تعبیر خواب جر و بحث کردن

دیدن جر و بحث، بگو مگو و جدال (مشاجره) در خواب برخلاف بیداری که عمل و کار خوبی نیست در خواب بیانگر مشغول شدن به کار خیر و محبت آمیز است.
تعبیر خواب جر و بحث
ستاره | سرویس سرگرمی – بر خلاف بیداری که جر و بحث کردن کار خوبی نیست، در خواب ایجاد دوستی و طرح رفاقت و اشتغال به کارخیر و محبت آمیز است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب جر و بحث

تعبیر خواب جر و بحث

تعبیر خواب جر و بحث کردن

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر جر و بحث منحصر به عصبانیت و ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبیری متفاوت با تعبیر جدال و درگیری شدید خواهد داشت. اگر در خواب ببینید که با کسی جر و بحث می‌کنید که او را نمی‌شناسید از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا می‌کنید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد.

 

تعبیر خواب جر و بحث و جدال با افراد آشنا

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر فرد آشنایی با شما جر و بحث می‌کرد بیگانه ای به شما محبت می‌کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود و اگر شما با او جر و بحث می‌کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می‌کنید که نا آشنا و غریبه است. اگر دیدید دو نفر با هم جر و بحث می‌کنند موردی پیش می‌آید که خوشحال می‌شوید.

 

تعبیر خواب جر و بحث (دعوا) با مادر شوهر

آنلی بیتون: اگر زنی خواب ببیند با مادر شوهر خود جر و بحث می‌کند، نشانه آن است که مردم سنگدل او را آزار خواهند داد.

 

تعبیر خواب جر و بحث با افراد مختلف به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می‌کنید، نشانه آن است که نتایج طرح شما مأیوس کننده خواهد بود.

 • اگر خواب ببینید با زنی جرو بحث می‌کنید، علامت آن است که در زندگی مغلوب و ناکام باقی خواهید ماند.

 • اگر در خواب با دوست خود جرو بحث کنید و سر او فریاد بکشید، نشانه آن است که دچار حقارت و تزلزل و نگرانی خواهید شد.

 • اگر خواب ببینید با افرادی فرهیخته بحث می‌کنید، علامت آن است که شما از هوش فوق العاده برخورد هستید، اما به نحو مطلوب از هوش خود استفاده نمی‌کنید.

 • اگر خواب ببینید با فردی یهودی بحث می‌کنید، علامت آن است که آبروی شما در محیط کار در خطراست.
52 نظر
 1. سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم که پدرم توی خواب با کارهایی که انجام میدم مخالفم دوتا از عمه هام داشتن باهم حرف میزدن و منم پیششون بودم یکی از عمه هام برگشت گفت که لیزر که میکنی خوبه؟راضی هستی؟گفتم اره خیلی خوبه چند وقت دیگه دوباره باید برم واینا یهو بابام گفت نه کی گفته؟حق نداری بری،یا تو یه جای دیگه از خواب یکی از عمه هام گفت رفتی ناخونت لمینت کردی راضی ای واینا گفتم آره من دوست دارم و مراقبشم هستم چند وقت دیگه ام باید برم ترمیم باز بابام مخالفت کرد و گفت که نه دیگه نمیری درصورتی که بابام هیچ مشکلی نداره با اینجور مسائل تو بیداری

  • سلام؛ همچنین! خوابتان علامتی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. گویای ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. حاکی از شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

 2. سلام روز بخیر .من خواب دیدم رفتم کلاس زبان بعد کنار اونجا چند فرش رنگی و چیز های مخصوص ورزشی بود بعد من اونجا می‌شینم و بچه های کوچک را میبینم که آمدن اونجا برا کلاس ژیمناستیک وبعد معلم اونا آمد و به من گفت برا کلاس ژیمناستیک آمدی من گفتم هنوز معلوم نیست بعد خانمه داشت برا من از ژیمناستیک توضیح می داد وبعد میخواست به من بالشت مخصوص بده وبعد من یک چیزی برا ثبت نام نداشتم زنگ زدن مامانم با وسیله هایم و همراه پدر بزرگ آمد بعد معلمه من رو داشت تشویق که کسی همراه دارم بهش بگم بعد من مامانم رو نشان دادم بعد معلمه گفت ایشون مامان شما هستم مامانم گفت بله
  (البته من تا اینجا خواب سن خودمو دارم کوچک نبودم ۱۵ساله بودم اما بچه های اونجا کوچک بودن) ادامه خواب بعد مامانم با ثبت نام مخالفت کرد من رفتم راضیش کنم اما نشد بعد چند نفر دختر هم سن من پیش مادرم آمدن وگفتن برا این عکس ها پول میدید بعد گفت آره ولی عکس رو انداختن پایین من داشتم جمع میکردم دیدم عکس های نامشخص بودن یعنی از کفش واشیا گرفته شده بودن وبعد مامانم یک کیف پلاستیکی بزرگ آورده بود بعد ما داشتیم به پایین ساختمون می‌رفتیم وچون جعبه بزرگ بود ومن نمیدونستم توش شیشه هست از پنجره به طبقه پایین پرت کردم خودم اول نزدیک بود بیافتم اما من هم به یک طبقه پایین تر از خودم پریدم اما شیشه شکست ومنبا مادرم دعوا میکردم بعد نمی‌دونم چی شد از پله برا پایین استفاده نکردیم ویرایش پایین آمدن از دیوارهای بیرون ساختمون استفاده کردیم یک راه با طناب محکم بود مامانم اول رفت روش تا منباهاش آمدم روش ترسید برگشت ومن گفتم اول میرم در اینجا مامانم قیافه اش جوان تر از من بود بعد من تا خواستم کمکم برم پایین طناب از طبقه بالا ویل بود پاره شد ومن محکم گرفتم ویک مه رو رد کردم وله پایین ساختمون رسیدم ویک جوری خودمو فرود آوردم وبه دیوار نخوردم مامانم داشت خوشحالی میکرد ومن که رو زمین افتادم احساس کردم دستام کشیده شده نمیتونم ازشون استفاده کنم بعد مامانم حین خوشحالی افتاد ورویک سقف پارچه ای بعد رفت تو شیشه مغازه بعد از این قسمت خواب یک مکان برای رسیدن به مدرسه در حال حرکت بود وبعد مامانم رو دیدم تند داره می دود وچاق شده بود بخاطر تو بیمارستان بودن وشغل مادرم تو خواب معلم بود در صورتی که در واقعیت معلم نیست بعد داشت می‌رفت به سمت مدرسه بیدار شدم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی یک درس زندگی مهم می آموزید. تعبیر دیگر: علامتی از رشد شخصی است. چیزی را درباره ی خودتان می آموزید. حاکی از شیوه ای است که خودتان را از حقایق زننده ی زندگی حفظ می کنید. تعبیر دیگر: علامتی از تجمل، راحتی یا غنی بودن است. شاید به شما می گوید که از مواجهه با برخی مسأله ها خودداری می کنید و بجایش آنها را به زیر فرش می روبید. نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید. گویای جنبه ای از خودتان و ویژگی های بچگانه تان است. ممکنست به حالت بچگانه تان برگردید و مشتاق گذشته تان باشید. می کوشید تمایلات سرکوب شده و امیدهای به جایی نرسیده تان را ارضا کنید. شاید چیزی باشد که لازمست بزرگ شدن و پرورشش را ببینید. زمانی را برای پرورش کودک درون تان بگذارید! تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر بی گناهی، خلوص، سادگی و نگرش بی خیال تان باشد. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «به من گفت» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 3. سلام صبح بخیر. من برادرم با یک دختر غریبه تا یک ماه دیگه عقد میکنه. من خواب دیدم برادرم میگه دخترخاله مو دوست داره میخواد باهاش ازدواج کنه ما هم با اون خانواده چند ساله که مشکل خانوادگی داریم ولی آخر قبول کردیم که من با خانواده خالم صحبت کنم اول صحبت به من گفتن برادرت چه شرطی داره منم خیلی آروم جواب دادم از اون طرف هم پسرخالم بجای خانواده صحبت می‌کرد یدفعه سر یک چیز مسخره با صدای بلند بهم ننگ بی فرهنگی و فقیر بودن زد که منم جوابش رو با صدای بلند دادم و همه هم گفتن که حق با منه و اون زیاده روی کرده من هم از پسرخالم که همسن هم هستیم گفتم متوجه شدی حق با منه و چیزای بیخودی تو اینجور مراسم ها گفته نمیشه ولی بخاطر تن بلند صدام ازت معذرت میخوام و بعد از تموم کسایی که اونجا بودن بخاطر تن صدام معذرت خواهی کردم و اونها هم همه گفتن حق با تو بود حتی خانواده خودش.

  ممنون میشم اگه تعبیرش رو بگید.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از مسأله های حل نشده با برادرتان یا مسأله های حل نشده از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از شخصیت تان باشد! تعبیر دیگر: علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست. می تواند یادآور این باشد که کسی در زندگی تان، ویژگی ها یا رفتارهای خاصی مشابه برادرتان دارد. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشند. گویای مسأله ها و احساسات خانوادگی است. نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: بیانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «همه هم گفتن که حق» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 4. سلام ببخشید من امروز صبح که بیدار بشم خواب دیدم دارم دعوای دونفر یک مرد سن بالا رو میبینم با یک دختر هم سن خودم یعنی۱۶یا۱۵ ساله تقریبا بعد اون مرد رو انگار جایی میشناختم بعد اون مرد به دختر زور گویی میکرد ومن در آن موقع دیدم حرف زور میزند دخالت کردم وباتمام وجود چه از نظر بحث ویا فیزیکی جنگیدم حتی در یک موقع نزدیک بود چیزیم بشه برادرم کمکم کردم بعد من اون دختره وبرادرم دست یکی از اون مرد رو کندیم وله خانه فرار کردیم ودرب رو نگه داشته بودیم تا داخل نیاد ولی خب قدرت نداشتیم ولی بعدا در خانه تله میگذاریم ولی بصورت عجیبی بعد با هم حالت آتش بس کردیم حالا من نمی‌دونم معنیش چی میشه؟

  • سلام! خوابتان حاکی از سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. نمایانگر نارضایتی از موقعیتی در زندگی است. گویای جنبه ای از خودتان است که قاطعانه، منطقی، پرخاشگر یا رقابتی است. شاید لازمست این جنبه ها را در شخصیت تان ایجاد کنید. اگر مرد برایتان شناخته شده باشد (می شناسیدش)، پس ممکنست بازتابی از احساسات و نگرانی هایی باشد که درباره ی او دارید. به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نشانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «نزدیک بود چیزیم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 5. سلام و وقت تان بخیر .من دیشب خواب دیدم که تو حیات قدیمی مامان بزرگم هستم و اونجا دایه و مادربزرگ هم هستن روی حیات یک زن که تو بیداری ندیدم اونجا نشته منو هر چی میگه منم میرم بهش میگم چرا این حرفها رو میزنی درست یادم نیست ولی چیزای بهش میگم و دوباره میرم سر کار خودم باز هم میبینم اون زن همین جوری منو هر چیز گفته میره باز هم با عصبانیت میرم میگم از من چی میخوای چرا خاموش نمیشه مگه من به تو کاری کردم اون زن خیلی عصبانی میشه منم همین جور

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نشانگر چیزیست که انتخاب می کنید دیگران ببینند. علامتی از شخصیت اجتماعی شماست. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. نمایانگر پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. علامتی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی تان را سرکوب کنید یا خشم تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می کنید. علامتی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی تان را ابراز کنید.

 6. سلام مجدد.ببخشید خوابم تموم نشده بود دستم خورد و ارسال شد .ادامه وقتی گفتم من چیکار کردم اون زن خیلی عصبانی شد ومن هم همتو یهو من دستم تو گردنش افتاد و اون زن میان سال به من گفت من تکلیف قلب دارم اگه چیزی شود منو من میگم میبخشی هواسم نبود اون میگه من نمیدونم این میبخشی چیه و یهو اون زن دنبال من میدوه و دایه ام جلو اون زنو میگیره منو میگه برو که میزنیت شلورم هم نمیدونم چی جوری ولی پاین شده بود میخاست همون جابزنه ولی نتوانست .ومن همیشه حیات قدیمی مامان بزگمو خواب میبینم.خیلی ممنون ازتون منتظر تعبیر خواب هستم ۰

  • سلام! در ادامه: نشانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: نمایانگر وسوسه و گناه است. اگر ایشان را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که درباره شان دارید. به تمایل تان به هماهنگی و حقیقت در زندگی تان اشاره دارد. شاید درباره ی چیزی احساس گناه می کنید. شاید به شما، درباره ی خطاهایی که مسئول شان هستید، هشدار می دهد. تعبیر دیگر: علامتی از بخشش است. لازمست اجازه دهید کینه ها از دل تان بروند.

 7. سلام دیشب خواب دیدم یه دختر کوچیک که سنش ۴الی ۵ساله یهو اومد تو اتاقم از زیبایی های دختره نگم ولی کاملا بی ادب و پرخاشگر بود یه کارتی تو اتاقم بود برشداشت منم با عصبانیت دویدم دنبالش گفتم این چه کاریه برگشت گفت دوس دارم برو گم شو خیلی عصبیم کرد جاریم که اصلا بچه نداره هر دومون هنوز بچه دار نشدیم برگشت گفت این دخترمه کاری بهش نداشته باش گفتم تو کی باردار شدی که بچه ات رو به این سن رسوندی که ادبش نکردی بعد یکم پدرشوهرم پرید تو اتاقم و تلویزیون رو خاموش کرد و هر چی خوراکی داشتم برای اونا برد منم عصبی و با مادر شوهر و خانواده شوهرم جدال و دعوا کردم رفتم بیرون دیدم لباسامو رو رختکنم انداختن وسط حیاط کلا خوابم خیلی اعصاب خورد کنی بود

  • سلام! خوابتان نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. علامتی از ناامیدی از خودتان است. تمایل دارید احساسات منفی تان را سرکوب کنید یا خشم تان را به دیگران بنمایانید. لازمست به درون تان نگاهی بیندازید. ممکنست ناشی از زندگی تان باشد. بجای اینکه خشم و خشونت تان را آگاهانه تأیید کنید، سرکوبش می کنید. علامتی از خلق و خوی بدتان، طغیان منفی و خشم سرکوب شده است. لازمست قدرت و تمایلات درونی تان را ابراز کنید. لازمست بیشتر روی نقطه نظرها و تصمیم هایتان پافشاری داشته باشید. به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید.

 8. سلام. من خواب دیدم با زنداداشم جرو بحث میکردیم.من اغلب ازش جلوتر بودم و تو خواب حس پیروزی و غلبه داشتم.وقتی از خواب بیدار شدم هم حس خوبی داشتم.

  • سلام! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. به احساسات منفی نهفته تان اشاره دارد که درباره ی شخصی در زندگی تان دارید. در ابراز احساسات منفی تان مشکل دارید؛ لازمست آنها را بخاطر حل کشمکش درونی، ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر تلاطمی است که از درون، آزارتان می دهد. تحت تنش و استرس شدیدی هستید.

 9. سلام عیدتون مبارک.من متاهلم دیشب خواب دیدم با معشوقم که البته الان بهم خورده رابطمون.سوار ماشینش شدیم و داریم دور میزنیم به من میگه یه ۲۰۰تومن بدهگاری به چهارتومن اونو بهم پس بده.میگم تو از خواهرو مادرت میترسی نمیای منو بگیری میگه اره.خیلی خوشتیپ بود.یه ان دیدم شوهدم منو اونو تو ماشین دید افتاد دنبالم که اون کیه.ولی من پیچوندمش

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی به او وابسته هستید (کسی که شما را پیش ببرد). کنترل زندگی تان را در دست ندارید و بیشتر به دنبال هدف های دیگران هستید تا هدف های خودتان. نقش منفعلی در زندگی تان دارید. علامت ثبات و پایداری، محدودیت های فیزیکی، کارهای دشوار و چیزهای زمینی است. همچنین نمایانگر موضوع های مادی گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می رسانید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: می نمایاند شما یا شخصی، دچار وسوسه ی برخی تفریحات منفی شده اید. خردمندانه عمل کنید و در این تصمیمگیری برای زندگیتان، احساسی نباشید!

 10. سلام من خواب دیدم که همراه برادرم به یک مغازه رفتم که پنیر بخرم به خوانم فروشنده گفتم نیم کیلو پنیر بده و جواب داد باش و این هم گفت ما پنیر محلی داریم نمیخوای؟ یکمی از او پنیر خوردم خوشم گفتم چند پانزده هزار تومان گفتم ربع کیلو از این به من بده و آن خانم فرار خوبی داشت بعد گفتم چه قدر باید به شما بدم گفت صد هزار تومان تا این گفت من تعجب کردم گفتم چطور شده صد هزار تومان ربع کیلو پنیر محلی کیلویی ۱۵ هزار تومان و یک کیلو پنیر معمولی ۱۳ هزار تومان چطور شده صد هزار تومان گفتم با ماشین حساب حساب کن دیدم ماشین حساب خراب هست گفتم روی کاغذ حساب کن وقتی حساب کرد صد هزار تومان شد یکم من عصبی شدم ولی با لحن تعجب آور صحبت کردم و به او گفتم چند تا صفر اضافی گذاشتی ان خانم عصبانی شد سریع پیش صاحب مغازه رفت گفت صد هزار تومان خرید کرده ان مرد خط کش آهنی در دست داشت با یک ضربه زد برادرم این را دید خونسردی خود حفظ کرد و با آن خانم صحبت کرد

  • سلام! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. نمادی از دستاورد و سود است. گویای حل و فصل شرایط دشوار است. مشکلات‌تان بزودی ناپدید خواهند شد. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. گویای کمال %۱۰۰ است. همچنین یعنی نیازست تمام هم و غم‌تان را روی عملی که در دست انجام دارید، بگذارید! به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. به خودتان شک دارید و حس ناامنی می‌کنید. نمایانگر نگرانی درباره‌ی اینست که به پای استانداردهای دیگران نرسید. تعبیر دیگر: یعنی لازمست در تصمیم‌گیری یا قضاوت، دقت کنید. لازمست در شخصیت‌تان تغییرهای بنیادی بیافرینید. تعبیر دیگر: کسی، شما را فراتر از محدوده‌تان هل می‌دهد.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور