تعبیر خواب تعارف کردن

با تعبیر خواب تعارف شیرینی، تعبیر خواب تعارف کردن آجیل، تعبیر خواب تعارف کردن چای،تعبیر خواب تعرف کردن غذا و تعبیر خواب تعارف میوه آشنا شوید
تعبیر خواب تعارف کردن
ستاره | سرویس سرگرمی – تعارف کردن عملی است که در بسیاری از خواب‌ها انجام می‌گردد ولی بایستی در نظر گرفت که محوریت خواب بر چه اساس است و تعبیر و تفسیر خواب بسته به این که چه چیزی به شما تعارف شده است یا شما به دیگران تعارف می‌کنید متفاوت است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب تعارف کردن چای و قلیان

منوچهر مطیعی تهرانی:
 • اگر کسی استکان چای به ما تعارف کرد، مورد محبت قرار می‌گیریم و چنانچه ما به کسی چای تعارف کردیم این اوست که از جانب ما محبت می‌بیند.
 • چنانچه کسی به ما چنین چای بی رنگی تعارف کند از جانب او بی حقیقتی مشاهده می‌کنیم.
 • اگر ببینید دیگران قلیان می‌کشند و به شما تعارف می‌کنند ولی شما از دود کردن آن ابا و اکراه دارید مشکلی پیش می‌آید که دیگران عامل آن هستند و شما هم گرفتار آن می‌شوید.
 
تعبیر خواب تعارف شیرینی – تعبیر خواب تعارف کردن مرده – تعبیر خواب تعارف کردن چای – تعبیر خواب تعارف کردن غذا

 

تعبیر خواب تعارف کردن میوه

 • تعارف خیار
آنلی بیتون می‌گوید: اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می‌کنند، نشانة آن است که بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد.
 • تمشک تعارف کردن
منوچهر مطیعی تهرانی: چنانچه دیدید کسی به شما ظرفی پر از تمشک تعارف کرد موجب ملال و کدورت شما می‌شود.

 

تعبیر خواب تعارف شیرینی و خامه

 • تعارف شیرینی
منوچهر مطیعی تهرانی: تعارف دادن و هدیه بردن شیرینی نشانه آن است که شما برای دیگری خوشحالی همراه با اندوه و تأسف می‌برید و سبب ناراحتی او می‌شوید.
 • قند تعارف کردن
منوچهر مطیعی تهرانی: تعارف قند خوب است چون می‌گوید که در شادی خود دیگران را سهیم می‌کنید
 • تعارف گز
منوچهر مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید کسی گز به شما تعارف کرد از جانب او هم سود می‌برید و هم خوشحال و مسرور می‌شوید.
 •  تعارف کردن خامه
منوچهر مطیعی تهرانی: تعارف خامه به دیگران ناراحتی است
 
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید به میهمانان خود خامه تعارف می‌کنید، نشانة آن است که باید به جای کشاورزی به تجارت در بازار بپردازید تا بتوانید ثروتی گرد بیاورید.

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب تعارف کردن آجیل

 • تعارف پسته
منوچهر مطیعی تهرانی: اگر مردی زن دار و متأهل ببیند که همسرش به او مغز پسته تعارف می‌کند صاحب فرزند خوب رو و باهوش و فراستی می‌شود.
 • تخمه تعارف کردن
منوچهر مطیعی تهرانی: اگر کسی به شما تخمه تعارف کرد شما را به کار خلاف دعوت می‌کند.

 

تعبیر خواب تعارف کردن غذا

 • تعارف ته چین
منوچهر مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید که کسی ظرفی ته چین مقابل شما نهاد، از جانب او متنعم می‌شوید و خیر می‌یابید و اگر خودتان ته چین تعارف کردید موجب خیر و برکت برای دیگران می‌شوید.
 • کنسرو تعارف کردن
منوچهر مطیعی تهرانی: اگر دیدید کنسرو ساردین باز کردید و خوردید و به دیگران تعارف نمودید مال خویش را هزینه می‌کنید و دیگران را نیز در بهره گیری از آن سهیم می‌کنید.


 1. سلام

  خواب دیدم که به دوستم ساندویچ تعارف کردم ولی او نپذیرفت . چه تعبیری داره؟

  • مدیر سایت تیر 16, 1399 at 12:12 ب.ظ

   سلام! خواب‌تان گویای جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. بیانگر فشار و استرس شدیدی است که روی شماست. بازتابی از توانایی‌تان برای انجام دو عمل در یک زمان است. تعبیر دیگر: گاهی فقط یک ساندویچ ساده است.

ستاره
Logo
تعییر رمز عبور