تعبیر خواب ترس | معنی ترسیدن در خواب چیست؟

با تعبیر خواب ترسیدن از شخصی،تعبیر خواب ترسیدن از دزد،تعبیر خواب ترس از تاریکی، تعبیر خواب ترس از کشته شدن، تعبیر خواب ترس از ارتفاع و تعبیر خواب ترسیدن از سگ آشنا شوید

طبقه بندی:

تعبیر خواب ترس
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – معمولا ترس به خودی خود وجود نداشته و قطعا عاملی برای پدید آمدن موجود است. این عامل می تواند حضور فرد غریبه، حیوانات ناشناخته، گریختن و … باشد. تمامی این موارد ترسی را در فرد ایجاد می‌کنند که تفاسیر مختلف و جداگانه‌ای را به همراه خواهد داشت.

 

تعبیر خواب ترس از جن - تعبیر خواب ترسیدن از شخصی - تعبیر خواب ترسیدن از دزد - تعبیر خواب ترسیدن از بلندی - تعبیر خواب ترس از تاریکی
 

تعبیر خواب ترس

امام جعفر صادق(ع): ترسیدن درخواب، نصرت است، اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید، دلیل که از کسانی که به او منسوبند مضرت رسد.

لیلا برایت: اگر خواب ببینید که موضوعی موجب ترس شما شده است، به این معنا است که در تلاش هستید تا دشمنانتان را نابود سازید.

مطیعی تهرانی: ترس در خواب های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت. نوشته اند ترس ایمنی است.

معبرین غربی:

 • ترس و ترسیدن در خواب یک احساس قوی است. این احساس به اضطراب بسیار شبیه است و گاهی اوقات با آن اشتباه گرفته می شود.
 • پس باید به وقایع روی داده در خواب خود توجه کنید و ببینید که چه چیزی باعث ترس شما در خواب شده بود.
 • لوازم و وسیله ها در خواب ممکن است بازتابی از ترس های شما در زندگی واقعی تان باشد.

 

تعبیر خواب ترسیدن از دریا

جابر مغربی: اگر ببینی در کشتی نشسته‌ای و از دریا می‌ترسی، یـعـنـی نزدیک و مقرب «پادشاه» می‌شوی و مال و اموال جمع می‌کنی.

 

تعبیر خواب ترسیدن در خواب

محمد بن سیرین: ترسیدن در خواب، ایمنی است و هر که در خواب دید می ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد.

 

تعبیر خواب ترسیدن از آتش

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی شهر یا محله و مکانی آتش گرفته، طوری که آتش سهمگین بود و همه چیز را سوزانده و دچار ترس و خوف شده‌ای، در آن مکان جنگ و درگیری بوجود خواهد آمد یا بیماری سختی گسترش می‌یابد.

بنر-هومکا-ستاره

 

تعبیر خواب ترسیدن از دزد

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر از دزد ترسیدید از جانب خویشاوندان یا اهل بیت خود آسیب و زیان می بینید.

امام صادق (ع): اگر بیند از دزدی یا جانوری همی ترسید، دلیل که از کسانی که به او منسوب‌اند وبستگانش مضرت رسد.

 

تعبیر خواب دیدن ترس دیگران

آنلی بیتون: اگر در خواب ترس دیگران را ببینید، نشان از آن دارد که دوستی به خاطر مشکلات شخصی خود، از محبت کردن به شما عاجز است.

علی مدنی: تعبیر خواب ترسیدن از شخصی که آن را بشناسینم و بدانیم یکی از بستگان ماست بیانگر رسیدن ضرر و یا خسارت از طرف دوستان و اشنایان است ضررها و خساراتی که البته در روحیه ما تاثیر منفی میگذارند و باعث می شوند تا در ادامه ی زندگی بی امید بی انگیزه و بی هدف باشیم و مدام در گذشته ی خود و در رفتار و اعمالی که قبلا به اشتباه انجام داده ایم غرق شویم و به سبب آن نتوانیم برای دراز مدت و آینده تصمیم گیری درست داشته باشیم.

 

تعبیر خواب ترس از کشته شدن

معبرین غربی: این خواب نشان دهنده ترس از زندگی کنونی تان است و اینکه بیش از حد از عقاید خود دفاع می کنید.

 

تعبیر خواب ترس از مردن

معبرین غربی:

 • مردن در خواب نشان دهنده یک شروع جدید است. همچنین به شما هشدار می دهد که بدون پشیمانی زندگی کنید.
 • ترس از مرگ در خواب نشان دهنده سختی در روابط زندگی شماست و نیاز به یک شروع جدید را نشان می دهد.

 

تعبیر خواب ترس از جرم

معبرین غربی:اگر در خواب شاهد ارتکاب جرمی بودید و از آن ترسیدید، چنین خوابی نشان دهنده تغییر و شروعی جدید است  که برای شما خوب است و در بلند مدت باعث شادی زیادی در زندگی شما می شود.

 

تعبیر خواب ترس از تجاوز

معبرین غربی:

 • چنین خوابی علامت ترس از رابطه با شریک زندگی یا یک دوست است.
 • احتمالا این دوست از احساسات شما سوء استفاده کرده و سعی دارد آنها را کنترل کند.
 • این خواب به شما می گوید که باید به درون خود توجه کرده و به سوالات ذهنی خود پاسخ دهید.

 

تعبیر خواب ترس از تعقیب شدن توسط کسی

معبرین غربی:

 • فردی که شما را تعقیب می کند و باعث ترس شما می شود: چنین خوابی به وضوح شما را نگران می کند.
 • اساسا این ترس نیاز شما به برنامه ریزی بهتر برای حل مشکلات را در آینده نزدیک نشان می دهد.

 

تعبیر خواب ترس از سگ

معبرین غربی:

 • اگر در خواب دیدید که از حیواناتی مثل سگ یا گربه ترسیده اید، چنین خوابی نشان دهنده نفرت در رابطه برقرار کردن با دیگران است.
 • فعالیت های آنان خارج از کنترل شما می باشد که حس بد و بی مصرفی به شما می‌دهد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر زنی خواب ببیند از سگ ترسیده است، نشانه آن است که در صداقت دوست خود شک خواهد کرد.

 

تعبیر خواب ترس از نادیده گرفته شدن

اگر در خواب دیدید که در مورد نادیده گرفتن یا از دست دادن فرصت هایی می ترسید، چنین خوابی نشاندهنده نارضایتی در مورد چیزی است. شما فردی هستید که دستاوردهای خود را بیش از حد با دیگران مقایسه می کنید و از خیانت دیدن و رها شدن می ترسید.

 

تعبیر خواب ترسیدن از شخصی

ابن سیرین: هر که در خواب دید می‌ترسد از کسی و نداند ترس او از کیست، دلیل که مکروهی از آن ترساننده به وی رسد.

 

تعبیر خواب ترس از تاریکی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ما نمی‌دانیم درون تاریکی چیست به همین علت گاه اشخاص از تاریکی می‌ترسند و به جائی که تاریک است قدم نمی‌نهند. در خواب نیز جهل و گمراهی و غفلت و اعمال ناشی از نادانی ما به صورت تاریکی شکل می‌گیرد.

 

تعبیر خواب ترس از ارتفاع

معمولاً ترس از افتادن از ارتفاع در حقیقت ترس از فروپاشی شخصیت است. خواه این ترس در عالم واقع و بیداری باشد خواه در عالم خواب. البته ترس از فروپاشی شخصیت تقریباً در همه انسان‌ها وجود دارد. برای آگاهی از رویای ارتفاع می‌توانید به تعبیر خواب ارتفاع مراجعه نمایید.

 

تعبیر خواب ترسیدن از موضوعی

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که موضوعی موجب ترس شما شده است، به این معنا است که در تلاش هستید تا دشمنانتان را نابود سازید.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب ببینید که به خاطر سفری وحشت‌زده شده‌اید، بیانگر بروز مشکلات خانوادگی است. اگر در خواب دیگران را ببینید که از موضوعی ترسیده‌اند، بیانگر آن است که چیزی شما را نگران می‌سازد.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo