تعبیر خواب جنگ – جنگ کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

با تعبیر خواب جنگ کردن، تعبیر خواب رفتن به جبهه جنگ، تعبیر خواب ارتش در حال جنگ و تعبیر خواب پیروز شدن و شکستن خوردن در میدان جنگ آشنا شوید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب جنگ
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب جنگ بیانگر کشمکش درونی فرد رویابین است. خوانندگان گرامی ستاره دقت داشته باشند تفاسیر ذکر شده در ادامه به صورت کلی بوده و برای درک بهتر از فضای رویای خود می‌توانند به صفحه اصلی تعبیر خواب ستاره رجوع نمایند.

 

تعبیر خواب جنگ - جنگ کردن در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر دیدن رویای جنگ از دیدگاه کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ به این صورت است که:

جنگ: کشمکش‌های درونی – مثلا جنگ خونینی میان نظام اخلاقی فرد و تمایلات جسمانی او در گرفته است یا نبرد مقاومت ما و فرآیند خود التیام بخشی که تلاش می‌کند رنج دوران کودکی را نابود کند یا جنگ میان عقل و احساس.

 

تعبیر خواب جنگ کردن

ابن سیرین می‌گوید: در جنگ هر کسی پیروز شود در جنگ و جدال زندگی و در بیداری نیز پیروز و برنده است.

بنر-هومکا-ستاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنان چه در خواب صحنه‌هایی از جنگ دیدیم باید بدانیم که روح ما از نگرانی‌هایی که پیش می‌آید خبر می‌دهد. صرف دیدن صحنه ای از جنگ در خواب خبر از غم و اندوهی است که در روزهای آینده پیش می‌آید و این تشدید می‌شود اگر خودمان در آن جنگ دخالت داشته باشی.

در نفایس الفنون تصریح شده که جنگ در خواب اضطراب و فتنه است.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن جنگ غم واندوه شود

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن صحنه‌های جنگ در خواب، علامت آن است که بی نظمی و اغتشاش در امور کار و خانواده شما راه خواهد یافت.

 

تعبیر خواب رفتن به جبهه جنگ

مطیعی تهرانی: چنان چه جنگی در خواب شما بود و شما در آن جنگ شرکت داشتید اما فاقد زره و سنگر و سلاح و مامن بودید خواب شما می‌گوید که تنها می‌مانید و در مشکلی که پیش می‌آید هیچ دستی دست شما را نمی‌گیرد.

حضرت یوسف (ع): دیدن خود در جنگ وخصومت از دشمنان حذر باید نمود و زبان از غیبت خلق نگهدارد تا آزار حاصل نگردد

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند نامزدش به جنگ می‌رود، علامت آن است که درباره شخصیت نامزد خود خبر دردناکی خواهد شنید.

 

تعبیر خواب زخمی شدن در جنگ

مطیعی تهرانی: مجروح شدن در خواب خوب است و نباید نگرانی ایجاد کند. این نشان این است و گویای این که غم و اندوه شما پایان یافته و آشتی و امنیت خانوادگی است و نباید نگران شوید.

 

تعبیر خواب پیروزی و شکست در جنگ

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ شکست خورده است، علامت آن است که منافع شخصی شما به خطر خواهد افتاد.

  • اگر خواب ببینید کشور شما در جنگ پیروز شده است، علامت آن است که میان افراد خانواده شما صلح و صفا برقرار خواهد شد.

 

تعبیر خواب ارتش در حال جنگ

لیلا برایت: ارتش در حال جنگ، بیانگر ثروت بزرگ می‌باشد و رژه ارتش، معنایش موفقیت در مسائل مالی می‌باشد.

کتاب سرزمین رویاها: یک ارتش در حال جنگ: خیانت و رنج

 

تعبیر خواب جنگ جهانی

برايت مى‌گويد: ديدن جنگ جهانى در خواب، نشانه‌ پيشامدهاى غيرمنتظره است. 


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo