تعبیر خواب ترمز اتومبیل

تعبیر خواب ترمز بریدن ماشین بیانگر ضعیف بودن اراده فرد بیننده خواب است. با تعبیر خواب ترمز اتومبیل، تعبیر خواب ترمز گرفتن و تعبیر دیدن تعمیر ترمز در خواب آشنا شوید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب ترمز ماشین
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی –  تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا دیدن اتومبیل در خواب را نمادی از غرایز و احساساتی می داند که محرک ما هستند، بنابراین ترمز گرفتن و عمل توقف می‌تواند به معنای ایجاد مانعی بر سر راه این نیروی محرک باشد.

اگر ترمز اتومبیل در خواب کار نمی‌کرد: ممکن است به اضطراب شدید و یا از دست دادن زمام امور اشاره کند لذا این رویا می‌تواند به به ترس از ریسک و مواجهه با چیزهای تازه به دلیل ترس از اینکه مبادا از کنترل خارج شوند نیز اشاره کند.

تعبیر خواب ترمز اتومبیل: توان شخص برای در کنترل اضطراب و سایر احساسات نیز اشاره دارد.

 

تعبیر خواب ترمز بریدن

تعبیر خواب ترمز اتومبیل

بنر-هومکا-ستاره

 

تعبیر خواب ترمز گرفتن

به گفته معبران غربی ترمز بیانگر کنترل احساسات ضعیف و سست است البته در جایی دیگر عنوان شده است حرکات و اعمالی مانند رانندگی، سریع رفتن و ترمز گرفتن در هنگام سوار شدن اتومبیل در طبقه امیال جنسی قرار می‌گیرند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ترمز را در خواب بدون اتومبیل نمی‌توان دید. چنانچه در خواب ببینیم سوار اتومبیلی هستیم که ترمز آن می‌گیرد نشان خطر نیست بلکه گویای وحشتی است که از آینده داریم. ترمز نماینده قدرت اراده و توان خویشتن داری ما در خواب است.

 

تعبیر خواب ترمز بریدن ماشین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  اگر خواب دیدیم که ترمز ماشین ما نمی‌گیرد نشان آن است که اراده ما سست می‌شود و در تصمیم گیری‌ها دچار تردید و هراس می‌شویم که البته خوب نیست.

 

تعبیر خواب تعمیر ترمز ماشین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  اگر در خواب دیدیم که ترمز ماشین خود را تعمیر می‌کنیم خوب است چون خواب ما می‌گوید که در آینده ای نزدیک به بازسازی شخصیت خود می‌پردازیم.

از اینکه با مطالعه تعبیر خواب ترمز اتومبیل و ماشین همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در انتهای همین صفحه با ما به اشتراک گذارید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo