تعبیر خواب تشنگی

با تعبیر خواب تشنگی، تعبیر خواب تشنگی و آب خوردن و تعبیر خواب جستجو برای آب و رفع تشنگی همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب تشنگی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا تشنگی در رویا را نیاز فرد به چیزی بیان می‌کند. فرد رویابین طالب ارضا شدن نیازهای عاطفی و معنی خویش است.

 

تعبير خواب اب خوردن زياد - تعبیر خواب تشنگی و آب خوردن - تعبیر خواب تشنگی مرده - تعبیر خواب رفع نشدن تشنگی

تعبیر خواب تشنگی

 

تعبیر خواب تشنگی

جابر مغربی گوید: تشنگی درخواب فساد است در دین.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: احساس تشنگی در خواب خوب نیست و میل به فساد و تباهی است. تشنگی در خواب تقلا و تلاشی است که می‌کنید تا به چیزی که می‌خواهید برسید و چه بسا ممکن است در طریق خلاف نباشد که تشخیص آن با معبر است.

حضرت دانیال گوید: سیری از آب بهتر از تشنگی بود

محمدبن سیرین گوید: سیرابی در خواب، بهتر از تشنگی است.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که تشنه هستید، به این معنا است که با افراد نابابی همنشین هستید که باید بیشتر مراقب باشید.

لوک اویتنهاو می‌گوید: تشنگی: تلاش‌های بیهوده، غصه

 

تعبیر خواب جستجو برای آب

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که تشنه هستید و به دنبال آب می‌گردید همان معنی است به استثنای این که موفق نمی‌شوید کار خلاف بکنید و گناهی مرتکب شوید. هر نوع جستجو و ولع شدید در خواب‌های ما به صورت تشنگی فورم می‌گیرد و ظاهر می‌شود. اگر بیماری است که مدت‌ها است از بیماری رنج می‌کشد در خواب ببینید تشنه است و به دنبال آب می‌گردد و در پایان به آب می‌رسد و می‌نوشد و رفع عطش می‌کند خواب او می‌گوید سرانجام شفا می‌یابد و درمان دردهایش را خواهد یافت. این با حالت اول متفاوت است.

ابن سیرین: اگر بیند به غایت تشنه است و آب نمی‌یافت، دلیل که رنجی و زحمتی بدو رسد و از بهر دین یا از بهر دنیا.

 

تعبیر خواب تشنگی و آب خوردن

ابن سیرین: اگر بیند در تشنگی آب یافت و بخورد، دلیل که گنه کند و سرانجام توبه کند و مصلح و پارسا شود.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب احساس کنید که تشنه هستید و در آن حالت آب خنک و گوارا نوشیدید و رفع عطش کردید خواب شما می‌گوید میل به ارتکاب گناه و انجام عمل خلاف دارید و با رفع تشنگی آن عمل خلاف را مرتکب می‌شوید و آن گناه را می‌کنید که البته خوب نیست.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب بینید که رفع تشنگی می‌کنید، نشانه‌ی سعادت و خوشبختی است. اگر خواب بینید که به تشنه‌ای آب می‌دهید، به این معنا است که به خاطر یک کار خوب مورد تشویق قرار می‌گیرید. اگر در خواب احساس تشنگی کنید و یک بطری خالی پیدا کنید، به این معنا است که به خاطر موضوعی غمگین می‌شوید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo