تعبیر خواب ترک کردن

با تعبیر خواب ترک کردن دیگران، تعبیر خواب ترک کردن خانه و کشور و تعبیر خواب ترک کردن معشوق و دوست در مجله اینترنتی ستاره همراه ما باشید.
تعبیر خواب ترک کردن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – ترک کردن در رویا می‌تواند شامل ترک کردن دوست و یا فرد مورد علاقه، ترک وطن و محل زندگی و یا به صورت کلی ترک دیگران باشد. تعبیرگران معمولا برای دیدن هر یک از این حالات در خواب تعبیر جداگانه‌ای را بیان کرده‌اند.

 

تعبیر خواب ترک کردن – تعبیر خواب ترک کردن معشوق – دیدن ترک کردن دوست در خواب

 

تعبیر خواب ترک کردن دیگران

آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید، کسی شما را ترک می‌کند، نشانه آن است که در نقشه‌هایی که برای موفقیت در آینده کشیده‌اید با مشکل مواجه خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید شما دیگران را ترک می‌کنید، نشانه آن است که در زندگی خود با شرایط سختی روبرو خواهید شد و راه چندانی برای غلبه بر این سختی‌ها وجود ندارد.

 

تعبیر خواب ترک خانه و وطن

آنلی بیتون:
  • اگر خواب ببینید کشور خود را ترک می گویید، علامت آن است که برای تغییر زندگی کنونی خود تلاش خواهید کرد.
  • اگر خواب ببینید خانه خود را ترک می‌کنید، نشانه آن است که در کسب ثروت موفقیتی به دست نخواهید آورد.
لوک اویتنهاو: ترک کردن خانه: یک منفعت غیر منتظره
لیلا برایت: ترک کردن وطن در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

 

تعبیر خواب ترک کردن دوست و معشوق

آنلی بیتون:
  • اگر خواب ببینید معشوق خود را ترک می‌کنید، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.
  • اگر خواب ببینید شوهرتان شما را ترک می‌گوید، علامت آن است که مدتی روابطی تلخ بین شما و شوهرتان حکمفرما خواهد بود. اما تلخی‌ها با آشتی و صمیمیت به پایان می‌رسد.
  • اگر خواب ببینید دوست مورد علاقه ای، شما را ترک می‌گوید، نشانه آن است که به شما ارث کلانی خواهد رسید.
لوک اویتنهاو:
  • ترک کردن دوست: عذابی مبدل به شادی خواهد شد
  • ترک برادر: پیشامدی خوش یمن

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo