تعبیر خواب جگر (انسان و حیوان)

تعبیر دیدن جگر انسان در خواب می‌تواند در درجه اول بیانگر فرزند و در درجه دوم جمع آوری و انباشته کردن پولی مخفی در نظر گرفته شود.
تعبیر خواب جگر
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – برخی از معبرین اسلامی جگر را طبق گفته پیامبر اسلام به فرزند تشبیه کرده‌اند هر چند که مطیعی تهرانی جگر رابیانگر آنچه که ما در بیداری دوست داریم مانند پول می‌داند.

 

تعبیر خواب دل و قلوه - تعبیر خواب جگر مرغ - تعبیرخواب جگرسفید - تعبیر خواب کبد انسان - تعبیر دیدن جگر انسان در خواب

 

تعبیر خواب جگر

محمدبن سیرین گوید: جگر در خواب، مال پنهان بود. اگر بیند جگر مردم است، دلیل که مال پنهان کرده بیابد و هزینه نماید. اگر بیند بسیار جگر پخته یا بریان کرده او را حاصل شده، یاخام، دلیل است گنج بیابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن جگر در خواب بر سه وجه است.

 1. فرزند و مال

 2. دوست، که به جای فرزند بود.

 3. علم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • از رسول خدا صلی الله الیه و آله و سلم روایت شده که فرموده‌اند (أَوْلَادُنَا أَکْبَادُنَا) یعنی فرزندان ما مثل جگر ما هستند. به همین علت معبران اسلامی نوشته‌اند که جگر در خواب فرزند است و مشاهده آن به نحوی با فرزندان بیننده خواب ارتباط پیدا می‌کند. جگر در خواب آن چیزی است که بیشتر دوست داریم و چون پول هم از آن جمله چیزهاست و در تحصیل و حفظ آن زیاد می‌کوشیم در خواب ما به صورت جگر متجلی می‌شود

 • بیشتر معبدان معتقدند که جگر در خواب پولی است نهفته و پنهان که یا دیگری آن را ذخیره کرده و یا به دست خودمان انباشته و جمع شده است

 

تعبیر خواب جگر گاو و گوسفند

ابن سیرین:  جگر گاو و گوسفند هم، دلیل بر مال و نعمت است

مطیعی تهرانی:

 • اگر در خواب دیدید که جگر دارید و آن جگر گوسفند یا گاو متعلق به شما است به پول می‌رسید یا به چیزی دسترسی می‌یابید که چشم به راه آن هستید و زیاد دوستش دارید.

 • جگر گوسفند در خواب نعمت است و جگر گاو فراخی روزی است. به هر حال جگر در خواب دیدن بد نیست مگر این که احساس کنید جگر انسان است که پستی دارد.

 

تعبیر خواب خوردن جگر

مطیعی تهرانی: خوردن جگر نیز به مانند دیدن آن بیانگر جمع و انباشته کردن پولی نهان و مخفی است.

 

تعبیر خواب دادن جگر به حیوانات

مطیعی تهرانی:
 • اگر به خواب دیدید که جگر به سگ می‌دهید مال خود را تلف می‌کنید یا در راهی بیهوده مصرف می نمایید.

 • اگر در خواب دیدید که جگر دارید و آن را قطعه قطعه به گربه می‌دهید زنی مال شما را به همان نحو ذره ذره از بین می‌برد.

 • اگر در خواب دیدید که گربه ای جگری از خانه شما دزدید و برد خواب شما می‌گوید زنی به تمهید و نیرنگ مال شما را می‌برد ولی اگر خودتان با میل و رغبت جگر را به گربه دادید زنی فریبتان می دهدو مال و پولتان را می‌برد یا خرج او می‌کنید.

 • جگر توزیع کردن نیز همین تعبیر را دارد و می‌گوید که مال خودتان را هدر می‌دهید و تلف می‌کنید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo