تعبیر خواب جدایی و طلاق

با تعبیر خواب جدایی،تعبیر خواب طلاق گرفتن، تعبیر خواب جدایی از معشوق، تعبیر خواب طلاق گردن فردی دیگر و تعبیر خواب طلاق گرفتن والدین همراه ما باشید.
تعبیر خواب جدایی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – از دیدگاه امام صادق دیدن جدا شدن از همسر در خواب پشیمانی برای بیننده خواب در پی خواهد داشت. آنلی بیتون یکی از معبران غربی دیدن جدا شدن و ترک معشوق در خواب را نشانه عدم موفقیت در جبران اشتباهان گذشته می‌داند.

 

تعبیر خواب جدایی و طلاق

 

تعبیر خواب جدایی

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید از دیگران جدا می‌شوید، علامت آن است که وضعیت جسمی نامساعد خواهید داشت.

  • اگر خواب ببینید کسی از خانواده خود جدا می‌شود، علامت آن است که در معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت که هیچ گاه آشتی به دنبال نخواهد داشت.

 

تعبیر خواب جدایی معشوق

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید از معشوق خود جدا و آن را ترک کردید، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.

  • اگر خواب ببینید دوست مورد علاقه ای، از شما جدا و شما را ترک می‌گوید، نشانه آن است که به شما ارث کلانی خواهد رسید.

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی بود. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • جدا شدن از همسر: خطر آتش سوزی

  • طلاق گرفتن: شما به دلیل انجام یک خطا تنبیه خواهید شد

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده‌اید، علامت آن است که شریک زندگی خود را دوست نمی‌دارید، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید.

  • اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می‌شوند، دلالت بر آن دارد که در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه در خواب ببینید که همسری دارید و او را طلاق داده‌اید کاری می‌کنید که از انجام آن خشنود نمی‌شوید. شما را ملامت می‌کنند ولی اگر در خواب ببینید که همسر خود را می‌خواهید طلاق بدهید غصه و اندوهی دارید که تلاش می‌کنید از رنج آن برهید.

کارل یونگ می‌گوید:

تعبیر خواب طلاق بیانگر این است که نیاز دارید بین اتفاقات زندگیتان تفاوت قائل شوید و آنها را اولویت بندی کنید. شاید شما نیاز دارید خودتان را از یک مساله یا جنبه ای از خود را مجزا کنید. به تعبیری دیگر شما از جدایی می ترسید یا از تنها شدن می‌ترسید. ممکن است رابطه فعلی شما را ارضا نمی‌کند.

دیدن طلاق در خواب، انعکاسی از حوادث زندگی واقعی و استرسی است که طلاق به همراه دارد. شما ممکن است فکر کنید که در موقعیت یا تصمیمی اشتباه کرده اید. خواب های طلاق بیانگر یک فاز تحول است. زمان آن رسیده که عادات قدیمی تان را تغییر دهید.

 

تعبیر خواب طلاق گرفتن فردی دیگر

مطیعی تهرانی: اگر ببینید که دیگری همسر خود را طلاق داده شما غم و اندوهی دارید که می‌کوشید از عذابش آسوده گردید و مشاهده متارکه دیگران واکنش نوعی حسرت خوردن است که دیگری از غم راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم.

 

تعبیر خواب طلاق پدر و مادر

کارل یونگ می‌گوید: اگر والدین شما واقعا طلاق نمیگیرند اما شما خواب می بینید که طلاق گرفته اند یا دارند طلاق می گیرد، روی مشکلاتی که درون خودتان دارید تاکید می کند. شما دارید می جنگید که رضایت هردوی پدر و مادرتان را جلب کنید، بدون اینکه آن یکی را نا امید کنید.

از اینکه با مطالعه تعبیر خواب طلاق و جدایی همراه ستاره بودید بسیار سپاسگزاریم. اگر شما از آن دسته افرادی هستید که فضای رویای طلاق برایتان همچنان مبهم و گنگ است می‌توانید آن را در قسمت نظرات ارسال نموده تا با استفاده از نمادهای مختلف به تفسیر آن بپردازیم.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo