تومور مغزی، گرفتاری این روزهای بازیکن تیم ملی

مادر علیرضا جهان بخش، بازیکن حال حاضر تیم ملی، توسط پرفسور صمیمی جراحی شد و به گفته خود جهان بخش این عمل موفقیت آمیز بوده است

تومور مغزی، گرفتاری این روزهای بازیکن تیم ملی
جراحی موفقیت آمیز تومور مغزی مادر علیرضا جهانبخش، توسط پروفسور سمیعی انجام شده است. علیرضا جهان بخش از بهبود وضعیت عمومی مادرش خبر داده است و از زحمات پرفسور سمیعی برای انجام این عمل مهم تشکر کرده است.
مجله ستاره


ستاره
Logo