تعبیر خواب جن و پری چیست؟

تعبیر خواب جن و پری تفاسیر گوناگونی داشته که بسته به وضعیتی که خواب بیننده جن یا پری را در خواب خود مشاهده می‌کند متفاوت است. با تعبیر دیدن جن و پری در خواب، جن مرده، سم جن، فرق بین جن و پری و... با ادامه مطلب همراه باشید.

ستاره | سرویس سرگرمی – پیش از مطالعه تعبیر خواب جن و پری لازم است بدانید، در مورد دیدن و داخل شدن  این موجودات در خواب‌ها و رویاهای ما معبران تعابیر مختلفی را بیان کرده‌اند. برخی دیدن جن را نشانه دشمن دانسته‌اند و برخی دیگر حضور جن در خواب را به بخت و کامروایی تعبیر کرده‌اند. قبل از ورود به مبحث تعبیر خواب می‌بایست از تفاوت بین جن و پری آگاه شد. «پرى» به معناى «جن مؤنث» است. اجنه داراى دو جنس مذکر و مونث و توالد و تناسل‏اند و پرى به جنس مؤنث آن گفته می شود. در وجود جن از دیدگاه اسلام تردیدى وجود ندارد. اصل امکان و وجود رابطه بین برخى از انسان‏ها و اجنه نیز قابل انکار نیست. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب جن - دیدن جن و پری در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب جن 

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن جن در خواب بر پنج وجه است.

 1. دوستی عزیز.

 2. بخت و دولت.

 3. کاری که دارد از او کامرانی یابد.

 4. بزرگی و حشمت.

 5. خبر دروغ و کارهای باطل است.

حضرت دانیال گوید: اگر به خواب دید که در میان اجنه است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود. اگر بیند جن او را بغل می‌کرد و می‌رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود.

جابرمغربی گوید: اگر بیند در خانه اجنه شد و ایشان را می‌شناخت، دلیل که به غربت افتد و شهرها بیند. اگر بیند جن او را همی برد، دلیل که حاجت او روا شود، از جایی که امید ندارد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

 • دیدن جن در خواب روبه رویی با فتنه و دشمنی است و چنانچه در خواب جن ببینید با دشمنی دست و پنجه نرم می‌کنید و علیه شما آتش فتنه ای بر افروخته می‌شود.

 • اگر جنی در خانه خودتان دیدید او یک دشمن خانگی است و خواب شما می‌گوید که مراقب یکی از نزدیکان خویش باشید.

 • چنانچه در خانه خود تعدادی جن دیدید نشان آن است که اهالی خانه علیه شما جبهه گرفته‌اند و مخالف هستند.

 • اگر جن را در جایی ناآشنا دیدید دشمنی بیگانه است که با او روبه رو می‌شوید.

 • اگر در خواب قیافه آشنایی را دیدید و احساس کردید که او جن است تعبیر همان است که نوشته شد و اگر جن آشنا بود و چیزی به شما داد پولی عایدتان می‌شود و اگر چیزی از شما خواست یا گرفت مالی را از دست می‌دهید و اگر در خواب با جن دعوا کردید صلح و سلامت می‌یابید.

 • دوستی با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است.

 • اگر در خواب از جنی بترسید و فرار کنید امنیت می‌یابید و سود می‌برید.

 

تعبیر خواب پری

ابوهریره گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله مروی است که دیدار پری در خواب، دولت و بزرگی است و دست در دست او نهادن و با او سخن گفتن، دلیل خرمی است.

ابراهیم کرمانی گوید: بعضی از پری‌ها مسلمان هستند و تعبیر دیدار آن‌ها، دیدار دوست و یا اقبال و مال و نعمت می‌باشد، ولی تعبیر دیدار پری‌های کافر، دیدار دشمن و بدبختی و غم و اندوه است.

حضرت دانیال گوید:  اگر به خواب پری را درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود. اگر پری را در خانه بد بیند، حالش بد شود. اگر بیند پری او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چه بدین ماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود. اگر بیند پریان با او به لطف سخن می‌گفتند، دلیل که کارش نیکو شود.

 

تعبیر خواب جن مرده

ابن سیرین گوید: اگر جن را مرده بیند، کار او شوریده شود.

جابرمغربی گوید: اگر جنی را بیمار یا مرده بیند، دلیل که حال او بد شود.

 

تعبیر دیدن جن در خواب

مطیعی تهرانی: اگر جن در خواب دیدید و آن جن خوشحال بود شما غمگین می‌شوید و اگر اندوهگین بود شما شادی و سرور می‌یابید. مشاهده شادی اجنه و جشن و سرور آن‌ها شادی دشمنان تلقی می‌گردد که مطلوب نیست چون شادی دشمن با غم و اندوه ما مرادف است.

محمدبن سیرین گوید: جن به خواب دیدن، اگر خشخوی و شادمان است، دلیل که عز و دولت یابد، اگر او را زشت و غمگین بیند، دلیل بر غم و اندوه کند، اگر با جن جنگ می‌کرد، دلیل که کار او آشفته شود.

 

تعبیر خواب سم جن

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن سم شکافته جن در خواب، نشانه آن است که بدبختی شما را تهدید می‌کند و با دوری از افراد ناشناس به انجام کار مثبتی خواهید پرداخت.
194 نظر
 1. سلام وقت بخیر
  من دیشب خواب دیدم کنترل و اختیار اعمال خودمو ندارم یعنی یه نیروی یا جنی منو کنترل میکنه من جنی ندیدم ولی من وخانوادم می دونستیم که به اصطلاح من جن زده شدم مثلا بدون اختیار خودم همش خواب بودم اصلا نمی تونستم بیدار بمونم بیدار باشم سنگینی پلکامو قشنگ حس میکردم و خواب که میرفتم خوابی های وحشتناک و دلهره آور که یادم نیست چی بود میدیم یه جا که از تو خوابم از خواب پریدم به خودم گفتم تو باید بیدارشی دیگه با تموم زور توانم بلند شدم دست و صورتمو شستم دیدم خالم میگه این کاغذ تو دست راستت نگه دار خوب میشی جن میره اون موقع اصلا نتونستم بخونم کاغذ چی بود اختیار نداشتم انگاری یا چشام سنگین بود ولی میدونستم مثلا دعا یا چیزی باشه همین که تو دستم گرفتم کم کم حالم خوب شد اون سنگینی خواب آلودگی ازم خارج شد
  خوابم تعبیری داره؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از حالت بی یاوری است. حس می کنید چیزها را در کنترل ندارید. بسته به رابطه تان با خانواده، گویای امنیت، گرمی و عشق؛ یا علامتی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده تان بشدت وابسته اید؛ بویژه اگر اعضای خانواده تان در خواب های تکراری تان باشند. نمایانگر آرامش ذهنی است. تعبیر دیگر: شرایط و واقعه های پیرامون تان را نادیده می گیرید. بیانگر تولد روحانی (معنوی) دوباره است. ممکنست هم جنبه ی مردانه هم جنبه ی زنانه تان را تأیید کرده اید. از پتانسیل کامل تان استفاده می کنید. مسأله ای مزاحم و آزارنده هست که لازمست رویش کار کنید. تعبیر دیگر: مسئولیت موضوعی را به عهده نمی گیرید. لازمست از شر احساسات قدیمی و رابطه های گذشته خلاص شوید. زمانش رسیده است که منفی بافی را از اندیشه هایتان بیرون کنید! برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «صورتمو شستم دیدم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 2. سلام و درود من پسر 12 ساله ام اول اینکه خواب من شخصیت هاش انیمیشنی بودن ولی مناظر و اجسام و جا ها واقعی و در شب اتفاق ها افتاد اولش یادم میاد یه جا بودم نمیدونم کجا ولی رفته بودم یه جایی تنها بودم توی ساختمون ناشناس خودم تنها ولی یادم نمیاد چکار داشتم وارد اتاقی نشدم ولی خودم رو توی یه مکان بسته با چراغ قوه دیدم با اینکه قبلا خواب اونجا رو ندیده بودم حس کردم قبلا خواب اونجا رو دیدم و موجودات ترسناک داره بعد بیرون از اونجا توی جنگل یه جا با وسایل مثل کارتن و … درست کرده بودم تا اونا نتونن به پیش من بیان مثل کشتی مانند که جلوش در داشت یه نفر هم پیش من بود آدم بود ولی نفهنیدم کی بود ناشناس بود موجودات اومدن اول یه پرنده (شکل انیمیشنی تقریبا عقاب) به رنگ بنفش خیلی تیره سیاه اومد بالای اون مکان من اون رو با دست گرفتم و به کف پناهگاهمون محکم گرفتمش و روش قرآن خوندم (یه حسی بهم میگفت که تلسم شدن)نمیدونم کتاب قرآن دستم بود یا نه وقتی داشتم میخوندم انگار داشت زجر میکشید سر انجام رنگش سفید شد و آروم شد و پرواز کرد رفت بعد آدم هایی به همین رنگ اومدن و یکم ترسناک بودن بالای سرشون مثل مو مانند مثل آتیش بود ولی همون رنگ من میترسیدم و حس خطر میکردم ولی اونا رو دیگه نگرفتمشون پیششون قرآن میخوندم سفید میشدن ولی وقتی سفید شدن دهن و دماغ و بینی نداشتن لاقر و سفید انیمیشنی (فکر کردم تلسم شدن و شیطان رفته تو جلدشون)چند تای آدم سفید اول رو خودم سوار پناه گاه کردم بعدیا شو فکر کنم یا خودشون سوار میشدن یا اون یکی آدم پیش من از سمت چپ سوارشون میکرد آخرش به دو ستای آخری رسیدیم سوار یک نیسان آبی که پشتش بودن و کف پشت نیسان هم یه دونه از همون آدم سفیدا افتاده بود (فکر کنم مرده بود) من از پناهگاه اومدم بیرون سمت شون رفتم و از پشت سر قرآن خودندم سفید شدن یا نه رو یادم نمیاد ولی سر انجام من پیروز شدم
  تعبیرش چیه من گیج شدم ؟؟

  • سلام و درود بر شما! خوابتان یعنی مسأله های خاصی را درباره ی خودتان مورد سؤال قرار می دهید. ممکنست بکوشید نور را روی افکار عمیق تر یا احساسات ناخودآگاهتان بیندازید (تا روشن شان کنید). علامتی از آگاهی ناگهانی، بینش و توانایی تان برای یافتن راهتان در موقعیتی است. حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. در ضمیر ناخودآگاهتان دنبال درک بهتری از خویش می باشید. تعبیر دیگر: احساسات منفی تان، جلوی پیشرفت تان را می گیرند. لازمست با جنبه های ضمیر ناخودآگاهتان کنار بیایید و همراه شوید. علامتی از هدف ها، آرمان ها و امیدهاست. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «محکم گرفتمش و روش» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

   • محکم گرفتمش و روش قرآن خوندم (یه حسی بهم میگفت که تلسم شدن)نمیدونم کتاب قرآن دستم بود یا نه وقتی داشتم میخوندم انگار داشت زجر میکشید سر انجام رنگش سفید شد و آروم شد و پرواز کرد رفت بعد آدم هایی به همین رنگ اومدن و یکم ترسناک بودن بالای سرشون مثل مو مانند مثل آتیش بود ولی همون رنگ من میترسیدم و حس خطر میکردم ولی اونا رو دیگه نگرفتمشون پیششون قرآن میخوندم سفید میشدن ولی وقتی سفید شدن دهن و دماغ و بینی نداشتن لاقر و سفید انیمیشنی (فکر کردم تلسم شدن و شیطان رفته تو جلدشون)چند تای آدم سفید اول رو خودم سوار پناه گاه کردم بعدیا شو فکر کنم یا خودشون سوار میشدن یا اون یکی آدم پیش من از سمت چپ سوارشون میکرد آخرش به دو ستای آخری رسیدیم سوار یک نیسان آبی که پشتش بودن و کف پشت نیسان هم یه دونه از همون آدم سفیدا افتاده بود (فکر کنم مرده بود) من از پناهگاه اومدم بیرون سمت شون رفتم و از پشت سر قرآن خودندم سفید شدن یا نه رو یادم نمیاد ولی سر انجام من پیروز شدم
    تعبیرش چیه من گیج شدم ؟؟

    • در ادامه: به توصیه هایی از آن بخش «قرآن» که در خواب بروز یافته اند توجه کنید که باید در زندگی تان به آنها توجه کنید! علامتی از حقیقت، اعتقاد، الهام و دانش است. به دنبال نوعی راحتی هستید. ممکنست به نظام اعتقادی بنیادی تان نیز اشاره کند. شاید لازمست بیشتر به «قرآن» مراجعه کنید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! حاکی از سختکوشی است. لازمست به اصول اولیه (پایه) برگردید.

 3. سلام خسته نباشین
  مامانم دیشب خواب دیده جن یا پری شده (ولی دقیق نمیدونه جن شده بود یا پری ولی میگه ادم نبودم و اینک مادرم برای کمک به اونا رفته بود نه آزار) وارد ی خانواده شده برای کمک به اونا
  ولی بعضیاشون مادرمو نمیدیدن بعضیا میدیدن
  تعبیرش چیه!؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. حاکی از چیزیست که دیگر دست یافتنی نیست یا دیگر در دسترس نیست. یعنی حس می کنید از زندگی و جامعه جدا می افتید. ممکنست شما را به حرکت کردن فراخواند یا اینکه بخواهد حالت های فکری و رفتاری دمده تان را ترک و رها کنید.

 4. سلام خسته نباشید.
  مردی خواب دیده پدرش مدام به او میگوید در دیواری از ان محل جن است… و حس میکرده الکی میگوید.

  • سلام؛ ممنونم! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند.

 5. سلام من ی بار خواب دیدم دارم وارد خونمون میشم از در ورودی که خواستم برم تو ی جن شبیه انسان از جنس مونث جلوم ظاهر شد و تو دستش ی لباس مجلسی توری قرمز بود و گفت اگه اونو نپوشم منو میکشه منم مجبور شدم لباسو بپوشم بعد منو وارد خونه کرد بعد مشغول کاری شد و هر وقت که عصبانی میشد قیافش خیلی وحشتناک میشد منم دیدم حواسش پرت شده دوویدم سمت در ورودی و از پله ها رفتم پایین طبقه پایین شده بود خونه مادربزرگ مادریم درحالی که مادربزرگم اصلا تو این ساختمون زندگی نمیکنه خواستم از در برم بیرون که همون جن جلوی در ظاهر شد بعد خواستم برم سمت خونه مادربزرگم که از ترس پریدم.
  یه بارم خواب دیدم خونه مادربزرگ پدریم هستم و چندتا جن اونجان منم هی فرار میکردم و اونا دنبالم میومدن از پله ها اومدم پایین و از خونه زدم بیرون پدرم جلوی خونه مادربزرگم نشسته بود و خیلی ریلکس داشت با یکی حرف میزد رفتم پیشش گفتم بابا کلی جن دنبالمه تروخدا کمکم کن جوابمو نداد و بهم اهمیت نداد خودم فرار کردم و تو خیابونا داشتم میدوویدم بعد از خواب پریدم.
  میشه بگید تعبیرشون چیه من به ندرت خواب جن میبینم.
  ممنون.

  • سلام! خوابتان حاکی از انرژی و نیروی خام، قدرت، شوروشوق شدید، تهاجم، قدرت، جرأت، و جنب و جوش است. مفهوم های معنوی و احساسی عمیقی دارد. تعبیر دیگر: گویای نبود انرژی است. احساس خستگی یا بی حالی می کنید. شاید لازمست کمی بایستید و درباره ی کارهایتان فکر کنید. نمایانگر چیزیست که دیگر دست یافتنی نیست یا دیگر در دسترس نیست. یعنی حس می کنید از زندگی و جامعه جدا می افتید. ممکنست شما را به حرکت کردن فراخواند یا اینکه بخواهد حالت های فکری و رفتاری دمده تان را ترک و رها کنید. علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. بیانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «گفت اگه اونو نپوشم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 6. سلام
  خواب دیدم که درحال دیدن تلویزیون هستم که احضار جن رو نشون میدن و به خودم میگم همش دروغه و شروع میکنم به امتحان کردن که در اتاقم خود به خود باز میشه و اتاق کاملا تاریکه و خیلی میترسم به خونه همسایه میرم و همین که پام رو از خونه بیرون گذاشتم در خونمون هم شروع به بستن کرد و خیلی ترسیدم و سریع یه سنگ رو پرتاپ کردم که و در خونه کامل بسته نشد و میدونستم که کار همون جنی هست که احضار کردم

  • سلام! خوابتان حاکی از ذهن و افکار جاری شماست. بازتابی از اینست که چگونه ایده ها و افکارتان را دریافت، یکپارچه و ابراز می کنید. برنامه هایی که می بینید، دیدگاه عینی و هدفمند به چیزهای ذهن تان است. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی تان بیرونش کنید).

 7. سلام. من خواب دیدم یک آینه تو دستم گرفتم و خودمو توش نگاه میکنم و یک جن وحشتناک از بالای کمد یواشکی داره منو از تو آینه میبینه و فقط نصفش معلومه تعبیرش چی هست ؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. علامتی از چیزی در زندگی تان است که پنهان نگه داشته اید. این ممکنست حاکی از فاش کردن رازهای نهان تان باشد که از کمد بیرون می آیند. همچنین، گویای جنبه هایی از خودتان است که پنهان می کنید. ممکنست به خود صمیمی تان یا خود کودکی تان اشاره داشته باشد. لازمست این احساسات را مجدد ارزیابی کنید و آنها را در زندگی روزمره تان، هم دور بیندازید و هم دخیل کنید. نمایانگر چیزیست که دیگر دست یافتنی نیست یا دیگر در دسترس نیست. یعنی حس می کنید از زندگی و جامعه جدا می افتید. ممکنست شما را به حرکت کردن فراخواند یا اینکه بخواهد حالت های فکری و رفتاری دمده تان را ترک و رها کنید.

 8. سلام

  من در خواب دیدم

  شب بود و همه ت خونمون خواب بودن

  در زدن مادر بزرگم رفت درو باز کرد

  دیدم یک جن بزرگ با قد بلند پشت در هست

  بعد من چنبار مادربزرگم رو صدا زدم

  ویهو مامانم از جا بلن شد و مانند یه چهارپا اومد و دست منو محکم گاز گرفت

  تعبیرش رو بگید لطفا

  • سلام! خوابتان نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. بازتابی از شما و ذهن ناخودآگاه شماست. می گوید ممکنست درباره ی موقعیتی خاص، هشیار یا آگاه نباشید؛ یعنی چشم تان را روی چیزهای خاصی که معمولا آزارتان می دهند، می بندید. گویای پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «دیدم یک جن» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 9. سلام. من تازه یه خونه ی خوشگل ویلایی گرفتم که خیلی خوشگله اون ترفش ساحله اون ترفش جنگل جنگلش خیلی خوشگله یه روز رفتم با دوستم رفتیم تو جنگل سیزده بدر بعد من خوابیدم بعدخواب دیدم که یه پریه خوشگل کیوت اومده منو تبدیل به یه پری دریایی کرده از خواب بیدار شدم رفتم جلو یه دریاچه بود دوستم عقب تر داشت میومد یهو یه دم از بیرون اب رفت تو نمیدونم خیالاتی شدم یا چی ولی دوستم منو مسقره میکنه نمیدونم اینا به هم رپتی داشتن یا نه لتفا اعبیرشو بگید

  • سلام! خوابتان به جنبه هایی از خودتان اشاره دارد که تحسین و قدردانی می کنید. اینها ممکنست احساساتی باشند که بتازگی درباره ی خودتان اذعان داشته اید یا درگیرش شده اید. ممکنست این را به شما یادآوری کنند که خودتان را ارزان نفروشید! گویای جنبه ی زنانه ی شماست که پرراز، آسیب پذیر و مرموز است. ممکنست ترس از رابطه ی جنسی باشد. بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است.

 10. سلام وقت بخیر

  من چندین بار خواب ی شخص(مرد با پاهای سم…شبیه پای گاو)در خواب اذیتم میکنه ک با خوندن ایات قران و صلوات در خواب از خواب بیدار میشم

  دیشب خواب دیدم ک ی مرد بیحال در خیابان افتاده و پاهایش شبیه سم گاو بود

  و من و دوستم کمکش میکردیم ولی با نگرانی ک به ما اسیب نرسونه قران میخوندیم

  ممنون میشم تعبیر کنید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. نمایانگر چیزیست که دیگر دست یافتنی نیست یا دیگر در دسترس نیست. یعنی حس می کنید از زندگی و جامعه جدا می افتید. بکوشید بفهمید که جن چه می خواهد یا به دنبال چیست! ممکنست شما را به حرکت کردن فراخواند یا اینکه بخواهد حالت های فکری و رفتاری دمده تان را ترک و رها کنید. به توصیه هایی از آن بخش «قرآن» که در خواب بروز یافته اند توجه کنید که باید در زندگی تان به آنها توجه کنید!

1 2 3 10

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور