تعبیر خواب تسبیح | معنی دیدن تسبیح در خواب چیست؟

با تعبیر خواب تسبیح، تعبیر خواب تسبیح هدیه گرفتن، تعبیر خواب تسبیح کفتن، تعبیر خواب دانه های تسبیح و تعبیر خواب تسبیح از مرجان آشنا شوید.
تعبیر خواب تسبیح
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تسبیح یکی از ابزارهایی است که با آن اذکار الهی گفته شده و در بیداری نیز معنا و مفهوم نیکویی به همراه دارد. وسیله‌ای که همواره با نماز خواندن، دعا و نیایش به اذهان خطور کرده و معنایی جز این نیز نخواهد داشت. تعابیر زیر برگرفته از تفاسیر معبرین اسلامی قدیم و جدید بوده و تنها می تواند شما را برای درک فضای رویایتان راهنمایی کند. دقت داشته باشید تعابیر خواب بر اساس شرایط زندگی هر فرد می‌تواند تفسیر گردد.

 

تعبیر خواب تسبیح

تعبیر خواب تسبیح

 

تعبیر خواب تسبیح

مطیعی تهرانی:

دیدن تسبیح در خواب نشان اطاعت از خداوند و عبادت و بندگی و ترس از عقوبت است و اگر در خواب دیدید که تسبیح به دست دارید گویای آن است که کشش مذهبی شما زیاد است و به طرف دینداری و انجام فرایض دینی می روید.

اگر در خواب دیدید که تسبیح خود را گم کرده‌اید و به دنبال آن می‌گردید نشان است که در معرض خطر وسوسه و فریب شیطان قرار گرفته‌اید.

امام جعفر صادق (ع): دیدن تسبیح بر هفت وجه است: زن، خدمتکار، کنیزک، مال، ادب و فرهنگ، فرزند، غلام.

 

تعبیر خواب تسبیح گفتن

ابن سیرین:

  • اگر ببینی تسبیح می‌کنی، در برابر فرمان الهی مطیع و فرمانبردار هستی و از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.
  • اگر ببینی با خودت تسبیح داری، دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی در آن به اجر و ثواب می‌رسی.
  • اگر ببینی به وسیلۀ تسبیح شکر خدا را می‌گویی، دین و ایمان تو قوی و پایدار می‌شود و مال و اموالی به دست می‌آوری، اگر این خواب را حاکم و فرمانروا ببیند، منطقه تحت حکومتش آباد می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده:
  • لَئِن شَكَرْتُمْ لاَزِیدَنَّكُمْ…
  • اگر سپاس‌گزاری کنید، حتماً افزونتان دهم… (ابراهیم آیه 7)
  • اگر ببینی ذکر ‘لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم’ را می‌گویی، مال و اموال به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب داشتن تسبیح

مطیعی تهرانی: داشتن تسبیح و بازی کردن با آن در خواب نظم کارهاست به همین علت وقتی در خواب ببینید که تسبیح شما پاره شد نظام کارتان آشفته می شود و در هم می ریزد.

 

تعبیر خواب دانه های تسبیح

مطیعی تهرانی: اگر دانه های تسبیح را گم کنید رشته کار از دستتان می رود. اگر در خواب ببینید که دانه های تسبیح را نخ می کنید به کاری توفیق می یابید که به دقت و تیزهوشی نیاز دارد و نتیجه آن کاری است بزرگ و منظم.

 

تعبیر خواب تسبیح هدیه گرفتن

مطیعی تهرانی: اگر دیدید که کسی به شما تسبیح داد یا تسبیح از دست کسی گرفتید شما را به کار خیر و صلاح دعوت می کنند و اگر شما به کسی تسبیح دادید کاری را از دست می دهید.

 

تعبیر خواب تسبیح رنگی

جابر مغربی:

  • تسبیح سفید یا سبز: دیدن مهره (یا تسبیح) در خواب، تعبیرش خدمتکار است. اگر مهره را سفید یا سبز ببیند، دلیل که آن خدمتکار مصلح است.
  • تسبیح زرد: اگر مهره را زرد ببیند، دلیل که آن خدمتکار بیمار است.
  • تسبیح مشکی و سیاه: اگر سیاه ببیند، خدمتکارش بد اخلاق است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید انگشتر یا تسبیحی از مرجان دارید خوب است چرا که خواب شما می‌گوید صاحب پسر خواهید شد.

برای درک هر چه بهتر رویای تسبیح مطالعه تعبیر خواب نماز و تعبیر خواب سجاده را به شما پیشنهاد می‌دهیم.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo