تعبیر خواب جوراب – دیدن جوراب زنانه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب جوراب در اصل خدمت و کاری است که انجام می‌دهیم و دیدن جوراب زنانه در خواب به معنای انجام کاری سبک در برابر مردم است.

طبقه بندی:

تعبیر خواب جوراب
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب جوراب در خواب‌های ما خدمتی است که انجام می‌دهیم و کاری است که می‌کنیم و طبعاً انتظار پاداش و خیر را داریم.

 

 

تعبیر خواب جوراب

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینیم که جوراب به پا داریم امری است کاملاً عادی و فقط وقتی اهمیت پیدا می‌کند که حالتی غیر متعارف داشته باشد. اگر با لباس کامل ولی پای بدون جوراب باشید خوب نیست و باید مراقب سلامت خود باشید. چنان چه در خواب ببینید جوراب خود را بخشیده یا فروخته‌اید بخشی از مال خود را از دست می‌دهید.

محمدبن سیرین: جوراب درخواب، خادمی است از شمار زنان. اگر بیند جوراب نو از ابریشم یا از ریسمان پوشیده است، دلیل که او را خادمی است اصلی و از او بخرد، یا زنی با جمال بخواهد.

جابر مغربی: اگر بیند جوراب در پای داشت، دلیل که مال نگهدارد. اگر بیند جوراب سفید و پاکیزه در پای داشت، دلیل که زکات مال داده بود.

معبرین غربی:

 • تعبیر خواب جوراب گرمی و آسایش است.
 • اگر خواب دیدید که در دستتان جوراب بود تعبیرش این است که دوست دارید بیشتر با مردم معاشرت کنید تا کارهای خود را پیش ببرید.
 • اگر خواب دیدید که تعداد زیادی جوراب در یک جا جمع شده بود تعبیرش این است که در آینده با فردی مهربان و دلسوز دوستی خواهید کرد.
 • تعبیر دیدن جوراب عجیب و غریب در خواب نشانه این است که تغییرات زیادی در زندگی تان ایجاد می شود که شما را شگفت زده خواهد کرد. ممکن است از شخصی پیشنهاد ازدواج داشته باشید و یا در قرعه کشی برنده شوید.

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن جوراب - خواب جوراب دیدن - تعبیر خواب جوراب مردانه - تعبیر خواب جوراب بچه - تعبیر خواب شستن جوراب

تعبیر خواب جوراب

 

تعبیر خواب جوراب کثیف و چرک

محمدبن سیرین: اگر بیند جورابش چرکین و کهن بود، دلیل که خادمش را به فساد متهم کنند. اگر بیند جورابش ضایع شد یا بسوخت، دلیل بر مرگ خادم بود، و بعضی از معبران گویند: جوراب، مال و خواسته است.

مطیعی تهرانی: اگر جوراب کثیف بود نشان از بیماری و گرفتاری دارد.

 

تعبیر خواب جوراب رنگی

محمدبن سیرین:

 • اگر بیند جوراب زرد داشت، دلیل که او را خادمی بیمارگون پیدا گردد.
 • اگر بیند جوراب او سرخ است دلیل که او را خادمی شر و بی‌شرم است.
 • اگر بیند جوراب او سیاه است، اگر بیننده مصلح است، نیکو است، اگر مفسد است، بد بود.

مطیعی تهرانی: اگر جوراب ما رنگی زشت و ناپسند داشت کاری می‌کنیم که مردم پشت سر ما بد می‌گویند.

 

تعبیر خواب بوی جوراب

محمدبن سیرین:

 • اگر جوراب بوی خوش دهد، دلیل که زکات مال بدهد.
 • اگر بوی جوراب ناخوش بود، دلیل که زکات مال ندهد و زبان مردم بر وی دراز شود.

حضرت امام جعفر صادق (ع):

 • اگر بیند از جوراب او بوی خوش می‌آمد، دلیل که در مرگ و زندگانی مدح و ثنایش گویند.
 • اگر بوی ناخوش کند، او را ملامت و نفرین کنند.

مطیعی تهرانی: اگر جوراب ما بوی بد و ناخوش داشت مردم از ما متنفر و منزجر می‌شوند.

 

تعبیر خواب جوراب بلند و جوراب کوتاه

منوچهر مطیعی تهرانی:

 • اگر دیدیم جورابی بسیار بلند پوشیده‌ایم که حتی از زانوی ما می‌گذرد خواب ما می‌گوید که در روزهای آینده در امری مبالغه می‌کنیم و افراط ما زیان بخش است.
 • اگر جوراب ما کوتاه بود نشان دهنده قصور و کوتاهی ما است در انجام وظایف محوله. در این حالت خواب می‌گوید که شکست می‌خوریم.

آنلی بیتون:

 • دیدن جوراب ساقه بلند در خواب، نشانه آن است که از روابط بی بند و بار با زنان لذت کسب می‌کنید.
 • اگر دختری خواب ببیند نخ جوراب ساقه بلندش در رفته است، نشانه آن است که دست به اعمالی زشت و ناپسند خواهد زد.
 • اگر دختری خواب ببیند جوراب ساقه بلندی پر نقش و نگار به پا کرده است، نشانه آن است که خواهید کوشید توجه مردان را به سوی خود جلب کند.

 

تعبیر خواب جوراب مردانه

اگر مردی خواب ببیند که جوراب خوب و تمیزی پوشیده، یا ازدواج می کند و یا به او به دیده یک مرد محترم نگاه می کنند.

جوراب کثیف و بد بو، هتک حرمت و بی آبرویی بیننده خواب را در پی دارد و یا به او خیانت خواهد شد.

 

تعبیر خواب جوراب زنانه

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدیم که جوراب زنانه پوشیده‌ایم کاری می‌کنیم که در نظر مردم سبک می‌شویم و اعتبار و شخصیت ما متزلزل می‌گردد.

لوک اویتنهاو:

جوراب زنانه: فلاکت

بنر-هومکا-ستاره

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن جوراب

اگر کسی خواب ببیند که جورابی به او هدیه شده، بسته به رنگ جوراب، و اندازه ساق پای جوراب که ساق بلند باشد یا ساق کوتاه، می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد که در بخش تعبیر خواب جوراب به طور کامل راجع به آن توضیح داده شده است.

هدیه گرفتن جوراب سالم و تمیز و نو، به معنی آشنا شدن با شخصی است که به زندگی شما خواهد آمد و می تواند خبر از ازدواج داشته باشد، یا شغلی جدید به شما پیشنهاد خواهد شد که برای شما مال و ثروت به همراه خواهد داشت و اجر و قرب و آبروی شما بین مردم بالا خواهد رفت و نزد دیگران محترم شمرده خواهید شد.

 

تعبیر خواب جوراب خریدن

اگر کسی دید که جوراب نو می خرد، با شخص جدیدی آشنا خواهد شد که به زندگی او خواهد آمد. این می تواند خبر از ازدواج دهد و یا شغل جدید و آبرومندی به شما پیشنهاد خواهد شد. برای توضیح کامل در مورد چگونگی جنس و رنگ و اندازه جورابی که در خواب دیده اید، به بخش تعبیر خواب جوراب مراجعه کنید.

 

تعبیر خواب گرفتن جوراب از مرده

اگر کسی خواب ببیند که از مرده ای جوراب می گیرد، بسیار خوب است. اصولا هر گونه هدیه ای که از جانب مرده دریافت کنید تعبیر خوبی داشته و به افزایش مال و ثروت شما تعبیر می شود.

اگر جورابی که هدیه می گیرید تمیز و نو باشد، یا ثروت و کار جدیدی به دست خواهید آورد و یا با شخص جدیدی در زندگی خود روبرو خواهید شد که احتمال دارد با او ازدواج کنید.

 

تعبیر خواب شستن جوراب

اگر کسی خواب ببیند جوراب خود را می شوید یا آن را شسته است، احترام و آبروی او نزد مردم بالا خواهد رفت و جوراب کثیف، به معنای هتک حرمت و از بین رفتن آبروی بیننده خواب در نزد مردم است.

 

تعبیر خواب گم شدن جوراب

 • اگر کسی خواب ببیند که جوراب او گم شد، شغل یا ثروت یا همسر خود را از دست خواهد داد.
 • اگر کسی خواب ببیند که یک لنگه از جوراب خود را گم کرده و آن را لنگه به لنگه پوشیده، رازی را از مردم پنهان می کند که در رابطه با آبرو یا ثروت یا همسر اوست.

 

تعبیر خواب جوراب خیس

 • اگر کسی خواب ببیند که جوراب او شسته شده و خیس است، به او علاوه بر بالا رفتن احترامش نزد مردم، ثروت و مال هم خواهد رسید.
 • اگر کسی خواب ببیند که جوراب او کثیف ولی خیس است، با وجودی که به ثروت دست خواهد یافت، اما نزد مردم بی آبرو محسوب شده و یا روابط او با همسرش به مشکل برخواهد خورد.

 

تعبیر خواب جوراب شلواری

تعبیر خواب جوراب شلواری این است که برای سلامتی خود احتیاج به مراقبت بیشتری دارید. یا ممکن است نیاز باشد تا از اموال خود بیشتر نگهداری و محافظت کنید. سعی کنید بیشتر مراقب خود باشید.

کارل یونگ:

 • دیدن یا پوشیدن جوراب شلواری در خواب به معنی تمایلات جنسی است. رنگ جوراب شلواری را در نظر گیرید. اگر بی رنگ یا بژ باشد، بیانگر جدایی است. اگر مشکی باشد، سمبلی از تمایلات جنسی پنهان شده است که منتظر بیان شدن است.
 • تعبیر خواب جوراب شلواری قرمز تمایلات جنسی آشکار است.
 • تعبیر خواب جوراب شلواری پاره یا نخ کش نبود عزت نفس و اعتماد به نفس پایین است.

 

تعبیر خواب جوراب پاره و سوراخ

تعبیر خواب جوراب پاره و سوراخ این است که در مورد چیز مهمی با دیگران مخالف هستید. این مساله باعث شده که به مدت طولانی آسیب ببینید و اعتمادتان به دیگران را کاملا از دست بدهید.

اگر خواب جوراب پاره و سوراخ ببینید و در خواب سعی کردید جورابتان را بدوزید تعبیرش این است که سعی می کنید یک راه منطقی را برای خود پیش بینی کنید.

لوک اویتنهاو: تعبیر خواب جوراب پاره این است که مقدا زیادی پول به دست خواهید آورد

منوچهر مطیعی تهرانی: تعبیر سوراخ یا پاره بودن جوراب در خواب هتک حرمت و خدشه دار شدن آبروی بیننده خواب است.

 

تعبیر خواب جوراب نو

 تعبیر خواب جوراب نو وجود تغییرات جدید در زندگی و کار است. این خواب این نوید را به شما می دهد که تغییرات مثبتی را در زندگی ایجاد خواهید کرد و در آینده نیز خوش شانس خواهید بود.

منوچهر مطیعی تهرانی:

 •  اگر در خواب جورابی ببینید که نو است و قبلا پوشیده نشده و به شما تعلق دارد نشان مال و ثروت است.
 • تعبیر خواب جوراب نو و تمیز به پا داشتن این است که به سفر می روید و حوادث خوبی برایتان اتفاق می افتد.
 
 
 
جوراب از جمله پوشش‌هایی است که به تنهایی در رویا دیده نمی‌شود. این خواب‌ها معمولا برای زنان همراه با کفش پاشنه بلند، لباس‌های مجلسی و … دیده شود. برای آگاهی از دیگر عوامل موثر در تعبیر خواب می‌توانید به تعابیر دیگر نمادها همچون تعبیر خواب کفش پاشنه بلند یا تعبیر خواب لباس مجلسی رجوع نمایید.

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo