محمد موسوی و عادل غلامی با ریش!

محمد موسوی در اینستاگرام خود عکسی با عادل غلامی هم تیمی اش در تیم ملی والیبال منتشر کرد.

محمد موسوی و عادل غلامی با ریش!
محمد موسوی با انتشار این عکس نوشت:
با ریش و بدون ریش آدم داریم
 کور و کچل و فرشته درهم داریم
ما مشکلمان ظاهر آدم ها نیست
انسان سر راه زندگی کم داریم
مجله ستاره


ستاره
Logo