تعبیر خواب تهمت زدن (افترا)

تعبیر خواب تهمت و افترا بر خلاف بیداری نشانه پاکی و نجابت بیننده خواب است و دیدن مورد اتهام قرار گرفتن برای دختران جوان در خواب بسیار نیکوست
تعبیر خواب تهمت
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بر خلاف آنچه که در بیداری با شنیدن کلمه تهمت و افترا به ذهن هر شخصی خطور می‌کند دیدن آن در خواب نشانه پاکی، سرافرازی و شرف است.

 

تعبیر خواب تهمت دزدی خوردن - تعبير خواب بدگويي كردن - تعبیر خواب پشت سر حرف زدن - تعبیر خواب رسوایی

 

تعبیر خواب تهمت و افترا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

  • تهمت در خواب احراز پاکی و برائت و سرافرازی و شرف است و بسیار نیکو است در حالی که در بیداری تهمت بدنامی می‌آورد و دل متهم بی گناه را می‌سوزاند.

  • برای دختران جوان در خواب مورد اتهام قرار گرفتن خیلی خوب است چون در نجابت و پاکی شهرت خواهند یافت و برای یک دختر هیچ سرمایه ای بهتر از نجابت نیست که از زیبایی نیز خوب‌تر است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • تهمت زدن دعوا

  • به خود تهمت زدن: خوشبختی

 

تعبیر خواب تهمت خوردن

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که به شما تهمت زده شده بزرگی می‌یابید و به مجد و شرف می‌رسید.

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر در خواب شخصی به شما تهمت زد، به این معنا است که باید دقت بیشتری در انتخاب دوست انجام دهید.

  • اگر دختری خواب ببیند که با شخصی دعوا گرفته و به او تهمت می‌زنند، به این معنا است که مورد فریب یکی از اطرافیان قرار می‌گیرد.

 

تعبیر خواب تهمت زدن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که شما به دیگری تهمت زده‌اید به شرافت او معترف خواهید شد.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب ببینید که شخصی به یک نفر دیگر تهمت می‌زند، بیانگر آن است که برای مدتی زندگی ناآرامی خواهید داشت.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo