تعبیر خواب توت (توت سفید، توت سیاه و…)

با تعبیر خواب توت، تعبیر خواب توت سیاه، تعبیر خواب توت سفید (شیرین)، تعبیر خواب شاتوت، تعبیر خواب درخت توت و ... همراه ما باشید.
تعبیر خواب توت (توت سفید، توت سیاه و...)
 
ستاره | سرویس سرگرمی – تونی کریسپ نویسنده کتاب فرهنگ تفسیر رویا برای دیدن رویهایی در مورد توت این‌گونه بیان می کند که تفسیر توت در خواب بنا به نوع دیدن آن متفاوت است. برای مثال اگر توت‌ها سمی بودند رویا به ارتباط احتمالی با کسی که ذهن شما را مسموم می‌کند یا احساسات شما را با ترس‌ها و افکار آزار دهنده می‌آلاید اشاره می‌کند. اما اگر توت‌ها سالم بودند این ارتباط سالم و تجربه‌ای سودمند خواهد بود.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

به گفته منوچهر مطیعی تهرانی توت دو نوع داریم. یکی توت معمولی و سفید که توت شیرین نامیده می‌شود و دیگری توت سرخ و سیاه که شاه توت یا به نوشته ابن سیرین خر توت نام دارد که تعابیر هر یک از این توت‌ها با یدیگر متفاوت می‌باشند.
 

تعبیر خواب توت

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن توت در خواب بر سه وجه است.
 1. مال دنیا
 1. منفعت از کسب خویش
 2. دعوا و نزاع از برای زن

معبرین غربی گویند: توت‌ها در خواب نشانه شادی است. معمولا این خواب نشان دهنده فراوانی نعمت در آینده‌ای نزدیک است. پخت توت در خواب نیز نشانه نعمت برای اطرافیان است. به دلیل اینکه از توت‌ها انواع مرباها و مواد غذایی ساخته می‌شود دیدن آن‌ها در خواب نمادی از افزایش خلاقیت است.

 
تعابیر خواب مرتبط: تعبیر خواب توت فرنگی
 

تعبیر خواب توت سیاه

معبرین غربی گویند: توت سیاه در رویا می تواند نمایانگر تمایل جنسی شما باشد. همچنین این خواب یادآور کننده فراموشی و بی دقتی است.
 

تعبیر خواب توت سفید (شیرین)

محمدبن سیرین گوید: توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند، نیکوتر است. اگر نه به وقت آن بود، دلیل بر غم و اندوه کند.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند توت شیرین می‌خورد، دلیل که از مردی جوانمرد عطا یابد.
 
منوچهر مطیعی تهرانی: توت سفید یا توت شیرین نیکو است که در خواب دیده شود. چه بر درخت ببینیم و چه داشته باشیم و بخوریم. البته در غیر فصل هم دیدن توت شیرین بد نیست اما در فصل آن بهتر ذکر شده.
 
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن توت سفید در خواب، علامت آن است که بیمار شدن مانع رسیدن شما به خواسته‌هایتان خواهد شد. برای تسکین روحی شما افرادی به دیدارتان خواهند آمد.
 

تعبیر خواب خرتوت (شاه توت)

ابراهیم کرمانی:  اگر بیند که خرتوت همی خورد، دلیل که غمگین و متفکر شود.
 
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن توت سرخ یا خر توت در خواب نیکو نیست چه آن را بر درخت مشاهده کنیم و چه داشته باشیم و بخوریم. توت سرخ غم و رنج و بلا و مصیبت است بخصوص اگر در خواب ببینیم که می‌خوریم و ترشی آن را حس می‌کنیم و آزردگی می‌یابیم.
 

تعبیر خواب درخت توت

مطیعی تهرانی:
 • اگر در خواب ببینیم که درخت توت در خانه داریم و این درخت سر سبز و گسترده و بارور و برومند است، خانه ما کانون نعمت و رفاه و فراخی و روزی و سلامت خواهد شد. خواب ما می‌گوید ریشه خوشبختی در خانواده مانند ریشه توت کهن گسترده و عمیق است و بر میوه درخت توتی که می‌بینیم سالیان دراز، به اندازه عمر درخت توت، ما را نعمت خواهد داد و کام افراد خانواده را شیرین خواهد کرد و چه بسا نسلی دیگر هم از آن بهره مند شود چون معمولاً درخت توت از نسلی به نسل دیگر می‌رود.
 • اگر در خواب دیدید که درخت توتی در راهی و رهگذری بود و شما به آن رسیدید و هوس کردید از میوه‌اش چیدید و خوردید نیکو است و خواب شما می‌گوید که خودتان تنها (منهای خانواده) سودی می‌برید و شیرین کام می‌شوید.
 • اگر در عالم خواب دیدید که شاخه و برگ درخت توت از دیواری گذشته و به کوچه ریخته یا آویخته و شما هنگام عبور از میوه آن درخت کندید و در دهان گذاشتید و شیرینی آن را حس کردید خواب شما می‌گوید سودی می‌برید که سود دهنده را نه می‌شناسید و نه اگر بشناسید او به این سود دهی رضایت می‌دهد. به زبان دیگر دزدانه سود می‌برید.

تعبیر خواب شکستن درخت توت

مطیعی تهرانی: حال اگر شاخه درخت توت را شکسته و توت خوردید خواب شما می‌گوید با آزار و زیان رساندن به دیگران سود می‌برید و کار شما موجب ملال و آزردگی صاحب مال می‌شود که البته از نظر اجتماعی خوب نیست اما از جهت شما خوابی نیکو است. 

تعبیر خواب خوردن توت

منوچهر مطیعی تهرانی:
 • چنانچه زنی خانه دار در خواب ببیند که توت می‌خورد از جانب دخترش و دامادش کامروایی و سر فرازی می‌یابد.
 • اگر زن جوانی این خواب را ببیند باردار می‌شود و دختر می‌آورد.
 • اگر پدری ببیند که توت شیرین می‌خورد پسرش یا نوه پسری او موجب شیرین کامی وی می‌شوند.
 • خوردن توت شیرین و سفید برای دختران و پسران جوان مبشر عشق و عاطفه و کامروایی است.
 • برداشتن و خوردن توت از روی زمین بد نیست اما خوب هم نیست چون مال حرام و مال یتیم تعبیر شده.

معبرین غربی گویند: درخت توت در خواب هشداری است برای محافظت از خود در برابر افکار و نظرات منفی

آنلی بیتون می‌گوید: خوردن توت سفید در خواب، نشانه نومید شدن و یأس شدید است.
 Tags:

45 Comments
 1. باسلام وقت بخیر

  من دیشب خواب دیدم که یک پسر جوان ک از اقوام ما هستند ب خواستگاری من امد

  و من به ان جواب منفی دادم

  و فردای همان روز همزمان سه نفر دیگر از من خواستگاری کردند..

  حتی ب طوری ک یکی از انها مرا با خود برد یعنی مرا دزدید،خیلی مرا کتم زدند صورتم خونی شده بوده،ولی ذ

  در حین برگشت ک داشتم فرار میکردم یک درخت توت دیدم توت های قرمز و سیاه ک خیلی هم شیرین بود..

  تعیبر خواب من چیست؟

  • سلام؛ همچنین! در مورد خوابتان توجه داشته باشید که وی چه وجه شباهتی یا موقعیت های تازه ای دارد که در زندگی بیداری در معرض شان بوده اید. اگر نسبت به ایشان نظری مثبت داشته باشید، یعنی انگیزه های تازه ای که در حال شکل گیری در ذهن شماست، بشدت مثبت اند و بسرعت به شما کمک می کنند تا زمینه های مختلف زندگی تان را گسترش دهید و به هدف های جدیدی دست یابید. می نمایاند که توسط شرایط یا شخصی، کنترل می شوید. دچار فقدان کنترل بر خویش هستید. به تعبیر دیگر: حس می کنید گیر کرده اید یا حس محدود بودن می کنید. کسی یا موقعیتی، ممکنست تمرکز، حواس و توجهتان از هدف هایتان را پرت کند. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «خیلی مرا» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام خواب دیدم بادوستم میخوام برم کوه وسط راه هوا تاریک میشه(قبل ما بقیه همکارامون حرکت کرده بودن اونها زودتر رفته بودن به دوستم گفتم اونها الان رسیدن) هوا یه کم تاریک شده بود خواستیم شب رو همونجا بخوابیم من یه درخت توت دیدم رفتم و ازش توت سفید میکندم و میخوردم تودلم به دوستم هم میکفتم بیاد ولی نمیومد من تعجب میکردم بعد دیدم توت سیاه هم داره و اونم میکندم میخوردم رسیده هاش رو میکندم بعداحساس کردم زیر پام جای نرم وخیسی هست دیدم زیر پام هم پر توت سفیده پامو گذاشتم روشون،بعد دیدم یه جایی روباز هست یه کم اون ور تر ازاین درختها فرش اینهاپهن کرده تا اونایی که نرسیدن به بالای کوه شب رو بمونن اونجا مسئولین نگا میکردن هرکی پتو نداشت پتو میدادن من دوستم کاپشنش رو دادبهم ولی کت رو که باخودم گفتم اون زیاد گرم نگه نمیداره برا خودش نگه داشت حالا منتظر بودم مسئولین پتو بدن بهمون البته لحاف هم داشتن وتودلم میگفتم لحاف بدن به ما نفر اول منو صدا زدن یه چیزی دادن بهم یه جایزه مانند گفتن اینو بده به اون پسره(کوچک) انگار قبلانقاشی کرده بود یاچی یادم نیست گرفتم تودلم گفتم اخه من کجا میبینم اون رو(پسره رو کامل میشناختم کی بودچی کار کرده بود ولی یادم نیست) بعدمنتظرشدم لحاف بدن نشسته بودم دیدم دوستم خیلی دیر کرده کیفش هست کنار اون درختها،(کیف منم که ببزرگتر بود،بود اونجا) ولی خودش نیست خواستم با یه عده برم دنبالش ازخواب بیدار شدم

  • سلام! خواب‌تان یعنی در کاری که برایش می‌کوشید، شکست می‌خورید. مترادف جهل، ضمیر ناخودآگاه، شیطان، مرگ و ترس از ناشناخته‌هاست. نشانگر مانع‌ها و مشکل‌های بزرگی در کسب هدف‌هایتان است. با مسأله‌ای روبرو می‌شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن‌تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. نشانگر محافظت در برابر نیروی منفی در زندگی‌تان است. همچنین نشانگر حساسیت است. به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: گویای تحول است. مانعی غیرمنتظره باعث بازگشت بزرگی در جهت هدف‌هایتان می‌شود. نمادی از گرمی، عشق، امنیت و حمایت است. ممکنست به دنبال پناهی از دنیای بیرون باشید. ممکنست توجهتان را به این سمت جلب کند که سرپوشی روی موقعیت یا روندی در زندگی‌تان بگذارید.

 3. سلام من تا الان 3 بار خواب دیدم ی درخت توت میبینم پر از توتای سیاه و بزرگ و ابدار ک خیلی ام خوشمزنو شیرین ینی چی میتونه باشه؟

  • سلام! خواب‌تان یعنی زندگی برایتان خوب پیش می‌رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می‌کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گاهی لازمست خودتان را رها سازید و درباره‌ی پیامدها نگران نباشید. نشانگر محافظت در برابر نیروی منفی در زندگی‌تان است. همچنین نشانگر حساسیت است. مانعی غیرمنتظره باعث بازگشت بزرگی در جهت هدف‌هایتان می‌شود.

 4. من شبها دچار عذاب وجدان هستم من دانشجوی علمی کاربردی یک گچساران درسال 95 درمقطع کاردانی بودام یکی ازدرسها به نام اصول فقه مقطع کاردانی نیومدام روی جلسه وغیبت بود دانشگاه خودش بهم دوازده داد وهرشب کابوس میبینم

 5. سلام خسته نباشید .من دیشب خواب دیدم که خانه مادر بزرگم هستم و از اونجا میخواهم جای بروم و داخل قوطی توت شیرین سیاه و سفید البته هر توت نیست توت شیرین آست من کمی بر میدارم و میخورم خیلی خوشمزه بود و از اون بر میدارم میگم تو راه میخورم تو دستم میگیرم مامان بزرگم هم نگاه میکنه چیزی نمیگه ممنون از سایت زیبای تان

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش‌های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه‌ی سفت و محکم تکیه کنید. چیزی در گذشته‌تان است که نیازست نگهش دارید. ممکنست جناسی ازین باشد که چگونه می‌توانید چیزی را بینجامید. توانایی و استعداد‌هایتان را دستکم نگیرید! مانعی غیرمنتظره باعث بازگشت بزرگی در جهت هدف‌هایتان می‌شود. زندگی برایتان خوب پیش می‌رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می‌کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گاهی لازمست خودتان را رها سازید و درباره‌ی پیامدها نگران نباشید. گویای پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست نماد الگوی یک پیرزن خردمند باشد.

 6. سلام وقت بخیر .ممنون از شما من متوجه یک قسمت آز تعبیر خوابم نشدم که گفتید مانعی غیر منتظره باعث بازگذشت بزرگی در جهت هدفهای تان میشود

  • سلام؛ همچنین؛ خواهش می‌کنم! به معنای آن است که مشکلی که پیشبینی نشده است، ممکن است پدید آید که موجب شود از مسیری که بسوی هدف‌تان در پیش گرفته‌اید، منصرف شوید. البته از آنجایی که در تعبیرها سعی می‌شود همه‌ی جوانب، در نظر گرفته شوند، ممکن است این بخش از تعبیر، برایتان رخ ندهد؛ پس، جای نگرانی ندارد. تنها با مشورت از اشخاص باتجربه و البته معتمد در زندگی‌تان پیش بروید که پشیمان نشوید!

 7. سلام

  خواب دیدم با خواهرم پیش درویشی رفتیم. این درویش رو در واقعیت سالها پیش دیده بودیم و ادم خوبی نیست و اصلا مورد اعتماد نیست. تو خواب در دفترش رفته بودیم چند تا دختر دور میز نشسته بودن و منتظر بودن براشون کار انجام بده. خواهرمنم ازش خواسته بود کاری واسش انجام بده. من همش تو خواب میخواستم خواهرم رو اگاه کنم این ادم خوبی نیست اما خواهرم حرفم رو گوش نداد و بهش پونصد هزار تومن داد و اینکه جهت انجام کارش مجبور شد به صورت صوری با این درویش ازدواج کنه. شناسنامه خواهر رو دیدم که اسم این اقا به عنوان همسر قید شده. خواهرم همش تاکید میکرد این ازدواج صوریه. این درویش بعد از دیدن من به من دست داد و باهام رو بوسی کرد و به من گفت شما بیرون دفتر تشریف داشته باشید. اینجا شلوغه. بعد از بیرون اومدن خودم و خواهرم رو دیدم که تو ی باغی که پر از درخت شاه توت بود هستیم و من دارم توت هایی که از درخت می افته پایین رو برمیدارم میخورم. شیرین بود. و مقداری هم گوشه درخت جمع اوری کردم. در باغ باز بود و قفل و زنجیرش شکسته بود. و هر کسی میتونست بیاد توت بچینه. لطف تعبیر میکنید

  • سلام؛ خواب‌تان نشانگر کسی است که قدرتی بالاتر از شما را دارد و مجبورتان به کاری می‌کند که لزوما نمی‌خواستید بینجامیدش. حس محدود شدن یا محصور شدن را دارید. خواب‌تان می‌نمایاند مانع‌ها و مسأله‌های فراوانی را پیش از کسب موفقیت و اعتبار، تجربه خواهید کرد. موفقیت و کامیابی در دست شماست. بیانگر خودباوری، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر: به نگرش‌هایتان در مورد عشق و موضوع‌های قلبی اشاره دارد. نماد رایجی برای قدرت است. گویای ستایش، حسن نیت، دوستی یا احترام است. همچنین به شور مهارنشده اشاره دارد. درگیر تمایلات فیزیکی‌تان می‌شوید. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید.

 8. سلام

  من خواب درخت توت رو دیدم. درخت پر از توت سفید بود و من شروع کردم به چیدن توت و توت هایی ک میچیدم رو میخوردم. به خواهرانم هم میگفتم بیاید توت بخورید

 9. سلام روزتون بخیر

  من خواب دیدم در یک مهمانی در حیاط باغی همراه با دختر صاحب خانه که در عالم واقعی نمیشناسمش از درخت توت سیاهی توت سیاه ابدار شیرین خوردم اونقدر شیرین بود که بعد از خواب هم مزه ش همراهم بود چه تعبیری دارد؟ درضمن من مجردم و در شرف ازدواجی هستم تعبیر این خواب برایم مهمه ممنون

  • خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. یعنی مانعی غیرمنتظره باعث بازگشت بزرگی در جهت هدف‌هایتان می‌شود. زندگی برایتان خوب پیش می‌رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می‌کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گاهی لازمست خودتان را رها سازید و درباره‌ی پیامدها نگران نباشید.

 10. در خواب درخت بزرگی دیدم که شوخه های توت سفید و گلهای سفید مثل یاس و میمون سفید داشت من جلو رفتم واز یاسها کندم و بعد مردی کنارم بود گفت اینهارو نخور بیا این گلهای میمون رنگی که ۹ ساله هست بخور و خودش یکی کند و خورد تعبیرش چیست

  • سلام
   دم صبح خواب دیدم توی باغ خونه امون درخت توت و خوشه های توت سیاه شیرین آویزون یا روی زمین افتادن (یه مقدار روی زمین افتاده یه مقدار روی شاخه درخت آویزونه) پدرم و خانواده و قامیل زیر درخت وایسادن من از درخت رفتم بالا توت خوردم از خوردن توت لذت می‌بردم انگار سیر نمی‌شدم توت‌ها شیرون بودم
   هیچ کس و از دختر اومدم پایین از توت های روی زمین هم خوردم و یه گوشه باغ یه خوشه انگور بزرگ قرمز ریز افتاده بود اونم برداشتم خوردم…
   دختری مجرد هستم

   • سلام! خوابتان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. مانعی غیرمنتظره باعث بازگشت بزرگی در جهت هدف هایتان می شود. نشانگر محافظت در برابر نیروی منفی در زندگی تان است. همچنین نشانگر حساسیت است. زندگی برایتان خوب پیش می رود. از زندگی، رضایت دارید و این را ابراز می کنید. تعبیر دیگر: ممکنست پیشروی در تصمیم یا عملی را تأیید کند (یعنی مُهر تأیید به کارتان بزند). گاهی لازمست خودتان را رها سازید و درباره ی پیامدها نگران نباشید. حاکی از دستیابی به هدف های شغلی تان و دستیابی به جایگاه بالاتر در زندگی است. سرعتی که از درخت بالا می روید، موازی سرعت دستیابی به این هدف ها خواهد بود. علامتی از پاداش، کامیابی و معنویت است. نمایانگر تمایلات احساسی است.

  • خواب دیدن شاخه، نمادی از خوش‌شانسی، رشد و زندگی جدید است. تعبیر دیگر: بیانگر رابطه و ارتباط میان شما و خانواده یا خویشاوندان‌تان است. اگر گل‌ها سفید باشند، نمادی از ناراحتی است. اشاره به نُه ساله بودن، بیانگر تکامل، خاتمه، تولد دوباره، الهام‌بخش بودن و تهذیب است. در مسیر سازنده‌ای هستید؛ به دنبال بهبود جهان‌اید.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور