؛ ممنون! خوابتان بسته به رابطه تان با خانواده، حاکی از امنیت، گرمی و عشق؛ یا علامتی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده تان بشدت وابسته اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده تان در خواب های تکراری تان باشند. نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان، گویای احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. علامتی از بیشترین گنجایش و رشد شماست. ممکنست حس کنید موقعیت یا رابطه ی فعلی تان درگیر عادت است. در جایی از زندگی تان احساس تکامل ندارید. ممکنست تشنه ی عشق، شناخته شدن، قدرت، ثروت یا شهرت باشید. اشتیاق دارید که به چیزی دست یابید که مدتی آرزویتان می بود. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «و به آشپزخانه رفتم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • و به آشپزخانه رفتم در آنجا و روی اپن، غذای سوشی(ماهی خام بود)، آن را خوردم و بعد در یخچال را باز کردم تا آب بخورم،دیدم که آب توت فرنگی در یخچال بود،آن را در آوردم تا در لیوانی بریزم، و سپس دیدم که داشتم آب توت فرنگی را درون کاسه ای میریزم که دو جفت از جورابهای خودم درون آن است(حتی یک جفت جورابی که در طی سفر در پا داشتم هم جز آن دو جفت بود).
    بعد دیدم که آن دو جفت جوراب تمام آب توت فرنگی را به خود جذب کرده اند،و (رنگشان هم قشنگ بود) از هر دو یک گاز زدم ولی آن جفت جورابی که در طی سفر پایم بود کمی بو میداد، به خودم آمدم و گفتم چرا دارم جوراب میخورم و دیگر میلی به ادامه نداشتم که از خواب پریدم”

    • در ادامه: نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست علامتی از مادری پرورش دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می کنید (ازشان مراقبت می کنید). تعبیر دیگر: حاکی از تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. گویای فقدان، ضرر، تنهایی و افسردگی است. ممکنست حس کنید که طرد شده اید، حذف شده اید و از جامعه/خانواده، بریده شده اید. ممکنست جایگزین همراهی باشد و شکلی از راحتی را فراهم کند. تعبیر دیگر: بازتابی از نیاز به استقلال است. نمایانگر شخصیت سرد یا احساسات سرد شماست. ممکنست بگوید لازمست هدف، برنامه یا موقعیتی را نگه دارید. تعبیر دیگر: آنچه ناخودآگاه به دنبالش بوده اید را به دست آورده اید. علامتی از رحم و حس امنیت است. ممکنست نشانه هایی ازین باشد که درباره ی اینکه در رابطه ای خاص با شما رفتار می شود، چه حسی دارید (حس تان را بیان می کند، درباره ی طرز رفتار طرف مقابل تان در رابطه ای با شما). برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «که دو جفت از» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 3. سلام من خواب دیدم جوراب های سبز پوشیده ام که دخترانه است با یه چیزی مث ساپورت که سبزه اما جورابام داخل کفش بود و اون چیزی که مث ساپورت هست داخل شلوار وقتی شلوار و کفشم رو در آوردم داداشم آبروی من رو جلو جمع برد و به همه گفت اونجا ما تو مهمونی بودیم بعد من اون جورابا رو در آوردم و از اونجا رفتیم و من جورابامو اونجا گذاشتم
  در آخر یه چیز دیگه هم بود که من اونجا قبل اینکه برگردیم دنبال یه چیزی مث فندکم بودم اما فندکم معمولی نبود اصلا مثل لامپ های کوچک بود بعد کلا برداشتم و برگشتیم
  خیلی گیج شدم واقعا☹️میشع تعبیرش رو لطف کنید

  • سلام! خوابتان حاکی از تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره ای از نبود تجربه در وظیفه ای است؛ یعنی، درباره ی انجام عملی، تجربه ی کافی ندارید. گویای گرمی و راحتی است. بشدت نگران چیزی هستید که دیگران درباره تان می گویند یا فکر می کنند. تعبیر دیگر: رسوایی، یعنی لازمست توجهتان را مجدد متمرکز مسأله های مهم تر کنید. نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. نشان دهنده ی جرقه ی یک ایده ی نو می باشد.

 4. سلام و خسته نباشید

  من خواب دیدم یک جفت جوراب زنانه مشکی پوشیدم و پیش دوستام نشستم یکی از دوستام که قبلا خیییلی رابطه خوبی باهم داشتیم دوست صمیمیم بوده الان چن ساله رابطه خوبی باهم نداریم بهم میگه پس چرا برای من از این جورابا نگرفتی ؟ منم نگاش میکنم و چیزی نمیگم …

  لطفا تعبیرشو بگید

  ممنونم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان به این اشاره دارد که مایلید با جزئی از خودتان که دیگر ارتباط تان با آن را از دست داده اید، مجدد ارتباط برقرار کنید. شاید زمانش رسیده است که سرگرمی قدیمی تان را بردارید یا استعدادی که مدت ها نهفته بوده است را به کار گیرید. تعبیر مستقیم تر این ممکنست به این معنا باشد که باید دوباره دنبال این دوستان بروید و دوباره با آنان ارتباط برقرار کنید. نمایانگر گرمی و راحتی است.

 5. سلام من خواب دیدم پسری که یکی از آشناهامون هست همراه خاله اش راه میرفت من هم پشت سرشون دنبالشون میکردم که یهویی پسره سرعتشو زیاد کرد و خورد زمین انگار پاش پیچ خورد منم رفتم طرفش تا ببینم چه اتفاقی براش افتاده که گفت پام درد میکنه من هم جوراب رو از پاش دراوردم و پاشو مالش میزدم ومن هم گفتم هیچی نیست رگ به رگ شده میشه تعبیرش کنین؟ممنون میشم

  • سلام! خوابتان نمایانگر جنبه هایی از خودتان است که هنوز می کوشید بشناسیدشان. می کوشید بر هدف یا وظیفه ی دشواری، فائق آیید. احساسات تهاجمی نسبت به دیگران دارید (ابراز می کنید). می کوشید کسی را بسوی خودتان یا نقطه نظر خودتان ترغیب و وادار کنید. تعبیر دیگر: از شما درخواست حمایت می شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ تر بگذارید. یعنی کوشش هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است.

 6. سلام

  مادر من خواب دیده که مادربزرگم (مادرشون) که به رحمت خدا رفتن به مادرم یه لنگ جوراب میده و میگه اینو جا گذاشته بودی من برات آوردم جورابی لطیف و تمیز به رنگ طوسی ولی یک سوراخ داشته. ممنون میشم تعبیرش کنید.

  • سلام! خواب‌تان بسیار ناقص است و ازین رو نمی‌توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ اما با وجود این: خواب‌تان گویای ترس، وحشت، افسردگی، بیماری، تردید و سردرگمی است. ممکنست از لحاظ احساسی، حس دور ماندن، جدا افتادن یا جدا شدن بکنید. تعبیر دیگر: علامتی از فردیت شماست. گویای جنبه‌ی پرورش‌یافته‌ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می‌کند. جناسی بر کتک زدن یا خوردن است. یا شاید این رویا بدان معنا باشد که با برخی از اطلاعات یا اخبار شگفت‌انگیز برخورد کرده‌اید.

 7. سلام

  دو باره خواب میبینم جوراب هدیه میگیرم.دفعه اول کیف ابریشمی سبزرنگ که داخلش چند جفت جواب و کفشهای بافتنی نوزاد به رنگ قرمزوسفید

  ودفعه دوم از داییم جوراب مشکی نازک

  • سلام! خواب‌تان یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. نمایانگر گرمی و راحتی است. نمایانگر تغییر مثبت، سلامتی، رشد، باروری، شفا، امید، قدرت، سرزندگی، صلح و آرامش است. ممکنست راهی باشد که بگوید، پیش بروید. تعبیر دیگر: استعاره‌ای از نبود تجربه در وظیفه‌ای است؛ یعنی، درباره‌ی انجام عملی، تجربه‌ی کافی ندارید. همچنین نمایانگر انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم‌های معنوی و احساسی عمیقی دارد. شاید لازمست کمی بایستید و درباره‌ی کارهایتان فکر کنید. نمایانگر خلوص، کمال، صلح، بیگناهی، کرامت، پاکی، آگاهی و شروع‌های تازه است. ممکنست رستاخیزی را تجربه می‌کنید یا نگاهی تازه به زندگی دارید. تعبیر دیگر: به لوحی تمیز و خالی اشاره دارد یا ممکنست به پوشاندن اشاره کند.

 8. سلام من خواب دیدم تمام جورابای پوشیده شده ای ک داشتم نو شده و دوست پسرم داره گوشه کنار اتاق کمدا رو میگرده تا همه رو جمع کنه همشو جمع کرد گذاشت روهم ازش میپرسبدم برای چی جمع میکنی پاسخی نمیداد تعبیر چیه

  • سلام! خواب‌تان نمادی از چیزی در زندگی‌تان است که پنهان نگه داشته‌اید. این ممکنست گویای فاش کردن رازهای نهان‌تان باشد که از کمد بیرون می‌آیند. همچنین، گویای جنبه‌هایی از خودتان است که پنهان می‌کنید. ممکنست به خود صمیمی‌تان یا خود کودکی‌تان اشاره داشته باشد. لازمست این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره‌تان، هم دور بیندازید و هم دخیل کنید. گویای رابطه‌ای در بیداری‌تان با دوست‌پسرتان است و اینکه چه احساسی درباره‌اش دارید. گویای گرمی و راحتی است. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می‌دارید. گویای طبیعت‌تان و روابط صمیمی است.

 9. سلام خواب دیدم بکی از بستگانم بهم جوراب داد

  جوراب نو نبود ولی تمیز بود دو جفت بود

  • سلام! خواب‌تان یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. گویای گرمی و راحتی است.

 10. خواب دیدم کە من و خانمم در یک فروشگاهی کار میکردیم من جورابهای معمولی خودم راپوشیدە بودم کە پسر عموم رد شد با خندە گفت ها جوراب زنانە پوشیدی؟؟ معنی این خواب چیه با تشکز

  • ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. گویای گرمی و راحتی است. گویای مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. نشانگر عدم امنیت‌تان و ترس از پذیرفته نشدن است. تعبیر دیگر: از خودباوری و عزت نفس پایین می‌رنجید. شاید خیلی نگران این هستید که مردم درباره‌تان چه می‌گویند.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور